2016年8月21日 星期日

20160708_阿公阿媽夏令營(讀台語學lô-má-jī 第三節第四節):

20160708_阿公阿媽夏令營(讀台語學lô-má-jī 第三節第四節):
查某孫家己設計「阿公阿媽夏令營」,逐日攏有安排學台語lô-má-jī課,上課時間是食暗飽hit段時間,雖罔學校有台語課程,阿公猶是ùi 初階教起,阿公m̄敢激老師ê面腔,因為是「夏令營」,孫--e mā真主動學習,ná聽ná唸ná唸ná笑,下面是進行ê課程:
教具:TV、appleTV、iPad、Lohaka輸入法、jiàu-pê-á 1支。
第三節:大約5分鐘復習舊教材。
師:咱kā「pe phe te the ke khe」加一个「ⁿ」符號「peⁿ pheⁿ teⁿ theⁿ keⁿ kheⁿ」,伊ê發聲to̍h變無仝,大聲綴老師唸,「peⁿ pheⁿ teⁿ theⁿ keⁿ kheⁿ」,這有鼻孔音,ná像感冒講話ê聲音,嘛ē使得按呢寫「penn phenn tenn thenn kenn khenn」,「ⁿ」佮「nn」lóng是鼻音符號。
師:綴老師大聲唸,「破病ê pēnn,澎phênn湖ê phênn,鄭tēnn老師ê tēnn,撐thenn膨椅ê thenn,三更kenn半暝ê kenn,坑khenn 溝仔ê khenn。」
師:換恁大聲家己唸,唸m̄著去無要緊,老師tsiah-koh唸一遍hō͘-lín聽。
師:1个1个輪流來頭前tshuā唸,做『小老師』。

師:啥人讀了siāng-kài讚?
生:蕭嘉儀。(phah-pho̍k-á聲)
師:逐家讀了攏真tsán,攏真認真,老師kā恁phah-pho̍k-á,pho̍k pho̍k pho̍k pho̍k、 pho̍k pho̍k pho̍k pho̍k ⋯ kā你o-ló鼓勵。下課!

第四節:大約5分鐘復習舊教材。
師:「a e i oo u o」唸--一遍,tsiâⁿ-gâu!
師:「ai au io ua iau」用ㄅㄆㄇ呼音ê方法想看覓,按怎呼音?趕緊研究參詳。
師:逐家做伙唸,ná有m̄著tsiah kā恁講。開始。
生:aiㄞ,auㄠ,io腰,ua娃『洋娃娃』,iau腹肚iau。
師:哪會tsiah-nī gâu!
師:咱kā音節後壁加「ⁿ」抑是「nn」號做鼻音,咱tsit-mái kā音節後壁加「h」號做短音,看恁會曉唸--bò͘?老師先唸一擺hō͘恁聽。
「a ah e eh i ih u uh oo ooh ooh ai aih  au auh io ioh ua uah iau  iauh」。紲落去逐家互相練習,等--一下輪流做小老師。

師:攑jiàu-pê-á來螢幕前,輪流做小老師,小馬鈴(薯)開始。

師:足讚,逐家唸了足讚,ē記得音節後壁ê「ⁿ」抑是「nn」是鼻音符號,「h」是短音符號。知影--bò?
生:老師,阮攏知影。
師:下課!


2016年8月19日 星期五

20160708_阿公阿媽夏令營(讀台語學lô-má-jī 第一節第二節):

20160708_阿公阿媽夏令營(讀台語學lô-má-jī 第一節第二節):
查某孫家己設計「阿公阿媽夏令營」,逐日攏有安排學台語lô-má-jī課,上課時間是食暗飽hit段時間,雖罔學校有台語課程,阿公猶是ùi 初階教起,阿公m̄敢激老師ê面腔,因為是「夏令營」,孫--e mā真主動學習,ná聽ná唸ná唸ná笑,下面是進行ê課程:
教具:TV、appleTV、iPad、Lohaka輸入法、jiàu-pê-á 1支。
第一節:
師:老師教唱歌ē先『發聲練習』,按怎唱?
生:ㄚ
師:阿公ê發聲練習kap人無共款,綴阿公大聲唸,a~ e~ i~o͘ ~ u~ o~o加一點烏點唸ㄛ,o唸ㄜ。閣講一擺 a~ e~ i~o͘ ~ u~ o~o加一點烏點唸ㄛ,o唸ㄜ。等一下逐家輪流唸--ō͘

生: a~ e~ i~ o͘ ~ u~ o~ a~ e~ i~ o͘ ~ u~ o~ a~ e~ i~ o͘ ~ u~ o~ a~ e~ i~ o͘ ~ u~ o~
第二節:
師:p  t  k 讀ㄅ ㄉ ㄍ;英文字母佮台語羅馬字發音無仝。
師:abcde 這26字字母,正式講法是拉丁字母抑是羅馬字母,用tī英文叫英文字母,用tī德文叫做德文字母,若用tī咱台語to̍h叫做台語字母、台語羅馬字。有小可hue-kô͘-kô͘,無要緊,若有用心記--起來真緊to̍h分ē清楚。
生:阿公,老師『我們知道了!』
師:綴老師唸3編「p  t  k ,p  t  k ,p  t  k 。
師:p  t  k 後壁加一字「h」,ph  th  kh 讀ㄆ ㄊ ㄎ,hit字「h」表示送氣,p  t  k無送氣,ph  th  kh有送氣。
生:『什麼叫做送氣、無送氣?』
師:阿公提tsit張紙khǹg tī喙ê頭前,進酌看,「p  t  k 」「ph  th  kh」「p ph t th k kh」,閣再一擺,看hō͘清楚--ō͘!
師:有啥乜無共款?
小馬鈴(薯):「p  t  k」紙小可振動,「ph  th  kh」振動加足大下。
師:小馬鈴講了著--bò͘?
生:著!pho̍k pho̍k pho̍k pho̍k!
師:來!換羅翊展唸。p  t  k 」「ph  th  kh」。
生:攏總著!pho̍k pho̍k pho̍k pho̍k!
師:tsit-mái老師bueh kā恁考試,ē-hiáu--è先攑手。
螢幕:出現 p  t  k,然後加添a做pa  ta  ka 」。
小玉(仔)攑手:爸爸ê pa,乾乾ê ta,蕭嘉儀ê ka。 (pho̍k-á-siaⁿ)
晴晴攑手:ph  th  kh>pha  tha  kha>pha-pha走ê pha,『你我他』ê tha。 (pho̍k-á-siaⁿ)
師:攏足厲害,老師欲出較深--e-o͘!「pe phe tan to ku khui khau 」逐家趕緊練習,ē使得互相研究抑是問老師,5分鐘tsiah叫人--起來看螢幕讀。
師:羅翊展,看你攏無leh練習無leh唸,你來唸hō͘逐家聽。
羅翊展:jiàu-pê-á攑--起來行到螢幕前,ná比ná讀,「pe pe飯ê pe,phe 寫批ê phe,tan 等一下ê tán,to 菜刀ê to,ku『烏龜』號做ku,開門ê khui,拔草ê khau。」
師:攏總著,100分,逐家phah-pho̍k-á。
下課,tsit節逐家攏真認真。
2016年8月16日 星期二

20160817_lam>lap佮om>lop音韻例句:

20160817_lam>lap佮om>lop音韻例句:    Lah-jih
Siáu貪戴ke-lam;伊ê身體真lám;伊kō͘跤蹄kā我làm(腹肚);你ê目睭hō͘牛踏lap(--去);出門hō͘雨lâm;騎鐵馬kō͘雙腳la̍p。

雨真大,提雨幔hō͘我lom;紅柿好食著愛等到軟軟lòm-lòm;濁水窟仔窟底lòm-lòm(著sè-jī);濁水窟仔塗膏lop-lop(斟酌你ê跤);手袖有人講手siū,有人講手kiáu,mā有人講手lôm;lōm;塗跤澹糊糊,tsiùⁿ lo̍p-lo̍p。(mā有講醬lop-lop)。

ke-lam雞籠;真lám真荏;跤盤踢,跤蹄làm,跤蹄tsàm;踏lap[凹];lâm-hō͘淋雨;la̍p=ta̍h踏。

lom[無袖套頭];lòm-lòm[軟Q又不太爛];lòm-lòm[踏濕地泥土的現象];lop-lop[踏到濕地泥土的感覺];手lôm(可能tshiú-lông ê變音);lōm>tsiùⁿ lo̍p-lo̍p(形容塗跤全爛泥)。
用田中央(Chhân-tiong-ng)我ê腔口罔議量罔參考。

2016年8月14日 星期日

20160706_阿公阿媽夏令營(第四工下晡):

20160706_阿公阿媽夏令營(第四工下晡):
▲下晡參觀林百貨(公司):
講下晡bueh參觀林百貨,兩个孫歡喜kah,阿公講,恁bē記得咱是辦「阿公阿媽夏令營」--hio͘h?tsit間「林百貨」比阿公阿媽閣較濟歲,是80外年前真出名ê百貨公司,5棧樓ê樓仔厝,猶閣保持真美觀真有氣質,下晡to̍h是bueh tshuā恁來去看古早ê百貨公司,koh行5--分鐘to̍h到位--ā。
原來mā有leh賣物件禮品,閣有囥bē少ê古物仔hō͘人欣賞。小玉(仔)、小馬鈴(薯),咱ùi第一棧勻勻仔se̍h勻勻仔看,特別ê古物仔阿公阿媽tsiah kā in說明,先kō͘ peh樓梯1棧1棧參觀,到5樓頂tsiah坐電梯落--來。
「阿公!hiah-nī古早to̍h有電梯--ò͘?」
「hèⁿ--à!m̄-tsiah tshuā恁來tsia看古早物件。」
△Siáⁿ知ta̋ⁿ踏入門to̍h去hō͘一台電視機saⁿh--tio̍h,緊來看!緊來看!阿媽ê嫁妝tī tsia,差一點仔to̍h hiu--起來。古早古早阿公kah阿媽結婚,阿媽kah一台電視,轟動咱兜厝邊頭尾,逐暗來人客間仔看電視ê人滿滿是,阿公kah阿媽家己攏無thang看。
這是40外年前Hitachiひたち公司ê電視[日立],20吋烏白螢幕,寶ni-ni,有掛thuah門,tsiâⁿ-súi,kap chit-mái ê TV足無相像,。
△講是阿媽ê嫁妝,小馬鈴(薯)趕緊坐tiàm膨椅邊真認真看來看去,其實in bueh thái-thó 會知tsit台電視機ê價數是斯當時我半年較加月給tsiah買ē著--è,莫怪古早人較無kah意生查某囝。
△看著林百貨「聽台灣」這塊看板to̍h了解主人ê用心「愛台灣」。

△柴造查某人梳妝台,雕花真súikoh闊幅大範,m̄是大好額人買bē落手,處處藝術,含意離bē開福氣,有蝙蝠ê造型。

△可能是囥幼粒物ê櫥仔,紅底金花,後紐鎖頭lóng是紅銅製造。

△彰化市古早地圖,手畫地圖,比率當然無現此時ê精準,相關位置值得參考。
 △電梯(流籠式升降機)門,造型藝術無輸現代,電梯行到幾棧樓顯示tī電梯門斗頂。

△G16 tsit跤柴箱,m̄知啥乜意思,ē記得讀師範時,逐个攏有1跤柴造êtsit款柴箱,貯衫褲貴重物件,保留本色,可惜無留落來做記念。
△正庄司令牌 裁縫車仔,阮攏講ミシン,重要部位bat kah有tshun,紹介hō͘孫--e知,阿媽是西裝師傅,阿公ê西裝lóng是阿媽裁做。恁mā bat穿阿媽做ê洋裝,ē記得--bò͘?「hò͘!」△Tsit種車台連箱仔kah屜仔êミシン/mishin/裁縫車、縫紉機頭一擺看著。對專業師傅來講,應該無較方便。。


△古早新娘嫁妝,有足濟lóng是木材由敆作師傅製造,有講做柴頭木橛(tshâ-thâu ba̍k-kue̍h)。

△收集日本時代都市地圖,hō͘人回想百年前ê街市款式。

△提出來珍貴冊櫥仔。
△張發條有掛時鐘墜仔ê古早壁鐘。

△布莊展示綾羅紡絲布料hō͘人揀。

△行了跤酸小歇睏。

△5棧樓頂súi-tang-tang。

△收音機,彼陣是真空管m̄是 電晶體,有長短波,仝款貴蔘蔘。
△室內1棧kap1棧中間有類似磚棚仔造作,增加美觀,頭家人mā ē-tàng觀察市草kap徛店員案內あんない人客ê狀況。

△細台トラック/torakku/卡車應該mā歷史悠久,「大手燒」おおてやき原來是日本料理店,m̄-bat字有較輸。

△5樓頂有とりい鳥居kap石燈,猶原保留日本時代設備。

△這支寫大手燒ê柱仔,可能是運送貨物起落ê升降機械。

△囡仔猶是愛看家己kah意ê物,雖罔加減紹介現場古物,總--是做導覽ê阿公ná-bat ná m̄-bat,囡仔仝款感覺生份較濟熟似--ē,行--過總有跤跡,m̄管認bat偌儕,頭殼內總--是有記智,有一工若想起抑是聽人講起冊內提起,相信幫贊定著真濟,這to̍h是「阿公阿媽夏令營」ê目的,m̄是tshit-thô niā-niā,hō͘囡仔感覺是leh參加營隊ê趣味兼學習ê快樂。


1930年林百貨啟動台灣的流行時代
1932年12月5日,林百貨開幕,開啟台灣文明的摩登時代。
1930年代是台灣進入現代文明的起點。
生活上出現電燈、電話、自來水普及、飛機、汽車等文明進入台灣。
台灣咖啡廳開始盛行,流行文化、電影、留聲機,爵士樂出現...。
思想開放主張自由戀愛,洋裝替代和服,西式教育日漸普及,這就是1930年代的台灣。
1932年,古倫美亞唱片發行台語電影《桃花泣血記》同名主題曲。
1933年,鄧雨賢的《跳舞時代》捧出了台灣第一位流行音樂歌手純純(本名劉清香1914-43),同年鄧雨賢寫出台灣經典歌曲《望春風》、《雨夜花》、《月夜愁》。
隨著太平洋戰爭爆發台灣的跳舞時代譜下結束的舞曲。
林百貨也結束他與台南短暫而燦爛的相會。
Download林百貨官方網站

19970218_彰化台文通訊聯誼會台語網路頂舊消息:

看著臺江臺語文季刊2016秋 19期內容 迴流ê三文魚文學,hō͘我揣著tsit篇 彰化台文通訊聯誼會<CHTBTSti7 台語網路頂發佈ê消息,特別貼hō͘逐家回想:
張聰敏是磺溪文學〈阿瑛!啊〉作者
故張聰敏先生過身留予台文界朋友無限e5 懷念kap m7 :
                                                                CHTBTS蕭平治編寫>
彰化台文通訊聯誼會<CHTBTSti7 台語網路頂發佈不幸消息:
網路頂e5 兄弟姊妹:(先倒一碗清水予我 !)
請逐家恬恬聽小弟報告一e5 心痛e5 消息!
彰化聯誼會e5 老大,台文e5 指導者,推sak 台文e5 鼓勵者、安慰者、
張聰敏大兄,ti7 今仔日早起時(1997.2.18)離開咱逐家--a
親像好天時e5 一聲chhe3 雷,chiah-ni有向望e5 台文先覺,soah m7 -koh 繼續ka7 咱指導啟示,che m7 - na7 是彰化台文通訊聯誼會<CHTBTSe5 phah - sng3 koh khah 是咱台文界e5 損失。
聰敏兄本成是一e5 華文作家,幾年前伊chhan5-chhan5 liau5-loh8 來台文e5 研究kap創作,就無計較結果kap名利,除了鼓吹人去做以外,家己ma7 實實在在teh 創作,「阿瑛--啊!」著是伊e5 成績,十外萬字e5 小說作品,經過學白話字e5 訓練,為著beh hou7 台語文字化e5 可能性,會tang3 hou7 人肯定,伊!敬愛e5 聰敏兄!無惜家己e5 年歲已經五十外,身體閣m7 是外好,親像人講e5 m7-siau3-hiauN h  koh ah chham 人學電腦,利用鄭良偉教授e5 TW301>台文文書處理來輸入伊e5 作品「阿瑛--啊!」目的嘛是beh hou7 人看講:用台語來寫文章嘛是有法度『我e5 手寫我e5 嘴,我e5 嘴有法度講出我e5 心!』Aih!無疑誤,冊猶未出版,伊!我敬愛e5 聰敏兄!soahan2 - ni 無聲無soeh 來離開--lo3  
舊年,為著beh 閣卡進一步來推sak 台語,聰敏兄已經學會曉<HOTSYS®>台文系統e5 輸入法,嘛會曉入網路kap逐家研究開講,聰敏兄講ti7 網路頂kap逐家開講是一種誠爽e5 代誌,輕輕鬆鬆著會tang3 講咱e5 話,閣會tang3 kap逐家學一寡台文e5 知識。哪知伊chiah peh -chiuN7 網路,tu2 -beh 開始kap咱開講nia7 nia7 ,伊著恬恬來離開咱--lo3
請逐家目睭kheh-kheh,恬恬來懷念咱e5 聰敏兄!
聰敏兄!請你笑笑去--pah !咱e5 台文是有向望--e5 !咱e5 台灣嘛是有向望--e5
CHTBTSSiau Peng-ti Lah-Jih.S 1997.2.18 暗時(蕭平治老師:田中國小教師)
良光兄平安:
e5  E - Mail 住址改做:hoktong@changhua.ncue.edu.tw
請你幫我通知台語網,予網路e5 朋友知影。
另外報告一e5 不幸e5 消息,聰敏兄ti7 chang 早起因為肺炎離開世間,咱台文界痛失一位勇將,真是可惜。
福當上1997.2.19.(陳福當老師:彰化市大竹國小教師)
網路e5 朋友逐家平安:
彰化<TBTS>聯誼會e5 張聰敏先生ti7 chang 早起「蒙主調回」。
聰敏兄本底有糖尿病kap心臟病,過年以後染著重感冒,因為病院無床位,遷延到頂幾日才入院,病症一直惡化,後來併發症發作,引起肺炎,不幸ti7 chang 早起透早四點外來結束伊人生e5 路途。咱台文界痛失一位勇將,實在可惜。
有關聰敏兄出山e5 日期,我初步e5 了解是三月初五,確定e5 日期e7 ti7 網路通知各位。
彰化台文通訊聯誼會<CHTBTS>連絡人:陳福當上1997.2.19.暗時1025
平治兄:
聽著chit -e5 消息,我感覺真艱苦,因為聰敏兄是我e5 同年--e5 ,請你轉達我e5 哀思予伊厝裡內底e5 親人,雖然我kap In 無熟似。
Ti7 1993年熱天,阮台中市台語社beh 創立e5 時,伊嘛有來台中tau3- saN -kang7 ,嘛是阮社e5 創始會員之一。聰敏兄是一e5 真熱心、真扑拼、真pho3-sit8 、閣卡有真強台灣意識e5 同志。
請你將有關聰敏兄e5 後事ti7 網路面頂繼續講予咱chia e5 台語伴知影、若是t¢ - hap8 會抵好、相信有真濟人會去到彰化來kap聰敏兄見最後一面。多謝!
Lim Chheng-Siang 敬上
(林清祥教授:東海大學資訊系主任[40703]台中市東海路11-3TEL[04-359-0456]

平治兄、彰化e5 台文朋友:
聰敏兄對台文完全奉獻e5 精神,kape5 寫作,就是伊留予台灣語文e5 永遠e5 禮物。咱做夥來紀念伊,學伊e5 樣。
陳雷敬拜(加拿大醫師台文作家)

平治兄:
透早入來網路,收著你e5 批,知影聰敏兄過身e5 消息,心肝誠艱苦,即呢有向望e5 台文作家,頂日仔才去In 兜,chiah-leh kap伊討論beh 按怎掠網路頂e5 好資料……真正想be7 到,真正嚨喉會tiN7 ……che 是台語文學史上e5 大損失,是咱chia e5 朋友e5 大悲痛。
我才想講theng3 - hau7 手邊e5 「吳新榮選集」編好勢,就beh 好好a chit 篇「阿瑛啊!」e5 評論,che 嘛是伊在生我就ka7 伊答應--e5 ,如今……伊煞be7 赴看著--a
平治兄,伊是按怎來過身--e5 ?好好a 人,身體看起來嘛真勇壯e5 款?
e5 殯葬儀式是叨一工?請你ka7 逐家講一下。
興昌1997.02.19(呂興昌:和美人清華大學教授)

平治兄、彰化聯誼會e5 朋友:
聽著聰敏兄過身e5 消息,實在予阮真痛心,我kap聰敏兄嫂見面熟似是ti7 LA e5 台文夏令營,因為我嘛是彰化人,所以有特別kap  聰敏兄嫂「認親」過,講誠濟話。 Ti7 e5 印象內底,伊是一位親切、好做夥、真有理想e5 人、伊對台文e5 熱心kap無條件e5 奉獻、攏會tang3 做阮逐家e5 模範kap鼓勵、阮永遠siau3 念伊,願主引 chhoa7 賜福伊。
Loa Pek-Ni  Toronto TBTS   LGH(賴柏年牧師:加拿大Toronto TBTS 聯誼會)(大村人)

福當兄、平治兄、kap 彰化聯誼會e5 朋友:
聽著聰敏兄過身e5 消息,心情kui-kang攏真鬱卒!
我愛講幾項我所bat e5 聰敏兄,用按呢來紀念伊!
聰敏兄是一e5 對朋友熱心e5 人:逐擺我轉去台灣,伊攏真熱情邀請我,著愛去拜訪恁彰化聯誼會。逐遍伊攏事先替我訂彰化hit 間上大間e5 旅社,kian3-paI2 我千交代萬交代,請伊Á-thang 先替我付旅社錢,但是kian3-paI2 beh 去旅社納錢e5 時,錢攏已經納了--a
聰敏兄是一e5 無求出名腳踏實地e5 人:台文通訊ti7 台灣各所在bat 有十五e5 聯誼會,Á-koh chit-mai2 kan - na7 恁彰化聯誼會有繼續按時teh 聚會,每擺我若想著台灣e5草根運動,我著想著彰化聯誼會。
聰敏兄是一e5 婦女運動e5 實踐者:我kap聰敏嫂kan - na7 ti7 北美台語文夏令營見過一面,單面我對聰敏嫂teh e5 環保運動kap政治運動,加減攏有了解,因為聰敏兄不時ka7 我提起「盧小姐」所teh e5 代誌,(伊用按呢來稱呼伊e5 牽手)In翁某二人ti7 無仝e5 戰場互相支援,為台灣e5 前途teh 扑拼。伊所寫e5 「阿瑛啊!」(十萬字小說)是用台灣婦女e5 一生來寫--e5 ,我一直想beh 問伊創作e5 動機,m7 - ku2 chit-maI2 無機會--a
聰敏兄是一位台灣主體意識真清楚e5 人:伊hit 篇猶未完成e5 史材劇「百年志業」是用彰化平埔族做中心e5 歷史劇。伊有用心企劃查考平埔族分佈e5 地頭。我一直有teh beh chhoa7 伊去參觀賴貫一e5 用平埔族做史觀e5 「台灣文物館」,m7 chit-mai2無機會--a
聰敏兄是一位熱心推廣台文e5 人:聰敏兄中文寫作kap漢文背景,應該是無贊成羅馬字e5 人,聽講伊去清華聽良偉(良光e5 阿兄鄭良偉教授)e5 課時,本來是beh 去反對羅馬字--e5 ,(伊過去有學過十五音)想be7 到聽幾遍課了後,煞成做羅馬字上堅強e5 支持者。伊bat 對台語網內面無標聲調e5 寫法真煩惱。
聰敏兄是一位主動實踐e5 人:真濟人攏講向少年人教台文真要緊,但是真少人向家己e5 囡仔推銷台文,聰敏兄bat ka7 我講伊e5 囡仔有一e5 有寫作e5 天分,伊不時teh 想辦法來ka7 介紹台文。
聰敏兄是一e5 肯學習不時teh 充實家己e5 人:伊ui3 三冬前心臟開刀,身體m7 是真勇,但是伊beh 六十歲a ,可能本來連keyboard(鍵盤)嘛be7 曉拍,chit幾冬ka7 台文電腦學kah 真好勢,真少人會tang3 像伊按呢。
雖然kap聰敏兄見面e5 機會m7 是真濟,Á-koh 心內感覺伊是一位真親e5 朋友,伊大我十二歲,但是伊無用長輩e5 派頭kap我講話,che予我無形中an3 hia 學真濟寶貴e5 人生經驗。
Ti7人生e5 路途中間,我感謝上帝予我有機會熟似著聰敏兄chit e5 朋友!
良光上19. Feb .1997. 01:36 (鄭良光:台文通訊主編)(台南人)

福當先生kap平治兄:
多謝恁報阮知聰敏先生「榮歸主懷」。做伊網路e5 朋友e5 e5 ,對心底表示我e5 m7 是痛苦kap追念。
Chit位台文kap台灣文化e5 chu-chhiong者,hiah少年就來離開世間,予阮滿心e5 m7 kap追悼。ti7 chit-e5痛苦中,我愛恁知阮kap彰化TBTS每一e5 會員、張先生e5 遺族、親成、朋友kang7 e5 心悲哀一慟chit-e5損失,向望伊一生行過e5 好腳跡,會tang3 teh 予阮做指標阮e5 模範,予阮chit群後代e5 thang 學習閣用實行來紀念伊。
Ng Chin-Kiu,  Ottawa,Canada(黃真救)

平治兄以及彰化e5 朋友:
請逐家節哀,聰敏兄台文小說e5 成就絕對會予伊閣活落來!
請保重!
--KhinhoaN(李勤岸)
興昌兄:
請你ka7 鄭邦鎮(教授)提醒一下!我有ka7 推薦聰敏兄e5 「阿瑛啊!」伊有答應beh ti7 台灣文藝刊登。
--KhinhoaNHawaii 大學語言博士)(新化人)
福當先生kap平治先生:平安!
小弟拄仔對美國轉來New  York。已經有十日無看E-mail--lah,今日開機才收著聰敏兄過身e5 消息,予我心內非常悲傷。
我舊年ti7  LA  第一次看著伊kape5 婦人人,有講真濟話,會後閣ti7 Grand Canyon e5 路中,嘛有幾日做夥,chit-ma2ti7 目睭前看著伊誠懇e5 笑容。
我相信伊留咱台文運動者真大e5 遺產,咱beh 紀念伊e5 生,也對伊e5 死來得著閣卡大e5 力量,繼續晉前。
阮真愛用聰美紀念基金會e5 名義,寄一份弔禮予伊e5 家族,m7 知著寄去甚麼所在?阮若是beh 做花環(wreath),m7 知美金支票會通無?
ti7 Ui-Hiong教會聰美基金會,深深懷念敬愛e5 聰敏兄。伊是一位榮光上帝e5 真理,行ti7 戰場e5 頭前e5 戰士。chit-e5禮拜,阮ti7 禮拜中beh 全部為伊來做紀念禮拜。
請代替阮ka7 遺族致哀。
Tan PhekSiu牧師敬上。(陳柏壽:衛鄉台灣教會牧師,NewYork聰美紀念基金會)(斗六人)

彰化台文聯誼會kah聰敏兄永別e5 祭文:  
                                           <CHTBTS蕭平治寫>
聰敏兄:
今仔日是1997年,咱人正月廿七,是聰敏兄你beh kap 阮告辭永別e5 日子。
Chit-ku2 咱彰化台文聯誼會e5 兄弟姊妹,做夥徛ti7 聰敏兄你e5 靈前beh kap你相辭,講幾句心內話,請你聰敏兄聽了會歡喜,安心做你去,ti7 另外e5 hit-e5 世界保庇咱e5 台文推sak ,會得順利,開花結子。
聰敏兄,你是咱彰化台文聯誼會e5 老大兄:咱做夥嘛已經有四、五年囉!每一擺鬥陣開講,講著台語文,攏是hiah-nih趣味,充滿著理想kap希望,kian3-na7 tng7 著腔口無仝,抑是台文用字有爭執e5 時,你攏是誠客氣來ka7 阮提出真好e5 意見,予阮對台文e5 了解一日一日精進,予咱e5 聯誼會會凍一kou2 月一kou2 月續落去開,無去斷cham7 去。如今,聰敏兄!你喝走就走,喝行就行,留落來予阮e5 是無限e5 懷念kap m7 甘!
聰敏兄,你是一e5 有向望e5 台文先覺:平常時做夥交談,阮kio3-si7 kan-taN 趣味台語,有心teh 研究nia5-nia5 theng3 - hau7 到看著你e5 台文小說「阿瑛啊!」了後,才知影你e5 才情不得了。十萬字e5 工程,前後五十冬e5 歷史背景kap語言,閣beh 應用純正e5 台語音來表達,對一e5 pun2-chiaN5 慣習用華語創作e5 人來 講,是一項偌呢艱苦e5 挑戰,m7 - ku2 聰敏兄你做到--a ,閣是做kah hiah sui2 - khui3 lau2 - tau5 。勤岸兄講:「聰敏兄台文小說e5 成就,絕對會hou7 伊閣活落來!」有影,聰敏兄,阮永遠都會懷念著你!
聰敏兄,你是一e5 無求出名,腳踏實地e5 人:良光兄嘛按呢講,有影,你為著beh sak 台文,促進台語文字化,你無惜艱苦,南北二路四界奔波,走揣名師學台語、學聲韻、學羅馬白話字,所向望--e5 著是beh 達成:『我e5 手寫我e5 嘴』e5 台語文字化。你m7  - na7 用嘴講,用手寫,閣為著台語文推sak e5 效率kap普遍化,無驚麻煩困難,開始學電腦,拍台文 ui3 TW301學到HOTSYS®,最近閣抑kah人流行上網路,交朋友,討論台語文,你chit種熱情kut - lat8 e5 精神永遠都是阮e5 好模樣。
聰敏兄,你是一e5 勤快有包容心e5 人:為著推sak 台語文,你無條件提供資料,閣時常參加捧場有關台語文e5 研討抑是教學;若tng7 著反對e5 聲音,你攏是chiaN5 誠懇kap人討論,從來都Á-bat 堅持家己e5 看法才是著--e5 。你時常講,逐家攏是愛台灣,攏是teh 推動台語文,哪著cheN3 cheN3 去傷感情--neh?因為聰敏兄chit 款好模範,阮嘛攏學kah chiaN 細膩chiaN 客氣。
聰敏兄,舊年你taN -a2 ui3 彰客退休落來,才想beh an3 台文路途來大大扑拼一下,siaN2 知蒼天無愛你hiah -nih 勞苦,煞來中途pang3-sak ,實在是咱台文界e5 大損失。阮只是m7 甘,人生路有出發就有結束,m7 甘嘛著送你行,聰敏兄!你著寬寬仔行
                                                               彰化台文聯誼會全體會員敬拜

<HOTSYS®><HOTSYS®>