2017年12月12日 星期二

阿輝kap阿吉: Lah-jih_20171209

阿輝kap阿吉:    Lah-jih_20171209
1950年代庄跤所在,大人無閒做穡,囡仔放leh自由自在,學校轉來,tàu做一寡工課以外,是田園水溝四界趖,掠水蛙灌杜猴,走飆放風吹tng斑鴿,親像阿輝有一台二四仔細隻鐵馬實在是真煬,m̄-chiah阿輝鐵馬若牽出門,囡仔伴綴一大群,相爭boeh hō͘阿輝載chhit-thô,阿輝人bē-kho̍klóng-ē門口埕輪流載逐家lin-long-se̍h 1-liàn 2-liàn,親像阿吉--à 按呢ē-tàngleh四界chhit-thôsoah kan-na 阿吉--à 一个。
講著阿吉kap阿輝有影足má-chih,時常褲帶結相黏司公仔象桮,若有看著阿輝--a tō罕得無看著阿吉--à,阿輝--a彼台鐵馬tō ná親像專門leh載阿吉--à ê自用車,阿輝kài-sêng阿吉ê司機。
有一工,司公仔象桮又閣褲帶結相黏,相招boeh long-long-se̍h,阿吉--è騎馬long tiàm鐵馬後載,kek-sià跤伸直直,放͘雙跤leh拖塗,阿輝愈騎愈食力,越頭一下看,原來是阿吉leh作怪。
「阿吉,你êmài拖塗好--bò͘?按呢足歹騎--neh?」
m̄-koh我足爽--è,趣味koh好耍!hihhihhihhihkhí-mo͘ spring giang!」

又閣是long-long-se̍h ê禮拜日,阿輝載阿吉ùi門口埕踅出大路,斡對巷仔內,阿吉--à仝款kek-sià跤伸直直,放͘雙跤leh拖塗,鐵馬踅出巷仔口,直接斡入牛車路,阿輝起悾歁,馬角仔掠leh kho̍k-kho̍k choāichoāi正爿choāi倒爿kho̍k-kho̍k soan,有時刁工soan 落去牛車溝,險險跋一倒,害阿吉歡喜kah膦核仔giōng-boeh lak--去,toè-leh ná笑,阿輝歡喜心內,愈騎愈心適,伊雄雄尻川䫌oái一下,蹁對正爿--‥‥‥
「阿輝!我ê跤蹄仔ná-ē燒燒?」
一跤?」
「正跤。」
He siu歡喜--lah!」
「有影--ho͘h!」
鐵馬繼續lōng,牛車溝猶真長,阿輝仝款馬角仔掠leh kho̍k-kho̍k choāi kho̍k-kho̍k soan,害阿吉歡喜kah膦核仔giōng-boeh lak--去,toè-leh ná笑,阿輝歡喜心內,愈騎愈心適,一下無張持koh尻川䫌oái一下,chit擺蹁對倒爿--‥‥‥
「阿輝!我ê跤蹄仔ná-ē燒燒?」
一跤?」
Chit擺換倒跤。」
He siu歡喜ê感覺--lah!」
「仝款燒燒--neh!」
阿輝實在擋袂牢--ā,「ah tă--è 當然燒燒。」
「阿輝,你我騙。」
「敢leh咬鴉片--leh。」
阿吉--à tiàm路邊水溝仔跤盤牛屎洗清氣,兩个司公仔象桮歡歡喜喜轉去。

今仔日又閣是禮拜日,下晡阿吉招阿輝講boeh去牛車路oái牛車溝,有夠刺激好耍,來到牛車路,阿輝展絕技,馬角仔kho̍k-kho̍k choāi kho̍k-kho̍k soan,雙跤伸直直放leh拖塗ê阿吉--à,趕緊跤勼--起來。
Ah m̄ koh leh拖塗?是足爽--è,趣味koh好耍,khí-mo͘ spring giang!」
「我無leh--leha̍h-soah-m̄-chai你又閣boeh害我牛屎。」
阿輝馬角仔繼續kho̍k-kho̍k choāi kho̍k-kho̍k soankoh刁工去軋牛車溝,阿吉--à 雙跤幌--leh --leh 有夠痠,擋牢,趕緊跤勼轉來khòe-tiàm輪心杆,一下無細膩,soah kā跤盤跤指頭仔khê-tio̍h輪止仔,大聲「哀」一聲,兩人和鐵馬同齊péng落去塗跤兜。
「阿娘--ōe!我ê--lah!母--à-òe!我ē--lah!」阿吉哀kah mah-mah-háu
「阿吉,你流血--à,有要緊--bò͘?小lún--leh,我轉去恁老母講。」
無外久,阿吉in ī--ā來到位,看著阿吉倒塗跤koh流血,阿吉in ī--ā 看一下soah--去,阿輝gāng-gāng m̄boeh按怎?忽然間遠遠走來一台ō͘-i ō͘-i救護車,阿輝算是有巧氣,隨時喝救人,救護人員一下看,一个查某人暈暈死死塗跤,趕緊扛起去車內,跤手猛掠,隨時ō͘-i ō͘-ileh走。
阿輝恬恬徛leh愣愣看,阿吉--à mā已經peh起來綴阿輝恬恬徛leh愣愣看,這究竟啥乜代,你知,我mā m̄知,阿輝阿吉你看我,我看你。
無一tah久仔,ō͘-i ō͘-i駛倒轉--來,阿吉--à in ī--āchhoah-chhoah
「你一个夭壽死囡仔,害我無代無誌͘人載boeh去病院,好佳哉半路精神--起來,chiah知影是你著傷。」「ah 有按怎--bò͘?」

ī--āah m̄是規欉好好chhāi tī chia?厚緊張。」

2017年12月10日 星期日

舊台票(kū Tâi-phiò):

舊台票(kū Tâi-phiò):台灣銀行tī 1949年舊台票換新台票4萬換1箍,要求隔轉年1月14日兌換完畢。
想著囡仔時阿媽往生留落來1摺私奇錢,新chhak-chhak拾元舊台票約50張,已經pìⁿ廢紙,hō͘我拗飛龍機耍chhit-thô,這是上蓋大本(錢)êchhit-thô物。
國校3年,大兄chhōa我去冊局買1-kâi鉛鉼鉛筆觳仔,價數6萬,看大兄提hō͘頭家1箍5角銀,原來是4萬換1箍。落尾chit个súi-tang-tang 寶ni-ni ê鉛筆觳仔,soah hō͘ 一个kau-chhiâng大漢ê查某老師提去khian同學ê頭殼,soah pit--去bē用得,m̄敢哭m̄敢流目屎,老師mā無會歹勢,當然mā無賠--我,想--著tō鬱卒。

2017年12月9日 星期六

輕輕鬆鬆讀台語 第五單元 第五課

輕輕鬆鬆讀台語 第五單元 第五課 三隻Lâ-giâ kap 三隻ka-tsu̍ah 有一間厝,厝內底匿三隻lâ-giâ kap 三隻ka-tsu̍ah ,lâ-giâ 會牽絲,ka-tsu̍ah 真垃圾鬼,所以主人真受氣,想辦法beh kā 趕走。 有一工lâ-giâ 出來tshit-thô,沿路sô 沿路牽絲,牽kah 厝內底全蜘蛛絲,主人誠懊惱,tō 攑 一支掃帚beh kā kòng,八支跤ê lâ-giâ 動作真猛脆,隨時走kah 無看影,原來一隻匿tī 壁角,一隻匿tī 房間,另外一隻m̄ 知影走對toh 位去? Tsit 間厝,另外嘛tùa 三隻ka-tsu̍ah,ka-tsu̍ah 兄弟,日- -時匿tiàm 水孔臭溝仔內,暗時tsiah 爬出來tshūe 食物,四界lu̍ah-lu̍ah-sô。 有一工暗時,主人猶未去睏,tsit 三隻ka-tsu̍ah tō sô 出來beh tshūe 食,雄雄去hō͘ 主人看著,主人m̄ 放伊干休,趕緊攑 一支雞毛筅仔,kòng 來kòng 去攏kòng 無著,一隻鑽入去浴間ê 水孔,一隻走去匿tī 灶腳ê 櫥仔內,一隻hō͘ 伊suan 入去臭溝仔內底,臭溝仔臭ko͘ⁿ-ko͘ⁿ,有夠恐怖,有夠thái-ko鬼。 【註解】: lâ-giâ :蜘蛛ê 一種,厝內底常常看著。 垃圾鬼:lah-sap-kuí,[骯髒鬼] gia̍h:[提,拿]。 beh kā kòng :[要將他槌打]。 猛脆:mé-tshè ,[乾淨俐落]。 四界lu̍ah-lu̍ah-sô :[到處閒逛到處爬]。 雄雄:hiông-hiông,突然間。 Suan :溜suan ,[溜走了]。 臭ko͘ⁿ-ko͘ⁿ :[臭得不得了]。 thái-ko 鬼:[很髒]。 匿:bih ,[躲藏] tah 位:叨位tó-uī,[哪裡] ka-tsu̍ah:[蟑螂] 灶腳:tsàu-kha,廚房。

2017年12月7日 星期四

土水工課「抿石仔」kap 洗石仔磨石仔:

土水工課「抿石仔」kap 洗石仔磨石仔:抿石仔(bín-chio̍h-á):細粒石頭仔lām紅毛塗kiáu hō͘齊勻,chiah用抹刀抹平,等待堅面,過一段時間tō用抹刀抹抹--leh,經過幾擺抹面,差不多3-4點鐘後,經驗了解ē-tit kā堅面紅毛塗抿掉,tō用海綿浸水,輕輕拭掉浮面紅毛塗,露出細粒石頭仔表面,完成抿石仔工課,等待紅毛塗膏堅𠕇

洗石仔(sé-chio̍h-á):磨碎幼石仔lām紅毛塗kiáu齊勻,用抹刀抹平壁堵,聽候堅面,chiah用水濺chōaⁿ清浮面紅毛塗。

磨石仔(bôa-chio̍h-á):選破碎大理石lām紅毛塗kiáu齊勻糊tiàm地面,等待堅𠕇chiah用磨石機磨平。

無仝材料無仝施工方法,需要靠經驗,等待堅面需要時間,時間長短kap日光溫度真有關係。室外施工ê抿石仔、洗石仔,tn̄g-tio̍h有可能會落雨tō m̄-thang施工。

2017年12月6日 星期三

輕輕鬆鬆讀台語 第五單元 第三課第四課

輕輕鬆鬆讀台語 第五單元
第三課    來去讀冊
歇熱過--去,今仔日學仔又閣開學,趕緊--來去,趕緊來去讀冊。
洗面、抿喙齒,阿母早頓已經款好勢,食飯飽,衫仔褲穿整齊,kā 阿公、阿媽講再會,阿公、阿媽有交代:
行路ài細膩,著ài行正旁, m̄-thang náná tshit-thô ,會記得,紅燈著ài停,tshe tsiah thang --去。
阿公、阿媽再會,阿爸、阿母!阮beh 來去,阮beh 歡歡喜喜來去學校讀冊,再會!再會!
【註解】:


--來去:讀(laih--khì ),[]
歇熱:hioh-ju̍ah[放暑假]
學仔:o̍h-á [學校]
開學:khai-ha̍k
洗面:[洗臉]
抿嘴齒:bín -tshùi -khí [刷牙],嘴齒,狗牙,豬公牙,青面獠牙。
款好勢:[準備好了]
kā[]
ài細膩:[要小心]
ài[需要]
行正旁:kiâ tsià-ping [走右邊]
m̄-thang [不可以]
ná tshit-thô [邊走邊玩]
tshe 燈:[綠燈],綠(li̍k ),青(tshe tshing )。
tsiah thang [才可以]


 第四課      放學歌
老師講:「家庭連絡簿」提出來,老師beh交帶作業。
小朋友攏誠歡喜,liâm-mi̍h tio̍h-beh 放學,逐家趕緊款書包,準備beh 轉去厝裡食飯。
老師講:冊揹仔揹hō͘ 好,tiàm 亭仔跤排路隊,咱來唱放學歌。
日頭已經到日中央,
冊揹仔款款--leh beh來去轉,
小朋友、老師,再會啦!
看著父母笑bún-bún
唱煞,逐家歡歡喜喜講「老師再會!小朋友再會!明仔載再會!」
【註解】:


交帶:kau-tài[交待]
作業:tsok-gia̍p
liâm-mi̍h[馬上,等一下]
tio̍h-beh [就要]
款:khúan [準備打點]
書包:su-pau tsu-pau
冊揹仔:tsheh-phāi,書包。
亭仔腳:[走廊]
明仔載:bîn-á-tsài[明天]
日頭:太陽
日中央:[日正當中]
款款--leh[準備準備]

bún-bún [喜形於色,笑得很燦爛]