2014年8月7日 星期四

《崁頂蕭姓肇基祖朝宰公世系大房廷光公派下家譜》: 序

《崁頂蕭姓肇基祖朝宰公世系大房廷光公派下家譜》序:
2014/8/8是Lah-jih 74歲頭一工,出版《崁頂蕭姓肇基祖朝宰公世系大房廷光公派下家譜》家己慶祝:

2014/8/8是Lah-jih 74歲頭一工,出版《崁頂蕭姓肇基祖朝宰公世系大房廷光公派下家譜》家己慶祝:
序:向祖先交代 對囝孫負責 Lah-jih蕭平治20130808【蕭家家譜世傳世:蕃薯落土代代湠 釘根旺欉振家聲】編寫家譜ê意義:1、 慎終追遠,懷念祖先:食果子拜樹頭,飲水思源頭。2、 感恩祖先建立chit-ê家,感恩父母,生我、養我、chhiâⁿ我。3、 家己編寫家己歷史,hō͘囝孫數念。4、 家己讀家己歷史,了解先人ê奮鬥。5、 了解家己身世,堅持家己尊嚴:我to̍h是我,無人會當改變我ê身份。6、 朝宰公是唐山過台灣ê徙台祖?7、 朝宰公是被滿化(漢化)ê阿立昆族(Arikun)大武郡社在地人?8、 認識祖媽,重視母親女性:父系社會kap母系社會ê平衡。9、 認識族親,連絡感情:天腳下上親是朝宰公派下囝孫。10、 兩性平等,m̄-thang閣重男輕女:生囝是天賜,飼囝chhiâⁿ囝是責任。時代變遷真緊,ē記得1948年囡仔時代,咱兜外圍是刺竹模、燈籠花欉做籬笆,大門是柴造門樓,三進三落,非常氣派,從大路peh三坎上平台,chiah koh落三坎入門口埕;厝間無夠40間,人口無夠60人,經過1甲子後ê今仔日已經是人丁旺盛,頂埕、下埕、正身、護龍,攏是厝間兼疊樓仔,kap原本ê厝宅改變真濟。出外人常常想起故鄉,老歲仔人較捷是想起細漢囡仔時,趁頭殼猶清醒猶有氣力,趕緊編寫家譜,共【戶籍謄本記載】kap一寡記智寫--落來,一--來 解心悶,回想人生,二--來 也thang做蕭--家歷史,hō͘後代囝孫數念追思。根據大旺公遺留〈1899年蕭朝宰公復興大租均分䦰書〉記載,肇基祖朝宰公傳下有五大房,建置「復興館大租」,1冬收租粟大約有110石,算是好額人,傳到第六代日本人來時,大旺公、大趾公chiah參詳將此大租均分拈䦰為定照䦰掌管。古早人早婚,按朝宰公到大旺公有五世代(9祿朝10廷11輝12志13正14大),一世代若以25年計算(25x5=125),建置「復興館大租」到大旺公時代已經有125年久,1899-125=1754,ē-tàng斷定朝宰公出世tī 1754年進前(2013-1754=259),用按呢推算,肇基祖朝宰公年紀到2013年大約有300歲(259+50=309)。另外根據志榮公遺留〈1819年蕭輝騰公竹圍厝地䦰書〉記載,輝騰公傳下有五大房,竹圍厝地有三處,可惜現此時只有志榮公傳下囝孫kap崁頂庄竹圍厝地。2013-1819=194,ē-tàng證明崁頂庄竹圍厝地至少超過200冬。聽講蕭--姓 奮公派下第四世團圍公ê祖厝本來起tī小紅毛社,咱祖 朝宰公有可能本來是tòa-tī小紅毛社hit爿。朝宰公傳五大房,大房廷光公囝孫tòa崁頂,是啥物時陣搬徙來崁頂,建置現此時「坐西向東」ê竹圍厝地,已經無法追查。若根據志榮公ê墓園(大墓)是tī崁頂庄南爿第三公墓邊來思考,崁頂祖家應該有200年以上ê歷史。咱祖廷光公、輝騰公、志榮公ê厝宅規模是崁頂庄上闊上大範上蓋有「兜」ê感覺,正身護龍,前有頂、下埕,後有古井,四箍圍有刺竹模kap燈籃仔花籬笆,siōng特別--è是大門有門樓仔,三進三落,非常氣派。厝宅是坐西向東起,東爿大門外是崁頂巷(崁頂路),西爿kap水溝為界,北爿是頭前庄,南爿是日性、清俊內底kap阮兜水田。較早崁頂庄有公埕、荖宅仔、竹圍仔、榕仔跤、頭前庄、後壁厝kap咱兜幾個角頭地號名,咱兜ê正身護龍竹圍厝地,人攏講做「瓦厝底」抑是「門樓仔內底」。編寫《崁頂蕭姓肇基祖朝宰公世系大房廷光公派下家譜》對2010年開始到今,用bē少時間kap精神調查、推論、對照、查證、編輯,chiah有舊年hit本初版家譜印出,非常感謝逐家提出意見、校正kap提供戶籍謄本資料。家譜編寫用語,盡量用祖先ê語言「台語」書寫,台語書寫採用漢羅文,to̍h是漢字和羅馬字合寫ê方式。編寫家譜以公媽牌肇基祖朝宰公為第一代、第二代廷光公、第三代輝騰公、第四代志榮公…。當初冊名是《第四代祖志榮公家譜》,因為發現鬮書chiah知,輝騰公是傳下五大房,可惜其他四大房並無發現後嗣,所以chiah將冊名改做《崁頂蕭姓肇基祖朝宰公世系大房 廷光公派下家譜》。附錄《開基祖朝宰公身世研究》部份是Lah-jih個人研究報告,依照1奮2永3伯4團5文6仕7元道8德世9祿朝10廷11輝12志13正14大15光16昌17興18家19輔20國21奕22世23聯24芳 字輩編寫。為著走揣咱祖朝宰公ê身份,是唐山過台灣心肝結規丸ê徙台祖?抑是本來to̍h tòa-tī-chia徛起ê平埔族洪雅族(Hoanya)/阿立昆族(Arikun)大武郡社在地人?經過看冊、看戶籍謄本、網路搜尋資料文獻,用信仰、風俗、語言各方面去推論,親像刺竹圍厝地、拜地基主、老母叫ī--ā、墓牌堂號寫「皇清」無寫「書山」,戶籍謄本種族欄hō͘人用烏墨抹烏,攏是事實,敢講這kap咱是在地平埔族有啥物牽連?特別《書山蕭氏族譜》內容tī徙台祖進前ê資料,有足濟錯誤懷疑。因為年代遙遠,查證無容易,當然m̄敢大主大意去確定咱祖朝宰公是唐山來ê徙台祖,抑是被清化ê在地平埔族後代。總講一句,《書山蕭氏族譜》印證含糊錯誤,欠缺科學文獻證據,m̄-chiah提出一寡懷疑。祖先是咱ê祖先,來源遙遠不可知,為著認祖歸宗,若無細膩,變成認賊做老爸,按呢to̍h大不孝對不起祖先。ē-tàng安慰ê是咱祖肇基祖朝宰公派下ê真實歷史已經得著印證,300年ê蕭--家歷史,有字為證,值得驕傲,若是boeh閣進一步追查,to̍h需要較有能力有意願ê囝孫,去做科學性、學術性ê調查研究。Lah-jih才疏學淺,kan-nā研究到chia,提供參考、思考,若有無妥當所在,攏是Lah-jih該當負責。前年2011年4月1日已經將志榮公媽靈骨遷徙彰化縣田中鎮第七公墓聚賢堂服祀 (埔頭仔埔公墓納骨塔) 。舊年2012年清明前,興燦整理房間時發現2張鬮書(文書),1張1819年嘉慶年代輝騰公傳下五大房厝地分掌鬮書;1張1899年明治時代朝宰公傳下五大房均分大租鬮書,內容所寫祖先名字,kap公廳公媽牌所題祖先名字完全符合,這ē-tàng證明志榮公有2013-1819+20=224歲,而且tòa-tī崁頂庄現此時厝地,肇基祖蕭朝宰公已經將近300冬ê歷史。這是值得安慰驕傲ê歷史,ē-tàng講《書山蕭氏族譜》內容所寫ê【徙台祖】蕭朝宰,to̍h是咱兜肇基祖朝宰公,伊傳下ê囝孫名字輩份攏是精確歷史,有字為證。編寫家譜是向祖先交代,對後代囝孫負責ê事工,chit幾年來,耳孔邊時常傳來祖先ê叮嚀交代:「你tio̍h用心,你tio̍h kā咱ê歷史記錄落來hō͘囝孫知!」咱有將近300年有根據有源頭ê歷史,雖罔無啥物輝煌ê家業,但是咱有腳踏實地,誠實做人ê家教,這是值得驕傲安慰遵循ê傳統。畢竟咱是普通人,難免厝內有互相誤會互相計較ê代誌,但是he攏是小事,並無影響咱家族和諧ê親密互動互助,人講「拍虎掠賊親兄弟」,兄弟叔孫若團結,to̍h-ē形成真大力量,bē-hō͘別人看輕。求真求善求傳承,向望逐家ē-tàng kā頂一輩ê是非誤解放水流,兄弟叔孫互動、互諒、互相sio-kēng支持,認真拍拚,歡喜過日,chiah是hō͘先人安歇上大ê安慰kap期待。祝福逐家快樂!祈求逐家平安! 朝宰>廷光>輝騰>志榮>正養>大毛>光振>平治 Lah-jih蕭平治 寫tī 2013/11/12
序:向祖先交代 對囝孫負責 Lah-jih蕭平治20130808
【蕭家家譜世傳世:蕃薯落土代代湠 釘根旺欉振家聲】
編寫家譜ê意義:
1、 慎終追遠,懷念祖先:食果子拜樹頭,飲水思源頭。
2、 感恩祖先建立chit-ê家,感恩父母,生我、養我、chhiâⁿ我。
3、 家己編寫家己歷史,hō͘囝孫數念。
4、 家己讀家己歷史,了解先人ê奮鬥。
5、 了解家己身世,堅持家己尊嚴:我to̍h是我,無人會當改變我ê身份。
6、 朝宰公是唐山過台灣ê徙台祖?
7、 朝宰公是被滿化(漢化)ê阿立昆族(Arikun)大武郡社在地人?
8、 認識祖媽,重視母親女性:父系社會kap母系社會ê平衡。
9、 認識族親,連絡感情:天腳下上親是朝宰公派下囝孫。
10、 兩性平等,m̄-thang閣重男輕女:生囝是天賜,飼囝chhiâⁿ囝是責任。
時代變遷真緊,ē記得1948年囡仔時代,咱兜外圍是刺竹模、燈籠花欉做籬笆,大門是柴造門樓,三進三落,非常氣派,從大路peh三坎上平台,chiah koh落三坎入門口埕;厝間無夠40間,人口無夠60人,經過1甲子後ê今仔日已經是人丁旺盛,頂埕、下埕、正身、護龍,攏是厝間兼疊樓仔,kap原本ê厝宅改變真濟。
出外人常常想起故鄉,老歲仔人較捷是想起細漢囡仔時,趁頭殼猶清醒猶有氣力,趕緊編寫家譜,共【戶籍謄本記載】kap一寡記智寫--落來,一--來 解心悶,回想人生,二--來 也thang做蕭--家歷史,hō͘後代囝孫數念追思。
根據大旺公遺留〈1899年蕭朝宰公復興大租均分䦰書〉記載,肇基祖朝宰公傳下有五大房,建置「復興館大租」,1冬收租粟大約有110石,算是好額人,傳到第六代日本人來時,大旺公、大趾公chiah參詳將此大租均分拈䦰為定照䦰掌管。古早人早婚,按朝宰公到大旺公有五世代(9祿朝10廷11輝12志13正14大),一世代若以25年計算(25x5=125),建置「復興館大租」到大旺公時代已經有125年久,1899-125=1754,ē-tàng斷定朝宰公出世tī 1754年進前(2013-1754=259),用按呢推算,肇基祖朝宰公年紀到2013年大約有300歲(259+50=309)。
另外根據志榮公遺留〈1819年蕭輝騰公竹圍厝地䦰書〉記載,輝騰公傳下有五大房,竹圍厝地有三處,可惜現此時只有志榮公傳下囝孫kap崁頂庄竹圍厝地。2013-1819=194,ē-tàng證明崁頂庄竹圍厝地至少超過200冬。聽講蕭--姓 奮公派下第四世團圍公ê祖厝本來起tī小紅毛社,咱祖 朝宰公有可能本來是tòa-tī小紅毛社hit爿。朝宰公傳五大房,大房廷光公囝孫tòa崁頂,是啥物時陣搬徙來崁頂,建置現此時「坐西向東」ê竹圍厝地,已經無法追查。若根據志榮公ê墓園(大墓)是tī崁頂庄南爿第三公墓邊來思考,崁頂祖家應該有200年以上ê歷史。
咱祖廷光公、輝騰公、志榮公ê厝宅規模是崁頂庄上闊上大範上蓋有「兜」ê感覺,正身護龍,前有頂、下埕,後有古井,四箍圍有刺竹模kap燈籃仔花籬笆,siōng特別--è是大門有門樓仔,三進三落,非常氣派。厝宅是坐西向東起,東爿大門外是崁頂巷(崁頂路),西爿kap水溝為界,北爿是頭前庄,南爿是日性、清俊內底kap阮兜水田。較早崁頂庄有公埕、荖宅仔、竹圍仔、榕仔跤、頭前庄、後壁厝kap咱兜幾個角頭地號名,咱兜ê正身護龍竹圍厝地,人攏講做「瓦厝底」抑是「門樓仔內底」。
編寫《崁頂蕭姓肇基祖朝宰公世系大房廷光公派下家譜》對2010年開始到今,用bē少時間kap精神調查、推論、對照、查證、編輯,chiah有舊年hit本初版家譜印出,非常感謝逐家提出意見、校正kap提供戶籍謄本資料。家譜編寫用語,盡量用祖先ê語言「台語」書寫,台語書寫採用漢羅文,to̍h是漢字和羅馬字合寫ê方式。
編寫家譜以公媽牌肇基祖朝宰公為第一代、第二代廷光公、第三代輝騰公、第四代志榮公…。當初冊名是《第四代祖志榮公家譜》,因為發現鬮書chiah知,輝騰公是傳下五大房,可惜其他四大房並無發現後嗣,所以chiah將冊名改做《崁頂蕭姓肇基祖朝宰公世系大房 廷光公派下家譜》。附錄《開基祖朝宰公身世研究》部份是Lah-jih個人研究報告,依照1奮2永3伯4團5文6仕7元道8德世9祿朝10廷11輝12志13正14大15光16昌17興18家19輔20國21奕22世23聯24芳 字輩編寫。為著走揣咱祖朝宰公ê身份,是唐山過台灣心肝結規丸ê徙台祖?抑是本來to̍h tòa-tī-chia徛起ê平埔族洪雅族(Hoanya)/阿立昆族(Arikun)大武郡社在地人?經過看冊、看戶籍謄本、網路搜尋資料文獻,用信仰、風俗、語言各方面去推論,親像刺竹圍厝地、拜地基主、老母叫ī--ā、墓牌堂號寫「皇清」無寫「書山」,戶籍謄本種族欄hō͘人用烏墨抹烏,攏是事實,敢講這kap咱是在地平埔族有啥物牽連?特別《書山蕭氏族譜》內容tī徙台祖進前ê資料,有足濟錯誤懷疑。因為年代遙遠,查證無容易,當然m̄敢大主大意去確定咱祖朝宰公是唐山來ê徙台祖,抑是被清化ê在地平埔族後代。總講一句,《書山蕭氏族譜》印證含糊錯誤,欠缺科學文獻證據,m̄-chiah提出一寡懷疑。祖先是咱ê祖先,來源遙遠不可知,為著認祖歸宗,若無細膩,變成認賊做老爸,按呢to̍h大不孝對不起祖先。ē-tàng安慰ê是咱祖肇基祖朝宰公派下ê真實歷史已經得著印證,300年ê蕭--家歷史,有字為證,值得驕傲,若是boeh閣進一步追查,to̍h需要較有能力有意願ê囝孫,去做科學性、學術性ê調查研究。Lah-jih才疏學淺,kan-nā研究到chia,提供參考、思考,若有無妥當所在,攏是Lah-jih該當負責。
前年2011年4月1日已經將志榮公媽靈骨遷徙彰化縣田中鎮第七公墓聚賢堂服祀 (埔頭仔埔公墓納骨塔) 。舊年2012年清明前,興燦整理房間時發現2張鬮書(文書),1張1819年嘉慶年代輝騰公傳下五大房厝地分掌鬮書;1張1899年明治時代朝宰公傳下五大房均分大租鬮書,內容所寫祖先名字,kap公廳公媽牌所題祖先名字完全符合,這ē-tàng證明志榮公有2013-1819+20=224歲,而且tòa-tī崁頂庄現此時厝地,肇基祖蕭朝宰公已經將近300冬ê歷史。這是值得安慰驕傲ê歷史,ē-tàng講《書山蕭氏族譜》內容所寫ê【徙台祖】蕭朝宰,to̍h是咱兜肇基祖朝宰公,伊傳下ê囝孫名字輩份攏是精確歷史,有字為證。
編寫家譜是向祖先交代,對後代囝孫負責ê事工,chit幾年來,耳孔邊時常傳來祖先ê叮嚀交代:「你tio̍h用心,你tio̍h kā咱ê歷史記錄落來hō͘囝孫知!」咱有將近300年有根據有源頭ê歷史,雖罔無啥物輝煌ê家業,但是咱有腳踏實地,誠實做人ê家教,這是值得驕傲安慰遵循ê傳統。畢竟咱是普通人,難免厝內有互相誤會互相計較ê代誌,但是he攏是小事,並無影響咱家族和諧ê親密互動互助,人講「拍虎掠賊親兄弟」,兄弟叔孫若團結,to̍h-ē形成真大力量,bē-hō͘別人看輕。求真求善求傳承,向望逐家ē-tàng kā頂一輩ê是非誤解放水流,兄弟叔孫互動、互諒、互相sio-kēng支持,認真拍拚,歡喜過日,chiah是hō͘先人安歇上大ê安慰kap期待。祝福逐家快樂!祈求逐家平安! 
朝宰>廷光>輝騰>志榮>正養>大毛>光振>平治 
                                                     Lah-jih蕭平治 寫tī 2013/11/122 則留言:

 1. 關係「ī--ā」tsit个詞,有人有無仝ê意見,請參考:
  http://mapstalk.blogspot.tw/2010/07/blog-post.html

  總講--一-句,就是中國hit爿mā有人自來叫「阿母」號做「ī--ā」。

  回覆刪除
 2. 阮tau對老母ê稱呼是:背稱「阮i7--a7」; 面稱「i7--a7/ i7--a3/ i7--io3」.

  回覆刪除