2023年1月15日 星期日

崁頭崁面,m̄知死活。

 崁頭崁面,m̄知死活。

Khàm-thâu-khàm-bīn: Hêng-iông chi̍t-ê lâng m̄-chai seⁿ-sí mn̂g, "m̄-chai sí-oa̍h" .
Khàm-thâu siān-hî/ Khàm-thâu-môa: Oa̍h siān-hî oa̍h môa khǹg tiàm tīm-tâng-á lāi-bīn tīm, m̄ chai-iáⁿ sí-kî í-keng kàu. "M̄-chai sí-oa̍h" .
Chhit-goe̍h-pòaⁿ ah-á: "M̄-chai sí-oa̍h". Thoân-thóng pài sîn-bêng thâi ke chò seng-lé. Nā chhit-goe̍h-pòaⁿ pài hó-hiaⁿ-tī-á, thâi ah-á to̍h hó.
Hô͘-sîn tì lêng-kéng khak: Khám-thâu-khám-bīn, m̄-chai sí-oa̍h. Lêng-kéng châng kha, bán lêng-kéng chia̍h lêng-kéng, lêng-kéng khak peh chò nn̄g pêng tàn kui-tui, siâⁿ lâi hô͘-sîn sio-cheⁿ chn̄g, chit-ē bô-sè-jī, lêng-kéng khak tò-péng, hô͘-sîn to̍h khàm-thâu-khàm-bīn.

沒有留言:

張貼留言