2012年10月20日 星期六

20120205_竹雞仔悲歌 (kih-ko̍k-kŏai chia̍h beh sí)


20120205_竹雞仔悲歌 (kih-ko̍k-kŏai chia̍h beh sí) Lah-jih
kih-ko̍k-koăi kih-ko̍k-koăi 響kah kui 山坪
有聽見聲 無看著影
to̍h是 chiah 破格 chiah-ē 惹人kā你掠
掠--去 ê 結果 1盤 4隻 2盤8隻 piak 鳥仔巴

「Kih-ko̍k-koăi!Kih-ko̍k-koăi!食boeh死!食boeh死!」
「Kih-ko̍k-koăi!Kih-ko̍k-koăi!食boeh死!食boeh死!」
自從阿竹仔in兄妹仔去hō͘「人」掠去 piak 鳥仔巴了後,竹模--ē in翁某to̍h起痟--à,暝日「 kih-ko̍k-koăi,kih-ko̍k-koăi⋯」吼無停,「食boeh死,食boeh死⋯」罵bē-soah,一直詈 一直罵,無論啥物叔孫弟兄kā苦勸kā安慰,in攏kài-sêng無聽見,猶是bih-tiàm暗毿ê kē樹叢草菢內「 kih-ko̍k-koăi,kih-ko̍k-koăi⋯ 食boeh死,食boeh死⋯」一直吼一直哭,吼kah sau聲,哭kah giōng boeh 斷氣,hit種失去囝兒ê悲傷哀啼,hō͘ in竹雞仔族心碎嚨喉管tīⁿ,忽然間ê恬靜無聲,是竹模--ē in翁某已經thiám kah勼tī siū內 chhngh--leh chhngh--leh 。 
講--起來!實在是無捨世可憐代,自in搬來chit粒山頭徛起,to̍h注心boeh tiàm-chia tòa一世人,翁某認真phah拚ê結果,真無簡單chiah開墾1-phiàn有竹菢有草埔ê山坪,koh-iā生湠一tīn古錐ê囝兒,日日chhōa出chhōa入,揣食chhit-thô,日子過了不止仔快樂滿意。
Siáⁿ知hit日一tīn peh山朋友來到chit-phiàn山埔了後,in ê hit-tīn囡仔to̍h phah-m̄-kìⁿ--lò͘,代先in kioh是囡仔káu-koài gia̍t-siâu四界走四界滾,sńg kah m̄知影揣路倒轉--來,in to̍h走去隔壁山坑仔揣,仝款無看影跡,連一个囡仔影mā無,是路裡tn̄g-tio̍h Ka-ka-á kā in講:「免koh 揣--ā--lah,已經去hō͘兩个歹人掠--去--à,taⁿ m̄ hō͘ in piak成鳥仔巴吞食落腹--à。」
竹模--ē in翁某聽一下差一點仔to̍h暈--去,「 Ka-ka-á姊,你敢有親目看--著?」
「有--lah!無,我ná-ē敢烏白講?最近常看peh山朋友中間,有2个m̄-chiâⁿ囡仔,peh山無sêng peh山,散步無sêng散步,鬼鬼祟祟,1个手裡捾1領網仔,1个攑1支hop網,ná行ná kí,2蕊賊仔目不sám時都siòng對草埔內面,kài-sêng leh揣啥物物件ê款,在我經驗看--來,一定對咱野生動物無好空--e,lín-ê寶貝囝一定是去hō͘-in網去piak-pa--a,絕對無m̄著--ē--lah!」
竹模--ē 翁某聽 Ka-ka-á講了後,隨時mà-mà吼:「我ê寶貝後生我ê寶貝查某囝--lah,ná-ē chiah歹命,chiah tăⁿ轉大人--niâ,to̍h hō͘ he夭壽仔--è害--死--à,天公伯--à!你ná-ē chiah-ní無公平,阮敢有做啥物失德ê代誌--hio͘h,ná-ē得著chit款ê報應,我歹命--ā~我歹命⋯」竹模--ē in翁某ná唸ná哭,hō͘人愈聽心愈酸,徛tiàm樹頂Kuh-kuh無講話ê斑鴿兄哥,mā開嘴安慰竹模仔嫂:「Taⁿ mài-koh吼--à,囝koh生to̍h有,保重身體要緊,後擺著教恁囝,m̄-thang振動著to̍h chiah大聲 kih-ko̍k-koăi,kih-ko̍k-koăi 吼bē-soah,m̄-nā噪人耳,koh-ē惹來逐家ê麻煩。你敢知影,hit 2个m̄-chiâⁿ囡仔mā tī山頂牽1領chiah 大kâi ê天羅地網boeh kā咱掠,你敢知影⋯」斑鴿ná講ná比,青笛仔聽了感覺siuⁿ離譜,to̍h chhap嘴講:「斑鴿兄,ah你是leh kā人安慰抑是leh kā人教示?竹模仔嫂已經哭kah chiah-nī悲慘,你iáu-koh講he五四三--e,按呢敢著?」
「歹勢--lah,竹模仔嫂,是我一時siuⁿ氣惱,氣hit 2个夭壽仔chiah無天良,soah講了siuⁿ超過,請mài見怪,無歹意--lah。」
「Taⁿ竹模仔兄、竹模仔嫂,mài-koh傷心--a,死都死去--à,lín猶少年,閣生to̍h有,chit種ê淒慘代,只要有親像chit 2个夭壽囡仔tī--leh,不管時lóng-ē發生,以後逐家tio̍h較sè-jī--leh chiah-tio̍h。」
平靜日子過了chiâⁿ個月,「阿竹仔in pâ,我閣有--ā--neh!」竹模--ē in某tī 竹模 ê耳孔邊kā伊sai-nai。
「真--e?我又閣boeh做lāu-pē--ā,你趕緊去歇睏,m̄-thang siuⁿ勞動,討食ê khang-khòe我來做to̍h好。」 竹模--ē歡喜kah 「kih-ko̍k-koăi,kih-ko̍k-koăi」chiah大聲喝--出來,假若驚人m̄知伊boeh做老爸--leh。
「Taⁿ mā好--à,較細聲--leh--lah,你是boeh-koh惹麻煩--hio͘h?歡喜tī心內to̍h好,m̄-thang按呢lōng-iâng,以後to̍h hō͘你較無閒--lò͘!」
無外久,竹模--ē in翁某又閣chhōa 1-tīn 細隻竹雞仔出來chhit-thô,過去ê傷痕漸漸放bē記得,山坪每日仝款hiah-nī鬧熱,peh山散步ê朋友仝款hiah-nī濟,in mā仝款tòe人行出行入,一屑仔to-bē感覺驚惶,仝款歡喜ê時陣to̍h大聲「kih-ko̍k-koăi,kih-ko̍k-koăi」吼無停,引起peh山朋友指指chí-chí:「chiâⁿ-súi ê鳥仔,緊來看!」
「He 叫做竹雞仔--lah!」
「Ná像bē-hiáu飛ê款?」
「聽in leh吼 kih-ko̍k-koăi,kih-ko̍k-koăi,koh真心適!」
竹模--ē in一家伙仔soah愈來愈得意,愈hō͘人o-ló愈感覺hiau-pai,一下歡喜soah kui-ē做1群「kih-ko̍k-koăi,kih-ko̍k-koăi」吼--起來,響kah kui 山坪。
天氣有測bē準ê時陣,鳥仔有想bē到ê災厄,chit一工peh山ê朋友當中,koh出現2个chah家私--e,1个提hop仔,1个捾網仔,chim-mi行chim-mi笑,ná行ná講話,「盈暗穩sut--è,4隻1盤 8隻2盤,燒酒已經chhoân好勢⋯⋯」
Hit boeh暗仔,竹模--ē in翁某又閣四界leh揣囡仔,揣kah心狂火to̍h(𤏸),揣kah目屎流目屎滴,揣kah無望起痟狂「Kih-ko̍k-koăi!食boeh死!」「Kih-ko̍k-koăi!食boeh死!」「Kih-ko̍k-koăi!食boeh死!」⋯⋯⋯⋯

20120205用pe̍h-ōe-jī寫,20121020chiah koh用漢羅文改寫_Lah-jih

沒有留言:

張貼留言