2014年10月11日 星期六

華臺語詞對照2100詞----02 李志村老師整理

華臺語詞對照2100----02  李志村師整理

1.           千夫所指----路邊尿桶眾人sōan

2.          千方百----想孔想縫勞心

3.          千叮嚀囑咐----十叮嚀八吩咐千交待交待

4.          千拜託萬----央三ko͘-chiâⁿ四拜

5.          口口聲聲----聲聲句句

6.          口才----súi

7.          口不擇----講話無經過頭腦;講話無揀話;烏白講話

8.          口沒----講話後尾門;話sa-leh亂講;無掛牛嘴lam;嘴米篩

9.          口沬橫----全波

10.      口是心----hit-lōhit-lō有嘴無心kah心肝tú 

11.        口氣(說話)不好----pháiⁿsàu

12.       口乾----takhoah ()

13.       口渴----嘴乾(ta)

14.       口感----氣口

15.       蜜腹----霜腹肚鐵鑽

16.       無憑----kan-ta無準算空嘴哺嘴口無憑

17.       不清----iⁿ-iⁿ-ò͘ⁿ-ò͘奶呆

18.       ----田僑á

19.       大大方方----pānpāntāi-sù-ki (大四ki)

20.     大小----歸碗捧食銅食鐵有毛--ê到棕無毛--ê到秤

21.       大手筆----大出手

22.      大宅----大瓦厝

23.      大材小用----里馬tī將軍柱

24.      大呼小叫----大細聲;phih-pheh

25.      大宗物資----大色貨

26.      大相逕庭----差大碼;一丈差九尺

27.      大紅花轎----紅頂sì

28.      大家「說好了」----講通套

29.      大展身手----步數盡展;展真工夫

30.     大捲尾----烏鶖

31.       大眼瞪小眼----犀牛á照角;相對相;白仁對()烏仁

32.      大智若愚----hàu--ê食天公

33.      大費周章----真費氣;展真工夫

34.      大嗓門----大嚨喉孔

35.      大搖大擺----大四ki;大pānpān 

36.      大腳丫----大腳pô͘

37.      大腹便便----大身大命

38.      大蒜----蒜頭

39.      大嘴巴----放送頭;破keh ()

40.     大器晚成----大隻雞慢啼

41.       大餐----好料--ê

42.      大聲嚷嚷----phih-phehò͘ⁿ-ò͘ⁿ大細聲大聲嚷

43.      女大不中留----cha-bó͘-kiáⁿ飼大漢別人ê

44.      子虛烏有----無影無跡

45.      子彈----銃子

46.      孓然一身----一箍liù-l;孤單一個人;無bó͘無猴;羅漢腳á

47.      寸步不離----一步to(m̄)離開; tòe-tiâu-tiâu;褲帶結相liâm()

48.      小心為妙----細膩無蝕本

49.      小心眼----心肝狹;雞á腸,鳥á

50.     小心駛得萬年船----細膩無蝕本

51.       小心翼翼----小心細膩

52.      小看我----看我無目地;看我無點

53.      小時了了,大未必佳----細漢是茄栽,大漢羊帶來;開花滿天芳,結籽才驚人

54.      小時難帶----細漢pháiⁿ育飼

55.      小氣----thang;凍霜;孤ta̍k kia̍t-á哥;甕肚

56.      小酌----lim

57.      小混混----m̄-chiâⁿ-gín-áliù-sui-á

58.      小媳婦----新婦á細漢新婦

59.      小廟供()不了大菩薩----小船未堪得重載

60.     尸位素餐----死豬鎮砧

61.       山中無老虎猴子稱大王----家內無貓(bâ)鳥鼠khiau先生無在館學生起海反

62.      山高谷深水流湍急----kôan壁崎(溪短)chhoah

63.      已被逼上絕路----已經逼到絕峰嶺

64.      干你何事----kah你啥tī-tāi

65.      不一樣就是不一樣----無仝款是無仝款;仝款tō無仝師傅

66.      不分晝夜;晝夜不分----無暝無日

67.      不可一世----chhèng-kōa-kōachhèng-kah bē-tiâu

68.      不可理喻----bē-chhun-chhia拗蠻無講理橫柴剖bējûàng-láng

69.      不只----m̄-nā

70.     不正經----tian lā無正經

71.       不用----mài 

72.      不吉利不好兆頭----pháiⁿ吉兆

73.      不在乎----無計較;無要()

74.      不好意思----pháiⁿ勢;見笑

75.      不安好心----無好心;kōaⁿ籃假燒金

76.      不含(指東西)----無摻

77.      不把他放在眼裡----katī眼內;無teh katáu;看不在眼內

78.      不易謀生----pháiⁿ-thàn無好討趁

79.      不知天高地厚----m̄知天地幾斤重

80.     不知行情----食米知米價

81.       不知來龍去脈----m̄知頭知尾

82.      不肯----thang

83.      不長眼睛----無生目睭;khàmkhàm

84.      不信邪----m̄信聖(siàⁿ);鐵齒

85.      不省人事----m̄知人

86.      不要混為一談;互不相干----hōan魚,蝦hōan

87.      不要與他一般見識----mài kah伊計較

88.      不要臉----bē見笑;大面神

89.      不計其數----m̄知有jōa塞倒街較濟過貓á

90.     不值一看----無夠看

91.       不修邊幅----無妝無tháⁿ

92.      不悅----無歡喜;無爽快

93.      不眠不休----無暝無日

94.      不起眼----hiáⁿ ()

95.      不得了----bēa

96.      不敢高攀----交陪bōethīn bōe起;ángehê雞肉絲(香菇肉)

97.      不發一語----一句話亦講;無話無句;lóng-講話

98.      不善言詞----頇顢講話;bē曉講話;無話無句;一嘴含(kâm)一舌

99.      不舒服----無爽快;ngāi-gṳ̍oh

100. 不進廚房----無動鼎灶

101.   不順遂----無順利

102.  不會說話----bē曉講話;頇慢講話

103.  不當一回事----kek gōa-gōa無要無緊;蠓á tèng牛角,無chùn-būn--tio̍h

104.  不過癮----無夠khùi

105.  不像話----m̄是款

106.  不對勁----m̄-tio̍h;無對tâng;怪怪;gāi-gio̍h-gāi-gio̍h 

107.  不對盤----無對tângchhiâu bē好勢

108.  不稱頭----無四配bē chiūⁿ-kioh 

109.  不管如何----án

110.   不算數----無准算

111.     不聞不問----tìⁿ tiām-tiām無聲無seh

112.    不輕易放----過無hō͘ hiah好食睏

113.    不請自來----無人請家己來

114.    不學無術----m̄-batkoh兼無衛生

115.    不曉得----m̄知影

116.    不聲不響----無講一聲;無聲無seh;無tiuⁿ

117.    不講理----無講理;翻翻;拗蠻;橫柴giâ入灶

118.    不懷好意----kōaⁿà假燒金

119.    不礙事----無要緊;無代誌

120.  不穩重----táⁿ-hiáⁿ;無定tio̍h;無tek-tiāⁿ

121.    不識抬舉;不識相----白目;假siáu

122.   不饒他----beh放伊soah

123.   不顧情面----無相帶念

124.   不顧顏面----無顧面底皮

125.   不讓他好過----hō͘hiah好食睏

沒有留言:

張貼留言