2016年9月18日 星期日

看相片回想人生_1969→1971_媽祖宮後稅厝二冬(五):

【看相片回想人生,是leh描寫Lah-jih ê記智,mā是leh紹介70外冬來ê生活一點一滴,講古兼敨放心思。】

看相片回想人生_1969→1971_媽祖宮後稅厝二冬(五):

Tshuā囡仔:
囡仔出世升級做老爸,「一个囡仔較鬧熱三个大人。」m̄-nā鬧熱koh真費精神,tiāⁿ-tiāⁿ bueh纏--人,愈來愈無閒,好佳哉有牽一个師仔工,ē-tàng tàu做雜差仔工課,減輕真濟麻煩。古早「師徒制」學裁縫需要3年4-kó͘月,ta̋ⁿ學師仔需要ùi開門、掃塗跤、hiâⁿ茶、車布邊穿針thīⁿ鈕仔開始,tsiah-koh學pâng鈕仔孔、pâng褲跤尾,有閒時陣tsiah看師傅按怎做穡,聽候ē-hiáu 踏ミシン裁縫車、pak零件、沾油,用布幼仔車線車ē直ē轉踅ē倒踏針⋯,頭家tsiah敢hō͘你試做,試做過程,師傅需要耐心需要了時間指導,tn̄g-tio̍h頇慢師仔,kan-na 用hit支くじら尺(huâ尺)來huâ算台尺、英尺,to-tio̍h學透久,m̄-tsiah有人講「功夫ká簡單,需要3年4-kó͘月--lio͘h!
有師仔工替手,雜差仔工課減輕真濟,新ê任務to̍h是tshuā囡仔,ùi手裏抱到塗跤爬,除了食奶、洗身軀kap iⁿ-iⁿ睏以外,m̄是phō-tî手to̍h是khǹg-tiàm囡仔車仔內,hō͘伊家己耍抑是陪伊tshit-thô,等候ē-hiáu坐鐵馬椅仔,suah pìⁿ-tsiâⁿ我放封ê時刻,載伊四界踅四界tshit-thô,囡仔歡喜,頭家師傅mā歡喜,我,閣較輕鬆。總--是頭家兼師傅ê牽--e,實在無閒kah m̄知影thang歇悿,感心--lah!
顧囡仔顧賊,一下無細膩to̍h-ē造成傷害。

新娘嫁妝ヒタチ電視四個月後to̍h搬來店內,he是箱仔型有跤ê電視,頂面ē-tàng囥妝娗物,是臨時囥東囥西ê方便所在,寒天時買1-kâi水銀膽ê保溫杯,囡仔車to̍h hē-tiàm前面,有一工知啥原因,保溫杯liàn--落來,好摃著囡仔頭殼,好佳哉無著傷,m̄-koh he水銀膽ê玻璃幼仔,iā kah頭面一四界,囡仔hiu-hiu叫,雙手開始烏白pué,危險!危險!我ê雙手已經囡仔êlám-tiâu,據在伊hiu,據在吼,趕緊叫牽--e提痱仔粉來,頭毛、面、頷頸四界sàm-sàm--lehtsiah-koh kā 頂面ê薄薄幼幼ê玻璃幼仔,細膩勻勻仔1片仔1片仔ni--起來,閣來頭殼所在,幼仔覕佇頭毛內,斟酌看寬寬仔píng,攑手電仔tshiō,謝天謝地,一點仔都無流血,有驚--著無傷害,真正好佳哉。
△thâu-tsiūⁿ-á蕭慈蓉四個月,特別相館翕tsit張相。飼了算真膨皮,siáⁿ知七坐八爬九發牙了後,suah虛燒bē退,延遲到晬二tsiah ē-hiáu學行。


▲裁縫師傅著是規年迵天一直做穡,閣是家己開店,一兼二顧,摸蜊仔兼洗褲,真正無休閒時間,相招來去tshit-thô,免siàu想,我是較幸福,ē-tàng學校上課有下課ê時間,為著家庭,下班自然m̄敢tshiân,趕緊轉去另外ê穡頭。
年底著做kah圍爐suah,猶著繼續做,有人客等bueh過年ê西裝、西裝褲猶未完成。12點後店門關--起來tsiah-thang整理內底,等待明年開市大吉有新嫣清氣ê店面妝娗(tsng-thāⁿ)。
人是初一早初二早,初三睏到飽,阮是初一睏到9-10點tsiah起床,梳妝打扮好勢tsiah出門行春,來到三潭國校翕幾張彩色相片,田庄草地所在,彩色底片洗彩色相片加真貴,品質m̄是真好,保存無小心ē褪色,mā是tshân-tshân kā翕--落去。
▲tshàu-tú-khám tn̄g-tio̍h幾个媠姑娘kap阮做伙翕相,tsit 4-个查某囡仔已經青春美女,是出業教冊第一屆ê學生,已經過6年,歡喜重逢見面。


▲軍中退伍to̍h是後備軍人,三不五時ê徵召1工抑是1-kó͘月,對教育人員有特別,ē使得辦緩召,khah-bē影響學校教學。▲靈異事件kap「不理意象」:
有一工,我做媒人ê表兄陳秉夷老師,忽然轉來學校揣--我,歡喜心情kap伊握手,表示歡迎伊轉來tshit-thô!奇怪?伊êná-ēki-kikah ná--leh!心內家己想:「秉夷兄m̄是往生一年外?手冷冰冰是正常ê代誌,m̄-thang懷疑。
秉夷兄無出聲,暗示我tshuā路,tshuā伊去每間教室se̍h-se̍h--leh,bueh kah各位老師見面あいさつ拍招呼⋯
雄雄一醒精神,原來tī學校值班顧暝,睏佇4隻辦公桌仔合倚來做眠床ê棉績被內,微微仔燈光看手錶,半暝2點半左右。心肝phi̍h-pho̍k-tsháiⁿ,心神huāⁿ-tiáⁿ,無驚無嚇(hiaⁿh),he是思念秉夷兄siuⁿ深陷眠所致,是夢境m̄是⋯⋯,掀開蠓罩落眠床,電火切to̍h,詳細閣看壁頂時鐘,兩點半無m̄著,等候心情平靜,電火切hua,peh上眠床,一醒到天光。

2 則留言:

  1. ē使得辦援召,佳哉毋是援交,是[緩召]uan11-tiau33

    回覆刪除
  2. 多謝!電腦揀--è,已經改好--à。

    回覆刪除