2011年6月5日 星期日

縛粽_unicode Lah-jih 2011/6/5


縛粽_unicode Lah-jih 2011/6/5
五日節tih-beh ,阿媽已經厝後leh 挽粽ha̍h 準備beh 縛粽。
挽粽ha̍h beh 縛粽hō͘ --ho͘ⁿ
hiô --lah明仔五日節--à neh tio̍h 拜乖ài 拜神明ài 拜公媽。」
「人我知影,老講,五日節就是『端午節』leh 紀念『屈原』--ê
「啥物『痴緣』m̄-bat ,阿kan-nā 知影五日節tio̍h 縛粽hō͘ --ê 食,阿--ê 上愛食肉粽。」
,阿我問你一句俗--ō͘ 「五日節粽無食,甘放。」是啥物意思che 阮講--ê。」
「乖孫--êbeh kā 考試--hio͘h ah che 媽知影tio̍h 五日節粽若食過,tio̍h m̄ 穿厚--lah tio̍h--bò
啥物是
「寒天穿ê --lah 綿仔tio̍h 年前hō͘ --hit 。」
謝謝!』「!阿問你一個問題,哪會媽攏ài 挽厝後壁chit bô͘ ê 仔來包
「你上合意媽縛ê
「是--ā ,阿媽縛ê 粽特別好食,kap 外口--ê 無仝,親像有一種無仝款ê 味。」
hit tio̍h ê --lah m̄-chiah 做粽ha̍h taⁿ -á ê 仔縛粽上蓋芳。」
「也無--à 」我ê ha̍h phīⁿ --leh
「等盈暗sa̍h ê tio̍h
原來he tio̍h 媽縛ê
飽,阿kap 媽媽tio̍h 始縛用一kâi 坩仔--leh 香菇炒半ê 豬肉,嘛有tong 蝦,蝦pi-á kah 足芳--ê i̍另外糯米lām 生土chhiau-chhiau 做一ē khǹg-tiàm 仔內起阿媽挽ê ha̍h 仔洗好khǹg-tī kha 竹籃仔內靠背ê 椅仔ê 靠背頂,khòe 一支畚擔畚擔中央套兩kōaⁿ 鹹草ê kōaⁿ ,阿媽、媽媽一人坐一旁粽料囥中央,親像兩個人beh ê 款式。我想liâm-mi̍h tio̍h thang 食,bē-giàn 出去chhit-thô tio̍h 搬一塊圓椅仔坐tiàm --a 鬥鬧熱。
「媽媽kap 媽相拚啥物人
「當然嘛,阿媽是縛粽師傅媽媽是師仔leh kap 媽學tiām-tiāmmā kā ê 功夫學--
我嘛beh 縛粽。」
「好坐倚來chit ,阿你教
乖孫--ê 你看!阿媽提兩phòe ha̍h 按呢下旁尖尖ài 相疊chiah bē hō͘ 糯米chuh --出來;閣khat 二匙仔糯米kap --m̄-thang 傷濟beh 囥粽餡,嘛是用湯匙仔khat 一粒粽囥一蕊香菇、一塊豬肉,khat 著香菇豬肉tio̍h ài --ê ài ,餡傷少無好食,傷濟嘛無好食,拄好上緊。」媽沿路講沿ta̍uh-ta̍uh-á kā 我教。
O͘hhiah --ò͘
O͘h taⁿ chiah --ò͘ !阿不姊--à kan-nā 會曉beh beh --niâ 」媽媽笑笑仔講,hō͘ 我感歹勢歹勢。
「乖孫--ê bē --lah tio̍h-ài chiah 做有好頭路囥好tio̍h 下一寡米然後包粽ha̍h 注意看--ō͘ 按呢拗chiah 按呢拗--thóng 出來ê chiah 捏捏按按--leh 一粒粽已經包好tio̍h-ài kā tiàm kōaⁿ hō͘ 拄好仔ân siuⁿ-ân chuh 出來siuⁿ-lēng lak che tio̍h 驗,有影``kah hō͘ bat tio̍h 好扑結。``猶有--ō͘ 扑結tio̍h 扑活結m̄-thang 扑死結beh tháu m̄-chiah 會好tháu 。」
mài hiah 呢濟--lah kah bū-sà-sà ,後擺chiah kap 你學,人kan-nā beh 食粽--lah !攏卡緊咧--ō͘ 。」
「嘴箍leh chhoah --à m̄-chiah 按呢吵?先去sńg --一時à ,等--一下轉來tio̍h 有肉粽thang 食。」i̍i̍i̍
O͘h !足芳--ê ,芳kòng-kòng kòng-kòng 芳,阿媽!我beh 食肉粽。」門口埕kap sńg 一時仔,tio̍h phīⁿ 著肉粽味,趕緊chông --轉來。
「乖孫--ê ,猶未熟--lah ,閣去chhit-thô liâm-mi̍h chiah 轉來食!」
「阿媽騙--人,我有phīⁿ 著肉粽味,芳kòng-kòng kòng-kòng 芳,害人leh 流嘴齒nōa --neh mài kā 人騙--lah !」
「阿媽無你騙,肉粽猶未熟--lah 信,去灶頭鼎頂phīⁿ 看覓,tâⁿ sa̍h 無外久,m̄-koh 肉粽芳味已經走--出來à !真芳--hǹN !」
!足芳--ê ,一定真好食!」……
「母--à ,會使chit 起鼎--未?」聽媽媽問阿媽,又閣hō͘ 我吞嘴瀾。
「掀khit 來看覓,應該熟--à !」
「我來tháu 一粒試看覓!」「阿母!你食看--leh ,看米心有透--無!」
「熟--à sa̍h chiâⁿ 拄好khiū ,」看阿媽食一嘴,害我吞一下嘴瀾,「來!乖孫--ê ,先hō͘ 你食看覓,liâm-mi̍h 起鼎較冷了後,chiah hō͘ 你食一粒!」
「多謝阿媽!」阿媽縛ê 肉粽,實在好食,阿媽講了無著,用生粽ha̍h-á ê 肉粽,無仝款tio̍h 是無仝款。
「阿媽!我beh 閣問你一個問題,五日節除了拜拜食肉粽以外,敢猶有啥物節目?」
「五月五,龍船鼓。」
「阿媽!你講啥?」
「五月五,龍船鼓。Tio̍h 是講有人leh pê 龍船,龍船ê 時陣,tio̍h 有一個人leh 扑鼓,tin-tong 叫, chiâⁿ 鬧熱,我是電視頂看著--ê 。」
「阿媽!嘛有人chhāi 雞卵、鴨卵比賽,我嘛是電視頂看著--ê ,明仔載中晝咱嘛來chhāi 看覓--leh --無。」
「好!等恁阿爸轉來,chiah 去買寡雞卵轉來,嘛恁阿爸講,阿媽明年beh 去鹿港看龍船,tio̍h 會記得--ō͘ 。」
「好!阿媽!我beh 閣食一粒!」
Beh 食家己去tháu chit 粒食了tio̍h m̄-thang beh ,食傷濟,會歹腹肚。」
「好!」
肉粽實在好食!我上合意食阿媽縛ê 肉粽,糯米做--ê ,用生麻竹ha̍h-á --ê khiū-khiū 芳芳,包土豆仁、瘦肉、香菇、蝦仁……
縛粽!縛肉粽!麻竹ha̍h-á ê 肉粽!阿媽縛ê 肉粽!好食!hō͘ 人想著嘴瀾水一直流!

沒有留言:

張貼留言