2011年11月7日 星期一

唱歌ê啟蒙老師(懷念二兄) 2011/10/14_Lah-jih


19501200_唱歌ê啟蒙老師(懷念二兄) 2011/10/14_Lah-jih
Chhó loân chiah-ní好,戀愛路中起風波,boeh怎樣?ai-ioh 免煩惱!我愛你,你愛我,siong愛情,我ê妹妹!súi哥哥!每日快樂,chhit-thô」輕鬆唱歌,行厝後田岸仔路,家己孤1个,無囡仔伴,歌(旋律)真好聽,意思無啥bat挽籬笆燈籠花,都也感覺心適趣味,燈籠花紅紅chiâⁿ-súi,厝前厝後攏有,挽來捾手裏,leh捾燈籃火
Lah-jih!囡仔人kapleh唱啥物戀愛歌,見笑!」
Ka-hiông--ē,戀愛歌是saⁿh?人he 是阮二兄教我唱--è-neh!」隔壁內底Ka-hiông--ēLah-jih 2年,Lah-jih 讀三年級,伊讀五年級,ná-ēLah-jih唱戀愛歌見笑?siáⁿ-mih是戀愛歌?kan-nā知影二兄教chit條歌真好聽,雖罔意思無了解,m̄-kohài唱。ná-ēChhó--è Loân--ē chiah-ní相好?阮厝內底房仔內有2个查某孫仔叫A-chhó kap A-loânin兩人ná-ē hō͘編做歌來唱koh-khah懷疑?總講一句,chit條歌唱到讀初中,chiah知影歌詞原來是「初戀chiah-ní好」,有影是戀愛歌都著,實在趣味,m̄-bat歌詞竟然ē-tàng唱幾若冬,唱kah hiah-nī歡喜。
Koh-khah希奇--ē猶有chit條日本歌是二兄教--è,記智中歌詞是án-ni:「あかいぼたんの はなびらそめだ ほろうり いっしよほが なみなねぬねぬ ないちや いっけなあい しなりんぎよ はるわ やさしく まだかあえる」taⁿ知號做siáⁿ-mih歌名,卻是猶有法度ùi頭唱到尾,歌詞可能有走精,旋律是記kah清清楚楚,日本人轉--Lah-jih mā-chiah 4歲足,あいうえおm̄-bat kah半字,ē-hiáu日語50音仔是舊年chiah tăⁿ--niâ
趣味音樂ná-chhiūⁿ自然生成,阿爸ài挨弦仔,罔聽罔挨罔khioh步數,to̍h比阿兄in khah gâu,二兄hèng唱流行歌,心適興罔唱罔教小弟,小弟大漢koh有影真ài唱歌,二兄應該算是Lah-jih唱歌ê啟蒙老師。
二兄是古意條直作田人,加Lah-jih 15歲,阿爸作4分厝腳田,大部份攏是二兄tàutàu發落,大兄四兄阿里山林場做工,三兄hō͘人招,Lah-jih細漢較濟是二兄leh照顧,記上清楚--è to̍h是利用較燒熱ê下晡時,二兄ē hiâⁿ 1桶燒水捾去厝後柴間仔內kā Lah-jih洗身軀,kui身軀褪光光洗,一寡seⁿ-sian la-sam洗洗lut-lut hō͘清氣,平常時洗面洗腳手ê面桶水,是二嫂準備to̍h是二兄phâng--ē
二兄作田技術真láu,無論播田掖秧仔、搓草、割稻、擔粟擔、夯粟包,伊攏kài本頂mé-lia̍h,有時去人借牛來駛田,連he犁田、踏割耙(pē)、踏鐵耙、kài捋筒(loa̍h-tâng)攏總無問題,阿爸o-ló伊「實在有khiàng」。除了田園穡頭以外,伊kap阿爸仝款,真gâu做畚箕、做鴨圍仔、雞chho̍p仔,mā ē-hiáu kā人做茭儲仔(ka-tî-á)、做灶,雖罔無讀冊,頭殼ê變竅有夠厲害。
畚箕、鴨圍仔、大灶、茭儲仔(ka-tî-á) chia-ê農村器具,攏是桂竹仔做--è,需要去街市買,買好chiah-koh用擔--e 拖轉來,做畚箕、鴨圍仔、雞chho̍p仔,需要phoà篾仔,先桂竹仔破做幾若liàm,正手1支篾仔刀夾1ê篾橋(竹爿仔)to̍h有法度liàm剖做薄薄ê竹篾仔,ùi竹頭到竹尾pêⁿ-pāng pêⁿ-pāng bēkoe̍h,做ka-tî-á、做灶著去別人兜做,Lah-jih m̄-bat看過,照講ē較困難,但是to̍h是考倒二兄ê才調。二兄hit種變竅ê才能,若boeh是有藝師thang牽教,一定是1个竹藝大師。
「風雲風颱雨,煩惱翁婿海南島chit-máikoh haiⁿ chit條台語老歌,to̍h-ē想起二兄,chit條歌是二兄教--è,米日戰爭尾期,二兄差1點仔to̍h hông召去做軍伕,hó-ka-chài 2粒原子炸彈解除二兄過南方ê命運,若無,to̍h像叔伯連仔兄án-ni「一去不回頭,藏身何處無tè chhoē」。二兄人koân漢大,40外歲hit-chām tài痚呴喘(he-ku-chhoán)to̍h跟綴大兄去阿里山做工兼靜養,講也奇妙,痚呴喘soah斷根好了了,後來伊koh kap隔壁萬順--ē學功夫,真緊to̍h變成土水司,疊磚仔、gih磚仔學上手,又koh加一項趁錢ê工夫,二兄to̍hchiah-ní腳踏實地,chiah-ē飼囝、chhiâⁿ囝親像--人,4个後生chiâu-chiâu高工出業,攏有好頭路生活,二兄!你應該感覺歡喜滿足--ho͘ⁿh
5兄弟kap阿爸tàu-tīn上濟時間to̍h是二兄kap Lah-jih,二兄人條直好性地m̄-koh頇慢講話,hō͘阿爸罵上濟,「大條來--è!」to̍h是阿爸上捷罵ê一句話,俗語講「冬瓜大條好看頭」,看你án-choáⁿ看,阿爸是古意條直庄腳人,tín-tāng-tio̍h to̍h用世俗ê言語phí-siùⁿ二兄,其實伊心內是o-ló較濟。二兄去內山hit-chām-á,做工仔伴o-ló伊力頭飽,kut-la̍t gâu做穡,山坪有山大人(筆筒樹),做工仔伴to̍h叫伊「大人」,hit-chūn tī阿里山林場出入ê朋友,叫大兄「縣長」,叫二兄「大人」,有夠心適趣味。
「跳杉池,跳杉池,為愛情來所致,烏貓、烏狗,招招boeh去死,死了眾人leh看伊;真可惜,真可惜,nō͘人死去kài m̄-tio̍h,結局死去,人soah愛笑,枉費細漢爸母育。」思念,Lah-jih唱歌ê啟蒙老師-二兄,一時soah目箍紅紅,目屎含目墘! 20111108_Lah-jih

沒有留言:

張貼留言