2011年11月6日 星期日

Ī 鼠牛虎兔kap硩撚骰仔 20111016_Lah-jih


19530902_Ī 鼠牛虎兔kap硩撚骰仔 20111016_Lah-jih
有一句gia̍t-khiat仔話án-ni講:「講著跋筊我to̍h khì!」聽無êo-ló講:「跋筊是歹代誌,反對跋筊實在有智慧。」聽有ê人知影he是雙關語:「氣、去攏是khìhèngkoh-ē消遣家己。」
講著跋筊chit層代,kái-sêng食土豆「大人囡仔hèng」,人人趣味,人人ài-sńg,好ka-chài有人驚輸錢敢跋;有人驚警察掠敢跋;有人驚hō͘phé-siùⁿ m̄敢跋;有人驚hō͘序細歹模範敢跋,chiahpìⁿ-chiâⁿ跋筊社會。Lah-jih m̄敢跋猶有chia ê因素:輸錢甘,贏錢hō͘人痛苦mā m̄甘;kapchiâⁿ朋友輸贏無意思;kap外人跋kohhō͘kun去,跋輸面憂憂,跋贏愁愁,kuimàito̍hchia問題。講是án-ni講,囡仔時代猶是ē好奇貪小利kap人跋趣味,大人跋四色牌ê cha̍p-hô͘(十胡)liû對仔〔配對〕敢學,硩撚骰仔輸贏錢財敢看,阮囡仔人kap囡仔伴是ī he「鼠牛虎兔」「硩撚骰仔」罔sńg笑,有當時仔ē輸贏牌仔、bâ-bui子、番仔火支to̍h khah-sêng跋筊。
「鼠牛虎兔」是一種紙牌仔,店仔頭有leh賣,ngē-chiāⁿ紙枋印12生相ê尪仔圖,1張生相尪仔圖大約7公分長、2公分半闊,1種生相印2份,12生相to̍h印有24張尪仔圖,giâ鉸刀鉸鉸--leh to̍h24張牌仔。跋筊時,做內場--ē鼠、牛、虎、兔、龍、蛇6支牌仔按照順序排tiàm土腳,準備hō͘teh-tù〔下賭注〕,chhun--e 18支牌仔tēⁿ-tiàm手裏chhapchhap hō͘鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬12生相chiâu-chiâu分散散亂,然後koh-hō͘筊跤「táu1擺,chiah-koh chhap-chhap--lehân-ân tēⁿ-tiàm手內等待「掀」。
外跤開始teh-tù,有人teh-tī 1支牌仔頂懸,叫做「teh心」,teh tio̍h ē使得賠4倍,若是teh-tī 2支牌仔中間,叫做「teh岸」,會使得賠2倍,若是thán-hoâiⁿ teh-tī 連紲3支牌仔面頂,叫做「扛」,teh tio̍h會使得賠1倍。聽候逐个考慮chiâu-chn̂g teh好勢,內場喝聲「boeh--a o͘!」逐个停止teh tù,目睭金金siòng內場手內ê牌仔,內場koh1擺喝聲「掀!」,Ka-tēng--ē 用正手倒手ê牌仔掀開,siāng下底ê牌仔出現
A-pê歡喜笑1聲「hah!虎!--lah3支賠12支。thiòng kah膦脬險仔làu--去。
A-chiàng teh岸牛虎中間贏4chhun--e A-ba̍kLah-jihKhah-chuh--è hō͘內場咬去,Khah-chuh--è輸了小可甘願內場牌仔sa--來一直chhapchhapkohtáu」一下chiah還內場Ka-tēng--ēKa-tēng--ē chhap 56下,tēⁿ-tiâu--leh:「開始teh tù!」
A-pê食著甜知ûn-choa̍h又閣teh虎心Khah-chuh--è mā toè小弟teh虎心A-chiàng teh兔龍岸,A-ba̍k teh 虎兔岸Lah-jih teh鼠牛虎扛,想講án-ni輸贏11半,較公平較有機會贏。
Boeh--a o͘!」
「慢且是!」A-ba̍k喝聲:「我boeh換位,mā-boeh teh虎心A-ba̍k kā番仔火支徙去虎心。
「猶有人boehtù--bò͘
「無--ho͘ⁿhBoeh--a o͘
--lahKa-tēng--ē kā底排掀開:
「豬,豬,豬!通咬!」換Ka-tēng--ēkah嘴仔ngi-ngi-ngi
「豬,豬,豬!通咬!án-ni ná-ē著?」A-ba̍k感覺花花?
「鼠、牛、虎、兔、龍、蛇第六支是蛇;馬、羊、猴、雞、狗、豬第六支是豬;蛇to̍h是豬,豬to̍h是蛇,A-ba̍k!你bē-hiáu--hio͘h?」
1副牌仔24支,12生相當做6(jí)跋,馬、羊、猴、雞、狗、豬to̍h是鼠、牛、虎、兔、龍、蛇,che是阮囡仔伴家己設--è18支牌仔做伙chhap6支有較好chhap較有變化。
大人硩撚骰仔輸贏錢財敢看,阮囡仔人跋「硩撚骰仔」只是學大人罔sńg罔滾笑--niâ,阮sńg ê撚骰仔kap大人--ē無仝,是家己做--è,燈籠花骨是材料,揀he 1公分大koh tēng、圓圓、直直ê部份1節,用鉛筆刀仔先khau掉,chiah-koh ûn-ûn-á削,削做真平正ê六角liām〔六角柱〕,斟酌燈籠花骨ê柴心有正--bò͘m̄-thang hō͘伊歪斜,削好,súipêⁿ-pāng部份切khah-lím 1公分長起來,しあげ〔修飾〕hō͘金滑金滑,án-ni to̍h tit-boeh完成。Kohto̍h是修一支撚骰仔心,tio̍h用較tēngngē-chiāⁿ ê桂竹,修hō͘圓圓細細箍仔,ē-tàng ân-ân穿過撚骰仔心,雙頭thóng khah-lím 1公分長,1爿切chê-chê1爿修hō͘尖尖hûi-hûi,最後giâ鉛筆tiàm六角liāmkoân 輕輕仔tu̍htu̍h 1點、2點、3點、4點、5點、6ê烏點to̍h ē使得liánmāi,若是lián ēkoh bē péng固定爿,to̍h ē使得提來跋筊。
囡仔伴koh招招--lehKhah-chuh--è bueh做內場,boeh輸贏樹奶箍仔,伊提1粒石頭phítiàm土腳畫六kâi格仔,格仔內寫一、二、三、四、五、六,逐个格仔內teh樹奶箍仔,kap ī「鼠、牛、虎、兔」仝款,有ê teh心,有ê teh岸,等逐个teh好勢,內場chiah lián撚骰仔,撚骰仔土腳轉,免khàm蓋,等撚骰仔轉倒tiàm土腳,to̍h是輸贏決定,kap ī「鼠、牛、虎、兔」仝款,teh心賠4倍,teh岸賠2倍,扛to̍h1倍,因為家己做ê撚骰仔轉較順,lián真正ê撚骰仔大人ē罵,所以較罕得sńg
Lah-jih ài sńgài sńg he有技術性--è、激頭腦--è、公平--ē,所以跋筊ê齣頭khahài,其實he「鼠牛虎兔」「硩撚骰仔」攏真無公平,teh扛有1ê機會,賠1倍,teh岸有3分之1 ê機會,賠2倍,攏算真公平,teh心賠4to̍h蔭內場5分之1,實在無公平。咱用一个假設:1點、2點、3點、4點、5點、6點每點攏teh 1支番仔火支,每1擺輸贏內場to̍h ē-tàng5跤賠1跤,賠hit4倍是4支番仔火,內場穩趁1支,敢是?莫怪gâu跋筊--èboeh做內場,贏筊ê機會比「破內場」較濟。
Lah-jih雖罔無ài「硩撚骰仔」,但是真ài削撚骰仔來sńg,伊趣味燈籠花骨ê選擇、án-choáⁿchiah-ē pêⁿ-pāngán-choáⁿ lián khah gâu轉,1粒削了koh1粒,若tn̄g-tio̍h liánē徛心--eto̍h歡喜kui半晡,可惜chi̍t項趣味真少人kap伊做伙sńg 20111107_Lah-jih

沒有留言:

張貼留言