2015年7月7日 星期二

古物仔_囡仔時代記智篇_玻璃珠仔:陳慶芳收藏/蕭平治翕相

古物仔_囡仔時代記智篇_玻璃珠仔:陳慶芳收藏/蕭平治翕相
【回想--一下,幾冬前你耍過tsit款tshit-thô-mi̍h[玩具]?】
【古物仔是老人ê記智,少年人ê歷史。有記智ê人生,活teh to̍h有意義;有古物ê歷史,少年人to̍h-ē感恩siàu念。】為著保留生活台語原音原味,所以寫較濟lô-má-jī。

▲玻璃珠仔(po-lê-tsu-á):看著玻璃珠仔目睭做一下金--起來,he是囡仔時代最愛,用得來看媠,用得來耍tshit-thô,ī tiak珠仔,ī  sio-khian--e,ī ばんざい tsu̍t 珠仔孔。
四兄國校卒業了後,to̍h kā伊耍ê 7-80粒玻璃珠仔送hō͘我,因為有tsia-ê珠仔,suah pìⁿ-tsiâⁿ囡仔伴ê囡仔頭,bueh ī 珠仔,揣Lah-jih--è to̍h無m̄著。
△tiak珠仔kap tsu̍t珠仔:tiak珠仔動作是手蹄向天,kí-tsáiⁿ中指囥珠仔,用大垺翁指甲尾尖tiak出,he珠仔ē跳懸tsiah落地;tsu̍t珠仔是手蹄àⁿ地,kō͘大垺翁kap kí-tsáiⁿ ni珠仔,大垺翁khuè塗跤,tsiah用kí-tsáiⁿ tsu̍t--出去,珠仔kan-nā tī塗跤liàn。
△khian珠仔:khian to̍h是tàn(擲), 手提珠仔khian塗跤ê珠仔,是有目標ê khian,m̄是烏白khian烏白tàn。
ī 挽菜:tī塗跤挖5-kâi像茶甌仔大ê窟仔tsiâⁿ做一个十字形「+」,tsiah-koh tī外圍另外挖1-kâi做鬼仔孔,每人一粒珠仔,to̍h ē使得耍,珠仔ē-tàng ùi本孔出發se̍h一輦koh轉來本孔,to̍h ē使得講ばんざい萬歲,囡仔人bē-hiáu日本話to̍h講做挽菜。
請看後壁文章「19520800_Tiak珠仔 ī ばんざい
看媠、耍tshit-thô:玻璃珠仔一粒圓圓,ē使得tī塗跤、眠床頂、桌仔頂liàn來liàn去,he通光玻璃,色水光影變化多端,有ê內面閣有花紋親像楊桃liām,滾lúnt-sūn滾真súi。mā有he無通光--e,色彩súi kah ná像大理石磨--ē。
Hit 7-80粒玻璃珠仔內面有1粒較細粒 水色--è tsiâⁿ特別,規粒通光ńg通光,無tsham一屑仔雜質,我足寶惜tsit粒珠仔,無tshìn-tshái分人看,驚做耍了缺角去。tsit粒珠仔有真心適好耍ê祕密,kō͘兩支指頭仔kā 提坦直看--出去,真龜怪,玻璃珠仔內面有影像,看一下真,he影像tang時仔是對面ê景緻,厝宅、竹模、天頂、雲尪,雖罔細細tī珠仔內,m̄-koh tsiâⁿ清楚,kap真ê景緻相仝,不過是倒吊--è,實在怪奇。(tsit種好玄ê發現幫贊以後讀冊對自然現象ê理解,加真容易。)
19520800_Tiak珠仔 ī ばんざい          20110917_Lah-jih
5年升6hit个歇熱,1工下晡4goă1-tīn囡仔伴滾來到阮灶腳厝角頭,講boehTiak珠仔 ī挽菜(ばんざい)」。chia是下埕南爿曠地,有1棚菜瓜棚kap一坵用燈籠花籬笆圍起來ê園仔,園仔到灶腳chiâⁿ闊,無leh曝粟,會使得挖孔,是sńg珠仔好所在,koh逐个囡仔伴攏知影Lah-jih珠仔上濟,boeh ī挽菜,來Lah-jih in-tau sńg to̍h著。
「人chiah濟,咱來分國ī!」已經國民學校畢業ê Bo̍k-chhong--ē chhoā頭指揮:「我一國,Ka-hiông--ē一國,阮2人じゃんけん(janken/猜拳)選人,hō͘我選著徛chit爿,Ka-hiông--ē選著--ē徛伊hit
「我無珠仔!」
「我無珠仔!」
「等一下!」Lah-jih越頭起跤走,無1-分鐘久捾1-kâi烏色lān-pha袋仔斡倒轉--來,jîm幾若粒珠仔出--來:「A-pêⁿlah!」「Ka-tēng--ēlah!」「No͘h-lí-álah!」一人tu一粒,chhun--e 較緊koh捾轉去囥。
Bo̍k-chhong--ē Ka-hiông--ē 開始石頭鉸刀紙一直poe̍hpoe̍h贏先揀,11个,第一擺Bo̍k-chhong--ē贏:「Lah-jih!」
A-ba̍k!」Ka-hiông--ē選。
第二擺Bo̍k-chhong--ē閣贏:「Ka-tēng--ē!」
A-pêⁿ!」Ka-hiông--ē koh選。
連紲poe̍h 5-piàn12个分做2國對抗輸贏,注定心適好sńg
SńgTiak珠仔 ī挽菜(ばんざい)」,ài塗跤挖6-kâi孔,坦直掠排3孔,每孔大約5()尺遠,中央hit孔坦橫2爿仝款5()尺遠挖2孔,成1个十字「+」形,另外+」形ê外圍小可較遠所在挖1孔,叫做鬼仔孔,阮灶腳厝角頭chit个珠仔場,早to̍h挖便便,chit-má koh小可しあげ(修飾、潤飾)一下to̍h會使得sńg
Bo̍k-chhong--ē Ka-hiông--ē じゃんけん(猜拳)結果,Ka-hiông--ē in hitA-Chiàngchu̍tchu̍t一下過頭遠,koh來換Ka-tēng--ēKa-tēng--ē技術bē-báichu̍t一下tú-tú-á好落中孔,繼續往正爿hitchu̍tsiuⁿ輕手soah孔邊,換A-pêⁿA-pêⁿchu̍t珠仔高手,手路幼,boehboeh近控制真好,siòng目標koh準,伊ùi本孔出發,連紲中孔、正爿邊仔孔,koh來伊相中孔,伊boeh坐便車,tú-chiah Ka-tēng--ē chu̍t hittú-tī孔邊,A-pêⁿ倒手掠1掠,離hit粒珠仔chiah半尺遠,正手ê珠仔chu̍t--出去,「khiăk--一下踫著Ka-tēng--ē hit粒珠仔,伊to̍h直接徙到中孔繼續chu̍t倒爿hit孔,--一下失覺察,珠仔liàn過邊仔孔。KohBo̍k-chhong--e,伊雖然較大漢,m̄-koh技巧無比阮khah-gâu,伊ê珠仔停中孔邊,紲落去Ka-hiông--ē,伊ê珠仔無入孔,歹運紲kā Bo̍k-chhong--e ê珠仔踫入孔內,chit聲害--ā,著hông罰停睏(停權)1擺,Bo̍k-chhong--e珠仔會使得khioh轉來khǹg原位;koh來,「bah-soh--à!」看現場ê陣勢,中孔、邊仔孔攏有1粒珠仔孔邊,Lah-jih心內暗爽一下,紲落去是輪著伊, Lah-jih kā珠仔入去本孔,開始chu̍t,伊khû--落去,身軀身小可àⁿ-kē,倒手ùi孔邊掠一掠,正手提珠仔,珠仔ni tī tōa-pû-ong kap kí指中間,tōa-pû-ong tī下跤,tī téng-koân2蕊目睭niauh-koân,注神siòng Bo̍k-chhong--e ê珠仔,然後珠仔按力lián倒轉chu̍t--出去,珠仔慢慢仔,輕輕仔碰著Bo̍k-chhong--e ê珠仔,「khiăk」一聲,Bo̍k-chhong--e ê珠仔liàn到孔邊停--lehLah-jih 得著入孔ê權利ē-sái進中孔,ùi本孔半khû徛仔行5-hoa̍h koh khû--落去,掠一掠,珠仔頭前,Lah-jih kā珠仔踫對倒爿hit孔,停孔前,半khû徛仔koh5-hoa̍h珠仔koh chhoā轉來到中孔,chit擺無hiah好運,珠仔停中孔倒爿,無法度sio-chhoā行,kan-nākho̍k 2下」進到téng-koân hit孔,chiah-koh chu̍t到中孔,無入孔,停孔邊。
逐个tiām-tiāmLah-jih leh展功夫,看kah 1-爿歡喜1-爿懊惱,看Lah-jih已經失手,Ka-hiông--ē hit國隨時有笑聲,「hŏ͘chit-má lín該死--àA-ba̍k 換你!」
A-ba̍k功夫kap Lah-jih 不輸上下A-ba̍k kā珠仔入去本孔,開始chu̍t,伊khû--落去,身軀身小可àⁿ-kē,倒手ùi孔邊掠一掠,正手提珠仔,珠仔ni tī tōa-pû-ong kap kí指中間,tōa-pû-ong tī下跤,tī téng-koân2蕊目睭niauh-koân,注神siòng中孔邊--a ê珠仔,chit-chūn中孔有2粒珠仔孔邊,A-ba̍k ê kí珠仔按力lián倒轉chu̍t--出去,珠仔慢慢仔,輕輕仔碰著頭前Bo̍k-chhong--e hit粒珠仔,「khiăk」一聲,珠仔小可徙位,A-ba̍k得著入孔ê權利進到中孔,伊koh khû--落去,kā Bo̍k-chhong--e ê珠仔chhoā到正爿孔,又閣停孔邊1掠遠,做珠仔做kah好,紲落去伊無kā Bo̍k-chhong--e ê珠仔koh chhoā轉去中孔,伊用較大力珠仔直接踫到倒爿孔邊--a,實在chiâⁿ厲害,又閣tú-tú-á好停tiàm孔邊,「pho̍kpho̍kpho̍kpho̍k」有o-ló有鼓勵,噗仔聲鼓舞A-ba̍k iāng勢,紲落去伊珠仔送到téng-koân hit孔孔邊,chit-má A-ba̍k伊穩心仔半khû跳,親像水蛙按呢跳到中孔「kho̍k --2下」,跳到邊仔孔「kho̍k --2下」,koh跳到中孔「kho̍k --2下」,連紲跳到téng-koân hit孔,頂孔無珠仔thangkho̍k」,A-ba̍k大概是歡喜過頭,一下無小心chu̍t無入中孔,chiōng按呢結束伊ê「演技」,peh--起來,手poāⁿ-poāⁿ--leh,換人chu̍t
Chit擺人濟sńg真久,輪幾若擺猶無輸贏,第四輪輪著Lah-jih,伊koh展絕招,伊別人ê珠仔踫過來chhoā過去,帶動珠仔khǹg-tiàm孔邊,然後按本孔、中孔、正爿、中孔、倒爿、中孔、頂孔、中孔、正爿、中孔、倒爿、中孔順序,khû--leh peh--起來、khû--leh peh--起來一直「kho̍k」珠仔,無一tah久仔to̍hkho̍k」轉來到本孔,第一个挽菜(ばんざい),逐个看kahnih目,ná-ē chiah厲害chiah gâu chu̍t
人濟好sńg是好sńgtn̄g-tio̍h高手A-ba̍k kap Lah-jih tī--lehto̍h pìⁿ-chiâⁿ無好sńg,「kan-nāin表演to̍h好,ā-sái ī!」有人抗議,需要考慮,逐家參詳,以後若是tn̄g-tio̍h人濟,to̍h分做2-sńgA-ba̍k kap Lah-jih mā-ài家己chām-chat,盡量niūsńgm̄-thang kan-nā顧家己表演。
後記:耍玻璃珠仔一般攏講tiak珠仔手蹄仔(手掌)向天tōa-pû-ong kap kíni珠仔tōa-pû-ong chhi̍h珠仔,用tōa-pû-ong ê 指甲珠仔「tiak--出去;阮庄腳囡仔to̍h無仝款,是手蹄仔(手掌)向地tōa-pû-ong kap kíni珠仔,用指指頭仔尾下力珠仔「chu̍t--出去,按呢chu̍t,珠仔chiah-ē tiàm土腳liàn,不過若是kan-nā sńg珠仔sio-kho̍kto̍h隨在人按怎「tiak」、按怎「chu̍t」。

Lah-jih ê珠仔是四兄讀公學校時買--èhia-ê珠仔kài-súinā-boeh ī挽菜OKnā-boeh借來「khian」輸贏,to̍h-ē拒絕,因為用khian--e 珠仔ē破去,nā-boeh 耍用khian--e ê chhit-thô,阮攏用bâ-bui-chíto̍hthe̍h來洗衫用ê「無患子」ê種子,kap龍眼核仔平大粒,真tēng〔硬〕。20110925_Lah-jih

沒有留言:

張貼留言