2015年8月15日 星期六

Tshit-thô北海道----感謝kap感想

Tshit-thô北海道----感謝kap感想

感謝kap感想:
退休後,m̄管是朋友抑是後生,若bueh相招參加旅行團出國tshit-thô,lóng是畏畏搖頭無興趣,tsit一擺確實是例外,後生講bueh 4暝5工tshit-thô北海道,隨時一聲ok,hām牽--e mā驚一趒感覺真意外。
5工來,逐工平順旅程,歡喜坐車、行路、食、睏、看光景,其實心內猶是有淡薄仔壓力,無hiah自在,隨時都leh斟酌身軀ê狀況,是好佳哉⋯
1、有序細陪伴,kan-nā負責tshit-thô to̍h好,kap孫--e仝款,ē-hiáu--è家己來,bē-hiáu--è叫大人去做,m̄-tsiah tsit擺出門攏無開kah半sián錢。序細真貼心,了解阮ê老骨頭iáu-ē堪得,放阮真自由,mā-koh真體貼,需要ê時陣定著主動關心。
2、行程動線有照步來,啥乜時間上車、啥乜時陣到啥乜所在,導遊阿岳tshuā路,配合うんちゃん先生ê敬業專業服務,tsiah-hō͘旅途無拖沙,無耽誤、無困擾、無緊張。阿岳日語、台語、華語lóng-ē講,景點紹介深入詳細閣有淡薄仔詼諧,有修養bē製造無爽快,逐家o-ló伊是真正讚ê導遊。
3、有好ê導遊司機,mā著有好人客配合,雖罔逐家顧tshit-thô互相較無交陪,總--是親像阿岳講--è「互相尊重,遵守時間」攏做有夠。
4、感謝家己有勇氣,願意突破pì-sù畏見笑個性,kā畏出國無奈心思講hō͘朋友知,m̄-tsiah ē得著thang解決ê方法。講一个閉思個性hō͘你知,10幾冬前kap一位朋友仝日做痔瘡手術,幾kó͘月後朋友講伊手術真成功,koh幾若kó͘月後,又閣tn̄g-tio̍h伊,仝款是o-ló kah觸舌,大概是1年外後koh tn̄g-tio̍h,仝款講kah嘴笑目笑,hit个醫生確實高明,手術了實在真giâu疑,人伊hiah-nī順序,我ná-ē tsiah-ní費氣?to̍h開喙問伊:「敢bē無張無持想bueh放屎,著趕緊走便所?」
「ā-tsē bē--ē,出外做生理,定定mā-leh kā人借便所。」
原來朋友比我較食力,人伊ná-ē tsiah-nī輕鬆過日?這to̍h是pì-sù人ê無奈。
5、罕罕出國無幾擺,kā tshit-thô過程用台語文記錄落來,一--來ē-tàng回想當做koh-tsài tshit-thô一擺;二--來ē-tàng增加台語文書寫遊記ê記載,畢竟用台語文書寫ê遊記實在無濟。
6、有人o-ló講tshit-thô有做功課,tsiah-ē-tàng寫kah tsiah詳細,事實上tshit-thô是真認真,目睭是金金看,耳孔是斟酌聽,轉--來tsiah-koh詳細Google揣地圖,Google景點ê一寡史實,kā需要ê景點地名行程表先輸入電腦輸入法ê「自訂詞庫」,需要to̍h隨拍隨有thang用,hō͘人kioh是juā-gâu--leh,koh-iā bat he日本字,電腦ê厲害tī tsia。因為這是暫時性ê詞庫,所以攏用「北海道/pht」做
指令:
pht 1桃園→千歲機場→日本第二深湖泊~支芴湖→登別溫泉
pht 2登別溫泉→大沼國定公園~大沼遊船→昆布館→西洋城五稜郭城跡→金森倉庫群~明治館→函館~空中纜車~函館山夜景→湯之川
pht 3湯之川→函館朝市→行經洞爺湖→昭和新山→熊牧場~贈送熊餅乾與可愛棕熊互動→定山溪
pht 4定山溪→哈密瓜無限享用→美瑛之丘~拼布之路~四季彩之丘→富田農場→札幌
pht 5札幌→小樽~小樽羅曼蒂克運河~古典蒸氣鐘物語【北一硝子、銀鐘咖啡、音樂鐘博物館】→千歲空港→桃園
phtt さっぽろっ(札幌) phtt ほっかいどう(北海道)
phtt ちとせ(千歳)
phtt ぼりべつ(登別市)
phtt しこつこ(支笏湖)
phtt とうやこ(洞爺湖)
phtt ごりょうかく(五稜郭)
phtt 函館(はこだて)
phtt 富良野(ふらの)
phtt 美瑛(びえい)
phtt 小樽(おたる)
phtt アイヌ語

2 則留言:

 1. Pengti hiaN,
  pht goa khi koe 2 pai, 1998 + 2003, ikeng chiaN ku a.
  Li kong tioh Hakotate 函館,u theh khi 五稜廓,nng pai long u sio-khoa chhachho. Te 1 pai sia cho 五陵廓,te 2 pai sia cho 五稜郭。
  Msi teh kiucheng, kana thak bunchiuN e si kamkak ngai-gioh ngai-gioh nia.
  Etang chhutmng chongsi ho taichi, sike kiaNkiaN khoaNkhoaN leh, phang-huk la/Oatlam oe. He siaNmih isu, tiaNtioh ioh e chhutlai.

  回覆刪除
 2. Chheng-siâng hiaⁿ:
  kám-siā hoê-èng lia̍h-tio̍h chhò-gō͘, ごりょうかく(五稜郭)chiah-tio̍h, lí-hêng-siā hō͘-goā--è是廓,goole是郭。
  m̄-bat Ji̍t-gí ū-khah chha, só͘-í kóng, ke-bat chi̍t-chióng gí-giân to̍h ke chi̍t-sìⁿ thang-á-mn̂g. kó-jiân bô-chhò.

  回覆刪除