2016年6月15日 星期三

看相片回想人生_1969/2→1969/6_婚後四kó͘月(二):

【看相片回想人生,是leh描寫Lah-jih ê記智,mā是leh紹介70外冬來ê生活一點一滴,講古兼敨放心思。】

看相片回想人生_1969/2→1969/6_婚後四kó͘月(二):
▲阿里山tshit-thô:
初五隔開,阿兄阿嫂tio̍h-koh轉去阿里山做穡,招阮翁某做伙去tshit-thô渡假,mā會用得講是渡蜜月。
阮坐阿里山鐵路上山,阿里山線鐵路、阿里山對我來講並無生份,ùi嘉義(Ka-gī);北門(pak-mn̂g);彎橋(oan-kiô);鹿麻產(Lo̍k-moâ-sán/竹崎鄉鹿滿);竹崎(Tek-kiā/竹頭崎Tek-thâu-kiā);木屐寮(Ba̍k-kia̍h-liâu);樟腦寮(Chiuⁿ-nó͘-liâu/Chiuⁿ-ló-liâu);獨立山(To̍k-li̍p-soaⁿ);梨園寮(Lê-hn̂g-liâu);交力坪(Ka-le̍k-pêⁿ/Kau-le̍k-pêⁿ);水社寮(Chuí-siā-liâu/水車寮Chuí-chhia-liâu);畚箕湖(Pùn-ki-ô);多林(To-lô-ian/To-lîm/To-nâ);十字路(Si̍p-jī-lō͘);屏遮那(Hē-sian-á/Hè-sen-ná);第一分道(Tē-it-pun-tō);第二分道(Tē-jī-pun-tō);二萬坪(Jī-bān-pêⁿ);神木(第三分道);第四分道(Tē-sì-pun-tō/新站);到阿里山站。
車內ná看光景ná kā牽--e做紹介,牽--e問講「你對阿里山ná-ē tsiah-nī熟?」
因為1956萬達風颱hit年頭擺kah大兄去楠仔仙溪tshit-thô 3禮拜,1959八七水災hit年閣來tuà bueh半冬,tshit-thô兼做集材機器工仔,師範畢業旅行mā來阿里山隔1暝,後--來做兵mā bat tī水車寮、To-lô-ian tshit-thô--過,lóng是阿兄疼惜tshuā來tshit-thô--ē,這阿里山線竹崎鹿麻產到阿里山、東埔、楠仔仙溪lóng bat綴阿兄行踏⋯
「うめこ!你斟酌看山跤,liâm-mi to̍h-ē看著thâu-tú-á hit站樟腦寮tī下爿⋯」大兄tsiâⁿ歡喜kā阮說明,講火車khong圓箍仔peh上獨立山ê故事。
來到畚箕湖食便當べんとう閣起行,來到To-lô-ian站,我指路邊hit間枋仔厝「做兵時tī tsia tuà 3暝」。
Tsit-pái來阿里山是tuà-tī火車機關庫koh入--去眠月線二號橋附近ê工寮,大兄in ê集材工地tī閣較入--去ê所在。木材柴枋起ê工寮,雖罔m̄是kài四是,總--是灶跤、ふろ間(浴室)攏有,只是暝時點蠟燭有較暗,過年ta̋ⁿ過,暗時有較涼冷,12斤棉績被有夠厚,閣加一个伴依倚有影加真燒絡。
攏總tuà 4-5工,阿兄阿嫂陪伴阮四界tshit-thô四界踅,拜訪熟似親情朋友,阿里山車頭kap阿里山人ê徛家,起起落落ê巷路仔、枋仔厝、杉仔瓦、日本宿舍式ê客廳、ふろ浴桶、鐵桶火爐,行2-3樓深鐵路柴橋,姊妹池、樹靈塔、賓館、郵局、3000年神木,mā透早行路去祝山看出日,博物館欣賞野生動物鳥類標本、香林國校、帝爺公廟,koh去集材現場看人鉤柴,行kah跤酸踅kah真透,我是復習記智,牽--e是一切lóng是稀奇頭一擺ê經驗。
 △進前來ê阿里山站是木造,tsit擺來已經西洋造型,猶是懷念柴造記智。車頭對面是生理店面,供給在地人日常用品食物。

△Tsia是賓館,提供遊客tuà暝。hit-tsūn猶無阿里山公路,上山著坐火車,遊客無濟。△28歲少年家,海結仔頭、破爿、毛跤剃kuân-kuân、tsáⁿ鬢蓑,ワイシャツ[白襯衫]結ネクタイ[領帶],穿風衣,算是phiau-phiat流行穿插。


△落雺煙雨仔著攑雨傘,大嫂āiⁿ小專陪阮四界踅,順紲講一寡Lah-jih細漢ê故事。
△雺霧中ê姊妹潭,古早號做姊妹池,有大細兩窟,國校運動埕hiah大,水tīⁿ ê時陣,涼亭、樹木、乾柴箍ê水影真súi ná仙境。

△雺霧中ê美女。
△乏水(ha̍t-tsúi)期,水無濟,人影水影仝款美麗。
△香林國校、受鎮宮帝爺公廟到神木ê吊橋,後壁戴笠仔mua雨幔是大兄、四兄。

△徛tī 3000年神木邊,人tsiâⁿ卑微。

△Tsia是神木站:嘉義北門出發時,火車母tī頭前拖,來到竹崎開始peh崎,火車母(機關車)換來後壁sak,一直到第一分道(Tē-it-pun-tō)火車開始倒吞,換用拖--e,到第二分道閣倒吞,經由二萬坪來到神木(第三分道)閣倒吞,然後到第四分道到阿里山站。to̍h是有名「Z」字型ê鐵路,連帶看著「阿里山火車碰壁」ê奇景。火車母有時tī頭前拖,有時tī後壁sak,車內ê人看kah gín-gōng gín-gōng,m̄知發生啥乜代誌。


△火車peh崎phe̍ⁿh-phe̍ⁿh喘,食水真siong,路邊四角型紅毛土水桶,提供添水路用。對面to̍h是分道,ùi山跤來ê火車經過分道切換,tsiah-koh倒吞,to̍h-ē peh上山頂。
△斯當時ê神木,需要18个大人手牽手tsiah圍ē倚。

△雺霧中ê神木已經無尾溜,he是1956年雷公脆雷ê遺憾。

△三代木。

△參觀高山ph博物館。

△在地野生動物標本。
△暗時火爐邊烘火,蠟燭光線烏白底片。彼陣猶無彩色底片。

△眠月線鐵枝路二號橋,木材疊搭,約有2-3樓深,彎一个月眉弧度,斬木頂有舖枋仔,看落塗跤烏lang-lang,無膽ê人m̄敢行。

△Tsia是姊妹池到帝爺廟山路,4-5歲內山囡仔扭掠tuè-leh行。

△姊妹池頂山樹頭孔,ē-tàng覕雨。

△姪仔蕭瑞恭,家己行無喝跤酸。

△Tsia to̍h是鉤柴現場,無天然はしら集材柱,kō͘幾若支木材縛做伙做はしら,tsiah-koh用uai-á索固定。

△兩个古錐ê囡仔,內山tuà慣勢,粉紅喙䫌ná像抹紅仔粉,阿里山ê姑娘阿里山ê少年m̄是in,in是綴平地人爸母來tsia做工趁食ê細囝。

4 則留言: