2010年5月15日 星期六

A-Jih叔boeh出國:第二工昨暗好睏一醒到天光,早起6點半tiō精神,雖罔時差緊1點鐘,仝款配合chia ê日頭行踏。先做體操10分鐘,骨節拗拗choāi-choāi--lehchiah去洗面洗嘴,khû便所,一切順序,注定今á日好chhit-thô。猶有,hit粒止落屎ê藥丸á kā吞落去,tiō萬無一失。

810分,Tiat--è來到房間講「爸!媽!Sió-gio̍k-á人無爽快neh,講伊腹肚脹脹boehboeh吐,是是飛龍機頂ê飯包好食食siu飽,chit-má leh bē消化?」

「昨昏ê飯包,Sió-gio̍k-á家己1人食1份,昨暗ê點心少,有可能是食了chek-tio̍h,敢免chhoā͘醫生看?」牽--ê m̄--ni-ni

「媽!免緊張,可能是輪狀病毒感染,kap兩年前發生--ê仝款,醫生講mài食物件,一直到吐為止,chitê症狀無頂擺hiah嚴重,͘伊歇睏tiō好。」哪會chiah抵好,只好tiàm旅館等待,koh掀開窗簾,Umata街路仝款冷冷清清,無幾台車無偌濟人,已經10點外,哪會chiah-ní稀微?中晝食飽,Tiat--è決定͘ A-JûSió-gio̍k-á tiàm旅館歇睏,伊boeh chhoā阮去附近行行se̍h-se̍h--leh

自動門開,踏出門外,aih-iŏ!哪會chiah-ní冷,好佳哉,手橐á、旆巾lóngchah,閣穿羽毛衫,chiah-bē gī-gī-chun,突然間聽著chiúchiúchiú chiú chiúchiúchiúchiú chiú chiú êá聲,原來是十字路口青燈已經leh熠,鳥á聲提醒͘過路人注意,對目睭有kohê青盲人、色盲者實在有夠貼心。

行過十字路,先去阪神百貨店,室內清氣、排疊整齊,店員畫妝kap十花五色ê百貨仝款súi,台北、高雄tiōē-tio̍h,所以真緊se̍hliàn了後,Tiat--è講咱來去se̍h地下街,大阪車附近tiō像迷宮,tiō toè hō͘ tiâu

Oă!原來是án-ni--ò͘,莫怪地面街路͘人感覺稀微,原來大阪ê食、穿、交通lóng tī chia熱,光-iā日頭光照落ê地面,kap外口完全仝款,差一屑仔tiō bē記得chia是地下街,來來去去人真濟,行著路leh趕時間

奇怪?行著路哪會行著chiah gāi-gio̍h

「爸!tio̍h行倒爿,日本是行倒爿--ê ō͘!」

O͘h!是按呢ò͘tăⁿ來,實在慣勢。

繼續行,繼續看,像田庄兄哥去台北,目睭仁轉來koh se̍h去,人是hiah-nī濟,有ê行過來,有ê行過去,查埔--ê大衣se-bí-loh,少年囡á鬍鬚--ê真濟,不過剾kah真整齊真清氣相。查某囝á súi koh抹粉點胭脂,目睭khongsûn,目睫毛chhap-chhap-nih,皮膚幼mī-mīhō͘人看著會kah意。行到地下鐵,拍票所在幾若位,改札門á幾若个,boeh坐去tah,仙看詳細,m̄-bat日本字koh bē-hiáu講日本話,雄雄想起「我soah pìⁿ啞口--ê一个!?」,好佳哉是toè囝來,若無tiō淒慘代。

Tiat--è講「跤會酸--bò͘?咱來去食飯。爸!你愛食日本料理,咱tiō來去hit間上有名ê料理店食。」

來到一間叫做「築地玉寿司ê料理店,內面人客客滿,門外有排幾隻椅頭á hō͘聽候ê人客坐,等boeh半點鐘,店頭家chiah安排兩塊桌位hō͘阮點菜。講著食日本料理,特別是さしみ(sashimi/生魚片)kapすし(sushi/壽司),我是phah死無走--ê,交代點菜時chit 2項著m̄-thang làu-kau去,魚卵すし、蝦肉すし、旗魚、o͘-àng-chhǹg(鮪魚)lóngchhiⁿkap台灣高級日本料理店差無真濟,hō͘我特別kah--êhit phiat-á わさび(wasabi/山葵醬),氣味kap阿里山種--ê仝款,不過人in磨了較幼mĭ-mî,落喙哺2下著自然感覺わさびtèng-tèng芳芳ê滋味,きもち(kimochi/心情) spring giangliân-soà2Tiat--è問講:「好食--bò͘?」

我講:「總--àn--nehbē-bái--lah!」

「爸!he真貴--neh!」

Lín驚貴,伊若kah意,較貴--ê--落去!」

Ah tō來到日本--à,經驗看māi--裡無影hiah甘開--lah!」

「媽!爸講了有理,se̍hê時,若有看著kah--ê我講,咱chiah來買。」

「好--lah!好--lah!」牽--ê是儉底--êm̄-kò伊是儉家己,bē khe-khó我開錢。

食飽去坐火車,講boeh道頓堀se̍h-se̍h--leh,落車行到街路,soà leh落毛毛á雨,道頓堀商店街頂懸有khàm厝頂,bē ak雨,穩心á散步無要緊。看,街路無闊,雙爿店面整齊清氣相,商品排疊好看頭亂使se̍hê人挨挨陣陣,se̍h夜市,外國人少,阮是參觀--ê較濟,交關--ê khah少,se̍h到盡磅chiah-kohse̍h心齋橋,情形差無外濟。se̍h kah跤骨淡薄á酸,看人lehthá-khò͘烘燒丸á(章魚燒)tiō chhoē he有人排列ê hit間入去食,狹chiⁿ-chiⁿ 3坪樓頂,boeh20外个人客,大都市ê生活有影hō͘人感覺khah-bē自在。thá-khò͘烘燒丸á(章魚燒)ê料理過程衛生koh厚工,口味比台灣夜市á--ê較好食,可惜哺起來有小可爛loplop,看Tiat--è算錢hō͘頭家,ò͘!無俗tō-tio̍h

8點外轉來到UMETA(梅田)地下街,chhoē 1間飯店食暗頓,看查某囝食卵包飯ká-ná真好食款,規盤kiat了了,我點--ê咖哩豬mā bē-bái食,只是日本人ê khiàn-phang氣味小可bē kah意。Chhit-thô boeh kui工,A-Jû kap Sió-gio̍k-á tī旅館一定真無聊,買一寡點心hō͘ in食,2杯日本清酒hō͘家己teh giàn-thâu,日本清酒bē-bái lim,盈暗lim八海山,kap--ê做伙lim 1杯,tú-á茫。身軀洗洗--leh tó-tiàm眠床頂,發現床巾、被單已經換新,枕頭頂khǹg 1張卡片,說明已經整理過,而且有整理人簽名,日本人負責ê態度實在hō͘人欽服。


さしみ:

さしみ,生魚片,日本人,上合意,搵hit號わさび,滋養kài kah味,貴蔘蔘,食起,罕罕食--一擺,o-ló kah tak舌。

わさび:

わさび,山葵醬,阿里山種--ê上好味,kǹg鼻孔,目油chha̍p-chha̍p滴,喙內猶leh哺,手裡猶原攑箸,貴蔘蔘,食起,m̄-chiah空運載對日本去。

沒有留言:

張貼留言