2011年9月13日 星期二

踢銅管仔bih-sio-chhoē Lah-jih 20110908


19510000_滾地龍ê年代 20110905_Lah-jih
1951~1956年代,uì 10歲讀國民學校四年級到六年牛仔班出業koh讀補習班1到讀初中一年,大約有5年久ê時間,是人生上快樂上無煩惱ê年代。7歲進前,生活箍仔限制家庭、厝邊隔壁,記智無濟,讀冊了後,行出庄外到學校,教室有同學互動,開始有朋友交陪,總--是環境生疏,年紀猶細,kan-nā下課10分鐘ê chhit-thô,放學後to̍hsio-chhoē,「一年仔khong-khong」是因為初入學堂,逐項代誌攏m̄-bat koh hò͘ⁿ-hiânm̄-chiah ē「一年仔生放屎糊房間」,gōng-àⁿ-àⁿhoan-pì-pà,逐項規矩tâⁿ開始學,二,三年級ê時,ē-hiáutoè高年級大漢囡仔chhit-thô,看in sńg ng-ko̍k雞、phah-kan-lo̍kbih-sio-chhē、跳索仔、拍球、跳箍仔bē-liáu ê趣味心適。
進入四年級,ùi庄腳第三國民學校徙去街路第一國民學校kap街路囡仔kap-tīn,崁頂~街路、街路~崁頂,一日4-choā行踏,攏是ná sńg,掠田嬰、灌tō͘猴,沿路行石頭仔沿路踢,愈來愈狡怪chok-gia̍t,愈來愈ē-hiáu sńg,囡仔黨愈結愈大群,ē-hiáu sńg ê齣頭愈來愈濟,liàn lián-á(箍仔)ī 醃缸仔、じんとり(陣取り/囚徒基地)tiak珠仔ī 挽菜(バンザイ)siàn牌仔、ī鼠牛虎兔、行金瓜棋、行參(som)、虎豹獅象應有盡有,hit-chūn逐个攏褪赤腳罕得穿鞋,塗跤真少khōng紅毛土,he點仔膠,m̄-sī牛車溝to̍h是石頭仔路,啥物叫做tiam,啥物叫做歹行,啥物叫做烏,啥物叫做lah-sap,攏無leh sìn-táu是走to̍h是像狗塗跤爬,有ê sńg kah 烏鬼鬼,有êkah汗流sám滴,塗跤to̍h是阮ê 戲棚,塗跤to̍h是阮ê天地,落地掃,來滾去,若無冤家若無相phah,大人罕得干涉趕開。
古早崁頂人真pháiⁿokhe是對外,崁頂庄內家己是真和真團結,m̄-chiah厝邊隔壁ê囡仔lóng-ē sńg做伙,tàu-tīn chhit-thô,庄頭闊,人濟,分角勢難免,有時陣是常常ē kap做夥。崁頂庄有幾个號名地標,公埕、公井、榕仔跤、竹圍仔、荖宅仔、頭前庄、後壁厝、柑仔園、瓦厝底,地標以外to̍h用人名做位置,耀輝--ē in-tau,慶良--ē in-tau,朝木--ē in-hia…,講著人名,kui庄人互相攏相batán-ni boeh約定boeh sio-chhoē攏真方便koh確定,上捷滾地龍ê所在是Lah-jih--ē in-tau瓦厝底,放學轉來到半路,一聲「Lah-jih--ē in門口埕」,一定ē3,45,6个來報到,自由自在ê囡仔時代,真正使人懷念。
踢銅管仔bih-sio-chhoē Lah-jih 20110908
講「tâng-kóng-á其實是銅做--è是鉛鉼做ê罐頭管仔王梨罐頭、楊桃罐頭tī hit-ê時代是khah-chia̍p買來送--èhe老大人抑是破病人khaho͘-sehe大人(tāi-jîn) m̄-chiah罕得chhoē-tio̍h 1-kâi 2-kâi看頭好--è hō͘大人(toā-lâng)提去做米管(kńg)查某人煮三頓tio̍h厝邊阿姆、阿嬸借米mā-tio̍h生做pháiⁿ看樣--ē tio̍hhō͘囡仔做寶貝提來lok銅錢仔、lok珠仔、鉛筆、lù-á上大ê用途to̍h是提來ī「踢銅管仔」。
「踢銅管仔」是「bih-sio-chhoēê一種,好sńg、趣味、兼運動,斯當時門口埕闊莽莽,分頂埕kap下埕,頂埕是曝粟to̍h衫、io細漢囡仔,抑是撚楊麻、牽楊麻布紗ê所在,tī-hia chôngchông去大人ē罵,下埕kan-nā埕尾厝角有1-pû仔,chhun--e在你sńg在你滾。拜六下晡、禮拜日ē-tàng sńg,逐工放學後ê時間共款招leh sńg2个、3个,5,6个,甚至10會使得,上好sńg5,6个。
A-ba̍kA-chiàngA-pê!咱來ī踢銅管仔好--bò͘
「好--ā!」A-chiàng隨時轉去提銅管仔,順紲kohA-bíKa-tēng--ē來參加。
下埕中央畫1-kâi圓箍仔,銅管仔khǹg圓箍仔內面khǹg好勢,Lah-jih kā倒手gia̍h-koân,手蹄仔thián開開,chham家己6个人,1人伸1支手,4tēⁿ--leh,伸hitkí-cháiⁿ(指指)tiàm Lah-jih ê手蹄仔下跤:
ng-ko̍k雞,走白卵,隨你食,隨你nǹg()niau鼠仔囝bih密密niau鼠仔母去做賊boeh走你to̍h走,走你to̍h kèⁿ, kèⁿ, kiŭ~
一聲「kiŭboē-soah,各人ê手各人kiu,啥人反應慢鈍,kiu了傷慢hō͘ Lah-jih chang--tio̍h,伊to̍h做鬼準備掠人、chhoē人。
Chit-pái掠著A-pêⁿ做鬼,Ka-tēng--ē講:「銅管仔hō͘我踢,恁siuⁿ緊走,chit-pái定著boeh kāhō͘ hn̄g-hn̄g-hn̄g(),咱做咱khoaⁿ-khoaⁿ-á行來去bih!」
Ka-tēng--ē ùi圓箍仔後退4步,『預備~開始!』伊半行仔半走1,2,3,4「踢」一下對大門口燈籠花籬笆hia去,A-pêⁿ趕緊jiokkhioh銅管仔,等伊khioh轉來圓箍仔內面,逐个已經bih kahkhoàiⁿ人影
A-ba̍k--ō!你bih tī tó--ōLah-jih--è ò!你bih tī恁灶腳--ho͘ⁿh!」A-pê唸詩喝咻ná chhoē人,iā-boeh chhoēiā-boeh顧銅管仔,敢走siu-hn̄g,忽然間,A-ba̍k ùi埕尾畚間內面chông出來,A-pê 趕緊走轉去顧銅管仔A-ba̍k!出--來!24sio-siòngA-ba̍k bueh去踢銅管仔,已經赴,算是àu-sái出局,只好乖乖tiàm--a看人sńgA-pê kohchhoē別人,「Ka-tēng--ē!你bih tī灶腳--ō我有khoai--tio̍h!」Ka-tēng--ē大條呆tham頭大聲hoah:「A-pê你烏白iohiū-koh 24sio-siòngKa-tēng--ē--!」A-pê 實在chiâ-khiáukoh chhoē-tio̍h第二个,Ka-tēng--ē àu-tsuh乖乖行--出來!
Chit-pái A-pê真厲害真緊to̍h完成任務逐家會會--leh bueh-koh sńg一擺,隔壁Ka-hiông--ē tăⁿ到,參倚來sńg
ng-ko̍k走白卵隨你食隨你nǹg()niau鼠仔囝bih密密,niau鼠仔母去做賊,boeh走你to̍h走你to̍h kè, kè, kiŭ~
一聲「kiŭsoahiū-kohA-pê做鬼銅管仔踢出去了後ta̍k-ê相爭走相爭bihA-pê一直chhoēchhoē-tio̍h A-chiàng A-ba̍k Lah-jih--èA-pê一个失覺察hiông-hiông Ka-hiông--ē chông出來銅管仔踢出去圓箍仔外A-chiàng A-ba̍k Lah-jih--è to̍h sûi-koh走去bihA-pê têng-koh chhoē一擺A-pê 一直chhoē一直hiu真久攏無動靜
A-pêⁿ hèng做鬼tiau-kang m̄ kiuleh hō͘人掠chi̍t擺逐个會齊bih-tiâu-tiâum̄ hō͘--chhoē--tio̍hA-pêⁿ chhoē足久chhoē無半人chhoē-kah àu-siâu「無ài sńg--à lah」越頭boeh離開
Ka-hiông--ē!轉來食飯--ā!」有人leh叫食暗頓,Ka-hiông--ē ùi阮灶腳出--來,「Boeh轉去食飯--ā!」其他êtoè leh--來,自按呢soah鼓無ī,隨人轉去洗面、洗跤、食暗
想起細漢時,一日到暗sńg bē-soah,有人放學轉來to̍h宿題寫好chiahchhit-thôA-pê Ka-tēng--ē是先sńg chiah-koh講,等暗頓食飽已經暗眠摸,番仔油燈phú-phú-á光,點久真siong油,m̄-chiah天光日去學校,in 2人一定͘老師拍腳倉,因為「宿題無寫」。
踢銅管仔ng-ko̍k雞,相招bih-sio-chhoē
做鬼掠人四界chôngm̄-chai bih tī toeh
阿姆房間門扇後,隨人烏白bih
3-chhoē 4-chhoē攏掠--著,鬼仔換人做。
Koh有一年熱天,暑假ê日子,日頭特別長,下晡5goă,日光落軟,涼風微微,boeh chiâⁿ十个囡仔伴,滾來到清水--ē in門口埕,嬉嬉嘩嘩ki-ki-kā-kā,有人跳箍仔,有人跳索仔,有人chhāi tī gîm-chîⁿ跤開講,ná-chhiūⁿ leh參詳siaⁿh?無外久,有人講boeh ī bih-sio-chhoē,這擺A-chiàng無來,soah無人有銅管仔thang踢,A-bêng講無要緊,咱用門口埕hit个鼓亭笨做「主」,做鬼ê人家己用手ng目睭算到十to̍h好。
ng-ko̍k走白卵隨你食隨你nǹg()niau鼠仔囝bih密密,niau鼠仔母去做賊,boeh走你to̍h走你to̍h kèⁿ, kèⁿ, kiŭ~
一聲「kiŭsoah掠著Kok-ke-á做鬼Kok-ke-á雙手ng目睭phak tiàm鼓亭笨開始算1,2,3,4,5,6,7,8」一tīn囡仔已經bih到無khoàiⁿ人影9,10Kok-ke-á目睭pehniau-niau siònghe清水--ē in-tau灶腳kap人客間仔順良--ē in-tau ê大廳猶有下埕Jīm-sîn--ē in厝後ē-tàng bih ê範圍闊鼓亭笨koh大粒ohKok-ke-á kan-nā tiàm鼓亭笨四箍輪邊徙來走去經過boeh chiâⁿ十分鐘無動靜Kok-ke-á soahtiàm塗跤歇睏chitA-pêⁿ chông出來boeh ji̍h「主」無張持poa̍h 1-倒去hō͘ Kok-ke-á掠著第一个紲落去A-ba̍kka-tēng--ēA-bí mā thiau-kang走出來ho͘ 伊掠後手猶有Siang-kóng--èLah-jihKok-gānLiâng-chhun 4知藏tī tóA-ba̍kka-tēng--ē家婆kā tàu chhoēSiang-kóng--è --lah」「Lah-jih--è --lahhō͘-in 34soah攏攏chông出來hō͘鬼掠結束chit場『遊戲』。
â!鼓亭笨siuⁿ大粒真歹顧,也無好sńg。」Kok-ke-á面仔àu-tu̍h-tu̍h
「人阮有tàu-chhoēmài受氣--lah!」
「無!咱kohsńg一遍好--bò͘chit擺咱掠2个做鬼,1个顧主,1个去chhoē,按呢--bò͘?」A-bêng有影鬼頭鬼腦gâu變竅,想著chit步,照看bē-bái sńg chiah-tio̍h
ng-ko̍k走白卵隨你食隨你
囡仔時代好sńg ê齣頭真濟,ng-ko̍k,踢銅管仔,會使得sńg kah烏白chhng、烏白bih,親像chitsńg ê所在清水--ē in門口埕,西爿正身是順良in兜,北爿隆旗kap清亮--ē,南爿護龍頭是清水--ē in兜,護龍尾to̍h是壬辰in瓦厝,厝前厝後thèng-á bih,灶腳、間仔thèng-á bihtio̍hSiang-kóng--è in ī--āKok-gān in阿嫂房間,共款chhngchhngbih-tiàm hit內底,無人加講話,逐个攏是厝邊,逐个攏是家己(族親),厝內無啥物貴重thang提,米甕仔有米,眠床跤有蕃薯,tio̍h是上重要ê安慰。Hit種靠俗ê厝邊隔壁kan-nā庄腳散赤人庄頭chiah有,街路人to̍h無,chit-má ê時代koh-khah免講,實在chiâⁿ懷念。

沒有留言:

張貼留言