2012年11月15日 星期四

19520620_Sńg pho̍k-á銃kap水銃 Lah-jih_20121025


19520620_Sńg pho̍k-á銃kap水銃 Lah-jih_20121025

古早庄腳聚落厝宅m̄知受風水觀念影響,抑是年久月深變遷所致,明明ē-tàng àⁿ大路起厝,soah pìⁿ-chiâⁿ大路是後壁溝,正式出入tio̍h-ài khau巷路chiah斡對前埕做入口,平常時行後尾路出入庄內。阮兜是大內底,分頂埕kap下埕,厝宅ǹg東起,埕尾大門出去to̍h是崁頂巷大路,四正大範;南爿隔壁Chùn--è in內底tú好顛倒péng,厝宅àⁿ西起,第三落正身後壁疊草垺所在tú好tī崁頂巷大路水溝邊,上頭前落正身前面chiah是門口埕,埕尾有水溝kap人外懸燈籠花籬笆,籬笆外口to̍h是阮ê厝跤田。
Chùn--è in門口埕尾倚溝仔邊所在,有2欉2人siâm ê茄苳仔,1欉甜--e,斜斜趨對田裏hit爿頭,加減ē ām-tio̍h稻仔歹收成,大人無計較,阮囡仔是足kah意,boeh peh樹頂at 抑是boeh徛塗跤兜鉤茄苳籽攏足方便,另外hit欉是澀--è,徛thêng-thêng,需要較長ê竹篙chiah lōng ē-tio̍h。sek(熟)ê茄苳籽ē食得,無好食,囡仔人iau-sâi時ē食--一半--粒仔 teh癮頭。
5--月跤兜,有人發現茄苳仔已經leh開花,囡仔伴mā開始la̍k-la̍k-chhoah--起來,學校放學轉來到chia lóng-ē taⁿ頭看--一下。 茄苳仔開花了後to̍h-ē結籽, 茄苳仔籽慢慢仔大,阮to̍h ûn-ûn-á等,囡仔伴常常關心ê話題是,「ná-ē猶chiah-nī細粒!」「ó͘!boeh等到tang時?」「啥物時陣chiah ē-tàng挽來sńg?」che是逐工lóng-ē hōe-tio̍h ê問題。等久總是ē等--著,hit日A-bo̍k手裏提1葩茄苳仔籽「pho̍k! pho̍k!」leh sńg hō͘阮看,淡薄仔hiau-pai伊搶著頭香,逐家無chhap--伊,阮囡仔伴to̍h有ê轉去giâ刀仔,有ê轉去提鉤仔,無幾分鐘to̍h集合tī阮埕尾園仔內hit模麻竹跤,逐家頭taⁿ-taⁿ siòng he麻竹欉ê分椏,鉤--e鉤,chûi--ē chûi,特選he直koh圓、四桶齊bē siuⁿ大頭su̍t、而且管孔ài比茄苳仔籽較細--淡薄仔--è,chit種特選ê麻竹管仔,像寫大字毛筆管hiah大,管孔像原子筆管hiah大孔上kài贊。
麻竹管仔提--著,隨人開始製作空氣銃,其實阮庄腳囡仔攏講做「pho̍k-á銃」,Lah-jih選有2節真直真長hit椏,每1節連目kā chûi lia̍h外長,chiah koh chûi做2-koe̍h,有目hit頭半lia̍h長做柄,無目hit-koe̍h 1-lia̍h長做銃管,頭尾切斷所在修hō͘齊;了後chiah koh去揣二兄做畚箕、鴨圍仔留落來ê桂竹仔liàm,修1支 lia̍h外長圓圓ê箸,chhng入去柄內面ài ē-ân,thó͘出來hit-koe̍h chiah koh修hō͘比管孔較細--一屑仔,尾溜tio̍h chûi hō͘齊,m̄-thang尖尖,長度一定ài比銃管較短一粒茄苳仔籽大,2支攏完成,1支孔較大,1支孔較細,閣來to̍h是去挽銃子。日頭猶未落海,時間iáu-koh早,逐家相招giâ竹篙giâ鉤仔去lōng茄苳仔籽、鉤茄苳仔籽,1人1葩開始試扑。
「pŭ!」「ná-ē bē響?」A-chiàng試1聲。
「pŭ!」「我ê mā bē響?」Ka-tēng--ē mā試1聲。
「茄苳仔籽siuⁿ細粒--lah!」
「來!看我ê!」Lah-jih用hit支細管--è入銃子。
「pŏk!」ē-hiáng是 ē-hiáng,siuⁿ細聲,無好sńg。
「咱hō͘ A-bo̍k--騙去--à!閣等--幾工--à chiah來挽!」 A-bo̍k ê個性逐家知知--leh,頇顢koh ài phuh-chhèng。
3,4工後,有人tòng-bē-tiâu招Lah-jih去挽銃子,試看覓,「 pŏk!」iáu-sī siuⁿ細,Lah-jih換hit支細管--è扑,「 pŏk~」koh bē細聲,tu hō͘ A-pêⁿ sńg看覓, A-pêⁿ歡喜kah。
Koh隔5,6工,拜六過晝後仔,逐家約好去Chùn--è in埕尾,A-ba̍k跤手liú-lia̍h peh起lih at茄苳仔籽,1人sîn 1葩,等A-ba̍k落--來to̍h開始試扑,「 pŏk~」「 pŏk~」「 pŏk~」「 pŏk~」「 pŏk~」⋯「 pŏk~」「 pŏk~」「 pŏk~」「 pŏk~」「 pŏk~」⋯有夠大聲,銃管bū煙, 銃子tōaⁿ真遠,逐家歡喜kah phut-phut-tiô。
「  !」⋯「  !」⋯「  !」⋯「我ê ná-ē無聲?」逐家sńg kah boeh起童,Êng-pin--a soah pìⁿ規晡pìⁿ bē好勢。
「Lah-jih!kâng看覓--leh--lah!」
「 Êng-pin--e,你ê銃箸siuⁿ長--lah,你看!第一粒銃子入--落去,槍箸kā tōng--落去,你看!銃子 tōng--出去--à!」
「Ná-ē按呢?」 Êng-pin--a人較gōng-sòng較無變竅,只好替伊解決錯誤。
「有人chah刀仔--bò͘?」A-ba̍k tu hō͘我1支鉛筆刀仔。
「 Êng-pin!看hō͘好,槍箸尾kā削一寡掉,tio̍h削hō͘齊,按呢你koh扑看覓。」
紲落去,Lah-jih ná講ná指導:「第一粒入--入去,koh tōng--入去⋯tio̍h!閣來,第二粒入--入去,銃子有較大粒,無要緊,用chiⁿ--e⋯tio̍h!槍箸ûn-ûn-á kā tōng,ûn-ûn-á kā tōng⋯」「 pŏk~」都猶未tōng到底,銃子to̍h tōaⁿ--出去,響kah足大聲。
Êng-pin歡喜kah:「Lah-jih!謝謝你!koh-ē出煙--neh!」
從按呢,門口埕、大路頭、巷仔路、大廟口、祖厝埕攏是「 pŏk~ pŏk~ pŏk~ pŏk~ 」ê茄苳仔銃子聲,銃子聲、囡仔喝咻聲kap笑聲絞絞做一伙。
茄苳仔籽一直大,阮mā一直sńg一直tōaⁿ,sńg boeh 2禮拜,茄苳仔籽已經大到bē使得做銃子,有人事先儉糧草,kā茄苳仔籽1葩1葩浸tī田裡水溝內,又閣繼續sńg 2,3工,歸尾mā是著停止。有人sńg無夠氣,khioh he字紙摻水tēⁿ hō͘爛爛kui糊,chiah koh粒粒--leh做銃子,仝款ē使得sńg,hit時tú好tn̄g-tio̍h 7月半普渡有刣鵝,鵝毛管大支切斷做銃管,蕃薯切片用鵝毛管chhok入做銃子,mā是ē使得sńg,這是阮變竅ê法度,mā有人用原子筆ê筆管做銃管,頭尾平大孔,ē lāu氣,m̄是kài好sńg。總講一句,該停to̍h-ài停,boeh-sńg明年chiah koh來。

Pho̍k-á銃sńg了天氣tng炎熱,有人開始sńg水銃,水銃相濺心適清涼,可惜材料oh揣,銃管需要桂竹仔管,桂竹仔管tī庄內kan-nā阿爸、二兄做畚箕、鴨圍仔kap Hàn-chiong--e in-tau做竹椅有leh用,boeh-ài 1節桂竹仔管,需要用討--è 抑是khioh phiaⁿ-tī壁角無愛ti̍ⁿh--è,斯當時boeh做1支水銃,除了桂竹仔管無其他物件thang代替。
1節桂竹仔管,尾溜hit爿ài留目,目ê中央用鑽仔鑽1孔,大細家己斟酌,孔傷細射出ê水柱傷細káng,孔傷大濺bē遠,大頭hit爿目ài鋸掉。閣來to̍h是做tōng箸,揀he尾指指仔大ê柴枝、竹管仔上tú好,長度著比銃管較長,1爿thang做柄,1爿tān破布做chiⁿ-á,chiⁿ-á真重要,做得好bē sia̍p水,水柱to̍h-ē濺較遠,若做了lēng-lēng 冇冇無tiām-cha̍t,to̍h-ē sia̍p水濺bē久bē連紲。
水銃做好to̍h開始sńg,濺來濺去看chiâ濺較遠濺較久,有人相濺相戰,濺kah規身軀tâm-lok-lok,涼--à涼,ná濺ná笑bē起呸面,可惜按呢濺水相戰,需要揣有水koh方便吸水ê所在,實在oh-tit揣,庄外水田im水ê時陣siōng-kài適合,總--是kah意按呢sńg ê囡仔伴無濟,所以無kài外流行,大部份ê囡仔攏是家己sńg chhit-thô,phâng 1桶面桶水khǹg-tiàm門口埕,khû leh四界罔濺,濺遠濺近,ná像leh做「實驗」,按呢想koh有道理--ō͘,讀初中讀師範時,老師教實驗,見若有囡仔時代ê經驗,lóng-ē較緊了解原理,可惜大部份ê囡仔伴攏無繼續升學,無讀初中無讀高中ê囡仔伴,in m̄知ē了解斯當時sńg chhit-thô物ê科學原理--bò͘?

沒有留言:

張貼留言