2012年11月28日 星期三

19540900_惡補10個月kap鄭來生老師 Lah-jih_20121120

19540900_惡補10個月kap鄭來生老師 Lah-jih_20121120

Kā人講Lah-jih讀牛仔班出業無人ài信,「讀牛仔班ē-tàng做老師?ā有可能?」
50歲hit年主持阮hit屆國民學校同窗會,會後猶有人leh問:Lah-jih你chit-má leh創啥?

1954年7月初,田中第一國民學校第九屆出業,結束6年讀冊生活,畢業典禮結束,手裡phóng 1張畢業證書、2張獎狀、1本詞典、1本字典,內心歡喜得著鎮長賞kap服務站長賞,che是牛仔班第一名ê榮譽。轉到厝--裡 阿爸、阿伯攏o-ló,阿兄、阿嫂mā一直kā人展:「阮Jih--è 真khiàng,得著鎮長賞,1班chiah 1个,真無簡單。」
Siáⁿ知歡喜無幾工,to̍h歡喜bē起來--à,kui工閒仙仙,四界hō-lí-hō-sō,m̄知boeh創啥?阿爸叫去田裡khau草,khû無幾分鐘to̍h講boeh轉去厝--裡 看冊,看chi̍t-kho͘ 「o͘ⁿ」--leh,除了讀過ê教科書,哪有啥物「冊」?只是貧惰借口--niā-niā,規氣來去chhoē囡仔伴chhit-thô,根熟牛仔班已經sńg年外,慣勢--lò͘。
7月底,A-ba̍k A-chiàng相招kā阿爸講:「阮boeh招Lah-jih--è 來去考補習班 好--bò͘?讀補習班to̍h ē-tàng去考初中--ō͘!」
「Ā有法度!」che是阿爸慣勢ê話母,聽聲to̍h知伊ê無奈,無錢所致,只有tiām-tiām無出聲。
「Lah-jih!恁三兄tī店仔hia叫你去。」三兄leh叫定著有好空--e。
「Jih--ē,chit 30箍提去翕相kap報名!」原來是A-ba̍k kap A-chiàng去講hō͘三兄知。che是頭一擺參加比輸贏ê考試,結果Lah-jih考tiâu,A-ba̍k A-chiàng 「nǹg甘蔗園溝轉--來」, A-ba̍k A-chiàng in阿公按呢keng-thé in 兩人考無tiâu。
升學主義日人時代to̍h有,日本人轉去了後補習風氣猶原繼續,1954 hit年,學校為著方便考無tiâu ê學生進修,特別招chit班補習班,因為報名人數siuⁿ過濟soah著用考試來分輸贏,錄取50幾个,二八水、chhân-tiong-ng、社頭攏有,上遠一个tòa三家村,因為無學籍,免納學費,其他參考書、簿仔鉛筆、考試紙需要交錢hō͘老師買, 擔任級任是鄭來生老師,he「補習班」ná像變通辦法成立--è,有人講是「7年級」,阮家己消遣講做「補chi̍t-khang」。

「補chi̍t-khang」9月1日開始上課,學生多數是考初中考無tiâu抑是考無理想,無--to̍h像Lah-jih按呢牛仔班出業--è,ē使得講程度低成績無好ê學生khioh-khioh做伙補習ê 1班,ē記得6--月畢業考,總共考6科,Lah-jih chiah考277分,是牛仔班第一名,m̄-chiah鄭老師教阮ùi 4年級下學期復習起,然後chiah紲接 5年級6年級,9月1日到隔轉年7月1日投考,mā-chiah 10 kó͘月,時間有夠迫。

復習4年級下學期功課ná像leh走飆,無半個月to̍h影過--à,閣來老師to̍h ná教ná復習ná考試,1禮拜小考至少10擺,每個月著mo͘h-leh-khàu 1擺 (模擬考)。老師chiâⁿ有計畫,小考用--ē ê考試紙是kā 8開畫圖紙切做6份,雙面ē使得用,寫算術10條tú好tú好,考國語考常識mā適合,分紙張好分好收,boeh寫boeh改真利便,「交換改」ē-tàng節省老師氣力kap時間,快速有效率,che是「補1孔」ê班級,無leh教寫字無leh教了解kap欣賞,ē-hiáu寫正確答案為第一,練習練習閣再練習,考試批改考試批改閣再考試批改,老師刻鋼板油印ê考卷攏印刷3份以上,chit禮拜教了著用,後個月復習mā著用,後學期總復習當然著用,m̄是內行ê明星老師bē-hiáu按呢計畫。鄭老師是hit-tang時 ê惡補名師,面 生做戽斗戽斗,khan 1支圓框目鏡,chiâⁿ有形威,惡khia̍k-khia̍k ē giâ籐條摃人尻川䫌,學生囡仔真驚--伊,家長卻是真佩服--伊,尻川後學生攏叫伊「阿猴--ē!」

講著「phah」,Lah-jih實在ē驚,在來to̍h乖巧gâu讀冊,厝--裡hō͘阿爸phah ê經驗 ē-tàng算擺,學校hō͘老師phah mā kan-nā讀4年--ē hit-pái, hit-pái 閣是因為無揣大支箠仔hō͘老師,惹老師受氣所致。聽講鄭老師phah學生是按照考試成績決定,Lah-jih讀牛仔班,成績足ló͘--è,恐驚ē時常hō͘老師phah,驚惶tī心內,不時leh觀察老師hia 是m̄是有箠仔抑是籐條,好佳哉,kan-nā有一支kí烏枋ê教鞭--niâ,m̄是籐條。tn̄g-tio̍h考試無及格時,老師mā無用phah--è,kan-nā罵罵--leh to̍h準tú-soah,若是無認真聽老師上課,伊ē khian粉筆提醒,真準--ō͘,罕罕chiah-ē khian m̄-tio̍h人,所以逐家攏m̄敢tèⁿ-siáu,乖乖仔上課。

Hit-tang-chūn國民學校ê課程包含:公民訓練,國語(說話、讀書、作文、寫字),算術(筆算、珠算),常識(社會:公民、歷史、地理;自然),工作(美術、勞作),唱遊(音樂、體育)。高年級月考考國語、算術、 公民、歷史、地理、自然6科目,初中入學考試kan-nā考國語、算術kap常識3科,m̄-chiah老師siōng-kài致重算術chit科,國語科字形、注音、造詞、造句ngē記上有效,鉤破音kài bái-châi,老師ē特別提醒,若是歷史、地理,仝款死記、死背無撇步,因為he歷史、地理也m̄是講古kap chhit-thô,若boeh講透機,話to̍h講bē離,beh thái-thó有hit-lō͘美國時間,而且chit方面ê智識老師敢to̍h有法度了解偌儕?自然科仝款用暗念暗記,啥物觀察、實驗,連聽都m̄-bat聽--過,總講一句,常識科暗記、ngē記、背了閣再背,然後考試看效果to̍h-tio̍h。

早起7點開始上課,下晡慢1點鐘放學,中晝歇睏點半鐘,著行20外分鐘路轉去食飯chiah koh轉來學校,囡仔跤m̄知thiám,記得是1個月後,老師講後禮拜著開始加強補習,開始進入戰鬥,chit-má boeh調整上課時間:早起仝款7點上課,下晡照學校時間5點放學,暗時6點to̍h-ài轉來學校上課,10點放學,1個月ê補習費收20箍,電火錢貼2箍。老師講早起時較有精神,所以10點進前教算術,10點後教國語kap常識,下晡復習兼考試,暗時mā是教算術kap考試、練習。國語、常識用背--ē認真記較無問題,算術to̍h較食力,+-× ÷ ê四則計算是無問題,當教到分數ê除法,尤其是分數除分數時,真正tn̄g-tio̍h大困難,m̄知boeh按怎算,老師烏枋頂比手話刀講kah嘴nōa全波,Lah-jih台腳「有聽沒有懂」,聽無to̍h是聽無,考試紙分--落來,仝桌許榮吉一時仔寫了了,老師1聲「交換批改」,許榮吉攏總「著」100分,「Lah-jih--è,你攏m̄-tio̍h--liah!」知--lah,iàn-khì tī心內,bē-hiáu當然mā攏m̄-tio̍h。
「 Lah-jih--è,看我ê,改改--leh!」許榮吉是一年級讀到四年級上mah-chih ê同學,細細聲kā考試紙tu倒轉來。
「逐家改好--à-ho͘ⁿh,100分--e giâ手。」老師利用「交換批改」時間lim茶pok薰小歇睏,許榮吉100分 kā手giâ koân-koân,順紲kā Lah-jih ê手tàu giâ-koân,chit種重複ê戲齣演boeh到1個月,謝天謝地,無人發覺,老師mā一直「莫宰羊」無感覺,感謝好朋友tàu-saⁿ-kāng,mā感謝家己「作弊(choh-pè)」度難關,閣非常認真kā「chit孔」補--起來,3個月後,成績「突飛猛進」進步到家己mā驚chi̍t-tiô,每10擺考試ê平均m̄是70外to̍h是80外。為著boeh刺激競爭效果,老師閣用1步,kā每10擺考試ê成績按懸低分排名次定坐位,第一名坐頭前排正爿第一位,上尾名坐上後壁,Lah-jih ùi中排一直向前行,到kah下學期第一位to̍h罕得有人kap Lah-jih爭,chit時老師mā發覺著Lah-jih ê才調,聽同學叫「Lah-jih」,伊mā tòe人叫「 Large」,伊閣kā阮解說講「Large」to̍h是「大--ē」ê意思。

「算術」教學,頂學期重點tī整數、分數、小數ê加減乘除運算,下學期to̍h開始「應用問題」ê開破kap挑戰,老師想盡各種比論,背公式,教撇步,比手兼話刀,用心開破hō͘學生理解,學生to̍h ná背公式、ná算看覓、ná參考老師ê撇步,確實是困難挑戰。長度是十進位,面積是百進位,體積是千進位,十進位百進位容易理解,啥物是千進位to̍h oh-tit了解,面積kap地積有啥物無仝?特別是he立體形ê表面面積,看ē著頭前面to̍h看bē-tio̍h後壁面,看ē著正爿to̍h看bē著倒爿,看ē著頂面to̍h看bē著下面,算kah霧sà-sà;和差問題、水流問題、有餘 kap不足問題,認真聽認真算to̍h ē-hiáu;像he雞兔關仝椆,頭幾粒,跤幾支,問你雞幾隻兔幾隻?實在無合理;上tiau-kó͘͘人ê題目是:1粒露螺peh 2.55公尺koân ê竹篙,日--時peh 45公分,暝--時倒退15公分,請問露螺幾工ē-tàng peh上竹篙尾溜?真正考倒師傅。有時老師mā開破到家己gāng--khì,補習到chit坎站,大部份同學攏頭殼mo͘h-leh燒,Lah-jih soah愈算愈趣味,有時老師koh-ē問講按怎算?老師講:「m̄是bē-hiáu算,若用代數算真緊to̍h算ē出--來,老師只是m̄知影boeh用啥物方法,chiah有法度kái-phòa hō͘逐家了解ē-hiáu算。」真正有影講kah hō͘你bat,嘴鬚to̍h好phah結。

鄭老師確實是明星老師,教算術一流--ē,特別「應用問題」,伊用畫圖說明,比「圖解算術」參考書閣較詳細頂真,強調每列一个計算ê「式」,lòng tio̍h簡單寫說明文字,伊講說明文字寫ē出--來,to̍h證明已經了解,而且koh要求阮一定著排hō͘整齊。若tn̄g-tio̍h he真pháiⁿ說明真pháiⁿ了解ê問題,伊to̍h強迫ài用ngē記--è,kap記he歷史年代、地理位置仝款,chhun--e無啥物撇步。親像boeh按怎分別是除--ē 抑是乘--ē,伊to̍h強調hit字『的』ê意思,『什麼的⋯』後壁一定是「 ×」法,閣特別用台語講「siáⁿ-mih ê⋯」一定是乘法,「5角ê鉛筆買5支,要多少錢?」當然用乘法,若「15平方公尺的土地切成3塊,每塊多少?」若用乘法去算敢著?chit款ê撇步soah hō͘ Lah-jih感覺怪怪懷疑懷疑。窮實講,解題ê撇步,鄭老師確實教真濟閣真有道理。

人生變化無定數,改變Lah-jih牛仔班命運,鄭來生老師算是非常重要ê貴人,siōng-kài感謝--ē to̍h是第一學期伊無giâ箠仔phah囡仔,tī Lah-jih表現頇慢hit段日子,ē-tàng hō͘ Lah-jih維持自尊,安心phah拚讀冊,雖罔tòe-bē-tio̍h進度,時常考無及格,而且無法度完成課後宿題,tī厝--裡因為宿題bē-hiáu,寫kah phak-tī桌頂哭,老爸m̄甘soah叫Lah-jih mài讀,是家己堅持boeh讀,是因為老師bē kā人phah,chiah-ē繼續讀--落去,hit段時間,10個月ê日子,只有歇禮拜日kap咱人過年2工,大部份上課ê日子是早起6點to̍h出門,下晡kap boeh暗仔轉來食飯,暗時著讀到10點放學,chiah koh半行走20外分鐘,到厝已經更深夜靜,kan-nā chhun阿爸猶未睏leh等,有時閣有宿題ài寫,按呢--無打緊,若tn̄g-tio̍h透風落雨天,真正有影liân-hôe-á嬸婆--òe,有夠苦憐--ē,仝庄2个同伴蕭國照kap蕭吉平攏boeh歇睏,kan-nā chhun Lah-jih孤一人出門,暗時10點放學,boeh行20分鐘暗路,是暗眠摸ê暗路,hit-chūn學校門口路燈1-pha,公里外chiah koh 1-pha,chhun--e只有天星抑是月娘,落雨答滴北風sǹg-sǹg-kiò,無雨衫,戴大頂瓜笠,阿爸hō͘ Lah-jih穿伊ê雨鞋chah 1支手電仔(火),交代m̄-thang 一直chhiō,電藥(電池)貴蔘蔘,hō͘你做膽to̍h好,行街路猶算好行,過第二pha路燈以後to̍h真hiau-hēng,尤其行轉來到Tóng-á潭,路邊全是刺竹模,àm-sàm無看路痕,北風一直吹,竹模to̍h iⁿ-oaiⁿ吼,路邊樹影tī烏暗中搖--leh搖--leh,穿hit雙阿爸ê雨靴管,chho̍p--leh chho̍p--leh伴心情,土腳雨水tòe雨鞋噴濺到跤後曲,更加冷ki-ki、寒sih-sih,驚惶、恐怖tiàm心內製造,愈想愈驚,ná行ná緊,m̄敢越頭,一心一意注心細膩看手電仔chhiō路,頭lê-lê向前行。50年代ê囡仔lóng mā驚鬼,敢講Lah-jih m̄驚,「心正m̄驚鬼」Lah-jih細漢to̍h按呢了解,雖罔驚惶,猶是心神掠定家己安慰。

戰鬥ê日子1工1工一直過,決勝負ê日期mā漸漸迫近,老師開始調查「boeh考tó位?」Lah-jih戇戇m̄知啥物?探聽同學chiah知有彰中、員中、實中、北中可選,hit-chūn各校單獨招生,聽人講彰中siōng-kài歹考,to̍h報名彰中,老師緊張繼續leh加強,學生繼續leh加油,老師sa出法寶開始phah囡仔,「籐條giâ-chiūⁿ手,m̄管chhin-chiâⁿ抑朋友。」有夠衰,頭一个開張to̍h是Lah-jih,因為常識科考無到老師訂ê標準,phah 2下「large--è,boeh可彰中--lioh!」順紲khau-sé警告,好佳哉,無見笑,因為已經是班--裡 第一名。
考期到,老師親身chhōa學生「chiūⁿ驚赴考」,第一節考國語,老師無問輸贏,第二節考算術,Lah-jih輕輕鬆鬆,下課鐘響,老師緊張萬分「是非題第二題,你答著抑m̄著?」
「m̄著!」
「ò͘!我知--a!」老師一聲我知--a!Lah-jih心內mā已經倒頭栽,hit題m̄著去--à,1題4分,倒扣8分,算術只考92分, 冤枉, 實在冤枉, m̄是Lah-jih bē-hiáu,是Lah-jih認真聽老師ê話:「面積kap地積無仝,面積單位是平方公尺平方公里;地積是leh算土地、田地,單位是公頃、公畝,千萬m̄-thang hut m̄著--去。」
Hit第二題是非題是按呢寫:
有一塊地,長30公尺,寬20公尺,面積是600平方公尺⋯⋯(      )
Lah-jih ê答案是(-)m̄是(+),現了8分,實在冤枉,好佳哉實力有夠,猶原考tiâu彰化中學,學號4585,敢是排名第85名?
講實力有夠m̄是pûn-ke-kui leh膨風,鄭老師gâu教是真--ē,Lah-jih gâu讀mā是真--e,hit-chūn初中一年級上學期猶原有算術科,hit學期翁慨校長抽考,算術科Lah-jih考97分,同時97分有3个,因為Lah-jih列式整齊,寫字端正閣有說明文字,得著一年級全校第一名。

想起10個月ê無暝無日,m̄管透風落雨,無管讀kah jōa艱苦,考券1張閣1張,考試考了閣再考,m̄驚暗sàm路有jōa恐怖,冷風霜雨有jōa苦楚,好佳哉,戇戇條直個性,m̄知影thang哀,認份歹命m̄知影thang吼,kan-nā知影讀冊真趣味,m̄-chiah gōng-sòng gōng-sòng一直拚,假使hit-chūn知影艱苦m̄-tam輸贏,to̍h放棄機會,m̄知影今仔日ê Lah-jih ē pìⁿ-chiâⁿ啥物款ê運命?寫到chia,家己soah為著細漢時陣目箍紅。


沒有留言:

張貼留言