2012年11月18日 星期日

19550700_三兄 Lah-jih_20121020


19550700_三兄 Lah-jih_20121020

老人愛回想,想起囡仔時代tī田中第一國民學校讀五年--ē ê時陣,有一工拜六中晝,放學boeh轉--去,經過景崧病院、行過菜市仔門口,雄雄後壁傳來熟似「Jih--è!bōe 轉去!」ê叫聲,越頭一看,果然無錯,是三兄, 是三兄tī菜市仔門嘴leh hiu,心內歡喜大聲叫「三兄!」to̍h斡倒轉去菜市仔門嘴。
「 Jih--è! 咱入來去市仔khok-á-te擔 食khok-á-te kap chìⁿ粿。」⋯
1盤khok-á-te、chìⁿ粿食了,三兄to̍h chhōa Lah-jih去雜貨仔店買草笠仔,「天氣chiah-nī熱,買1頂草笠仔戴,chiah-bē熱--著!」 
Hit-tang-chūn知ûn-chōa ê Lah-jih每擺放學行過街路,攏ē足期待tn̄g-tio̍h三兄,因為tn̄g-tio̍h三兄一定有食koh有掠。
講到斯當時囡仔時代,家庭散phí-phí,阿爸作kah 4分厝跤田,雖罔二兄kin-tòe tī身邊,穡頭做bē-soah,m̄-koh收入有限,難得有閒錢,每冬收成是利不及費,m̄-chiah大兄四兄著出外趁食,pún-chiâⁿ三兄mā跟隨大兄去阿里山,攏是屘姑做得來,三兄chiah-ē去hō͘人招,hō͘人招是不得已,m̄是kài好名聲,10个hông招,9个無地位。屘姑嫁tī普興庄,kap親家親姆tòa仝庄,屘姑kap親姆真má-chih,是透過屘姑kā阿爸三ko͘-chiâⁿ四ko͘-chiâⁿ chiah講好chit層姻緣,「5个後生1个hō͘人招,koh-sī隔壁庄,koh-sī kap阿姊好姊妹,好--啦!」一聲「好--啦」阿爸chiah勉強答應。自按呢tī阿里山做工 ê三兄,一時hông 叫轉來,hit年1951年,三兄22歲三嫂24歲,三兄boeh離開阿里山時,大嫂是m̄甘tiuh-tiuh,因為三兄kut-la̍t體貼,ē 幫大嫂tàu做khang-khòe,轉來hông招ê三兄mā m̄是hiah-nī願意,總--是老爸意思m̄敢忤逆,to̍h較苦仔去tòa別人兜,kap素不熟面ê三嫂洞房,60年前ê婚姻風俗to̍h是按呢,媒人牽線,新人無意見,父母同意,見一擺面也好,約會2擺也好,洞房半暝後to̍h「鳥鼠leh食咱兜ê粟」已經成做一家。
無錢娶有某,三兄tòa去三嫂兜,認份kut-la̍t,phah拚穡頭,丈人兜作有9分水田,大查某囝嫁出,二查某囝招婿,因為細囝細漢,厝內大細項代誌放hō͘囝婿發落,厝內加一个kut-la̍t phah拚ê後生仔人,家庭自然較有活力,種作收成增加錢水活,丈人丈姆自然歡喜笑哈哈,歡喜揀著一个好囝婿。隔轉年大囝出世,hit年是龍年,早冬粟仔tăⁿ入倉, 細漢舅仔萬來--ē 16歲, 開始無閒駛牛犁田踏割耙,準備穩冬播田插秧仔khang-khòe,「天有不測風雲」雷公熾爁gia̍p-gia̍p-si̍h ê一个下晡時,1聲脆雷拍斷陳--家ê香爐耳,mā註定三兄著tòa陳--家一世人。hit聲脆雷lak-tī俊--è in田--裡,駛田踏割耙ê少年囡仔to̍h是三兄唯一ê細漢舅仔,陳--家孤丁。
人死bē-tàng閣活,喪事進行中,陳--家無囝閣無孫,如何排解,如何是好?無嗣是悽慘代,總--是ài有phâng斗孫,三兄三嫂ê後生是蕭--家ê孫,因為囝婿招入有契約,「娶出招入」,意思是姓蕭--e娶某暫時tōa-tiàm丈人兜,m̄是贅婚姓蕭改姓陳,這是斯當時阿爸答應ê「底限」,taⁿ有影代誌大條,陳--家拍算boeh-kā外甥寫hō͘阿舅傳嗣做囝兒,外孫變內孫,姓蕭換姓陳,陳--家主意掠定to̍h吩咐人請阿爸去參詳,阿爸表示「無可能to̍h是無可能」,親家親姆一再懇求,chiah勉強一句「隨在lín發落」to̍h「打道回府」,人都猶未踏入厝內,消息已經傳到「人in房仔內序大出來擋:陳--姓敢無囝孫,是按怎著thn̂g in姓蕭--e?」阿爸開始se̍h-se̍h念「a̍h-soah m̄知--e, 無可能to̍h是無可能。」「a̍h-soah m̄知--e, 無可能to̍h是無可能。」ná像對伊ê決定有先見之明,感覺足有尊嚴--ē。
親家親姆真chiâⁿ看重三兄,一直m̄甘契約到期to̍h hō͘ in翁某轉去蕭--家,阿爸mā無執訣著照契約行,人都孤後生無--去--à,需要kā人體諒--一下,三兄三嫂to̍h繼續陳--家tòa落去,11冬後,三嫂生第二後生、第三後生,to̍h攏thn̂g-hō͘陳--家做孫,房仔內序大mā無理由反對,一家口仔算是幸福美滿,三兄mā ná像chit家口仔ê大後生。雖罔丈人丈姆疼命命,m̄-ku若牽涉著陳--家公族大細項代誌,三兄to̍h pìⁿ啞口無聲,無立場thang講話。上hàm--è 是親家親姆koh-kā細漢查某囝也招翁配婿,1家口仔2囝婿m̄知boeh按怎協和互動?親家ê如意算盤m̄知按怎tiak--è?
三兄kut-la̍t phah拚koh hō͘人ē交仗信任--得,對蕭--家厝內mā真照顧,足體貼阿爸無錢thang用ê鬱卒,時常幫贊金錢貨物,親家親姆mā真支持三兄按呢有孝序大,m̄-nā bē khe-khó koh-ē時常關心。田--裡割稻送米粟,園--裡收成送果子,若有刣羊一定揀好份hō͘阿爸補,tn̄g-tio̍h年節拜拜抑是割稻仔辦桌,一定ē叫阮去食腥臊,親家親姆攏笑微微招呼,看做家己,m̄-chiah兩家來來去去攏真靠俗。
親家兜田園有較大作(tōa-choh),親家家己飼一陣羊,每日趕羊草埔食草,趕羊回椆to̍h真無閒,m̄-chiah田裡khang-khòe,對外hak貨買物,大部份攏是三兄發落,三兄m̄-nā kut-la̍t閣真有計畫,伊kā部份水田改種弓蕉,kā飼山羊改換飼乳羊lu̍t羊奶賣,增加bē少收入,經過幾冬phah拚,m̄-nā錢水活,閣替陳--家hak幾若分地。
真正m̄知親家親姆ê如意算盤是按怎tiak--è?大囝婿事業失敗,大查某囝kap一陣囡仔轉來後頭暫tòa幾若冬,三兄無立場講話,三嫂mā無計較,是按怎koh-kā細漢查某囝招翁入門?本chiâⁿ和樂ê家庭自按呢計較、sio-hōe、冤家時常發生,三兄鬱卒心情聽伊講話to̍h ē-tàng了解,只是hō͘人招婿實在無立場thang講話khe-khó。三嫂mā是有量ê人,何況是家己姊妹,唸罔唸,有爸母做主mā m̄敢傷計較。

雖罔Lah-jih細漢歹命無老母疼,佳哉頂有4个阿兄攏真疼惜,大兄大19歲,二兄大15歲,三兄大12歲,四兄大9歲,hit-chūn大兄四兄規年迵天攏tī阿里山做工趁錢,二兄tī厝--裡kin-tòe阿爸做穡,三兄是去hō͘人招,tòa-tī丈人兜,人in丈人丈姆是疼命命,發落田裡種作kap買賣厝內用品家私kài自由,離厝--裡chiah 1公里遠,來來去去ná-leh行灶腳,對細漢小弟ê關心真實際,m̄是買物to̍h是hō͘ Lah-jih錢,囡仔人若有錢買物、有thang sńg,不時mā真歡喜,大漢出社會趁錢了後,三兄mā是仝款hiah-nī關心疼小弟,不時都:
「Jih--è!明仔載三兄hia leh做冬尾戲,你學校下班後to̍h直接來食腥臊。」
「Jih--è!三兄挽一寡龍眼,你chiah騎鐵馬來載。」
「Jih--è!禮拜日boeh at甘蔗,你chiah招朋友來giâ chē轉去食。」
三兄是Lah-jih一生siōng-kài重要ê貴人,hit年若m̄是三兄提30箍hō͘ Lah-jih去相館翕相,去報名田中國民學校補習班招考,to̍h無機會繼續讀冊,閣因為阿兄阿嫂ê sio-kēng chiah有後--來做老師教冊ê蕭平治老師。

沒有留言:

張貼留言