2012年12月5日 星期三

19530900_放牛食草牛仔班 20121201_Lah-jih


19530900_放牛食草牛仔班 20121201_Lah-jih

1948年8歲入學田中第三國民學校讀一年級,有甲乙兩班,hit-chūn頂潭里、中潭里、龍潭里、三民里、三光里、大社里ê囡仔攏tī chia讀冊,升3年--ē ê時,三民里、三光里、大社里ê囡仔tòe學校搬去外三塊厝,頂潭里、中潭里、龍潭里ê囡仔留tiàm原來tī員集路大溪邊ê學舍讀,原來學舍soah chiâⁿ做田中第一國民學校ê分校,阮mā chiâⁿ做田中第一國民學校ê學生,男女合做 1班。升4年--ē 徙去街路田中第一國民學校本校,因為男女分班soah hām本校學生sio-lām,無外久仝班同學to̍h熟似liù-liù,雖罔學生lām來lām去,校舍徙來徙去,總--是感覺趣味新奇,每日讀冊歡歡喜喜,無特別認真mā無啥物壓力,上課下課快快樂樂。升起去5年--ē,pún-chiâⁿ是仝班同學,攏是學校leh pìⁿ把戲,讀無二個月to̍h閣再啥物「能力分班」kā阮拆開,好朋友四散無仝班,感覺真可惜,Lah-jih編班考試第19名編tī甲班,熟似著khah gâu讀冊ê同學mā算bē-bái,m̄知啥物原因「能力分班」一個月後to̍h破功,猶原恢復原來班級,逐家歡喜kah,快樂時光無外久,學校又閣kā阮chhiâu-chhe̍k 1擺,téng-pái是gâu kap頇慢分班,chit擺是boeh升學kap m̄升學分班。
Bē記得是五年下學期學期中抑是學期尾,級任胡老師有來家庭訪問,問阿爸:『要給蕭平治考初中嗎?』
「老師問講敢boeh hō͘我考初中--là!」 阿爸當然是鴨仔聽雷m̄知啥意思,Lah-jih做翻譯。
「你kā老師講:無法度to̍h是無法度--là!」
老師講『好可惜喔!』
『好可惜喔!』『好可惜喔!』,『好可惜』m̄是好話,因為『好可惜』kap「無法度」仝意思,『好可惜』ê結果,to̍h是hông編入「牛仔班」放牛食草,也to̍h是hông hìⁿ-sak拋荒ê開始。
六年級有5班,3班升學班安排kap辦公室仝棟,男女各1班無boeh升學ê牛仔班安排tī離辦公室上遠ê南爿面,隔壁to̍h是水田,播田割稻看現現,是學校ê『邊彊地區』。『邊彊地區』是hō͘人流放ê所在,阮chit-tīn m̄-bat世事ê戇囡仔soah kā看做天外天,好chhit-thô ê樂園。教室向南起,chit種起法真ku怪,走廊出--去3.4步to̍h是田,教室後壁to̍h是北爿,有後尾門,外口有鳳凰木、chhêng-á(榕仔)kap運動埕,闊莽莽,有單槓kap兩个所在ē-tàng畫躲避球場siàng肉球,是運動、chhit-thô、sńg ê好所在。
新學年開學,換新級任戴老師,少年親切gâu招呼,hit-chūn功課表有公民訓練、說話、讀書、作文、寫字、算術、珠算、公民、歷史、地理、自然、美術、勞作、音樂、體育,雖罔無按功課表,逐科加減攏有leh教,siáⁿ知教無1個月戴老師to̍h hông召去做補充兵,換來一个陳老師,有人講伊m̄是老師,是來代替戴老師--e,陳老師教冊ná像無經驗,大部份m̄是伊讀hō͘阮聽,to̍h是叫阮讀hō͘伊聽,連算算術mā家己唸家己算,然後to̍h叫阮家己算家己寫, 美術、勞作、音樂、體育m̄-bat教,重要ê課ná像kan-nā國語kap算術--niâ。
其實che mā bē-tàng怪陳老師,攏是學校無重視,kā阮看做無效m̄免讀冊ê學生,乖乖六年出gia̍h(業)to̍h好,人he升學班將來boeh考初中,tio̍h-ài加強補習,m̄-chiah學校有啥物需要學生囡仔tàu做ê khang-khòe,攏是叫阮牛仔班去做,親像有人boeh來巡視,需要大摒掃,抑是boeh種樹仔,boeh種草疕⋯,攏是阮查埔牛仔班負責,囡仔人ài-sńg,ē-tàng tiàm 外口ná做ná chhit-thô,總比tī教室內唸冊歌較趣味好sńg。
人講讀冊讀tī尻脊骿,有影--neh,hit-chūn boeh chah ê冊也無幾本,阮攏用一條大條包袱巾包包縛tiàm尻脊骿,to̍h ē-tàng ná行ná走ná chhit-thô去學校,mā有人捾ka-chì-á,有冊揹仔thang揹--ē無幾个。自從陳老師kā阮上課,to̍h愈來愈無sêng leh讀冊,早起出門開始滾,滾到學校猶leh滾,飼牛囡仔放牛食草,chit-tīn牛仔囝自然放放m̄讀冊顧chhit-thô,早自修ê齣頭̄是hap-sian開講、走相掠,寒天時tiàm壁角相lòng kheh燒講是麻油車leh「chiⁿ油」,tio̍h sńg到老師來抑是朝會chiah-ē歇睏。第一節教國語第二節教算術,第三節m̄是唱歌to̍h是hō͘學校派去勞動服務,第四節講是慰勞運動課,國語、算術課是照課本內容讀讀--leh,然後該寫--è寫,tio̍h算--è算to̍h準tú好,上心適--è to̍h是音樂課,m̄免課本,m̄免風琴,mā無歌譜歌詞,老師kan-nā講一句話to̍h ē使得坐leh欣賞。
「第一个, 大頭一--è。」 老師點第一个學生。
「a-so͘ a-ē a-ḿ--ā,前khok後khok鼻pêⁿ-pêⁿ,目睭大大目眉垂,肚臍hiàn-hiàn真愛笑,你若m̄笑--一下 我to̍h無愛kap你好。」陳金一gâu tèⁿ-khong-tèⁿ-gōng,ná唱歌雙手ná比,比頭殼,比目睭,比肚臍,表演猶未soah逐家to̍h笑kah ha̍h-ha̍h叫。
「A-kiat-á!換你。」 大頭一--è 點名。
 A-kiat-á唱1條萬里長城萬里長,tăⁿ唱soah阿洋已經攑手喝聲「我! 我! 我!」
「好!阿洋,換你。」
阿洋趕緊chông起去台頂,「eⁿh-heⁿh」1聲開始表演:
「我boeh唱蘇武牧羊,蘇武ē-á ē--ā ē,」「ah 我bē-hiáu--à!」隨走落台跤,ná走ná叫「王木樹換你!」⋯⋯
老師坐tiàm辦公桌hia真正『無為而治』,學生1齣閣1齣,有歌聲有pho̍k-á聲,有喊喝有笑聲,鬧熱贏過冬尾戲。chit種音樂課重複閣再重複, 大頭一--è 逐擺唱「a-so͘ a-ē a-ḿ--ā⋯」阿洋仝款làu氣伊ê「蘇武ē-á ē--ā ē,」老師輕鬆,囡仔歡喜。
體育課閣較好sńg,老師tàn一粒球hō͘班長to̍h OK,學生家己畫躲避球場ī siàng肉球,裁判家己做,按照家己設ê規則sńg,力頭飽ê人一直khian一直siàng,較細漢--è較軟chiáⁿ--è只好一直閃一直bih,閃kah相碰,bih kah phak落塗跤, 有人sńg到規身重汗,有人滾kah規身軀o͘-sô-sô,頇慢sńg--è看kah起愛笑,等到鐘聲響,逐家喝爽chiah結束。有時ē sńgじんとり(陣取り/囚徒基地),chit種遊戲kài趣味,比單純ê走相jiok較有變化,人數6人到20人分兩國,一國佔一欉樹仔做「主」,兩爿chhoā頭先じゃんけんpōe輸贏,輸--e hit國派一个人先走,贏--ē mā派一个tòe後壁jiok,一个jiok一个,後壁--è ē使得掠頭前,hō͘人掠--著tio̍h趕緊轉來「主」,若比對方慢到to̍h-ài hông禁tī對方陣營⋯⋯,sńg法複雜有變化,重點tī走飆相jiok,牛仔跤走bē-siān,下課sńg10分鐘感覺無tap無sap bē-kòe-giàn,m̄-chiah ē利用上課sńg hō͘夠氣,有時sńg過頭,有人走田岸路jiok對田洋仔去,soah bē赴轉來上課,bē赴上課to̍h bē赴上課,mā免緊張,極加hông罵hông罰徛--niâ,hit-tang-chūn 扑、罵、罰徛、罰giâ椅仔枷是四常ê chheⁿ-chhau,「chia̍p罵m̄驚,chia̍p扑bē疼」,啥物是bē見眾啥物是見笑代,都攏無感覺。
放牛食草to̍h是án-ne-seⁿ,上課無sêng上課,讀冊無sêng讀冊,等到下學期戴老師退伍轉來,功課已經tòe-bē-tio̍h-tīn,老師有心想boeh教阮加減bat--一寡, 可惜逐家已經蠻皮慣勢成自然,放放m̄讀冊, 而且學校kā阮看做義務工仔差遣猶原無變,老師只有牽牛食草,行1步算1步,3個月後阮to̍h「畢額(業)隨人事農工商各奔鵬程慢你」,Lah-jih領著牛仔班第一名鎮長賞,歡喜2工to̍h開始hō-lí-hō-sō m̄知boeh創啥?悲哀!

沒有留言:

張貼留言