2012年12月8日 星期六

1962到2012_台中師範51級乙班


1962到2012_台中師範51級乙班 蕭平治20121208

〔國立台中教育大學51級畢業生50週年同學會報告文稿〕
玉山峰高 koân-koân khiā-tī hia
護佑台灣勇敢向前行
濁水流長 滋養咱土地
chhiâⁿ-iúⁿ囝孫跤踏實地注心定
台中師範 是教育搖籃
禮義廉恥教咱為人師表做肥底
三年栽培 教學重技藝
母校恩情親像濁水溪

半世紀前少年人,誠懇鬥陣有三冬,各地有緣來做伙,四落宿舍做眠夢;
大鼎飯佇灶腳煮,長條桌椅排碗箸,有魚有肉有菜甲,一聲開動食到飽。
四書五經讀古冊,史地書法西洋畫,教材教法心理學,無論文藝抑武藝;
彈琴唱歌二步七,體育游泳逐項會,家事勞作夯鋤頭,件件皆能學真濟。
未來是欲做老師,著愛認真來讀冊,老師台頂子曰說,學生台腳鄒走常;(周照雄)
王梨生佇樹仔頂,這個這個講袂停,乙班笑詼有夠濟,狡怪出名gâu讀冊。
想起53年前少年時代,咱ùi台中、彰化、南投、雲林各所在來到台中師範母校,充滿新奇kap向望,期待未來boeh做老師教囡仔讀冊,tī好奇、好玄中認真學習,tī chhit-thô、滾笑、「吃飯睡覺」1工1工過,透早5點半「bē-tín-bē-tāng」tio̍h起床,暗時10點chiah去睏,3冬結緣,一世人黏做伙,到taⁿ已經半世紀。3年同窗兄弟感情,一旦離開分散各地只有暗相思,教冊3冬了後起變化,有人做兵有人大學深造,chit中間阮乙班同窗mā有一寡連絡,辦過幾期《窗友》刊物,連絡感情報導消息,tòa-tī近位兄弟to̍h騎鐵馬假日相chhōe;做兵退伍隨人娶某生囝,互相相chhōe自然減少,需要利用同窗會約時間地點聚會,到今年7--月已經辦過幾若擺,每擺聚會攏會發現有人高升、事業發展,hō͘人歡喜mā hō͘人欣羡。
ē記得斯當時畢業惜別時,Iûⁿ Chiàu-lâm兄有講過:「咱chit-má出業做老師,10冬後一定ē有真大ê變化」,有影--neh,m̄-nā 10冬有變化,20冬、30冬變化koh-khah大,40冬是巔峰時期,阮乙班ê Iûⁿ  Chiàu-lâm已經做到高等法院庭長、Gô͘ Som-tiân做到法商學院院長,tī政界Ông Eng-sam做到台灣省諮議會議員、Lîm Chèng-gān做過鄉長, Si Kàu-hông是銀行家, Koa Sek-hok tī國稅局服務;猶有N̂g Ín-chì、Chng Hong-hiông、Chiu Chiàu-hiông、Tiuⁿ Sè-liâng、Tân Ōng-kin、Liāu Hok-siâng、Tân Chēng-hiông、Sím Iú-ha̍k、Ông Tì-goân轉途做生理,攏真有成就,貢獻社會;Tân Tān、N̂g Gī-sēng、Hô Gī-chheng、Âng Chèng-tī tī大學做教授,Chan Sè-gióng、Lí Ko-chiong、Kí Tiong-lâm早to̍h tī國小做校長;上會得呵咾--ê是堅守本份tī國民教育做到退休ê兄弟,Siau Pêng-tī to̍h是其中一位,ē得thang講無辜負著母校台中師範栽培ê向望。今仔日同窗會,siōng-kài數念--ē是 Gô͘ Chèng-hiông、Tân Chhun-lâm、So͘ Sèng-tī、Kang Phok-bîn、Lîm Ú-bêng、Tiō Úi-eng、Phêⁿ Hin-chôaⁿ in 7个, in無koh迷戀塵世,已經上天國享受清淨。
出業已經50冬,50年ê變化bē-tàng閣較大,應該是修身(修心)養性(養生)ê時機,70歲年紀無算濟,是人生tăⁿ開始,開始享受休閒無憂ê過日,囝孫自有囝孫福,放in家己去發揮,咱若身體顧hō͘勇健,to̍h是上大ê鬥跤手。

拍拚奮鬥著停止,事業放予囝孫伊,囝孫自有囝孫福,閣加煩惱創啥物;
人生七十拄開始,七十年紀滿滿是,心情輕鬆閣運動,保証一定食百二。
貪字著看予清楚,貪財貪食攏毋好,改薰改酒改不良,戒貪戒色戒火氣;
生活著愛有意義,生老病死不得已,佛祖嘛才八十歲,了脫生死是真理。
人講人生是海海,到尾攏是偆氣絲,交陪何必傷計較,歡喜就好敢毋是;
莫論好額佮散赤,莫論成功佮失志,心內若有分別心,心情鬱卒袂歡喜。
人老性地著愛修,酒色財氣毋通求,老相老伴老朋友,歡歡喜喜長歲壽;
朋友互相相探望,同窗關懷心輕鬆,有緣細漢到大人,同窗情誼感情重。
祝福逐家,恭喜兄弟姊妹,身體健康食百二。
Lah-jih(蕭平治) :51級普師乙班11號,1992年開始投入語言復振事工,學習羅馬字,推sak台語文字化工程,教學、編寫教材、書寫台語文是重點,到今已經20冬。請來參觀【老人囡仔性閒閒罔話仙 http://chhantionglang.blogspot.com/ 】,歡迎來田中厝--裡泡茶開講/ lahjih@gmail.com 

附錄:
台中師範學校校歌:(在校3年教唱版) 
玉山峰高,濁水流長,吾校聳立,氣象輝煌,百年大計,澤被四方,陶鑄師資,代有賢良,光華復旦,主義宣揚,莘莘學子,校訓勿忘,砥礪學行,不息自強,為人師表,邦國之光。

沒有留言:

張貼留言