2013年6月25日 星期二

20010500_台灣俗語鹹酸甜第三冊 自序


20010500_台灣俗語鹹酸甜第三冊 自序 Lah-jih(蕭平治)
台文路se̍h360           Siau, Lah-jih 自序
台灣俗語鹹酸甜第一冊出版了後,就有朋友問講哪會beh lām用羅馬字?第二冊出版了後,閣卡濟人問起仝款ê問題,因為第二冊比第一冊lām閣卡濟羅馬字,煞hō͘人感覺比第一冊閣卡歹讀。Beh解說話頭長,kan-nā笑笑仔kā in會失禮:
「有影to-tio̍h,歹勢啦!拜託罔看罔ioh--lah,咱台灣人ê頭腦是一流--ê,頭殼ê翻譯能力真強,觀前顧後,硬iohbeh kā ioh出來伊ê意思,台灣話會通,按怎看攏嘛看有。」
「看台文,讀台文,觀前顧後,罔ioh仔罔ioh,有影ioh有,可惜你寫ê台文,羅馬字lām傷濟,實在ioh-tio̍h chiâⁿ食力。人he寫漢字--ê,音若有合tiō讀伊ê音,音若無合tiō掠伊ê意,音字攏無合ê時陣m̄-chiah觀前顧後用ioh--ê,你寫he羅馬字,阮抑無學,ho͘ho͘無路理來,beh汰讀有、ioh有?拜託規氣攏總寫漢字,抑是羅馬字用較少--leh,若無,你敢知影,讀無看無ê結果,講一句粗嘴較無禮貌ê話,只好kā phiaⁿ tiàm 冊架仔頂歇睏。」
有冊看無ê鬱卒,有心推sak母語,煞讀無台語文ê無奈,敢chiâⁿ實無解決ê法度?Che tiō是寫台語文時常khǹg在心內思考ê問題。研究台語前後beh 10冬,對台語ê用字(書面語)觀念改變幾若擺,ùi「台灣話有話無字」到「台灣話有話有字」,閣ùi「台灣話有話有字」反倒轉來到「台灣話有話無字」ê認識,其中ê改變攏是漢字ê範圍內車跋反。Chit句話behtah chit字,hit字漢字,台語beh按怎讀,朋友相及研究ê 問題,仝款離開漢字ê爭執,péng字典,查韻書,舞kah目睭起ian-n̄g煙暈),心狂火to̍h,頭昏昏,腦頓頓,chhōe--ê猶原是chhōe無,爭論--ê猶原爭論煞,beh如何?越頭行回頭路,借音借意,仝款kap 以前「台灣話有話無字」罔寫罔拜託人ioh,實在甘願。等到有一工,學著白話字(教會羅馬字)了後,觀念一改變,巧氣自然來,既然表意ê漢字無法度負擔台灣話ê全部,咱煞曉拜託拼音ê羅馬字來tàu幫忙,漢字是字,羅馬字嘛是字,漢字lām羅馬字,較贏借音借意,按呢『台灣話有話嘛有字』ê概念一下改變,真正扑通任督二脈了後,全身365筋節齊輕鬆起來,以前遐hō͘人借kah無路理來,hō͘ioh kah 不答不七,惹人諍kah東倒西歪ê部分,馬上得著解決,chit-mái chhun--落來êkan-nā「愛學羅馬字」ê問題--niâ-niâ
He羅馬字阮也曉。」這是大部分朋友ê回應。
曉?Bē曉著愛學,敢是?」雖然無人反對,m̄-koh真心behê人無濟。
哪會按呢?『習性』所致,『習性』就是『慣性』,講歹聽就是pîn-toaⁿ,慣習成自然,長期培養ê概念贏過新觀念ê認知,知to知,m̄-koh到,『知道做不到』,奈何?『習性』ê轉變,需要有心、堅持、苦戰,套一句佛語,tiō是愛『精進』,無『精進』落去做,kan-nā用嘴講、用心想是無路用--ê
台文路se̍h 360 ùi 「有話無字」se̍h到「有話有字」,即閣ùi 「有話有字」se̍h轉來「有話無字」,到此當今又閣ùi 「有話無字」,se̍h 到「有話有字」,其中「有話有字」觀念ê轉變,已經kap原來--ê無仝款,chit chióng轉變ê經驗,會使chit hō͘逐家做參考,hō͘ beh潦落來研究台語、寫台文ê朋友,省去真濟『嘗試~錯誤~嘗試~錯誤』êtâⁿ,省去真濟時間精神。
『台灣話有話嘛有字』,漢字是字,羅馬字嘛是字,認真學羅馬字,羅馬字若學通,beh寫台文一定無問題,「我ê手寫我ê嘴,我ê電腦拍出我ê話。」Chiah-ni̍h簡單ê khang-khòe,朋友!你敢beh潦落來試看覓。Beh愛知影台語文讀寫訓練基本觀念認識,請你閣看一擺第二冊台灣俗語鹹酸甜ê序文「拍開人生另外一扇窗」。
感謝你來看chit本冊,嘛拜託提出意見,thang做參考,台語文需要逐家tàusak,無仝ê建議,是重新思考ê方向,仝味ê看法,是上好ê鼓勵,建議、鼓勵,攏是繼續扑拼ê助力,先逐家感謝!
下面le̍k抄錄)一寡台灣話hō͘逐家思考:「漢字負擔太沈重,需要羅馬字tàu幫忙」,是是有道理,有伊ê必要性。

ê 動作:
囝仔人m̄-thang)冤家sio-phah (相扑):小孩子不可吵架打鬥。
Hō͘táⁿ-tia̍pkahthiám--ê:給他整得好疲累)!
聽話,轉來tiō kātia̍p--死:不聽話,回來就將你毒打一頓。
輕輕仔êgīm--leh :輕輕的將他的手握著!
phah-sǹg拍算beh按怎?:你打算要怎麼辦?
使烏白tèng)釘仔:不可以隨便釘釘子。
兩人冤家leh tèng)孤枝:兩人在一對一打架。
kòng鑼,嘛phah)鼓:不必打鑼,也不必打鼓。
師傅leh tûi)鐵phiáⁿ):師傅在鎚鐵片。
)我êkha-phiaⁿ tûi-tûi--leh:把我的背搥一搥!
用棍仔hám)一下:用棍棒使力敲一下。
用藤條siāu二下:用藤條用力打二下。
用掃梳gîmsut甩、摔)三下:用掃把的小竹支抽三下。
Být kah h³ 你走無路:用力打得你走頭無路。
閣講就)汝bok落去:再說就賞你拳頭吃。
拜託你ùi 後壁tàu sak:拜託你從後面幫忙推。
Siakkah大孔細裂:摔得頭破血流。
Mài kāgiú手:不要跟我拉手。
ê頭鬃khiú--leh他將我的頭髮揪住。
Khan)囡仔êtiö sè-jī著細膩):牽小孩子的手要小心。
liàm)嘴phóe:他擰我的臉頰。
Beh食家己ni拈、捏):要吃自己拿。
Khiau蹺、曲)腳lián)嘴鬚:翹腳撚鬍鬚。
leh lián)紗仔線:他在撚紗線。
阿公so搓、搔)頭殼:爺爺把我的頭摸一摸。
chiūⁿ),jiàu-jiàu--leh:好癢,幫我抓抓癢。
Lia̍h掠、抓)龍lia̍h半尾:抓龍抓半尾。
Liàu)耙仔一支:不求人一支。
Khàng)粒仔疕:摳瘡疤。
Tiak ōng梨看有tēng--無?:敲一敲鳳梨,看一看硬不硬?
Lia̍p-lia̍ptēⁿ-tēⁿ--leh,無beh買:摸一摸,按一按,就是不買。
Të°h³ ân),˜-thang lãk--落去:捏緊,不可掉下去。
The̍hhō͘好,chiah-bē lak--落去:拿好,才不會掉下去。
囝仔人m̄-thang 冤家sio-cheng相爭):小孩子不可以吵架打鬥。
hō͘lòng--著:被車子撞到。
兩人sio-tōng):兩人相碰。
Khia̍k五斤枷:用五支指背敲打頭。
水道頭chūnhō͘ ân:水龍頭轉緊。
糞埽tàn落去糞埽桶:垃圾丟進垃圾桶。
Ôa ~hō͘hiat--à:哇!給我丟棄了。
khian過來chit旁:球丟過來這邊。
無路用ê物件phiaⁿ-phiaⁿ hìⁿ-sak:不能用的東西,都把他摔掉丟棄。
)手講無愛:他搖手說不要。
食老póe 無土豆:年紀大了,撥沒有花生。
乖!媽媽惜,媽媽hu-hu--leh:乖!媽媽疼,媽媽幫你揉揉。
Ngiáu)耳孔屎:挖耳屎。
ha̍k仔愈撈、撓)愈臭:廁所愈攪愈臭。
Hit隻龜仔kā jôe hō͘死:那隻蟲子把牠搓死。
Chithāi壞、害--êkā tìm 掉:這粒壞的,把他丟掉。

沒有留言:

張貼留言