2020年2月22日 星期六

Lān-hu̍t-á chéng-chéng----i-ha̍k tâi-gí :

Lān-hu̍t-á chéng-chéng----i-ha̍k tâi-gí :           201912   Lahjih
(膦核仔腫ê門診日誌)
12-goe̍h chhe-thàu-chá cheng-sîn khì pàng-jiō, kám-kak chiàⁿ-pêng lān-hu̍t-á pí pêng-siâng-sî khah-tōa, phah-kiû tńg--lâi, sé-seng-khu sî, chiah hoat-hiān lān-hu̍t-á hoat-hông koh-iūⁿ koh sió-khóa thiàⁿ-thiàⁿ.
Chiām-sî bô chhap--i, siáⁿ-chai soah jû-lâi jú bô sóng-khoài, liân-sòa ê iu-iu-á thiàⁿ, m̄-nā lān-hu̍t-á chéng-thiàⁿ, koh khan-kàu kái-piⁿ tō͘-bóe mā leh thiàⁿ, sui-bóng iu-iu-á thiàⁿ, m̄-koh liân-sòa bô-thêng-khùn ê thiàⁿ, si̍t-chāi chiâⁿ bô-sóng-khoài.
Chia̍h-pá khùn tiong-tàu, tō sī khùn bē lo̍h-bîn, chē--leh thiàⁿ, khiā--leh mā thiàⁿ, kéng-kak bô hō͘ i-seng khòaⁿ bē-sái-tit, lún kàu e-po͘ nn̄g-tiám-pòaⁿ, chin-só͘ khui-mn̂g. 
Chiā i-seng thiaⁿ góa kóng chèng-chōng, koh khòaⁿ chéng-chéng ê lān-hu̍t-á kóng: "He sī ba̋i-khín kám-jiám, hù-lān-hu̍t hoat-iām, góa khui io̍h-á hō͘ lí chiàu saⁿ-tǹg chia̍h, kúi-kang-á tō ē lī-lâu, io̍h-á ū siau-iām kap chí-thiàⁿ--ê."
Tńg-kàu chù, sûi chia̍h chi̍t-hūn io̍h-á, chi̍t-tiám-cheng āu ū-iáⁿ bô-koh iu-iu-á thiàⁿ, tō kî-thāi pēⁿ-chèng ē-tit khah-kín chhoan-jú.

12-goe̍h chhe-10 thàu-chá cheng-sîn, bong chi̍t-ē lān-pha, chhoah-chi̍t-tiô, chiàⁿ-pêng ê lān-hu̍t-á m̄-nā bô siau-chéng, soah chéng kah chhin-chhiūⁿ ah-nn̄g hiah-nī tōa-lia̍p, in-ūi ū chia̍h siau-iām chí-thiàⁿ-io̍h, pēng-bô kám-kak bô-sóng-khoài.
Siūⁿ kóng che su-iàu lâi-khì tōa-keng pēⁿ-īⁿ kiám-cha khah thò-tòng, tō bāng-lō͘ kòa-hō khì Oân-ki e-po͘ sî pì-jiō-kho mn̂g-chín.
Kā i-seng chū-su̍t pēⁿ-in chèng-chōng liáu-āu, i-seng khui-toaⁿ kiò-góa khì giām-jiō kap chò chhiok-chín [palpation], koh-lâi tō sī thèng-hāu kiám-giām pò-kò.
I-seng khòaⁿ kiám-giām pò-kò kóng: "hù-lān-hu̍t kám-jiám bô-m̄-tio̍h, jiō lāi sió-khóa kâⁿ hoeh, bô-siáⁿ iàu-kín, khui 7-kang hūn siau-iām-che kap chí-thiàⁿ-che, 6-tiám-cheng chia̍h chi̍t-pái, tio̍h chiàu-khí-kang chia̍h-io̍h, pang lí kòa āu-lé-pài hôe-chín. "
" Chhiáⁿ-mn̄g Tân i-seng, he lān-hu̍t-á ná-ē jú lâi jú chéng jú tōa-lia̍p? "
" Jú lâi jú chéng jú tōa-lia̍p sī chèng-siâng, koh-lâi tō-ē jú lâi jú siau-chéng hoe-ho̍k goân-lâi ê chèng-siâng. "
Chiā i-seng khui ê io̍h-á chia̍h bô-liáu, chit-mái ōaⁿ chia̍h Tân i-seng khui ê io̍h-á, chun-chiàu i-seng kau-tāi chia̍h-io̍h.

12-goe̍h 11, Thàu-chá cheng-sîn, kāng-khoán seng bong lān-pha, lān-hu̍t-á iû-goân ah-nn̄g hiah-nī tōa-lia̍p, bô khah-tōa mā bô khah-sè, bē thiàⁿ sió-khóa gāi-gio̍h.
Kin-á-ji̍t bô-khì phah-kiû, kan-nā khiâ tiān-tōng-chhia se̍h-se̍h--leh--niâ, chhù--lì khòaⁿ tiān-sī phah tiān-náu, io̍h-á àn-sî chia̍h, kî-thāi lān-hu̍t-á siau-chéng hoe-ho̍k chèng-siâng, m̄-koh kàu àm-sî iû-goân bô piàn-hòa, chí-hó kî-thāi bîn-á-chài-khí.

12-goe̍h 12, Thàu-chá cheng-sîn, tē-it-chân khang-khòe sī kiám-cha lān-hu̍t-á tōa-sè, kiat-kó, bô khah-tōa mā bô khah-sè, siâng-sè bong khòaⁿ-māi, ū khah nńg-lio̍h bē hiah chéng tiùⁿ.
Tio̍h kè-siok koan-chhat, bô-khì ūn-tōng phah-kiû, kî-tha seng-oa̍h chiàu-siâng, kàu àm-sî sóe-seng-khu, lān-hu̍t-á ū tām-po̍h-á piàn-sè, ah-nn̄g pìⁿ ke-nn̄g tōa.

12-goe̍h 13, Thàu-chá cheng-sîn, kiám-cha lān-hu̍t-á, ū-koh piàn khah-sè, tām-po̍h-á hoaⁿ-hí an-sim, m̄-koh kàu àm-sî sóe-seng-khu, siâng-sè bong khòaⁿ-māi, ná-ē kap chái-khí kāng-khoán, bô chìn-pō͘. chí-hó koh kî-thāi bîn-á-chài. í-keng 5-ji̍t--à---lio͘h!

12-goe̍h 14, Thàu-chá khí-chhn̂g kiám-cha, lān-pha khòaⁿ-khí-lâi chin chèng-siâng, bē thūi-thūi chhiūⁿ tōa-lān-pha, bong khòaⁿ-māi chiah-chai lān-hu̍t-á iû-goân bô khah-sè, hó-ka-chài, chia̍h-io̍h í-āu tō bô-koh iu-iu-á-thiàⁿ, seng-oa̍h sī kài chèng-siâng, iáu-sī bô-khì phah-kiû.

12-goe̍h 15, Chōng-hóng kap cha-hng chha-put-to, lān-hu̍t-á ū sió-khóa piàn-sè. kî-thāi bîn-á-chài ē-tàng hoe-ho̍k goân-chōng.

12-goe̍h 16, Kin-á-ji̍t iû-goân bô siáⁿ-mih piàn-hòa, sī hó-hiān-siōng. Bîn-á-ē-po͘ tio̍h koh hôe-chín.

12-goe̍h 17, Ē-po͘ hôe-chín, kā i-seng kóng: Í-keng hó chin-chē, kō͘ khòaⁿ--ê ná-chhiūⁿ hoe-ho̍k kiān-khong, iōng chhiú bong soah kám-kak sió-khóa khah-tōa koh sió-khóa ē-thiàⁿ, kám-kak gāi-gio̍h gāi-gio̍h.
I-seng kóng: Su-iàu kè-siok chia̍h-io̍h, chia̍h khah lī-lâu--leh, khui chi̍t-lé-pài io̍h-liāng, nā-ū bô-sóng-khoài, chiah koh tńg-lâi ho̍k-chín.

Chi̍t-lé-pài io̍h-liāng chia̍h-liáu, siā thiⁿ siā tē, hoe-ho̍k chèng-siâng bô-koh koh-iūⁿ, kám-siā Chiā i-seng, kám-siā Tân i-seng.

沒有留言:

張貼留言