2010年5月27日 星期四

A-Jih叔boeh出國:第五、六工第五工:

2个孫toè大人來到日本觀光,無論坐飛機、坐火車抑是行路,lóng真乖,罕得吵鬧、kiap--人,實在會o-ló得。Tiat--è特別安排今á日去大阪「環球影城」sńgsńg chi̍t-ê夠氣,Sió-gio̍k-á kap Má-lêng-chî歡喜kah笑吻吻,ná tiô。「環球影城」kap東京「迪士尼」pêⁿ有名,舊年chit 2gín-á tiō bat去「迪士尼」sńg--過,真知遊樂場ê趣味,坐車內,tiō一直阿媽講去「迪士尼」chhit-thô ê代誌,講kah媽孫á歡頭又喜面,一直講到落車猶講bē-soah

環球影城並無所想ê鬧熱,有真濟場地leh修理,有真濟表演停睏,人客無濟,「人山人海」「鬧熱滾滾」ê形容講出喙,一時soahhông piah-sòng-phàn ê感覺。M̄-koh人少顛倒chhit-thô boeh看節目免排列,boeh sńg chhit-thô物隨時會使得sńgboehboeh行隨在你,boehboeh lim隨在你,chhoē便所免驚『脫隊』,對細漢囡á kap老人家攏真方便,省去真濟麻煩kap時間,均屬chiah-nìê場所一日mā sńg bē了,會當kapá慢慢á做伙sńg,比看囡á家己sńg較心適,chit種三代做伙chhit-thô ê心情,真正輕鬆無tè chhoē

動物演員舞台」親目看動物明星表演,「水世界特技人員演kah ná--ê大人á攏趣味2个孫猶細漢猶是較趣味he較細項ê chhit-thô物、まんが(卡通)人物,尤其特別kah意真人化裝ê史奴比、Hello Kitty芝麻街Elmo,會當kap in做伙牽手、翕相,歡喜kahgī-gī跤鬆手弄。

已經se̍h kui工,囡á攏無hoah thiám,離開影城仝款精神十足,附近chhoē 1間餐廳食暗,順續看大阪ê暗霞,無空氣污染ê都市暗霞,chiâⁿ-súi。轉來到旅館chiah 6點外,Tiat--è kap A-Jû kāá交帶hō͘tiō chhoā--leh閣出去chhit-thô,講boeh道頓堀shopping,補償A-JûSió-gio̍k-á ê功勞。留阮tiàm旅館歇睏款行李,明á早起tiō ài轉去台灣,無goā久,2个孫已經睏kah kô͘ⁿ-kô͘ⁿ叫。

第六工:

Boeh轉去台灣ê班機是1040分,提早1點鐘到機場,坐公車需要1點鐘,旅館kap車站20分,所以上慢820 ài出發,8點前若khû便所順利,當然OKm̄-koh chit-ê跤兜是上大ê困擾,因為bē-tàng hō͘你「小等--一下」,ko͘-put-lî-chiong kā阿華--ê兩步方法攏總用,黃色止落屎ê藥丸á kā--落去,chiah koh kā大人用ê尿chū-á穿--起來,按呢tiō萬無一失,閣來tiō是聽候Tiat--è chhoā阮去坐自動車、坐飛龍機。

仝公司ê班機,仝款飛hiah-nī高,只是天氣無hiah-nīiāⁿbē-tàng欣賞高空景緻,只好罔看影片,罔聽音樂,知啥物因toaⁿ,飛轉來到桃園機場,已經中晝1250外分,足足加飛1點鐘久,入關了後,趕緊去便所尿chū-á褪掉,實在真gāi-gio̍h

Tiat--è講按呢坐晏去早--轉來ê班機bē-bái ê選擇,免事先寄行李,chhong-chhong-pōng-pōng趕時間,雖罔加toà 1暝旅館,但是有足足4ê chhit-thô時間,費用kap 5ê行程差無外濟。其實心內了解,是Tiat--è有孝體貼ê安排,若無,6ê旅行,in少年人boehchhit-thô偌濟所在--leh

退休了後,不三時都會聽著同事出國ê消息,實在chiâⁿ欣羨,chitchhân-chhân提出勇氣出國去日本大阪、京都se̍h 4工,親目看著無仝國度ê生活習慣、城市現代化ê機能、出入交通ê節奏、生活品質、國民素養感想真濟。

親像in食頭路人ê敬業精神kap禮貌,tiō比咱台灣人贏真濟,上班tiō是上班,規規矩矩,真少hit-lō開講phò-tāu消遣ê現象。

交通設施chiâⁿ人性化,注重人ê安全,動線流通,莫怪逐人跤步mé-lia̍h,來來去去像走反,現代化都市人ê鬱卒,有伊êtā-oâ

多數生理場空間攏無闊,徛家無闊,m̄-koh整理kah真清氣相。

可能是氣溫較低,自然草木無台灣ê青翠,khahhit-lōsìm-sìm ê感覺,但是人工ê栽培卻是非常用心。

Chiah chhit-thô 4工久--niā-niākoh大都市,這種印象bē-tàng準算,後日有機會來去in ê庄腳hui-hui看看--leh,可能有無共款看法。

日本製bē-hiáu日本話:

兩个老大人,合起來百四歲,雖罔是日本製,m̄-koh bē-hiáu日本話。

細漢有讀冊,攏讀he中國話,實在真頇慢,到taⁿ捲舌猶捲好勢。

好佳哉,阿母ê話無phah-m̄-kìⁿchiah ē用家己ê話寫家己tshit-thô ê經過。

2010年5月23日 星期日

A-Jih叔boeh出國:第四工昨昏去
se̍h京都,今ámā boeh去京都se̍hTiat--è講昨昏坐慢車較了時間,今á日著坐急行--ê,較有時間chhit-thôboehê所在是尾á第二站,一个無張持soah坐過頭,好佳哉chhiân一時á tiō原車坐倒轉來。

天氣chiâⁿ清無leh落雨,Sió-gio̍k-á恢復健康精神chiâⁿ-chán,離開地下車頭,看he街路chiâⁿ闊,人、車無kài濟,心情放輕鬆行到「二條城」,kan-nā看牆圍、城門,真正大開眼界,權力、霸氣、威風ê王、皇世家,隔離偌濟神祕內面。chia日本幕府時代ê政治中心之ㄧ親像he中國北京ê紫禁城,改朝換代了後,chit-má是觀光chhit-thô ê景點。

二條城是德川家第一將軍德川家康1603年所起ê徛家,1994hō͘聯合國教科文組織登記做世界遺產,進入城門了後:

城堡主要ê建築本丸kap二之丸兩大區,據我對日本歷史ê了解,本丸是城堡主人toà ê所在,二之丸hō͘較低級較少年ê貴族toà是招待人客ê所在

Tiat--è翁某出國chiâⁿ有計劃,伊講,無輸專業解說員:「咱代先來參觀二之丸,入口叫『唐門』,內面『桃山式建築』是雙倒水厝蓋,門斗頂貼金箔á,高貴koh氣派。為著維護世界級木造古蹟,入內參觀,著穿淺拖á保持恬靜,mā bē使得翕相。」

二之丸ê內面chiâⁿ闊間,沿走廊參觀房間1koh 1間,古早設施排目睭前,斯當時貴族生活ê神祕hō͘人稀奇,上特別--ê是走廊木造地板ê「鶯聲地板」,跤步踏過會聽著黃鶯幼幼ê叫聲,實在趣味藏玄機,起厝師傅ê技藝實在會o-ló得,Tiat--è講:「機關khǹg tī地板下跤,m̄-nā是玄機,koh-khah是政治人物ê心機,咱chit-chūn聽著--ê是細聲幼字幼字,若是暝時一定大聲警告你,有刺客--入來,有刺客--入來,著sè-jī,另外室外通路舖細粒石頭á是仝款用意。」

二之丸外面是園藝造景,樹木為主,配合石頭、水池,kài有氣質,尤其是he大欉青翠ê松樹,台灣tiō罕得看見,se̍h 1 liàn不止á遠,欣賞翕相,2个孫經過阿姑ê指導,真緊學會曉,一直搶boeh kā阮翕相。本丸建築簡單樸素,因為無開放,koh hō͘石頭gih--ê牆圍圍tiâu--lehtiō m̄知內面ê祕密。

遊二條城:

權貴生活心tám-támboeh使有美夢,雖然權勢壓死人,總是過日無輕鬆。

離開二條城來到南禪寺che sī日本臨濟宗ê總寺院是修行坐禪ê好所在果然無錯內面恬靜、自然塗跤清氣好行踏áchiah大欉koh青翠,古早禪房tiām-chut-chut,行入內院kan-nā chhun鳥聲kap跤步聲he高抵天ê三門tiō hō͘人敬仰萬分三門ê柴柱圓圓ám̄-kohá無可能hiah大箍,有可能是楠á柴抑是ひのき(檜木)ùi tó位來?心內充滿好奇,來到日本,看著in ê樹木kap神社寺廟建築柴柱,lónghiah-nī大支,建築年代lónghiah-nī古早,tiō hō͘我想著咱台灣,一寡有古早台灣味ê建築bē-hiáu boeh保存,千外年兩千外年êひのき(檜木)hō͘日本人剉kah boeh ta-tinmā m̄知影thang可惜,連家己leh損斷chham--leh,實在hō͘人怨嘆。

ひのき:

ひのき!ひのき!ひのき柴chiah大支,古早阿里山是滿滿是,阿里山鐵路一下開,夭壽!ひのき柴一車一車載--出去,載位?載去日本搭「鳥居」。

繼續se̍h,繼續看,路邊有人力車夫打扮古裝身穿leh招呼人客,規規矩矩,toè人客ko-ko纏,路邊賣物店家,仝款有買ありがとう,無買ありがとう,禮貌客氣十足,每間店lóng有安燒氣,一入門tiō感覺足溫暖燒絡。行了腹肚枵--a,入去路邊1leh賣ラーメン〔拉麵〕ê店食ラーメン,我食1碗豬肉ラーメン,豬肉軟khiū,可惜湯頭無kah意,啥物是ラーメン,kap台灣手giú ê大麵仝款,並無啥物特別。店頭家家己1to-chí兼走桌,卻是服務周到,茶、拭手巾lóngkah到,桌椅碗箸mā lóng衛生清氣。

ラーメン:

ラーメン!ラーメン!tiō是麵,日本chiâⁿ流行,食--起來bē kah味,猶是台灣大麵羹、chhe̍k-á麵、擔á麵、大麵炒、炒大麵仙食都畏。

食飽koh行,se̍h來到「哲學之路」,這是一條散步之路,倚溪á邊,溪á邊兩pêng kap路中央種真濟櫻花,chit-má m̄是櫻花期,遊客chiâⁿ少,若是家己1tī chia散步,有影是思考人生ê好所在,哲學(tiat-ha̍k)台灣人講做thiat-ha̍k(徹學),徹底了解人生ê學問,有影比較較好了解,已經boeh 70歲,人生是啥?猶是茫茫渺渺,了解徹底,「食衣住行」?抑是「生住異滅」?既然來到「哲學之路」,了解kek一个款,消遣一下家己,tō thiau-kang家己1人慢慢á行,假影做思考面像,叫Tiat--è翕幾若張相,看有像哲學家模樣--bò͘

媽孫á跤頭chiâⁿ勇,2公里ê路程,行boeh 1點鐘,lóng無喝跤酸。「哲學之路」行到盡磅,斡向銀閣寺,突然1个日本人半行半走,喙內ngāu-ngāu唸,用手一直ia̍t,摧阮趕緊行,Tiat--è看手錶,原來tit-boeh下班,猶chhun 20分鐘,既然來--atiō買票入門參觀,倚山坡地ê庭園設計,配合日本式亭閣建築,hō͘人真想boeh toà--落來,時間真趕,hit位顧門ê先生toè阮尻脊後一直ngāu-ngāu唸,一直趕,行到上高所在,會當看山腳京都風景,這時日頭boeh落海,暗霞真súi,可惜影一下tiō ài離開。

下一站是京都車站,著坐バス(公車),因為坐上後壁,不時著看頭前螢幕,斟酌到位猶未?好佳哉目睭看遠猶會堪得,tiōTiat--è tàu看。到位落車,已經是霓虹燈閃熠ê暗暝,夜都市生活已經開始。

京都車站十足現代化,建築真有現代感,11層樓ê建築,樓頂曠闊ê廣場,會當看著天頂,peh上連續百外坎ê電梯,到kah百貨公司ê 13樓,會當看著kui-ê京都車頭ê面貌,有夠壯觀,尤其hit-ê玻璃做ê大壁堵,會當看外口夜景,koh會反射後面ê景色,向玻璃堵有看著京都塔,越後壁看有看著京都塔,一時間soah m̄一个是真,tah一个是假,夜景hō͘人看kah茫渺渺。因為好sńgtī chia pehpeh落行2擺。8點外,tiō去「拉麵小路」食ラーメン,湯頭chiâⁿ濁鹹tok-tok,莫怪會送1杯冷ki-ki ê白滾水,食一喙鹹配一喙chiáⁿchit種食法實在真怪奇,食飽行「空中徑路」欣賞京都塔chit-pêng ê夜景。

盈暗換坐特快車轉去大阪,20外分tiō到位,tī UMETA(梅田)地下街問牽--ê「敢boeh kohlim--一下

「好--a!」牽--ê應著koh真順喙。

轉來旅館,ná lim ná開講,冰箱內有昨暝市場買轉來ê「和菓子」,順續切͘--ê食,日本人和菓子做kah súi-tang-tangkioh是偌好食,原來口味kap台灣êá粿差不多,因為siuⁿ甜,囡á soah無啥愛食。日本人注重包裝、注重外表體面,he m̄kan-nā注重個人穿插,閣較重視社會規範、公共設施,莫怪in ê街路清氣,交通規矩,建築美觀,講究生活品質,tī in ê 和菓子製作kap包裝藝術tiō會當看著,che,咱台灣實在輸人thiám-thiám

一日長ló-ló,實在好chhit-thô,仝款tī tú好茫ê心情睏--去。