2019年8月26日 星期一

2019年8月22日 星期四

2019年8月13日 星期二

2019年8月12日 星期一

基隆嶼: Lahjih詩歌20190812

基隆嶼:        Lahjih詩歌20190812
基隆嶼是基隆島,基隆港北爿4公里遠無人島,古早號做雞籠嶼(Ke-lâng-sū)基隆杙(Ke-lâng-khi̍t),閣有台灣龍珠ê稱號,山頂有燈塔,是基隆港船隻出入明燈。

Ke-lâng-sū chi-it:
Ke-lâng-sū ū kong-bêng-teng,soaⁿ-téngtêng-thah chhiō chin-hng, kó͘-chá hō-miâ Ke-lâng-khi̍t, hiān-tāi kiò-chò Ke-lâng-sū.
Hn̄g-hn̄gkhòasī chi̍t-chiah ku, kò͘-siú Tâi-oân ê liông-chu,Ke-lâng káng-kháu chòmn̂g-chhòaín-chhōa chûn-chiah hái-siāng phû.
Tó-sū téng ū chi̍t-bóe lêng, khut-sè chāi-táⁿ khòathâu-chêng, chêng-bīn sī lán Bí-lē-tó, chū-iû bîn-chúéng thài-pêng.
Siang-lâng thià-sioh lán-ê chim, kó͘-chá kó͘-chákàu tong-kim, pó-sioh ì-ài bô-thêng-khùn, éng-hêngchi ài bē piàn-sim.
基隆嶼之一:
基隆嶼有光明燈山頂燈塔炤真遠,古早號名雞籠杙,現代叫做雞籠嶼
遠遠看是一隻龜,顧守台灣的龍珠,基隆港口門閂,引𤆬船隻海上浮。
島嶼頂有一尾龍,屈勢在膽看頭前,前面是咱美麗島,自由民主永太平。
雙人疼惜咱的唚,古早古早到當今,寶惜意愛無停睏,永恆之愛袂變心。

Ke-lâng-sū chi-jī :
Ke-lâng kong-bêng-teng, têng-thah chhiō chin-hng, kó͘-chá Ke-lâng-khi̍t, hiān-tāi Ke-lâng-sū.
Hn̄g khòachi̍t-chiah ku, Tâi-oân ê liông-chu, káng-kháu chòmn̂g-chhòachûn-chiah hái-siāng phû.
Tó-sū chi̍t-bóe lêng, phak lehkhòathâu-chêng, chêng-bīn Bí-lē-tó, chū-iû éng thài-pêng.
Thià-sioh lán-ê chim, phoân-kó͘kàu tong-kim, ì-ài bô-thêng-khùn, éng-oán bē piàn-sim
基隆嶼之二:
基隆光明燈燈塔炤真遠,古早雞籠杙,現代雞籠嶼
遠看一隻龜,台灣的龍珠,港口門閂,船隻海上浮。
島嶼一尾龍,覆咧看頭前,前面美麗島,自由永太平。
疼惜咱的唚,盤古到當今,意愛無停睏,永遠袂變心。
基隆光明燈燈塔炤真遠,古早雞籠杙,現代雞籠嶼
遠看一隻龜,台灣的龍珠,港口門閂,船隻海上浮。


島嶼一尾龍,覆咧看頭前,前面美麗島,自由永太平。
        疼惜咱的唚,盤古到當今,意愛無停睏,永遠袂變心。

2019年8月6日 星期二

八七水災一甲子回憶:

八七水災一甲子回憶: Lahjih 20190806
1 9 5 9 hit一冬,楠仔仙溪集材工,日--時ku-lí鉤柴箍,暝--時忝kah無眠夢。
八月初七tăⁿ落工,風雨無停chiâu振動,半暝吵到睏bē去,杉仔瓦聲無停時。
透早天光猶leh落,pi-pi-pia̍k-pia̍k ná用倒,只好工寮罔等待,有人跋筊耍chhit-thô。
連紲三暝閣三日,西北大雨落bē直,有聽坑水lòng-lòng叫,一直落到初九日。
嘉義傳來歹消息,嘉南平洋做大水,田園厝宅bē喘氣,財產損失chiâⁿ克虧。
阿里山線bē通車,為著讀冊著回家,綴人步輦行兩工,楠仔仙溪到竹崎。
跤痠牚腿艱苦代,鐵牛車mā 爽oaiⁿ-oaiⁿ,嘉義車頭坐火車,chiah知彰化真傷害。
轉到厝--裡chiah知代,阿爸倒tī 眠床哼,久年症頭重夯起,看病食藥公媽拜。
煩惱三姑一家口,往生五个厝宅流,悽慘八七做水災,天做代無人會知。
三姑hō͘水流,大囝拚命āiⁿ tī肩胛頭,siáⁿ知水掣流,逃生無功效,三姑自按呢無回頭。
表三兄tī山宅,看著大水拚勢走,走bē赴,peh-chiūⁿ樹仔頂,結果樹倒chham人hō͘水流。
悽慘代,bô-siá-sì,一家往生五名字,厝宅埋tī塗跤下,牛隻粟倉損失有夠濟。
阿爸人傷重,煩惱koh悲傷,過了半月日,咱人七月二十tō是伊ê忌日。
Hit年19歲,經過一甲子,已經頭毛喙鬚白,記智原在,心情bē悲哀。
生老病死,生住異滅,無常mā-sī正常,心自在,歡喜繼續未來。

2019年8月4日 星期日

團結就有力量

團結就有力量----呵咾阿里山鹿林神木:   Lahjih詩歌20190804
Thoân-kiat tō ū le̍k-liāng----o-ló A-lí-soaⁿ Lo̍k-lîm sîn-bo̍k :    Lahjih si-koa 20190804

Saⁿ-i saⁿ-óa                      thoân-kiat tō ū le̍k-liāng
A-kong thiàⁿ sun             tōa-hiaⁿ thiàⁿ-thàng sió-tī
Lāu-pē kà-kiáⁿ                 lán tio̍h hō͘-siang hû-chhî
M̄-kiaⁿ hong hō͘               kian-chhî siang-sìn ka-tī
Kóng goán gō͘ hiaⁿ-tī       iā-sī saⁿ-tāi tông-tn̂g
Goán sī kāng ūn-miā       Tâi-oân chò-hóe khiā-khí
M̄-koán hong-thai lâi      iā-sī sih-nah lûi-kong
Lán-nā mài kiaⁿ-hiâⁿ       chū-jiân ē chhut-thâu-thiⁿ

團結就有力量----呵咾阿里山鹿林神木:   Lahjih詩歌20190804

相依相倚 團結就有力量
阿公疼孫 大兄疼痛小弟
老爸教囝 咱著互相扶持
毋驚風雨 堅持相信家己
講阮五兄弟 也是三代同堂
阮是仝運命 台灣做伙徛起
毋管風颱來 也是熾爁雷公
咱若莫驚惶 自然會出頭天

2019年8月1日 星期四

田中國校第九屆畢業生同學會1995年聚會報告:

田中國校第九屆畢業生同學會1995年聚會報告:
1995.12.25.蕭平治台文漢羅電腦拍字)親愛ê窗兄姊:逐家看批.平安!時間過著不止仔緊,一晃.又閣過了一年。今年ê 同窗會是由高雄市謝喜麗同學主辦,時間訂十二月初九下晡.一點,到初十下晡六點,採取遊覽chhit-thô ê 方式,ùi 田中坐遊覽車到屏東,參觀內埔鄉原住民文化園區。田中這旁,由謝宗憲kah 我負責連絡報名kah 租車ê 工課。
十二月初九下晡一點,阮.準時出發,四點到了高雄,喜麗同學kah 伊翁婿黃政義先生(早咱一屆ê 校友)準時來接阮。予人誠感動是,為著chit ê 聚會.參觀,In 特別邀請一位關心原住民.文化ê 蘇大姊蘇秋老師來chhöa 路做紹介,另外有二對翁某阮安排旅社閣送食送飲料,In 講是「後援會」咱同窗會ê 後援會,ùi-chia tàng 看出謝喜麗In 翁某ê 用心,kah In-ti 高雄ê 成就kah人緣。
初九暝tòa-水門ê 旅社,水門離三地門kah 文化園區攏誠近,月光暝ê 山地誠幽美寂靜,天氣淡薄仔涼,誠適合同學夜談。借著旅館ê 客廳,泡著帶來ê 凍頂烏龍,一面ha 燒茶,一面談天說皇帝:阮ùi 各人目前ê 生活講起,講到囝仔時代,讀冊chhit-thô,爬樹叢掠雀鳥仔,水溝仔底戽魚,褪肉裼.大溪底.拍碰泅;抑是冤家相拍,騎馬相戰,跳草索仔,跳箍仔,去永樂戲園khioh 戲尾仔;然後講到此當今ê 社會,攏予咱感覺時間過了真緊,拄chahhia-ê 囡仔代誌,好親像chang-chō日仔(昨昏、昨日)才發生- -niâ!時間是無情--ê!時代.嘛是一直teh 變化,變到kah 早前.誠無仝款,時代到底是進步抑是退步?逐家暢談之下,參濫著歡喜怨嘆.chèkah 向望期待了後,猶還那是上懷念細漢時陣,天真活潑做夥讀冊chhit-thô ê 生活。
阮一直講到深夜,享受著喜麗ê 好友特別準備ê 山芋kah 番麥,才輕鬆滿足轉去房間做夢。我夢著一ê 好夢,夢著逐家對咱台灣ê 未來,充滿了信心kah 希望。
第二工,七早八早就有人起來散步,吸著山間新鮮ê 空氣。我起來卡早,天猶未光,雖是十五暝,-kú .誠光,阮嘛有看著北斗七星,斗嘴向塗面五倍長ê hit 粒星,就是北極星,伊會指點人ê 迷路,ah 叨一方向.才是咱ê 希望?
tio̍h!台灣.是咱ê 母親,愛台灣就是咱ê 方向,咱昨暝開講ê 結論就是遮!」我逐家按呢講。逐家攏講:「tio̍htio̍hah 愛台灣是beh 愛叨位?頭殼無咧歹去--講?」
七點半.食飽早頓,蘇大姊chhōa阮去三地門,訪問一位.有志氣,有文化氣質ê 山地青年.峨哥(ŏ--kò),伊ê 工作室無偌大,khǹg誠濟木刻kah土尪仔.陶磁,恬恬講著In 祖先ê 事,表現著In 原住民ê 文化,峨哥講話,充滿著信心kah hiau-pai
伊講:「阮原住民ê文化,過去予人thún 踏了真濟,失去了真濟,chit-mái 阮已經覺醒--à!為著beh chhōe轉來家己ê 文化,我才做這種雕刻捏陶磁ê 工課。」
蘇大姊阮講:「峨哥實在了不起,誠有志氣,日本人用高薪聘請伊去日本表現伊ê 才能,伊bē-giàn。」
峨哥續- -落去閣講:「阮ê 文化藝術.流落日本.已經有夠濟--ā,阮無法度kā伊救倒轉--來,都感覺誠見笑--à ,我哪會beh In 效勞--neh !雖是我ê 經濟無界偌好,嘛無人.鬥相共,-kú 我會家己扑拚,家己.認命。愛知影,流落海外ê 藝術文化,是無根--è ,閣卡好,嘛是一塊水流木niâ-niâ!阮.--è 是釘根咱台灣ê 文化!恁講是抑是!」
看峨哥講話ê口氣,並無咬牙切齒,只是輕聲細說,-kú 看伊ê 面容,會tàng 看出伊ê 信心kah 希望。阮恬恬祝福,祝福伊誠緊會達成伊ê 願望!
九點腳兜,一行人來到文化園區,代先由原住民少年林世治(pu-la-lu-iáng做簡報,並隨隊chhō阮參觀文化陳列館,經過伊.詳細ê 解說,阮才知tang-sî-á 原住民.是一個聰慧忠厚ê 族群,In.有貴族平民ê 階級,生活上所表現- --來是有大有細ê 秩序,無像平地人ê 亂象,為名聲,為地位,為金錢,為財產,演變成一個無大無細ê 社會。
心內按呢想:「是咱.卡巧,抑是In 卡巧?」閣來參觀In tòa ê 厝,煮食、穿插、做穡所用ê 家私頭仔,有誠濟kah --ê相仝,譬論講:鋤頭--啦、牛犁耙--啦、kám-á--啦、篩仔--啦等等,幾百年共同tòa-chit 粒美麗之島,實在講.咱無應該閣再分你我,咱攏是兄弟姊妹,因為台灣就是咱ê 母親!
因為時間ê關係,續落來坐區內ê 交通車se̍h過塔瑪路灣區、富谷灣區、來到娜麓灣區,看純正ê 原住民歌舞表演,十幾個青年男女,個個都誠有自信,kah pu-la-lu-iáng 仝款,拍拚演出,得著誠濟ê phok-á 聲。
遮是上大眾化上鬧熱ê所在,人真濟,逐家笑微微,歡喜tang-tang!中晝餐飲中心.食山產,有山豬肉、溪蝦、溪魚,chì香菰、青炒烏甜仔菜,lim 陳區長.相送ê 細仔酒(小米酒),會lim- -e lim 到半醉猶願停,若是凡塵猶有俗事,真正愛離開chit-ê 有歡喜有尊嚴ê 仙境。食飯中,kah 區長In.開講,猶原予我仝款ê 感覺,原住民ê 兄弟,阮尊敬恁!
轉來到田中已經暗時七點外,有ê同學著閣轉到台中,逐家並無感覺thiám,因為做夥ê 歡喜kah 向望攏留tiàm-ê 心肝仔底,希望.明年ê 再相逢。再會!祝福逐家!我ê 同窗!我ê兄姊!###
〔附記〕
這次ê同窗會出席ê 名單:
張天來老師、謝喜麗、蕭美、謝月腕、李梅、許素卿、陳武司、陳明忠、邱靜雄、歐昭良、許榮吉、石啟東、謝宗憲、蕭平治。參老師才十二個,有影有卡少,向望明年ê 聚會是今年ê 十倍,請期待。這次參加ê 同窗傷少,所以改用招遊覽ê 方式,招一寡親情朋友鬥出車錢,做夥chhit-thô,好嘉哉!誠好chhit-thô,無!In 逐家一定罵我kah 宗憲,講去予阮騙去?講爽--ê啦!招- -ê 攏是好腳數,好朋友,beh 哪會會!