2019年5月31日 星期五

咱來造句:

咱來造句:
1.        chhia-pôaⁿ(捙盤):〔周旋應付〕造句:Mài tòa-hia teh chhia-pôaⁿ,明仔載來予我請就是,紅包kā 我收--起來!
2.       chhàu-hiuⁿ(臭香):〔黑斑病〕造句:番薯chhàu-hiuⁿ --à
3.        chhun-chhia(伸捙):〔完全瞭解同意〕造句:仙講都bē chhun-chhiabē 使得就是bē 使得--啦!
4.       chhē-té(坐底chē-té):〔沉底〕造句:聽候chhē-té 了後,才來kîn (傾倒)--起來!
5.        chhiu-chhìn(秋凊):〔納涼〕造句:伊tī 樹仔跤hia teh chhiu-chhìn,你chhōe beh 創啥?

2019年5月30日 星期四

咱來造句:

1.        chhàu-chhèng(臭衝):〔過份愛現〕造句:Chhàu-chhèng 有啥乜路用,有實力較要緊。(臭屁)
2.       chhut-chāi(出在):〔隨你意思〕造句:Chhut-chāi 你講,beh 佗位我攏tòe 你行!
3.        chhia-iāⁿ(奢颺):〔舖張熱鬧〕造句:一睏辦kah 成百桌,有夠chhia-iāⁿ to-tio̍h
4.       chheⁿ-so͘(生疏chhiⁿ-so͘):〔陌生〕造句:地頭chheⁿ-so͘,頭路實在誠歹chhōe
5.        chhòng-tī(創治):〔捉弄〕造句:天氣真是chhòng-tī 人,拄beh 出門chiah teh 落大雨。

2019年5月29日 星期三

咱來造句:

1.        chheⁿ-chhau(腥臊):〔菜色豐盛〕造句:煮kah chiah chheⁿ-chhau,是beh 請人客--hio͘h
2.       chheⁿ-hūn(生份chhiⁿ-hūn/ seⁿ-hūn/ siⁿ-hūn):〔無熟似〕造句:Chit-ê chheⁿ-hūn 人是誰?哪會m̄-bat khoàiⁿ (看見)
3.        chhìn-chhái(凊彩):〔隨便〕造句:Chhìn-chhái tō 好,m̄ hiah 頂真。
4.       chhàu-tōaⁿ(臭彈):〔亂蓋〕造句:Mài chhàu-tōaⁿ,做看覓仔--才會知!

5.        chhàu-chhèⁿ (臭腥chhàu-chhìⁿ):〔容易反面,bē 堪得滾笑〕造句:Chit-ê 人極chhàu-chhèⁿ ,你m̄-thang kah 伊講爽笑!

2019年5月28日 星期二

投影燈kap透明片:

投影燈kap透明片:

1996年歇熱田中國小承辦教師台語研習,應用投影燈kap透明片教學,效果比烏枋寫字較讚koh方便。
試用五線譜來表達音值:
是我早期教 白話字聲韻ê方法,kap語言學家ê觀點恐驚有無仝ê所在,總--是是面對面ê講解說明,講到學員聽有ê方便法。
第八調我ê了解,有三種無仝ê音值:接近第七調ê中平調tiō趙 tio̍h著(tiōh);接近第二調ê高降調chió少 chio̍h石(chió);接近第九調ê高升調tio̍h著(tiŏ tiŏh)。
滑ku̍t:音值有kūt/ kút/ kŭt變調lóng是kùt
著tio̍h:音值有tiōh/ tióh/ tiŏh變調lóng是tiòh

2019年5月26日 星期日

咱來造句:

1.        chok-gia̍t(作孽):〔狡怪愛創治人〕造句:你chit-ê 囡仔chiah chok-gia̍tmài 創治--人,敢bē 使得?
2.       chok-koài(作怪):〔胡鬧〕造句:閣chok-koài,等--一下你就皮疼!會hō͘ 人拍
3.        chia̍h-la̍t(食力):〔糟糕〕造句:Taⁿtio̍h chia̍h-la̍t!愈補愈大空!beh 按怎?(這下可糟糕了)
4.       chiâⁿ-mi̍h(成物):〔像樣子〕造句:收成bē-bái--ō͘ā 有!m̄ chiâⁿ-mi̍h 啦!chiah 成百斤--niâ!造句:做人kah 若是chiâⁿ-mi̍h!哪會去做chit sià-sì-chèng ê 代誌!
5.        chau-that(蹧躂):〔諷刺〕造句:你講chit 款話,未免太過chau-that 人。
6.       cha̍p-liām(雜念):〔話太多,囉嗦〕造句:你chit-ê bē 輸澎湖菜瓜----cha̍p-liām(十捻,十瓣)
7.       chih-chuh:〔愛捉弄人〕造句:你mài chiah chih-chuh --bò!人囡仔本來tī-hia 歡喜ieh chhit-thô,予你創治kah lê-lê
8.        chàu-kha(灶跤):〔廚房〕造句:bú--à tī灶跤leh無閒煮食。
9.       cháu-chông(走傱):〔奔波經營〕造句:阿爸四界chhōe cháu-chông,看有法度解決chit 件代誌--bò

10.      chím-mái(這滿):〔chit-mái/chit-má /現在〕造句:Chím-má 無閒,聽候--一時à,好--bò

2019年5月23日 星期四

咱來練習造句:

語詞來源:姚正道編著(cheng-soán pe̍h-ōe-jī )
咱來練習造句:
1. ah-pà(壓霸):〔霸道無講情理〕造句:你哪chiah ah-pà?明明家己m̄-tio̍h,猶閣kâng (kā人)拍。
2. ām-kún(頷頸):〔頸子〕造句:頷頸生瘤,拄著--à!無拚bē使得。
3. am-khàm(掩崁):〔掩蓋〕造句:生米煮成飯,腹肚一日一日大,閣am-khàm 嘛am-khàm bē-tiâu--ā。(遮掩不了)
4. ak-chak(齷齪):〔偓促〕造句:流規日汗,誠ak-chak,先洗身軀較有影!〕造句:最近心情誠ak-chak,想beh 來去溪頭行行咧!
5. àng-láng(聬儱):〔固執講bē 聽。罵囡仔ê 話〕造句:你chit-ê 囡仔chiah àng-láng,chiah 濟人kā 你勸,猶是無teh 聽。
6. àu-náu(懊惱):〔煩惱〕造句:Chit 件代誌,實在使人àu-náu 萬分。
7. án-chóaⁿ(按怎):〔怎樣,如何〕造句:到底是án-chóaⁿ?哪會無來。
8. àm-sàm(暗毿):〔陰森〕造句:àm-sàm 路m̄-thang 行,緊choa̍h 慢會tn̄g-tio̍h 鬼。(早晚會遇到鬼)
9. áu-hông(嘔紅):〔吐血〕造句:伊予人拍kah áu-hông,無偌久就死--lò͘!
10. ām-kui(頷胿):〔脖子的前面部分〕造句:大ām-kui ê 人,愛較捷食chē 海菜。(chē,一些)
11. án-ni(按呢):〔這樣〕造句:既然án-ni 講,我只好同意!
12. àng-tō͘(甕肚):〔心術不正,歹心〕造句:你嘛m̄-thang chiah àng-tō͘,kā 我講--一下!敢會按怎?(祕訣)
13. áu-bân(拗蠻):〔蠻橫不講理〕造句:彼个人偌áu-bân 咧!欠人ê 錢閣拍人。
14. bān-chhiáⁿ(慢且):〔且慢〕造句:bān-chhiáⁿ!小等--一下!
15. bû-lōa(誣賴):〔假造虛偽的語言或文字來陷害別人〕造句:敢做就敢擔當,m̄-thang 做了才beh bû-lōa 予別人。
16. bóng-tóng(懵懂):〔m̄-bat 好歹,為非擅做〕造句:少年人做代誌,未免太過bóng-tóng,攏無想後果。
17. bi̍t-bô(密婆)/ ji̍t-pô(日婆)/夜婆(iā-pô ):〔蝙蝠〕
18. bô-chhái(無彩):〔枉費〕造句:bô-chhái chiah-nī súi ê Tâi-gí,進前政府攏無kā 咱重視。
19. bun/būn-pn̄g(燜飯):〔以慢火來燜將煮熟的飯〕造句:用濁水溪米來bun 飯,khiū 閣軟,包你食kah笑吻吻!
20. bô-iáⁿ-chiah(無影跡):〔無影無蹤〕造句:bô-iáⁿ-chiah/ bô-iáⁿ bô-chiah ê 代誌,m̄-thang 烏白講。

2019年5月18日 星期六

華語台語對照 陳素經老師整理

華語對照            素經老師整理
1.        非聖賢,----仙人扑有時錯,腳踏錯啥人無。
2.       要衣裝,要金裝----扛。
3.       鮑魚之市----家己擔臭;家己放屁攏bë
4.       在林不如一在手----一千值八百現
5.       三十年----三年一閏,好歹照輪;有時星光有時月光
6.       三心兩意----雙跤踏雙船,亂紛紛
7.       三個和尚沒水喝----公廳無人掃情無人叫食晝;chēchēbô-teh
8.       三個皮匠一個諸葛----一人主張值兩人思
9.       大有斬獲----入港大碗滿墘食閣有掠
10.     大作----thâi用牛刀
11.       尸位素----豬鎮死坐活食;leh食,leh
12.      不吃白不吃----bô錢薰,大把吞
13.      不幸而言----,講甲對對對跡,講kahtângtâng 
14.      不知人、不煙火----食飯khaⁿ;食知米價--leh m̄知徛--leh艱苦
15.      不知知將----bô知晝
16.      不知所云----聽雷
17.      不知----舌閣興thi̍h啞口興講話,青興跋
18.      不按排理出牌----照甲子照情理未做先做領,未嫁翁先生囝
19.      不是冤家不聚頭----bô不成夫妻翁婆翁婆床尾合
20.    不做心事不怕----路,去拄著鬼
21.      不患寡患不均----無怨少扑到二十九暝
22.    井水不犯河水----一人路;
23.     五十步笑百步----七仔笑八仔跤貓笑一目狗;龜khu̍t
24.     六根不淨----食菜食到肚臍為界;和尚食菜chho,專食狗肉t„m米糕
25.     天下沒有白吃的午餐----食人一口,還人一斗;偷掠雞亦著一把米
26.     天生我才必有用----一枝草,一點露;lám-lám馬嘛有一步踢;雞屎落土嘛有三寸煙
27.     天生註定天命不可違----落土時,八字命;命帶骨,仙刀刻未lut
28.     天道不公----好心倒leh餓,歹心戴紗帽做惡做毒,騎馬lo̍k-kho̍k;好心好行,無衫通穿
29.     少壯不努力,老大徒傷悲----少年未曉想,食老成樣
30.    引狼入室----倩鬼拆藥單;倩賊顧更;掠一尾蟲khǹg-tiàm kha-chhng ngiau
31.      水到渠成----姻緣到,是媒人gâu
32.     出爾反爾----暗頭仔食西瓜,半暝仔反症
33.     半推半就----枵鬼假細膩(sè-jī
34.     去世------去;往生;過身;過往;bô--去;百歲年老
35.     可望不可即----看會著,著;看有bô kan-ta giàn,跋死貓
36.     另有所圖----kōaⁿ籃仔假燒金
37.     只許州官放火,不許百姓點燈----乾家有喙好講,新婦無話好應
38.     失之東隅,收之桑榆----跋一倒,khioh一隻金雞母
39.     巧言令色鮮矣人----歹瓜厚籽,歹人厚言語
40.    左手進,右手出----前手接錢後手空
41.      平時不做虧心事,不怕半夜鬼敲門----樹頭徛hō͘在,驚樹尾做風颱
42.     打破砂鍋問到底----kah一枝柄好giâ
43.     打腫臉充胖子----bô毛雞,假大格;未肥假喘,未有錢假好額人款
44.     未雨綢繆----好天著chhun雨來糧
45.     民以食為天----食飯皇帝大;先顧腹͘,才顧佛祖;講著食,爭破額踏破瓦
46.     玉不琢不成器----細漢责督,大漢做lo̍k-kho̍k;葉無挽成叢,囝無教成人
47.     光說不練----講著全頭路,欲做無半步
48.     全力以赴----十二月屎ha̍k,盡拚
49.     劣幣驅逐良幣----乞食趕廟公;好種傳,歹種
50.    同床異夢----共睏一領蓆,心肝掠未著
51.      名聞遐邇----頂港有名聲,下港有出名
52.     吃力不討好----有功無賞,扑破著賠;做到流汗,嫌到流涎
53.     好高騖遠----未曾學行著欲學飛;食無三把蕹菜著欲上西天
54.     成事不足,敗事有餘----生雞蛋無,放雞屎有
55.     有口無心----阿彌陀佛,食菜無拜佛
56.     老死不相往來----田無溝,水無流
57.     自不量力----乞食下大願;三斤貓咬四斤老鼠
58.     自相殘殺----牛稠內觸牛母;家己thâi,趁腹內
59.     自顧不暇----日頭赤炎炎,隨人顧性命
60.    佛要金裝,人要衣裝----三分人,七分妝;佛重扛,人重妝
61.      含飴弄孫----雙手抱雙孫,無手thang láng
62.     求人不如求己---- 差豬差狗,不如家己走(針對家己子女);倩人哭,無目屎

63.     走投無路----有手chhun無路,有腳行無步