2022年2月21日 星期一

O͘-kha-sai-lâm á-sī sai-pak-hō͘: 20220220 Lahjih

 O͘-kha-sai-lâm á-sī sai-pak-hō͘    20220220 Lahjih(蕭平治)

第一期稻作早冬粟titboeh收成ê六月冬,時常軟晡日頭赤iāⁿiāⁿ時陣,忽然間風雲變色,ùi he西南pêng罩低低烏雲,門口埕tng leh曝粟ê大人,有人hiônghiông喝聲「烏腳西南liâmmī到,著趕緊收粟」。即時大人、囡仔、老人總動員,有人拖大耙,有人pêput耙,耙做一堆山,等boeh khàm稻草,囡仔老人草總一直拖,khàm·ê一直khàm,一目nih khàm kahchiuhchiuh sùsī sùsīHókachàikhàm好雨chiah到,phe̍hphe̍h叫大點大滴落到門埕ētàng囡仔liâusńg thitthô

Thit款烏腳西南雨,罕罕tn̄gtio̍h失覺察á-sī腳手無夠、慢鈍,he to̍h害了了,粟仔m̄nā加曝幾若工,若是好天,he粟仔ē puh芽,只好做飼料歡喜著鵝仔鴨仔。Chejoa̍h·lâng六月冬門口埕曝粟tn̄gtio̍h烏腳西南緊張現場。

囡仔時代阮兜南pêng田中國民學校讀冊,歇熱前好是六月冬割稻期,軟晡五點放學,包袱仔巾包冊縛tiàm khachiahphiaⁿ半行半走,時常半路走hō͘jiok。有一擺轉來到厝邊田園,發覺西南pêng罩烏雲,知影boeh siàng大雨,to̍h趕緊走,走kahtitboeh jiok·tio̍h,突然間感覺雨soah後壁坵,hókachàiak著雨,真正落過田岸,che是囡仔時代親身ê經驗,是烏腳西南 雨落過田岸。

烏腳西南chit個詞,1932台日大辭、1976 Maryknoll台英辭典有記載,m̄koh解說kah阮庄腳人ê經驗有精差。

Chit熱天軟晡「局部雷陣雨」,普遍講西北雨,新聞報導是同款,m̄bat聽人講烏腳西南。

西北雨ùi西北pêng·落來,是ùi西南向東北落,有時雷公sihnah有時koh有日頭,落雨像潑水,緊捷hiôngkàikài,範圍無闊時間無久,m̄chiah有人講做獅豹雨、夕暴雨、三八雨、日頭雨,chia ê發音lóng無合saipakhō͘台語音韻。

--是熱天軟晡「局部雷陣雨」講做「西北雨」已經tiâu名,boeh改變做「烏腳西南/雨」需要氣象專家來建議,咱了解烏腳西南to̍h是西北雨,以後咱tio̍h講「烏腳西南」mài講西北雨。

 

1932台日大辭典:

烏腳西南:五六七月ê西南風,對稻á ê pháiⁿ風。

西北雨:熱天過晝ê急陣雨。

1976 Maryknoll台英辭典

烏腳西南:西南方烏雲密佈

西北雨:午後陣雨

 

 

2022年2月15日 星期二

踢銅管仔bih-sio-chhoē Lah-jih 20110908

Bih-sio-chhōe有兩種,一種用手巾仔ng目睭掠人臆名,一種是下面紹介 踢銅管仔覕相揣。

▲踢銅管仔bih-sio-chhoē Lah-jih 20110908

講「tâng-kóng-á」,其實m̄是銅做--è,是鉛鉼做ê罐頭管仔,王梨罐頭、楊桃罐頭tī hit-ê時代是khah-chia̍p買來送--人è,送he老大人抑是破病人,khah少o͘-se送he大人(tāi-jîn), m̄-chiah罕得chhoē-tio̍h 1-kâi 2-kâi,看頭好--è hō͘大人(toā-lâng)提去做米管(kńg),查某人煮三頓tio̍h用,kā厝邊阿姆、阿嬸借米mā-tio̍h用,生做pháiⁿ看樣--ē tio̍h送hō͘囡仔做寶貝,提來lok銅錢仔、lok珠仔、鉛筆、lù-á,上大ê用途to̍h是提來ī「踢銅管仔」。

「踢銅管仔」是「bih-sio-chhoē」ê一種,好sńg、趣味、兼運動,斯當時門口埕闊莽莽,分頂埕kap下埕,頂埕m̄是曝粟to̍h是nê衫、io細漢囡仔,抑是撚楊麻、牽楊麻布紗ê所在,tī-hia chông來chông去大人ē罵,下埕kan-nā埕尾厝角有1-pû火pû仔,chhun--e在你sńg在你滾。拜六下晡、禮拜日ē-tàng sńg,逐工放學後ê時間共款招leh sńg,2个、3个,5,6个,甚至10个mā會使得,上好sńg是5,6个。

「A-ba̍k!A-chiàng!A-pêⁿ!咱來ī踢銅管仔好--bò͘?」

「好--ā!」A-chiàng隨時轉去提銅管仔,順紲koh招A-bí、Ka-tēng--ē來參加。

先tī下埕中央畫1-kâi圓箍仔,銅管仔khǹg圓箍仔內面khǹg好勢,Lah-jih kā倒手gia̍h-koân,手蹄仔thián開開,chham家己6个人,1人伸1支手,4指tēⁿ--leh,伸hit支kí-cháiⁿ(指指)tiàm Lah-jih ê手蹄仔下跤:

「ng-ko̍k雞,走白卵,隨你食,隨你nǹg(鑽),niau鼠仔囝bih密密,niau鼠仔母去做賊,boeh走你to̍h走,m̄走你to̍h kèⁿ, kèⁿ, kiŭ~」

一聲「kiŭ」boē-soah,各人ê手各人kiu,啥人反應慢鈍,kiu了傷慢hō͘ Lah-jih chang--tio̍h,伊to̍h做鬼準備掠人、chhoē人。

Chit-pái掠著A-pêⁿ做鬼,Ka-tēng--ē講:「銅管仔hō͘我踢,恁m̄免siuⁿ緊走,chit-pái定著boeh kā踢hō͘ hn̄g-hn̄g-hn̄g(遠),咱做咱khoaⁿ-khoaⁿ-á行來去bih!」

Ka-tēng--ē ùi圓箍仔後退4步,『預備~開始!』伊半行仔半走1,2,3,4「踢」一下對大門口燈籠花籬笆hia去,A-pêⁿ趕緊jiok去khioh銅管仔,等伊khioh轉來圓箍仔內面,逐个已經bih kah無khoàiⁿ人影…

「A-ba̍k--ō!你bih tī tó位--ō?Lah-jih--è ò!你bih tī恁灶腳--ho͘ⁿh!」A-pêⁿ ná 唸詩ná喝咻ná chhoē人,iā-boeh chhoē人iā-boeh顧銅管仔,m̄敢走siuⁿ-hn̄g,忽然間,A-ba̍k ùi埕尾畚間內面chông出來,A-pêⁿ 趕緊走轉去顧銅管仔,「A-ba̍k!出--來!」2人4目sio-siòng,A-ba̍k bueh去踢銅管仔,已經bē赴,算是àu-sái出局,只好乖乖徛tiàm邊--a看人sńg。A-pêⁿ koh去chhoē別人,「Ka-tēng--ē!你bih tī灶腳--ō?我有khoaiⁿ--tio̍h!」Ka-tēng--ē大條呆tham頭大聲hoah:「A-pêⁿ你烏白ioh!」iū-koh 2人4目sio-siòng,「Ka-tēng--ē!出--來!」A-pêⁿ 實在chiâⁿ-khiáu,koh chhoē-tio̍h第二个,Ka-tēng--ē àu-tsuh乖乖行--出來!

Chit-pái A-pêⁿ真厲害,真緊to̍h完成任務,逐家會會--leh 講bueh-koh sńg一擺,隔壁Ka-hiông--ē tăⁿ到,mā參倚來sńg:

「ng-ko̍k雞,走白卵,隨你食,隨你nǹg(鑽),niau鼠仔囝bih密密,niau鼠仔母去做賊,boeh走你to̍h走,m̄走你to̍h kèⁿ, kèⁿ, kiŭ~」

一聲「kiŭ」soah,iū-koh是A-pêⁿ做鬼,銅管仔踢出去了後,ta̍k-ê相爭走,相爭bih,A-pêⁿ mā一直chhoē,chhoē-tio̍h A-chiàng A-ba̍k Lah-jih--è,A-pêⁿ一个失覺察,hiông-hiông Ka-hiông--ē chông出來kā銅管仔踢出去圓箍仔外,A-chiàng A-ba̍k Lah-jih--è to̍h sûi-koh走去bih,害A-pêⁿ têng-koh chhoē一擺,A-pêⁿ 一直chhoē一直hiu,真久攏無動靜…

A-pêⁿ hèng做鬼,tiau-kang m̄ kiu手,放leh hō͘人掠,chi̍t擺逐个會齊bih-tiâu-tiâu,m̄ hō͘--伊chhoē--tio̍h,害A-pêⁿ chhoē足久,chhoē無半人,chhoē-kah 起àu-siâu,「無ài sńg--à lah!」越頭boeh離開…

「Ka-hiông--ē!轉來食飯--ā!」有人leh叫食暗頓,Ka-hiông--ē ùi阮灶腳出--來,「Boeh轉去食飯--ā!」其他ê人toè leh出--來,自按呢soah鼓無ī,隨人轉去洗面、洗跤、食暗…

想起細漢時,一日到暗sńg bē-soah,有人放學轉來to̍h先kā宿題寫好chiah去chhit-thô,A-pêⁿ Ka-tēng--ē是先sńg chiah-koh講,等暗頓食飽已經暗眠摸,番仔油燈phú-phú-á光,點久真siong油,m̄-chiah天光日去學校,in 2人一定hō͘老師拍腳倉,因為「宿題無寫」。

踢銅管仔ng-ko̍k雞,相招bih-sio-chhoē,

做鬼掠人四界chông,m̄-chai bih tī toeh,

阿姆房間門扇後,隨人烏白bih,

3-chhoē 4-chhoē攏掠--著,鬼仔換人做。

Koh有一年熱天,暑假ê日子,日頭特別長,下晡5點goă,日光落軟,涼風微微,boeh chiâⁿ十个囡仔伴,滾來到清水--ē in門口埕,嬉嬉嘩嘩ki-ki-kā-kā,有人跳箍仔,有人跳索仔,mā有人chhāi tī gîm-chîⁿ跤開講,ná-chhiūⁿ leh參詳siaⁿh?無外久,有人講boeh ī bih-sio-chhoē,這擺A-chiàng無來,soah無人有銅管仔thang踢,A-bêng講無要緊,咱用門口埕hit个鼓亭笨做「主」,做鬼ê人家己用手ng目睭算到十to̍h好。

「ng-ko̍k雞,走白卵,隨你食,隨你nǹg(鑽),niau鼠仔囝bih密密,niau鼠仔母去做賊,boeh走你to̍h走,m̄走你to̍h kèⁿ, kèⁿ, kiŭ~」

一聲「kiŭ」soah,掠著Kok-ke-á做鬼,Kok-ke-á雙手ng目睭,phak tiàm鼓亭笨開始算:「1,2,3,4,5,6,7,8…」一tīn囡仔已經bih到無khoàiⁿ人影,「9,10」,Kok-ke-á目睭peh金niau-niau siòng,看he清水--ē in-tau灶腳kap人客間仔,順良--ē in-tau ê大廳,猶有下埕Jīm-sîn--ē in厝後…ē-tàng bih ê範圍闊,鼓亭笨koh大粒,真oh顧,Kok-ke-á kan-nā tiàm鼓亭笨四箍輪邊徙來走去,經過boeh chiâⁿ十分鐘無動靜,Kok-ke-á soah坐tiàm塗跤歇睏,chit時A-pêⁿ chông出來boeh ji̍h「主」,無張持poa̍h 1-倒去hō͘ Kok-ke-á掠著第一个,紲落去A-ba̍k、ka-tēng--ē、A-bí mā thiau-kang走出來ho͘ 伊掠,後手猶有Siang-kóng--è、Lah-jih、Kok-gān、Liâng-chhun 4个m̄知藏tī tó位,A-ba̍k、ka-tēng--ē家婆kā tàu chhoē,「Siang-kóng--è 出--來lah!」「Lah-jih--è 出--來lah!」hō͘-in 3叫4叫soah攏攏chông出來hō͘鬼掠,結束chit場『遊戲』。

「â!鼓亭笨siuⁿ大粒真歹顧,也無好sńg。」Kok-ke-á面仔àu-tu̍h-tu̍h。

「人阮有kā你tàu-chhoē,mài受氣--lah!」

「無!咱koh來sńg一遍好--bò͘?chit擺咱掠2个做鬼,1个顧主,1个去chhoē,按呢--bò͘?」A-bêng有影鬼頭鬼腦gâu變竅,想著chit步,照看bē-bái sńg chiah-tio̍h。

「ng-ko̍k雞,走白卵,隨你食,隨你…」

囡仔時代好sńg ê齣頭真濟,ng-ko̍k雞,踢銅管仔,會使得sńg kah烏白chhng、烏白bih,親像chit擺sńg ê所在tī清水--ē in門口埕,西爿正身是順良in兜,北爿隆旗kap清亮--ē,南爿護龍頭是清水--ē in兜,護龍尾to̍h是壬辰in瓦厝,厝前厝後thèng-á bih,灶腳、間仔thèng-á bih,tio̍h是Siang-kóng--è in ī--ā、Kok-gān in阿嫂房間,共款chhng來chhng去bih-tiàm hit內底,無人加講話,逐个攏是厝邊,逐个攏是家己(族親),厝內mā無啥物貴重thang提,米甕仔有米,眠床跤有蕃薯,tio̍h是上重要ê安慰。Hit種靠俗ê厝邊隔壁kan-nā庄腳散赤人庄頭chiah有,街路人to̍h無,chit-má ê時代koh-khah免講,實在chiâⁿ懷念。