2018年6月29日 星期五

雙關語如何用Lô-má-jī抑是漢字書寫:

雙關語如何用Lô-má-jī抑是漢字書寫:
雙關語必需講出喙chiah-ē pì-chiâ笑詼,若boeh文字表達,有時著用Lô-má-jī,有時著寫台語漢字。
例一、「鷹仔虎,嚇死烏鶖。」vs 「鷹仔虎,嚇 死烏鶖。」(用閬一格表達停睏)
Eng-á-hó͘sí o͘-chhiu.vs Eng-á-hó͘sí-o͘-chhiu.」(加連字號hyphen”-“tō達著雙關語效果)
例二、「賣酸ê王梨。」vs 「袂酸ê王梨。」(看漢字真清楚,講出喙是雙關語。)
bē sng ê ông-lâi.vs bē-sng ê ông-lâi.」(加連字號hyphen”-“有差別,講出喙是雙關語。)
例三、「賣好ê膏藥。」vs 「袂好ê膏藥。」(看漢字真清楚,講出喙是雙關語。)
bē hó ê ko-io̍h.vs bē-hó ê ko-io̍h.」(加連字號hyphen”-“有差別,講出喙是雙關語。)
例四、「講著食薰火tō to̍h。」(火--字已經雙關,是火氣,是點番仔火。)
kóng-tio̍h chia̍h-hun hóe tō to̍h.
例五、「講著跋筊我去(氣)。」(去氣lóngkhì,語音已經雙關。)
kóng-tio̍h poa̍h-kiáu góa tō khì.」(羅馬字表達雙關語kài 媠氣。khì是去抑是氣?)

2018年6月28日 星期四

雙關語:鷹仔虎,háⁿ死烏鶖。

雙關語:鷹仔虎,死烏鶖。
1、俗語「鷹仔虎,死烏鶖。」原意是鷹仔虎烏鶖--去。
烏鶖pún-chiâphái,興食蟲豸,閣有角頭性質,連鴟鴞(lāi-hio̍h懼怕三分,烏鶖便若tn̄g-tio̍h鴟鴞,一定逐͘伊走kah無看影;鷹仔虎比烏鶖較大隻閣較ok,會食細隻鳥仔,烏鶖便若看著鷹仔虎隨時驚kah gī-gī-chunto 猶未拆食落腹死死hūn-hūn--去。
2、咱攏知,台語是變調ê語言,該變調無變調,͘人聽無,-chiâ別種意思,親像花車#>##(火車),火車#>##(貨車),貨車#>##(會車)。
3M̄-koh「鷹仔虎,嚇死烏鶖。」chit句俗語真心適,免用變調改變意思,kan-na kā嚇停睏--一下  chiah唸死烏鶖,保持原來音調變化,變成「鷹仔虎,嚇  死烏鶖。」是嚇  活烏鶖。
Chit款雙關語若用羅馬字來寫,kan-nahyphen-tō ē使得達成效果。
Eng-á-hó͘sí o͘-chhiu.vs Eng-á-hó͘sí-o͘-chhiu.」加連字號hyphen”-“ 意思變成無仝。
4、俗語「司公嚇死鬼」(sai-kong hásí kúivs 司公嚇  死鬼(sai-kong hásí-kúi是仝款。

2018年6月25日 星期一

025.Kak-ing(角鷹)>南方角鷹、熊鷹(hîm-ing)>Hawk Eagle.:

025.Kak-ing(角鷹)>南方角鷹、熊鷹(hîm-ing)>Hawk Eagle.是當今台灣真罕有
ê猛禽留鳥(bíng-khîm liû-tsiáu),罕罕--à bat tī深山林內看著,因為頭殼頂頭有毛角,所以叫角鷹。

2018年6月22日 星期五

023.Lâm-lōo-ing(南路鷹)>(hue-bīn-tsiū)、灰面鵟鷹(hue-bīn-kông-ing)>Gray-faced Buzzard.:

023.Lâm-lōo-ing(南路鷹)>(hue-bīn-tsiū)、灰面鵟鷹(hue-bīn-kông-ing)>Gray-faced Buzzard.

每年十月經由南台灣滿州鄉,過境飛去東南亞避寒過冬;隔轉年清明前後才閣飛倒轉來。彰化八卦山kap大肚山臺地是in暫時ê歇睏站。彰化人叫In南路鷹。
俗語:
「南路鷹,每年一定轉來哭清明。」有「清明鳥」ê稱呼。
「南路鷹,一萬死九千。」八卦山、滿州鄉,自古以來就有tng掠南路鷹,piak鳥仔巴ê歹習慣。
小說:南路鷹,一萬死九千。(鷹揚八卦)<Siau Lah-jih>

2018年6月20日 星期三

020.Ing-á-hóo(鷹仔虎)>松雀鷹(siông-tshiok-ing)

020.Ing-á-hóo(鷹仔虎)>松雀鷹(siông-tshiok-ing)>Besrasparrow Hark.


〔感謝鄭光熙先生提供鳥仔相片〕
Ing-á-hóo(鷹仔虎)是台灣猛禽留鳥,kan-na出現山區,鳥仔類是伊ê主食,行為凶猛,有法度樹林間追擊飛鳥,甚至驚烏鶖。
俗語:
「鷹仔虎,驚死烏鶖。」
「你真歹,像鷹仔虎。」

2018年6月18日 星期一

019.Lāi-hio̍h、Bā-hio̍h(鴟鴞)>老鷹、黑鳶(oo-ian)>Blak Kite.:

019.Lāi-hio̍hBā-hio̍h(鴟鴞)>老鷹、黑鳶(oo-ian)>Blak Kite.Lāi-hio̍hBā-hio̍h(鴟鴞),tsit-má tī台灣是罕有ê留鳥。往過ùi台灣頭到台灣尾,自低海拔ê山區、平洋到海邊,攏有伊ê跤跡,定定看伊半空中飛來飛去leh覓雞仔栽。
俗語:
「一隻lāi-hio̍h,覓七里雞仔。」
「無罩雞母,拍人lāi-hio̍h。」
唸謠:
Lāi-hio̍hLāi-hio̍h,恁娘腹肚疼。我有藥,你無藥。柑仔皮,柚仔葉。」
Lāi-hio̍hlāi-hio̍h
Lāi-hio̍h
tsiūnn山,囡仔快做官。
Lāi-hio̍h
飛懸懸,囡仔中狀元。
Lāi-hio̍h
飛低低,囡仔快做爸。」

2018年6月16日 星期六

《崁頂蕭姓肇基祖朝宰公世系大房廷光公派下家譜》

《崁頂蕭姓肇基祖朝宰公世系大房廷光公派下家譜》
ī--ā(老母)蕭陳坤部份:
蕭陳氏坤後頭記事
 第七代()蕭光振公/媽陳坤(標楷粗體標示者為直系血親)
字輩/排行
祿 開基祖
朝宰
朝相
朝理
 第二代
廷光
廷佐
廷弼
廷時
廷元


 第三代
輝騰


 第四代
志榮


 第五代
正頌
正煥
正養
 第六代
大趾
大毛

 第七代
光振


 第八代
顏淵
順來
順意
順強
昌郎
平治


月子
【編者蕭平治記載】:
媽陳坤簡介:
媽陳坤戶口名蕭陳氏坤,1904(明治37)917日生,1945(昭和20)613日往生(農曆54),陽壽42歲。台中廳武東堡卓乃潭庄27番地,陳阿諒(18751905)、陳周氏甜(18771945)次女,陳其端姪。1911(明治44)417日養子緣組入戶[7]1921(大正10)115[18]kap蕭紹振結婚(結房)
蕭陳氏坤,出世2歲老爸過身,5歲老母閣招後叔,7歲分予蕭--家做新婦仔,18歲結婚到42歲過身24年歲月,生9个囝,42hit年染著瘧疾,閣生第三查某囝,月內中往生。一生勞碌。
大囝蕭顏淵:
二囝蕭順來:
三囝蕭順意:
四囝蕭順強:
五囝蕭順五郎:1938(昭和13)318日生,1940(昭和15)74日往生[2歲外]
六囝蕭平治:
長女蕭罕:17歲嫁普興庄(復興里),佮陳瀧(Lióng)結婚,生百賢、高銘、美惠、美鳳、香蘭。
二女蕭彩:囡仔就予阿媽分去龍潭里良吉庄仔予葉姓做養女,養父愛啉酒無責任,生活艱苦,後來搬去集集大山開墾做工。佮二八水惠民村許江波(--ê)結婚,生鴻鏗、鴻裕、書維。
三女月子:1945(昭和20)516日生,昭和20525日往生[10]

--家第五世徙台祖德建公:(資料來源陳茂龍提供)
大房光輝公(17861846),留中國福建。
二房德建公是開台祖(17911865)(乳名光遠),戶口名陳言,媽李腰(平埔族)大房乞生公(未婚)、二房明盼公(媽謝珠)
三房正直公(18001845)(乳名光堯),媽巫氏(平埔族)後台無法度追蹤。
第六世:崁頂祖明盼公(18311894),戶口名陳聘(18461906),媽謝珠(18491892)分支表
大房其亮()(18751905)(媽周甜18771945)
二房其端公(18791922)(媽謝姜18811955)
三房其力公(18831936)(媽謝寶18971972)
四房添助公(18861957)(予仝庄蕭--家招,媽蕭年18981987)
第七世:大房其亮()(18751905)(媽周甜18771945)分支表
長男新池(18951966)
次男新重(tiông)(18971983)
三男新夏(18991937未婚)
長女阿草(1902~嫁社頭崙仔蕭--)
次女(190419457歲分仝庄蕭--家做新婦仔,19kap蕭紹振結房)
三女(19091979){周甜翁死了後閣再入贅邱川(即俗稱後叔,湳底人,食鴉片,後來予人趕出)所生查某囝,7歲分二林陳--家做新婦仔再結房}
第八世:
新池公(18951966),媽蕭容(19001970)鳳桔、慕章、慕榮、鳳娥、茂田。
新重公(18971983),媽蕭艮(19081946)雁仔、火銘、美那、茂政
新夏公(18991937未婚)
第九世:
慕章(蕭摘品、香、賞、滿、裕賢、裕鑫、愛雪。
慕榮(謝鳳淑真、建源、建華、韋辰。
茂田(未婚)
火銘(早逝)
美那(招婿曹錫榮)織、阿根、瑞瓊()、麗昭、雅妃。
茂政(未婚)

阿祖ê年代:           Tân Bō͘-liông(陳茂龍)Siau Lah-jih(蕭平治)扑字
阿祖kap阿公,我出世晉前攏無世間--abat聽阿爸講起,阿祖kapê大兄,本來tòa-tī chit-má田中鎮內灣砲兵營ê附近。後--    阿祖chiah來崁頂(田中頂潭里)hō͘人招,就按呢阮ê家族to̍htiàm崁頂chhêng-á-kha徛起。
大約百幾年前,田中崁頂是蕭--ê大庄頭,外姓chiâⁿ少,阮姓陳--ê會來tòa崁頂,to̍h是因為阿祖來hō͘崁頂蕭--ê守寡婦招,chit-ê守寡婦to̍h是我ê老祖媽。
老祖媽叫謝珠,本chiâⁿhō͘崁頂chhêng-á-kha--姓大房做家後,結婚bōe1年,翁婿煞來破病過身,留落孤單查某人1身歹命,chiah閣招翁配婿,chit-ê翁婿姓陳,to̍h是我ê阿祖。
阿祖kap祖媽(謝氏珠陳太夫人)生其亮、其瑞、其力、添助四房頭,大房其亮公,生新池、新重、文卿;阿公其瑞公是二房,無搬徙,生萬子、萬和(秀仁)、萬應、文舉(秀舉)、傳木、萬水;三房其力公,生文喜、文篤;四房添助公,hō͘仝庄竹圍仔姓蕭--ê招,生大囝瑞德,姓陳;二囝瑞欉,姓蕭。現在各房頭四散tòa-tī田中崁頂、社頭崙仔、南投市、南投萬丹(名間新街仔)、台北鶯歌、雲林林內各所在。
阿祖ê阿兄乞生公是扛轎--êtī Chhân-tiong街仔媽祖宮(乾德宮)扛轎組kap人扛轎,食阿片,一生無娶,過著羅漢腳仔ê生活,過身都著阿祖去媽祖宮收屍,埋崁頂墓仔埔,知影伊ê出生年月日,kan-nā知影咱人正月初六是伊ê忌日。
聽講阿祖破竹功夫真讚,chiaⁿ-gâu pīⁿ竹籠仔、米lôa、竹碗櫥仔、畚箕各種厝內用ê竹具,起竹管厝、khàm厝頂嘛真khiàng,為著生活,雖然大部分時間攏外口趁食,m̄-koh伊對厝內真有責任,大細項代誌,攏發落kah真四是,gâu hōaⁿ家,kài有大房大兄êpān,替蕭--hak財產,建置田園,受蕭--家各房頭ê o-ló kap尊敬。阿祖想著陳--ê香火使斷,to̍h去唐山(福建漳州府漳浦縣赤湖村)題公媽(神主牌仔)轉來服祀,現此時崁頂陳--姓公廳ê公媽牌,to̍hùi唐山題---tùi公媽牌內底ê記載,kap我做文史工作ê經驗,會使chit推測,咱ê第五世祖,大房光輝公,留中國,二房德建公(乳名光遠)kap小弟三房正直公(乳名光蟯)兩兄弟,冒著危險,橫渡黑水溝來到台灣,有可能先tòa-tī桃園中壢,然後chiah-koh搬徙來田中內灣,kap pêⁿ-pêⁿ是赤湖姓陳ê宗親tòa做夥。
唐山過台灣ê二房祖公德建公,來到台灣了後,hō͘平埔族ê查某招,to̍h是陳媽李太夫人(名李腰招,忌辰咱人912);三房正直公嘛有可能hō͘平埔族巫氏查某招,可惜因為無後嗣無法度證實。
二房德建公派下傳兩大房,大房乞生公,二房明盼公,to̍h是阿祖。
阿祖題轉來公媽了後,to̍h家己對蕭--家分---來,自立門戶,tòa chhêng-á-kha內底虎旁護龍尾,to̍hchit-má祀公媽chit兩間,無--家分一屑屑仔財產,完全靠家己扑拼,建置田園。早期五世祖來台灣ê祖先風水(德建公kap正直公),攏田中內灣,每年清明節,阿祖會chhōa囝孫仔去認祖,可惜tī 1898年戊戌年大水災時,風水攏hō͘水流去(田中舊街仔嘛是hithō͘水流去),m̄-chiah chit-chūn會凍認ê公墓只有ùi六世祖阿祖明盼公,kap大伯公祖乞生公以後ê風水--nîa,目前攏晉塔田中埔頭仔第七示範公墓聚賢堂納骨塔內,食果子拜樹頭,飲水思源,希望後代囝孫,會凍了解。
                                --家第九代囝孫茂龍恭寫2001813

第五世:徙台祖
大房光輝公(留中國)
二房德建公(乳名光遠)(媽李腰招平埔族)大房乞生公、二房明盼公(媽謝珠)三房正直公(乳名光蟯)
第六世:
明盼公(媽謝珠)其亮、其瑞、其力、添助(hō͘仝庄蕭--家招)
第七世:
其亮新池、新重、文卿、坤(查某囝,分仝庄蕭--家做新婦仔,kap紹振結房)
其瑞萬子、萬和(秀仁)、萬應、文舉(秀舉)、傳木、萬水
其力文喜、文篤
添助瑞德(姓陳)、瑞欉(姓蕭)
第八世:
新池
新重
文卿
萬子
萬和(秀仁)
萬應
文舉(秀舉)
傳木茂欽、茂龍、茂騫、茂寅
萬水
文喜
文篤
瑞德(姓陳)
瑞欉(姓蕭)
第九世:
Siau Lah-jih(蕭平治)註:Tân Bō͘-liông(陳茂龍) ê阿祖就是我ê外祖,我ê老母蕭陳坤就是Tân Bō͘-liông(陳茂龍叔伯阿姑。
【增補資料請自己記載於下方備查】: