2021年5月28日 星期五

佛法精要:Hu̍thoat chengiàu

 當代南傳佛教大師(LIVINN GBUDDHISTMASTERS)

佛法精要:Hu̍thoat chengiàu

修行攏是以消除貪、瞋、無明為目標,提掉內心自私自利ê根源。

Siuhēng lóngsī í siautî tham, chhin,bûbêng ûi bo̍kphiau, the̍htiāu lāisim chūsu chūlī ê kingoân.

培養正念是所有內觀禪修ê基礎,著是培養慈悲。

Pôeiáng chèngliām sī só͘ū lāikoan(Vipassanā) siânsiu ê kichhó͘, tio̍hsī pôeiáng chûpi.

法遍佈一切,無論東方、西方,真理攏共款。

Hoat phiànpò͘ itchhè, bôlūn tanghng, sehng, chinlí lóng kângkhoán.

修禪是心靈ê訓練功夫,伊教咱降伏、收攝kap觀察內心。

Siusiân sī simlêng ê hùnliān kanghu, i kàlán hângho̍k, siuliap kap koanchhat lāisim.

解開慣性制約ê過程是身心ê步調放慢落來,觀察受、想、行、識ê瀑流。

Káikhui koànsèng chèiak " ê kòethêng sī kā simsin pō͘tiāu pàngbānlo̍hlâi, koanchhat siū, sióng, hêng, sit ê chúichhiâng.

咱平常時攏hō͘家己ê欲望、偏見、習慣kap本能牽leh行。

Lán pêngsiângsî lóng hō͘ katī ê io̍kbāng, phiankiàn, si̍pkoàn kap púnlêng khan leh kiâⁿ.

禪修著是教咱保持清醒kap警覺,hō͘ùi

Siânsiu to̍hsī kàlán póchhî chhengchhéⁿ kap kéngkak, hō͘lán ùi

慣性ê制約中解脫出來,領悟身心變化ê過程。

koànsèng ê chèiak tiong káithoatchhut-lâi, léng-gō͘ tio̍h sinsim chi̍ttiapkú piànhòa ê kòetêng. 

禪修hō͘人體驗三項代誌:無常、苦、無我。

Siânsiu hō͘lâng thégiām saⁿhāng tāichì: bû-siâng, khó͘, bûngó͘.

Ānattā:無我,無本質,無實體。Kap無常、苦仝款是現象ê 3項基本特質。)

2021年5月4日 星期二

《阿瑛!啊》序文

                                                                                                                  

《阿瑛!啊》這本小說是張聰敏先生作品,pún-chiâⁿ是手寫稿,後--像有拍做電腦文書,斯當時聰敏兄ê電腦輸入kài順手。

1997218日,聰敏兄往生了後,聰敏嫂盧惠寬文稿交hō͘我處理訂正校對,準備出冊,19971018日我寫chiah chit篇序文。

19999月,彰化縣立文化中心出版《阿瑛!啊》,冊內kan-nā有縣長kap主任兩篇序文,我ê chit篇序文soah無囥入,感覺較bô-chhái

台文ê百年志業----為《阿瑛啊》chit 本小說做見證----蕭平治<Siau,Lah-jih

伊為台文(台語文字化)一路行一路走,走到人生盡磅無回頭,留落百年志業ǹg 望推sak 台文ê 同志繼續行,行向未來有一工,台灣人會凍:「心存台灣情,嘴講台灣話,手寫台語文。」伊,著是張聰敏先生,彰化台文聯誼會ê 老大哥,《阿瑛啊》chit 本小說ê 作者。

1950年代尾流,伊高中時代,就趣味寫文章。斯當時島內ê 報紙雜誌時常出現伊ê 作品,照講是歡喜代一層, - kú 伊煞愈寫愈懊惱,懊惱bē 凍寫出伊心內對台灣ê 疼痛。台灣人ê 台灣情,應該愛用台灣話才有才調講分明;華文來寫,卡寫嘛寫 bē 清。無法度磕著心肝í -á ê têng ,只好靠hit 支文筆『無病呻吟』,每一擺寫煞,伊家己都 leh 寫啥麼出頭。聽講hit 當時,有一位老師kā 伊講會凍寫台語,真可惜伊 beh 按怎做起,鬱卒失望煞來封筆,一封二十年。

六、 七年前,台文ê 事業開始起飛,惹起張聰敏先生ê 新希望,伊開始kut-l四界走chhōe,南北二路,無惜時間金錢,beh chhōe 台文先覺先知。Bat kap 洪惟仁教授學過台語聲韻,扑了真好ê 地基。到kah 1994年,探聽鄭良偉教授轉來清華大學教台語,伊歡喜kah bē 落眠,自按呢每禮拜走新竹kap 鄭教授學「台語文字」。咱攏知影,鄭教授tī-lehsak 漢羅lāchit 種方式,漢字會通就寫漢字,若bē 通就寫羅馬字, 免操心漢字hit 字是啥麼?羅馬字是外國人ê ,用khit 來感覺ge-ge,經過爭辯、參詳、深入了解,才感覺漢羅ê 文體實在好用,會凍100%來表達咱ê 父母話。心內話有teh tháu ,早前ê 鬱卒、懊惱自按呢bē 記得了了;自按呢全心來學漢羅lāê 「技術問題」:漢字beh 按怎選,羅馬字beh 按怎寫卡好勢。一路行--來,無回頭無後悔。

TĪ 五、六冬前,聰敏兄就teh 寫一齣平埔族ê 開拓、奮鬥、心酸歷史ê 長篇小說〈百年志業〉,描寫百外年前平埔族,受盡漢人侮辱、搶奪、欺凌、壓迫,煞不得已kap漢人通婚ê 無奈過程。伊嘛知,咱ê 血內有真濟平埔族ê 目屎;伊bat 為著故事ê 劇情來悽慘哭kah 目屎滴胸前。本成是華文作品,已經寫boeh 一半,chit-mái 伊已經學會曉寫台文,當然著愛將華文改做台灣話才會凍喝出心聲。講改就改,一改才知代,〈百年志業〉ê 文字、語句卡有水準來描述,伊chhân-chhân 將〈百年志業〉暫停工,換來寫chit 篇卡短、卡通俗ê 〈阿瑛啊〉小說。

伊講che是台文實驗小說,既然實驗,著愛斟酌台文用字、語意、語法等等ê 問題, -nā 單單會曉聲韻、變調就有法度解決ê 代誌。伊跟隨鄭教授一直學、一直寫,為著beh hō͘ 進度閣卡緊咧,伊嘛用心計較潦落去學電腦,應用鄭教授開發出來ê TW301台文軟體拚勢實驗、描寫、修正,改了一擺閣一擺,無到滿意 願放。Che是上hō͘ 人感心ê 所在,嘛是伊家己甘願ê 付出。

《阿瑛啊》chit 本小說,內底真濟對話,攏是彰化、台中地區ê 純正台灣話。1940年代到kah 1990 ê 新世界,庄腳人ê 交談、生理人leh 喝貨;有土直、有粗魯;有查某人ê lā甜,嘛有老歲仔人哀哀chp-chp ê 可憐話;有輕聲細說,有喝大喝細,chhoh-kàn-kiāu ê 話免歹勢;外省話kap 台灣國語lām leh 戇戇se̍h Taⁿ lō͘ 害,聲韻ê 問題有得解,上歹排解是內底遐ê tp-tp tih-tih ,「有聲音無字影」ê 輕聲kap 隨前變調ê 表達,beh 按怎寫、beh 按怎應用符號,才會原音出現kah 好勢好勢?兩年前遮ê 是真罕得teh 探討ê 問題,煞hō͘ 伊頭殼mo͘h leh se̍h 

 

見若聯誼聚會,討論遮ê 問題,伊tō 目睭金金金,耳孔靈靈靈。本來是「阿瑛仔」,阿瑛仔?感覺有淡薄仔怪奇,音韻無準,好親像 是,「阿瑛仔」kap「阿瑛--a ,應該是無kāng 音,嘛無kāng 意,路尾才改做「阿瑛--a 」(阿瑛啊)。親像chit ê 無仝ê 音尾,咱台灣Ho -Lo話真正濟,若無解決是beh 按怎寫會好勢?Chit 點是《阿瑛啊》內底上大ê 實驗問題。

看冊ê 鄉親逐家,請ùi 語言chit 方面切入來欣賞chit 本冊。實驗ê 代誌本來著有真濟問題,除了肯定聰敏兄ê 實際扑拼,嘛勞煩台文界ê 朋友,相及會齊,做夥來研究,按怎來寫台文卡好勢。

台文ê 工課是一件百年ê 工程,聰敏兄ê 〈百年志業〉小說未完成,但是伊《阿瑛啊》ê 台文實驗作品,著是咱「心存台灣情,嘴講台灣話,手寫台語文。」ê 「百年志業」工課。

紀念聰敏兄,阮beh 照伊ê 路來行,嘛請逐家來扑拼。

19971018 tī Chhân-tiong-ng chhù-lā

 

2021年5月3日 星期一

1997.2.18 故張聰敏先生過身留予台文界朋友無限e5 懷念kap m7 甘

1997.2.18 故張聰敏先生過身留予台文界朋友無限e5 懷念kap m7 甘: <CHTBTS>

彰化台文通訊聯誼會<CHTBTS>ti7 台語網路頂發佈不幸消息:
網路頂e5 兄弟姊妹:(先倒一碗清水予我 !)
請逐家恬恬聽小弟報告一個心痛e5 消息!
彰化聯誼會e5 老大,台文e5 指導者,推sak台文e5 鼓勵者、安慰者、張聰敏大兄,ti7 今仔日早起時(1997.2.18)離開咱逐家--a!親像好天時e5 一聲chhe3 雷,chiah-ni有向望e5台文先覺,soah m7 koh 繼續ka7 咱指導啟示,che m7- na7是彰化台文通訊聯誼會<CHTBTS>e5 phah-sng2,koh khah 是咱台文界e5損失。
聰敏兄本成是一個華文作家,幾年前伊chhan5-chhan5 liau5-loh8 來台文e5 研究kap創作,就無計較結果kap名利,除了鼓吹人去做以外,家己ma7 實實在在teh 創作,〈阿瑛啊!〉著是伊e5 成績,beh十萬字e5 小說作品,經過學白話字e5 訓練,為著beh hou7 台語文字化e5 可能性,會tang3 hou7 人肯定,伊!敬愛e5 聰敏兄!無惜家己e5 年歲已經五十外,身體koh m7 是外好,親像人講--e5 「m7-siau3-hiauhN」,koh ia7 敢chham 人學電腦,利用鄭良偉教授e5 <TW301>台文文書處理來輸入伊e5 作品〈阿瑛啊!〉。目的嘛是beh hou7 人看講:用台語來寫文章嘛是有法度「我e5 手寫我e5 嘴,我e5 嘴有法度講出我e5 心!」Aih!無疑誤,冊猶未出版,伊!我敬愛e5 聰敏兄!Soah自an2-ni 無聲無soeh 來離開--lo3 !
舊年,為著beh閣卡進一步來推sak台語,聰敏兄已經學會曉<HOTSYSR>台文系統e5 輸入法,嘛會曉入網路kap逐家研究開講,聰敏兄講ti7 網路頂kap逐家開講是一種誠爽e5 代誌,輕輕鬆鬆著會tang3 講咱e5 話,閣會tang3 kap逐家學一寡台文e5 知識。哪知伊chiah peh-chiuN7 網路,tu2-beh 開始kap咱開講nia7-nia7,伊著恬恬來離開--咱lo3!
請逐家目睭kheh-kheh,恬恬來懷念咱e5 聰敏兄!
聰敏兄!請你笑笑去--pah !咱e5 台文是有向望--e5 !咱e5 台灣嘛是有向望--e5 !
<CHTBTS>Siau Peng-ti (Lah-Jih.S )1997.2.18 暗時
(蕭平治老師:田中國小教師)
良光兄平安:
我e5 E- Mail 住址改做:hoktong@changhua.ncue.edu.tw.請你幫我通知台語網,予網路e5 朋友知影。
另外報告一個不幸e5 消息,聰敏兄ti7 chang 早起因為肺炎離開世間,咱台文界痛失一位勇將,真是可惜。
福當上1997.2.19.
(陳福當老師:彰化市大竹國小教師)
網路e5 朋友逐家平安:
彰化<TBTS>聯誼會e5 張聰敏先生ti7 chang 早起「蒙主調回」。
聰敏兄本底有糖尿病kap心臟病,過年以後染著重感冒,因為病院無床位,遷延到頂幾日才入院,病症一直惡化,後來併發症發作,引起肺炎,不幸ti7 chang 早起透早四點外來結束伊人生e5 路途。咱台文界痛失一位勇將,實在可惜。
有關聰敏兄出山e5 日期,我初步e5 了解是三月初五,確定e5 日期e7 閣ti7 網路通知各位。
彰化台文通訊聯誼會<CHTBTS>連絡人:陳福當上1997.2.19.暗時10點25分
平治兄:
聽著chit個消息,我感覺真艱苦,因為聰敏兄是我e5 同年--e5 ,請你轉達我e5 哀思予伊厝裡內底e5 親人,雖然我kap in 無熟似。
Ti7 1993年熱天,阮台中市台語社beh 創立e5 時,伊嘛有來台中tau3- saN-kang7 ,嘛是阮社e5 創始會員之一。聰敏兄是一個真熱心、真扑拼、真phoh-sit8 、閣卡有真強台灣意識e5 同志。
請你將有關聰敏兄e5 後事ti7 網路面頂繼續講予咱chia--e5 台語伴知影、若是tou5 - hap8 會抵好、相信有真濟人會去到彰化來kap聰敏兄見最後一面。多謝!
Lim Chheng-Siang 敬上
(林清祥教授:東海大學資訊系主任)
平治兄、彰化e5 台文朋友:
聰敏兄對台文完全奉獻e5 精神,kap伊e5 寫作,就是伊留予台灣語文e5 永遠e5 禮物。咱做夥來紀念伊,學伊e5 樣。
陳雷敬拜(加拿大醫師台文作家)
平治兄:
透早入來網路,收著你e5 批,知影聰敏兄過身e5 消息,心肝誠艱苦,即呢有向望e5 台文作家,頂日仔才去in兜,chiah-leh kap伊討論beh 按怎掠網路頂e5 好資料……真正想be7 到,真正嚨喉會tiN7 ……che 是台語文學史上e5 大損失,是咱chia--e5 朋友e5 大悲痛。
我才想講theng3-hau7 手邊e5 「吳新榮選集」編好勢,就beh 好好a 寫chit 篇〈阿瑛啊!〉e5 評論,che 嘛是伊在生我就ka7 伊答應--e5 ,如今……伊煞be7 赴看著--a!
平治兄,伊是按怎來過身--e5 ?好好a 人,身體看起來嘛真勇壯e5 款?
伊e5 殯葬儀式是叨一工?請你ka7 逐家講一下。
興昌1997.02.19(呂興昌:和美人,清華大學教授)
平治兄、彰化聯誼會e5 朋友:
聽著聰敏兄過身e5 消息,實在予阮真痛心,我kap聰敏兄嫂見面熟似是ti7 LA e5「台文夏令營」,因為我嘛是彰化人,所以有特別kap聰敏兄嫂「認親」過,講誠濟話。 Ti7 我e5 印象內底,伊是一位親切、好做夥、真有理想e5 人、伊對台文e5 熱心kap無條件e5 奉獻、攏會tang3 做阮逐家e5 模範kap鼓勵、阮永遠siau3 念伊,願主引 chhoa7賜福伊。
Loa Pek-Ni Toronto TBTS LGH
(賴柏年牧師:加拿大Toronto TBTS 聯誼會,大村人)
福當兄、平治兄、kap 彰化聯誼會e5 朋友:
聽著聰敏兄過身e5 消息,心情kui-kang攏真鬱卒!
我愛講幾項我所bat e5 聰敏兄,用按呢來紀念伊!
聰敏兄是一個對朋友熱心e5 人:逐擺我轉去台灣,伊攏真熱情邀請我,著愛去拜訪恁彰化聯誼會。逐遍伊攏事先替我訂彰化hit 間上大間e5 旅社,kian3-pai2 我千交代萬交代,請伊A-thang 先替我付旅社錢,但是kian3-pai2 我beh 去旅社納錢e5 時,錢攏已經納了--a。
聰敏兄是一個無求出名腳踏實地e5 人:台文通訊ti7 台灣各所在bat 有十五個聯誼會,M7-koh 到chit-mai2 kan-na7 恁彰化聯誼會有繼續按時teh 聚會,每擺我若想著台灣e5 草根運動,我就想著彰化聯誼會。
聰敏兄是一個婦女運動e5 實踐者:我kap聰敏嫂kan- na7 ti7 「北美台語文夏令營」見過一面,單面我對聰敏嫂teh 做e5 環保運動kap政治運動,加減攏有了解,因為聰敏兄不時ka7 我提起「盧小姐」所teh 做--e5 代誌,(伊用按呢來稱呼伊e5 牽手)。In翁某二人ti7 無仝e5 戰場互相支援,為台灣e5 前途teh 扑拼。伊所寫e5 〈阿瑛啊!〉(七萬外字小說)是用台灣婦女e5 一生來寫--e5 ,我一直想beh 問伊創作e5 動機,m7- ku2 chit-mai2 無機會--a。
聰敏兄是一位台灣主體意識真清楚e5 人:伊hit 篇猶未完成e5 史材劇「百年志業」是用彰化平埔族做中心e5 歷史劇。伊有用心企劃查考平埔族分佈e5 地頭。我一直有teh 想beh chhoa7 伊去參觀賴貫一個用平埔族做史觀e5 「台灣文物館」,m7-koh chit-mai2 無機會--a。
聰敏兄是一位熱心推廣台文e5 人:聰敏兄中文寫作kap漢文背景,應該是無贊成羅馬字e5 人,聽講伊去清華聽良偉(良光e5 阿兄鄭良偉教授)e5 課時,本來是beh 去反對羅馬字--e5 ,(伊過去有學過十五音)想be7 到聽幾遍課了後,煞成做羅馬字上堅強e5 支持者。伊bat 對台語網內面無標聲調e5 寫法真煩惱。
聰敏兄是一位主動實踐e5 人:真濟人攏講向少年人教台文真要緊,但是真少人向家己e5 囡仔推銷台文,聰敏兄bat ka7 我講伊e5 囡仔有一個有寫作e5 天分,伊不時teh 想辦法來ka7 介紹台文。
聰敏兄是一個肯學習不時teh 充實家己e5 人:伊ui3 三冬前心臟開刀,身體m7 是真勇,但是伊beh 六十歲--a ,可能本來連keyboard(鍵盤)嘛be7 曉拍,chit幾冬ka7 台文電腦學kah 真好勢,真少人會tang3 像伊按呢。
雖然kap聰敏兄見面e5 機會m7 是真濟,A-koh 心內感覺伊是一位真親e5 朋友,伊大我十二歲,但是伊無用長輩e5 派頭kap我講話,che予我無形中an3 伊hia 學真濟寶貴e5 人生經驗。
Ti7人生e5 路途中間,我感謝上帝予我有機會熟似著聰敏兄chit 款e5 朋友!
良光上19. Feb .1997. 01:36
(鄭良光:台文通訊主編)(台南人)
福當先生kap平治兄:
多謝恁報阮知聰敏先生「榮歸主懷」。做伊ti7 網路e5一個朋友,對心底表示我e5 m7 甘、痛苦kap追念。
Chit位台文kap台灣文化e5 chu-chhiong者,hiah少年就來離開世間,予阮滿心e5 m7 甘kap追悼。Ti7 chit個痛苦中,我愛恁知阮kap彰化TBTS每一個會員、張先生e5 遺族、親成、朋友kang7 一個心悲哀一慟。Chit個損失,向望伊一生行過e5 好腳跡,會tang3 留teh 予阮做指標阮e5 模範,予阮chit群後代e5 人thang 學習閣用實行來紀念伊。
Ng Chin-Kiu, Ottawa,Canada(黃真救)
平治兄以及彰化e5 朋友:
請逐家節哀,聰敏兄台文小說e5 成就絕對會予伊閣活落來!
請保重!
--KhinhoaN(李勤岸)
興昌兄:
請你ka7 鄭邦鎮(教授)提醒一下!我有ka7 推薦聰敏兄e5 〈阿瑛啊!〉,伊有答應beh ti7 台灣文藝刊登。
--KhinhoaN(Hawaii 大學語言博士)(新化人)
福當先生kap平治先生:平安!
小弟拄仔對美國轉來New York。已經有十日無看E-mail--lah,今日開機才收著聰敏兄過身e5 消息,予我心內非常悲傷。
我舊年ti7 LA 第一次看著伊kap伊e5 婦人人,有講真濟話,會後閣ti7 去Grand Canyon e5 路中,嘛有幾日做夥,chit-ma2猶ti7 目睭前看著伊誠懇e5 笑容。
我相信伊留咱台文運動者真大e5 遺產,咱beh 紀念伊e5 生,也對伊e5 死來得著閣卡大e5 力量,繼續晉前。
阮真愛用「聰美紀念基金會」e5 名義,寄一份弔禮予伊e5 家族,m7 知著寄去甚麼所在?阮若是beh 做花環(wreath),m7 知美金支票會通無?
阮ti7 Ui-Hiong教會聰美基金會,深深懷念敬愛e5 聰敏兄。伊是一位榮光上帝e5 真理,行ti7 戰場e5 頭前e5 戰士。Chit-e5 禮拜,阮ti7 禮拜中beh 全部為伊來做紀念禮拜。
請代替阮ka7 遺族致哀。
Tan PhekSiu牧師敬上。
(陳柏壽:衛鄉台灣教會牧師,NewYork聰美紀念基金會)(斗六人)