2012年11月28日 星期三

19540900_惡補10個月kap鄭來生老師 Lah-jih_20121120

19540900_惡補10個月kap鄭來生老師 Lah-jih_20121120

Kā人講Lah-jih讀牛仔班出業無人ài信,「讀牛仔班ē-tàng做老師?ā有可能?」
50歲hit年主持阮hit屆國民學校同窗會,會後猶有人leh問:Lah-jih你chit-má leh創啥?

1954年7月初,田中第一國民學校第九屆出業,結束6年讀冊生活,畢業典禮結束,手裡phóng 1張畢業證書、2張獎狀、1本詞典、1本字典,內心歡喜得著鎮長賞kap服務站長賞,che是牛仔班第一名ê榮譽。轉到厝--裡 阿爸、阿伯攏o-ló,阿兄、阿嫂mā一直kā人展:「阮Jih--è 真khiàng,得著鎮長賞,1班chiah 1个,真無簡單。」
Siáⁿ知歡喜無幾工,to̍h歡喜bē起來--à,kui工閒仙仙,四界hō-lí-hō-sō,m̄知boeh創啥?阿爸叫去田裡khau草,khû無幾分鐘to̍h講boeh轉去厝--裡 看冊,看chi̍t-kho͘ 「o͘ⁿ」--leh,除了讀過ê教科書,哪有啥物「冊」?只是貧惰借口--niā-niā,規氣來去chhoē囡仔伴chhit-thô,根熟牛仔班已經sńg年外,慣勢--lò͘。
7月底,A-ba̍k A-chiàng相招kā阿爸講:「阮boeh招Lah-jih--è 來去考補習班 好--bò͘?讀補習班to̍h ē-tàng去考初中--ō͘!」
「Ā有法度!」che是阿爸慣勢ê話母,聽聲to̍h知伊ê無奈,無錢所致,只有tiām-tiām無出聲。
「Lah-jih!恁三兄tī店仔hia叫你去。」三兄leh叫定著有好空--e。
「Jih--ē,chit 30箍提去翕相kap報名!」原來是A-ba̍k kap A-chiàng去講hō͘三兄知。che是頭一擺參加比輸贏ê考試,結果Lah-jih考tiâu,A-ba̍k A-chiàng 「nǹg甘蔗園溝轉--來」, A-ba̍k A-chiàng in阿公按呢keng-thé in 兩人考無tiâu。
升學主義日人時代to̍h有,日本人轉去了後補習風氣猶原繼續,1954 hit年,學校為著方便考無tiâu ê學生進修,特別招chit班補習班,因為報名人數siuⁿ過濟soah著用考試來分輸贏,錄取50幾个,二八水、chhân-tiong-ng、社頭攏有,上遠一个tòa三家村,因為無學籍,免納學費,其他參考書、簿仔鉛筆、考試紙需要交錢hō͘老師買, 擔任級任是鄭來生老師,he「補習班」ná像變通辦法成立--è,有人講是「7年級」,阮家己消遣講做「補chi̍t-khang」。

「補chi̍t-khang」9月1日開始上課,學生多數是考初中考無tiâu抑是考無理想,無--to̍h像Lah-jih按呢牛仔班出業--è,ē使得講程度低成績無好ê學生khioh-khioh做伙補習ê 1班,ē記得6--月畢業考,總共考6科,Lah-jih chiah考277分,是牛仔班第一名,m̄-chiah鄭老師教阮ùi 4年級下學期復習起,然後chiah紲接 5年級6年級,9月1日到隔轉年7月1日投考,mā-chiah 10 kó͘月,時間有夠迫。

復習4年級下學期功課ná像leh走飆,無半個月to̍h影過--à,閣來老師to̍h ná教ná復習ná考試,1禮拜小考至少10擺,每個月著mo͘h-leh-khàu 1擺 (模擬考)。老師chiâⁿ有計畫,小考用--ē ê考試紙是kā 8開畫圖紙切做6份,雙面ē使得用,寫算術10條tú好tú好,考國語考常識mā適合,分紙張好分好收,boeh寫boeh改真利便,「交換改」ē-tàng節省老師氣力kap時間,快速有效率,che是「補1孔」ê班級,無leh教寫字無leh教了解kap欣賞,ē-hiáu寫正確答案為第一,練習練習閣再練習,考試批改考試批改閣再考試批改,老師刻鋼板油印ê考卷攏印刷3份以上,chit禮拜教了著用,後個月復習mā著用,後學期總復習當然著用,m̄是內行ê明星老師bē-hiáu按呢計畫。鄭老師是hit-tang時 ê惡補名師,面 生做戽斗戽斗,khan 1支圓框目鏡,chiâⁿ有形威,惡khia̍k-khia̍k ē giâ籐條摃人尻川䫌,學生囡仔真驚--伊,家長卻是真佩服--伊,尻川後學生攏叫伊「阿猴--ē!」

講著「phah」,Lah-jih實在ē驚,在來to̍h乖巧gâu讀冊,厝--裡hō͘阿爸phah ê經驗 ē-tàng算擺,學校hō͘老師phah mā kan-nā讀4年--ē hit-pái, hit-pái 閣是因為無揣大支箠仔hō͘老師,惹老師受氣所致。聽講鄭老師phah學生是按照考試成績決定,Lah-jih讀牛仔班,成績足ló͘--è,恐驚ē時常hō͘老師phah,驚惶tī心內,不時leh觀察老師hia 是m̄是有箠仔抑是籐條,好佳哉,kan-nā有一支kí烏枋ê教鞭--niâ,m̄是籐條。tn̄g-tio̍h考試無及格時,老師mā無用phah--è,kan-nā罵罵--leh to̍h準tú-soah,若是無認真聽老師上課,伊ē khian粉筆提醒,真準--ō͘,罕罕chiah-ē khian m̄-tio̍h人,所以逐家攏m̄敢tèⁿ-siáu,乖乖仔上課。

Hit-tang-chūn國民學校ê課程包含:公民訓練,國語(說話、讀書、作文、寫字),算術(筆算、珠算),常識(社會:公民、歷史、地理;自然),工作(美術、勞作),唱遊(音樂、體育)。高年級月考考國語、算術、 公民、歷史、地理、自然6科目,初中入學考試kan-nā考國語、算術kap常識3科,m̄-chiah老師siōng-kài致重算術chit科,國語科字形、注音、造詞、造句ngē記上有效,鉤破音kài bái-châi,老師ē特別提醒,若是歷史、地理,仝款死記、死背無撇步,因為he歷史、地理也m̄是講古kap chhit-thô,若boeh講透機,話to̍h講bē離,beh thái-thó有hit-lō͘美國時間,而且chit方面ê智識老師敢to̍h有法度了解偌儕?自然科仝款用暗念暗記,啥物觀察、實驗,連聽都m̄-bat聽--過,總講一句,常識科暗記、ngē記、背了閣再背,然後考試看效果to̍h-tio̍h。

早起7點開始上課,下晡慢1點鐘放學,中晝歇睏點半鐘,著行20外分鐘路轉去食飯chiah koh轉來學校,囡仔跤m̄知thiám,記得是1個月後,老師講後禮拜著開始加強補習,開始進入戰鬥,chit-má boeh調整上課時間:早起仝款7點上課,下晡照學校時間5點放學,暗時6點to̍h-ài轉來學校上課,10點放學,1個月ê補習費收20箍,電火錢貼2箍。老師講早起時較有精神,所以10點進前教算術,10點後教國語kap常識,下晡復習兼考試,暗時mā是教算術kap考試、練習。國語、常識用背--ē認真記較無問題,算術to̍h較食力,+-× ÷ ê四則計算是無問題,當教到分數ê除法,尤其是分數除分數時,真正tn̄g-tio̍h大困難,m̄知boeh按怎算,老師烏枋頂比手話刀講kah嘴nōa全波,Lah-jih台腳「有聽沒有懂」,聽無to̍h是聽無,考試紙分--落來,仝桌許榮吉一時仔寫了了,老師1聲「交換批改」,許榮吉攏總「著」100分,「Lah-jih--è,你攏m̄-tio̍h--liah!」知--lah,iàn-khì tī心內,bē-hiáu當然mā攏m̄-tio̍h。
「 Lah-jih--è,看我ê,改改--leh!」許榮吉是一年級讀到四年級上mah-chih ê同學,細細聲kā考試紙tu倒轉來。
「逐家改好--à-ho͘ⁿh,100分--e giâ手。」老師利用「交換批改」時間lim茶pok薰小歇睏,許榮吉100分 kā手giâ koân-koân,順紲kā Lah-jih ê手tàu giâ-koân,chit種重複ê戲齣演boeh到1個月,謝天謝地,無人發覺,老師mā一直「莫宰羊」無感覺,感謝好朋友tàu-saⁿ-kāng,mā感謝家己「作弊(choh-pè)」度難關,閣非常認真kā「chit孔」補--起來,3個月後,成績「突飛猛進」進步到家己mā驚chi̍t-tiô,每10擺考試ê平均m̄是70外to̍h是80外。為著boeh刺激競爭效果,老師閣用1步,kā每10擺考試ê成績按懸低分排名次定坐位,第一名坐頭前排正爿第一位,上尾名坐上後壁,Lah-jih ùi中排一直向前行,到kah下學期第一位to̍h罕得有人kap Lah-jih爭,chit時老師mā發覺著Lah-jih ê才調,聽同學叫「Lah-jih」,伊mā tòe人叫「 Large」,伊閣kā阮解說講「Large」to̍h是「大--ē」ê意思。

「算術」教學,頂學期重點tī整數、分數、小數ê加減乘除運算,下學期to̍h開始「應用問題」ê開破kap挑戰,老師想盡各種比論,背公式,教撇步,比手兼話刀,用心開破hō͘學生理解,學生to̍h ná背公式、ná算看覓、ná參考老師ê撇步,確實是困難挑戰。長度是十進位,面積是百進位,體積是千進位,十進位百進位容易理解,啥物是千進位to̍h oh-tit了解,面積kap地積有啥物無仝?特別是he立體形ê表面面積,看ē著頭前面to̍h看bē-tio̍h後壁面,看ē著正爿to̍h看bē著倒爿,看ē著頂面to̍h看bē著下面,算kah霧sà-sà;和差問題、水流問題、有餘 kap不足問題,認真聽認真算to̍h ē-hiáu;像he雞兔關仝椆,頭幾粒,跤幾支,問你雞幾隻兔幾隻?實在無合理;上tiau-kó͘͘人ê題目是:1粒露螺peh 2.55公尺koân ê竹篙,日--時peh 45公分,暝--時倒退15公分,請問露螺幾工ē-tàng peh上竹篙尾溜?真正考倒師傅。有時老師mā開破到家己gāng--khì,補習到chit坎站,大部份同學攏頭殼mo͘h-leh燒,Lah-jih soah愈算愈趣味,有時老師koh-ē問講按怎算?老師講:「m̄是bē-hiáu算,若用代數算真緊to̍h算ē出--來,老師只是m̄知影boeh用啥物方法,chiah有法度kái-phòa hō͘逐家了解ē-hiáu算。」真正有影講kah hō͘你bat,嘴鬚to̍h好phah結。

鄭老師確實是明星老師,教算術一流--ē,特別「應用問題」,伊用畫圖說明,比「圖解算術」參考書閣較詳細頂真,強調每列一个計算ê「式」,lòng tio̍h簡單寫說明文字,伊講說明文字寫ē出--來,to̍h證明已經了解,而且koh要求阮一定著排hō͘整齊。若tn̄g-tio̍h he真pháiⁿ說明真pháiⁿ了解ê問題,伊to̍h強迫ài用ngē記--è,kap記he歷史年代、地理位置仝款,chhun--e無啥物撇步。親像boeh按怎分別是除--ē 抑是乘--ē,伊to̍h強調hit字『的』ê意思,『什麼的⋯』後壁一定是「 ×」法,閣特別用台語講「siáⁿ-mih ê⋯」一定是乘法,「5角ê鉛筆買5支,要多少錢?」當然用乘法,若「15平方公尺的土地切成3塊,每塊多少?」若用乘法去算敢著?chit款ê撇步soah hō͘ Lah-jih感覺怪怪懷疑懷疑。窮實講,解題ê撇步,鄭老師確實教真濟閣真有道理。

人生變化無定數,改變Lah-jih牛仔班命運,鄭來生老師算是非常重要ê貴人,siōng-kài感謝--ē to̍h是第一學期伊無giâ箠仔phah囡仔,tī Lah-jih表現頇慢hit段日子,ē-tàng hō͘ Lah-jih維持自尊,安心phah拚讀冊,雖罔tòe-bē-tio̍h進度,時常考無及格,而且無法度完成課後宿題,tī厝--裡因為宿題bē-hiáu,寫kah phak-tī桌頂哭,老爸m̄甘soah叫Lah-jih mài讀,是家己堅持boeh讀,是因為老師bē kā人phah,chiah-ē繼續讀--落去,hit段時間,10個月ê日子,只有歇禮拜日kap咱人過年2工,大部份上課ê日子是早起6點to̍h出門,下晡kap boeh暗仔轉來食飯,暗時著讀到10點放學,chiah koh半行走20外分鐘,到厝已經更深夜靜,kan-nā chhun阿爸猶未睏leh等,有時閣有宿題ài寫,按呢--無打緊,若tn̄g-tio̍h透風落雨天,真正有影liân-hôe-á嬸婆--òe,有夠苦憐--ē,仝庄2个同伴蕭國照kap蕭吉平攏boeh歇睏,kan-nā chhun Lah-jih孤一人出門,暗時10點放學,boeh行20分鐘暗路,是暗眠摸ê暗路,hit-chūn學校門口路燈1-pha,公里外chiah koh 1-pha,chhun--e只有天星抑是月娘,落雨答滴北風sǹg-sǹg-kiò,無雨衫,戴大頂瓜笠,阿爸hō͘ Lah-jih穿伊ê雨鞋chah 1支手電仔(火),交代m̄-thang 一直chhiō,電藥(電池)貴蔘蔘,hō͘你做膽to̍h好,行街路猶算好行,過第二pha路燈以後to̍h真hiau-hēng,尤其行轉來到Tóng-á潭,路邊全是刺竹模,àm-sàm無看路痕,北風一直吹,竹模to̍h iⁿ-oaiⁿ吼,路邊樹影tī烏暗中搖--leh搖--leh,穿hit雙阿爸ê雨靴管,chho̍p--leh chho̍p--leh伴心情,土腳雨水tòe雨鞋噴濺到跤後曲,更加冷ki-ki、寒sih-sih,驚惶、恐怖tiàm心內製造,愈想愈驚,ná行ná緊,m̄敢越頭,一心一意注心細膩看手電仔chhiō路,頭lê-lê向前行。50年代ê囡仔lóng mā驚鬼,敢講Lah-jih m̄驚,「心正m̄驚鬼」Lah-jih細漢to̍h按呢了解,雖罔驚惶,猶是心神掠定家己安慰。

戰鬥ê日子1工1工一直過,決勝負ê日期mā漸漸迫近,老師開始調查「boeh考tó位?」Lah-jih戇戇m̄知啥物?探聽同學chiah知有彰中、員中、實中、北中可選,hit-chūn各校單獨招生,聽人講彰中siōng-kài歹考,to̍h報名彰中,老師緊張繼續leh加強,學生繼續leh加油,老師sa出法寶開始phah囡仔,「籐條giâ-chiūⁿ手,m̄管chhin-chiâⁿ抑朋友。」有夠衰,頭一个開張to̍h是Lah-jih,因為常識科考無到老師訂ê標準,phah 2下「large--è,boeh可彰中--lioh!」順紲khau-sé警告,好佳哉,無見笑,因為已經是班--裡 第一名。
考期到,老師親身chhōa學生「chiūⁿ驚赴考」,第一節考國語,老師無問輸贏,第二節考算術,Lah-jih輕輕鬆鬆,下課鐘響,老師緊張萬分「是非題第二題,你答著抑m̄著?」
「m̄著!」
「ò͘!我知--a!」老師一聲我知--a!Lah-jih心內mā已經倒頭栽,hit題m̄著去--à,1題4分,倒扣8分,算術只考92分, 冤枉, 實在冤枉, m̄是Lah-jih bē-hiáu,是Lah-jih認真聽老師ê話:「面積kap地積無仝,面積單位是平方公尺平方公里;地積是leh算土地、田地,單位是公頃、公畝,千萬m̄-thang hut m̄著--去。」
Hit第二題是非題是按呢寫:
有一塊地,長30公尺,寬20公尺,面積是600平方公尺⋯⋯(      )
Lah-jih ê答案是(-)m̄是(+),現了8分,實在冤枉,好佳哉實力有夠,猶原考tiâu彰化中學,學號4585,敢是排名第85名?
講實力有夠m̄是pûn-ke-kui leh膨風,鄭老師gâu教是真--ē,Lah-jih gâu讀mā是真--e,hit-chūn初中一年級上學期猶原有算術科,hit學期翁慨校長抽考,算術科Lah-jih考97分,同時97分有3个,因為Lah-jih列式整齊,寫字端正閣有說明文字,得著一年級全校第一名。

想起10個月ê無暝無日,m̄管透風落雨,無管讀kah jōa艱苦,考券1張閣1張,考試考了閣再考,m̄驚暗sàm路有jōa恐怖,冷風霜雨有jōa苦楚,好佳哉,戇戇條直個性,m̄知影thang哀,認份歹命m̄知影thang吼,kan-nā知影讀冊真趣味,m̄-chiah gōng-sòng gōng-sòng一直拚,假使hit-chūn知影艱苦m̄-tam輸贏,to̍h放棄機會,m̄知影今仔日ê Lah-jih ē pìⁿ-chiâⁿ啥物款ê運命?寫到chia,家己soah為著細漢時陣目箍紅。


2012年11月20日 星期二

19550000_土豆1甌5角----chah飯包ê日子 2012/11/10_Lah-jih


19550000_土豆1甌5角----chah飯包ê日子 2012/11/10_Lah-jih

「頂開花,下結籽,大人、囡仔hèng kah死。」謎底是土豆。
「頂面開花土腳釘,大人、囡仔興。」 謎底mā是土豆。

土豆是chiâⁿ普遍ê食物(chia̍h-mi̍h),上等料理需要,加工ē-tàng chiâⁿ做嘴食物,三頓thèng-á做配鹹,大人開講phò-tāu罔tām-sám,囡仔sì-siù-á bē吵鬧。土豆,外殼面jiâu-jiâu,因為好食,看--起-來 soah chiâⁿ kah目,若是peh開土豆殼,內面ê土豆仁that落喉,是chē人o-ló少人嫌,無論做料理抑是做點心糕仔餅,人人kah意,peh土豆莢仔罔開講,lim燒酒配土豆,攏是ē siâⁿ人伸手1莢koh 1莢,飯桌頂若是欠物配,買1盤炒土豆,kòng-kòng芳、芳kòng-kòng隨時米飯1嘴1嘴pe kah ta-ta-ta。

故事ùi考tiâu彰化中學講起,hit-tang-sî去彰化讀冊是老爸一大負擔,註冊納學費ài錢,買教科書文具ài錢,買火車月票ài錢,中晝頓chah飯包需要清米飯兼配鹹mā ài錢,逐禮拜逐個月阿爸攏是為著錢leh操煩,家庭煮婦大嫂二嫂mā是為著Lah-jih chah飯包ê配鹹leh激頭腦。飯包飯tio̍h-ài清米飯,若chham蕃薯隔頓ē臭酸,煮清米飯米甕有米to̍h解決,有米無米是阿爸ê責任。若是飯包配鹹確實大問題,青菜bē-sái-tit ,仝款隔頓ē臭酸,魚肉貴蔘蔘,哪有逐日有,菜脯、醃瓜仔m̄免買,kiâm-tôa-á甕me to̍h有,若是雞母生ê卵孵無形,to̍h ē-sái-tit煎菜脯卵做配鹹,1粒卵煎菜脯,iā-boeh做飯包菜,iā-boeh飯桌頂做配鹹,菜脯著hē較濟其他無變步,總--是菜脯搵卵炒,比kan-nā炒菜脯加較芳,閣ē-tàng規家口仔分享。若是tn̄g-tio̍h年節拜拜,to̍h-ē刣精牲、買魚買肉、買煙腸,hit幾日飯包菜to̍h便便免煩惱,阿嫂真chhun-chûn,盡量儉hō͘ Lah-jih chah飯包。 chah飯包,油臊上重要,有油to̍h-ē芳,摻有鹹siam to̍h配ē落飯,阿嫂chiâⁿ有變竅,kā儉起來囥ê豬肉,tok做豬肉幼仔炒鹹瓜仔、kā煙腸切片切薄薄炒蒜仔、kā雞肉捻絲炒豆醬仔,有芳閣有鹹,連紲幾若工ê飯包to̍h足phang-phài好食。
初中讀3冬mā連紲chah 3冬ê便當,菜色大約hit幾項罕得改換,有時厝邊頭尾相招炊碗粿,to̍h-ē chah碗粿做中晝頓,有時糯米比蓬萊米閣較俗,ē chah糯米飯ê飯包。看同學chah鹹鴨卵、chah魚肉、chah卵包,雖罔欣羡,並無siâⁿ Lah-jih流嘴齒nōa kap歹勢iàn-khì,仝款hām逐家tī教室內食,同學有1个叫五百--è,in-tau開鐵工場,boeh晝仔in-tau 工人騎鐵馬送飯包來,燒燙燙、phang-kòng-kòng,有魚有肉,有煙腸,有青菜,看人食kah笑吻吻,Lah-jih 仝款食kah足滿足,一點仔自卑攏總無,五百--è問講「kan-nā按呢敢食ē落--去?」Lah-jih笑笑「m̄是食了了,你看!清氣tang-tang!」hit工ê飯包菜kan-nā 1粒芋仔囝sīⁿ--ē ê kiâm-tôa-á--niâ,芋仔sīⁿ--ē kiâm-tôa-á鹹tok-tok閣無芳味,死鹹--niā-niā。是天生條直性抑是thian-thian戇戇 m̄知天地幾斤重,ah 抑是看阿爸時常leh haiⁿ無錢,soah m̄敢siàu想有啥物好羹頓,厝內有siaⁿh食siaⁿh,飯包chah siaⁿh食siaⁿh,當然閣較m̄敢開嘴討錢買phok-sóng chhit-thô物、嘴食物?
有時實在揣無飯包菜,阿爸to̍h較苦仔jîm錢hō͘ Lah-jih家己買配鹹,阿爸每擺攏是jîm 1箍,叫Lah-jih買土豆配飯上方便,1箍銀ē-tàng買2甌炒鹽土豆仁,he甌仔是拜神明用ê酒甌,1甌尖尖5角銀,2甌配1粒飯包有夠--à,che是阿爸估價上低開銷。
 Chah 1箍銀出門hit工有偌歡喜你kám知?囡仔to̍h是囡仔,講起來m̄驚人愛笑,1箍提--leh to̍h出門,車內暗思想,拍算boeh買啥物來配飯,想來想去mā是阿爸講--è買土豆上妥當,家己愛食閣配ē落飯,若是買其他配鹹,敢有he 1箍銀to̍h有thang買--è,心意掠定,彰化車頭落車,學生著排路隊「齊步行」,車頭前有1間kám-á店,行到位,趕緊閃入去kám-á店涼亭仔跤:「kā你買!」「kā你買土豆!1甌to̍h好!」1甌5角銀,頭家用神明甌仔khat 1甌尖尖ê炒土豆khǹg tī紙橐仔內,1箍找5角,接--起來khǹg tiàm衫仔袋,閣kā hit包土豆tē tī倒爿褲袋仔內,趕緊行轉去路隊,行無幾步,to̍h ná行ná jîm褲袋仔,chit包土豆中晝ē-tàng配飯包,實在有夠讚,閣找5角ē-tàng買⋯ē-tàng買啥物?買啥物?⋯ná行ná想,學校福利社ná像有leh賣パン(麵包)、雞卵糕、糖仔餅仔⋯mā有燒湯kap he烰--ē麵粉甜餅,kài-sêng真好食ê款, ná行ná想褲袋仔ná jîm,bē堪得jîm 2,3擺,枵鬼神來--ā,to̍h 偷偷jîm 2粒仔khit來teh癮頭,芳 to-tio̍h,2粒bē-kòe-giàn,to̍h koh noaih--2粒--à,土豆芳實在真siâⁿ人,tiām-tiām-á哺,芳tī鼻孔內,手蹄仔tòng-bē-tiâu,hit支嘴mā tòng-bē-tiâu,iau-sâi to̍h是iau-sâi,3-noaih 4-noaih,koh-boeh 1-noaih ê時,chiah發現chhun無20粒,che是中晝配鹹飯包菜,若kā食了了,中晝飯包boeh配siaⁿh?雖罔猶有5角銀,m̄-koh he 5角銀是boeh福利社買四秀仔tām-sám,伸入褲袋仔內hit支手趕緊勼倒轉--來,m̄-thang閣食--à。

上課已經到半晡,腹肚kū-kū叫, 囡仔豚當leh大,早起頓透早5點食,chit-má已經10點外,腹肚當leh枵,遠路來ê同學開始時行(偷)食飯包,he白米飯kan-nā theh食to̍h真好食,免配菜mā無要緊, 歇睏時間已經kiat半粒,chhun半粒留leh中晝。

中晝頓大部份tiàm教室內食,有人捾去福利社配菜湯,mā有人iap去iap-thiap樹仔跤食,Lah-jih飯包配菜今仔日kan-nā土豆10外粒,仝款tiàm教室內食kah清氣tang-tang,飯包觳仔包好hē入屜仔底,to̍h起跤行向福利社,福利社tng鬧熱,頭家tng無閒,買炒麵、買滷肉飯、買菜湯,chia喝聲,chia貯飯,hia phâng盤,10外塊桌頂學生囡仔坐密密leh食中晝頓,食kah津津有味。有人食飽koh-leh買四秀仔食chhit-thô,Lah-jih目睭金金看,看有he 5角銀ē-tàng買ê食物,烰--ē麵粉甜餅tī油鼎當leh滾,mā有幾塊khǹg tī鼎邊,1塊5角銀,甜閣芳,上ha̍h口味,「頭家,麵粉甜餅買--1塊!」咬一嘴,酥酥、芳芳、甜甜,酥tī嘴內,芳tī鼻孔,甜tī心肝內,滿足ê心情家己知,別人看bē出來,thian-thian ê囡仔,iau-sâi ê囡仔⋯充滿天真幼稚ê年代。

2012年11月18日 星期日

19550700_三兄 Lah-jih_20121020


19550700_三兄 Lah-jih_20121020

老人愛回想,想起囡仔時代tī田中第一國民學校讀五年--ē ê時陣,有一工拜六中晝,放學boeh轉--去,經過景崧病院、行過菜市仔門口,雄雄後壁傳來熟似「Jih--è!bōe 轉去!」ê叫聲,越頭一看,果然無錯,是三兄, 是三兄tī菜市仔門嘴leh hiu,心內歡喜大聲叫「三兄!」to̍h斡倒轉去菜市仔門嘴。
「 Jih--è! 咱入來去市仔khok-á-te擔 食khok-á-te kap chìⁿ粿。」⋯
1盤khok-á-te、chìⁿ粿食了,三兄to̍h chhōa Lah-jih去雜貨仔店買草笠仔,「天氣chiah-nī熱,買1頂草笠仔戴,chiah-bē熱--著!」 
Hit-tang-chūn知ûn-chōa ê Lah-jih每擺放學行過街路,攏ē足期待tn̄g-tio̍h三兄,因為tn̄g-tio̍h三兄一定有食koh有掠。
講到斯當時囡仔時代,家庭散phí-phí,阿爸作kah 4分厝跤田,雖罔二兄kin-tòe tī身邊,穡頭做bē-soah,m̄-koh收入有限,難得有閒錢,每冬收成是利不及費,m̄-chiah大兄四兄著出外趁食,pún-chiâⁿ三兄mā跟隨大兄去阿里山,攏是屘姑做得來,三兄chiah-ē去hō͘人招,hō͘人招是不得已,m̄是kài好名聲,10个hông招,9个無地位。屘姑嫁tī普興庄,kap親家親姆tòa仝庄,屘姑kap親姆真má-chih,是透過屘姑kā阿爸三ko͘-chiâⁿ四ko͘-chiâⁿ chiah講好chit層姻緣,「5个後生1个hō͘人招,koh-sī隔壁庄,koh-sī kap阿姊好姊妹,好--啦!」一聲「好--啦」阿爸chiah勉強答應。自按呢tī阿里山做工 ê三兄,一時hông 叫轉來,hit年1951年,三兄22歲三嫂24歲,三兄boeh離開阿里山時,大嫂是m̄甘tiuh-tiuh,因為三兄kut-la̍t體貼,ē 幫大嫂tàu做khang-khòe,轉來hông招ê三兄mā m̄是hiah-nī願意,總--是老爸意思m̄敢忤逆,to̍h較苦仔去tòa別人兜,kap素不熟面ê三嫂洞房,60年前ê婚姻風俗to̍h是按呢,媒人牽線,新人無意見,父母同意,見一擺面也好,約會2擺也好,洞房半暝後to̍h「鳥鼠leh食咱兜ê粟」已經成做一家。
無錢娶有某,三兄tòa去三嫂兜,認份kut-la̍t,phah拚穡頭,丈人兜作有9分水田,大查某囝嫁出,二查某囝招婿,因為細囝細漢,厝內大細項代誌放hō͘囝婿發落,厝內加一个kut-la̍t phah拚ê後生仔人,家庭自然較有活力,種作收成增加錢水活,丈人丈姆自然歡喜笑哈哈,歡喜揀著一个好囝婿。隔轉年大囝出世,hit年是龍年,早冬粟仔tăⁿ入倉, 細漢舅仔萬來--ē 16歲, 開始無閒駛牛犁田踏割耙,準備穩冬播田插秧仔khang-khòe,「天有不測風雲」雷公熾爁gia̍p-gia̍p-si̍h ê一个下晡時,1聲脆雷拍斷陳--家ê香爐耳,mā註定三兄著tòa陳--家一世人。hit聲脆雷lak-tī俊--è in田--裡,駛田踏割耙ê少年囡仔to̍h是三兄唯一ê細漢舅仔,陳--家孤丁。
人死bē-tàng閣活,喪事進行中,陳--家無囝閣無孫,如何排解,如何是好?無嗣是悽慘代,總--是ài有phâng斗孫,三兄三嫂ê後生是蕭--家ê孫,因為囝婿招入有契約,「娶出招入」,意思是姓蕭--e娶某暫時tōa-tiàm丈人兜,m̄是贅婚姓蕭改姓陳,這是斯當時阿爸答應ê「底限」,taⁿ有影代誌大條,陳--家拍算boeh-kā外甥寫hō͘阿舅傳嗣做囝兒,外孫變內孫,姓蕭換姓陳,陳--家主意掠定to̍h吩咐人請阿爸去參詳,阿爸表示「無可能to̍h是無可能」,親家親姆一再懇求,chiah勉強一句「隨在lín發落」to̍h「打道回府」,人都猶未踏入厝內,消息已經傳到「人in房仔內序大出來擋:陳--姓敢無囝孫,是按怎著thn̂g in姓蕭--e?」阿爸開始se̍h-se̍h念「a̍h-soah m̄知--e, 無可能to̍h是無可能。」「a̍h-soah m̄知--e, 無可能to̍h是無可能。」ná像對伊ê決定有先見之明,感覺足有尊嚴--ē。
親家親姆真chiâⁿ看重三兄,一直m̄甘契約到期to̍h hō͘ in翁某轉去蕭--家,阿爸mā無執訣著照契約行,人都孤後生無--去--à,需要kā人體諒--一下,三兄三嫂to̍h繼續陳--家tòa落去,11冬後,三嫂生第二後生、第三後生,to̍h攏thn̂g-hō͘陳--家做孫,房仔內序大mā無理由反對,一家口仔算是幸福美滿,三兄mā ná像chit家口仔ê大後生。雖罔丈人丈姆疼命命,m̄-ku若牽涉著陳--家公族大細項代誌,三兄to̍h pìⁿ啞口無聲,無立場thang講話。上hàm--è 是親家親姆koh-kā細漢查某囝也招翁配婿,1家口仔2囝婿m̄知boeh按怎協和互動?親家ê如意算盤m̄知按怎tiak--è?
三兄kut-la̍t phah拚koh hō͘人ē交仗信任--得,對蕭--家厝內mā真照顧,足體貼阿爸無錢thang用ê鬱卒,時常幫贊金錢貨物,親家親姆mā真支持三兄按呢有孝序大,m̄-nā bē khe-khó koh-ē時常關心。田--裡割稻送米粟,園--裡收成送果子,若有刣羊一定揀好份hō͘阿爸補,tn̄g-tio̍h年節拜拜抑是割稻仔辦桌,一定ē叫阮去食腥臊,親家親姆攏笑微微招呼,看做家己,m̄-chiah兩家來來去去攏真靠俗。
親家兜田園有較大作(tōa-choh),親家家己飼一陣羊,每日趕羊草埔食草,趕羊回椆to̍h真無閒,m̄-chiah田裡khang-khòe,對外hak貨買物,大部份攏是三兄發落,三兄m̄-nā kut-la̍t閣真有計畫,伊kā部份水田改種弓蕉,kā飼山羊改換飼乳羊lu̍t羊奶賣,增加bē少收入,經過幾冬phah拚,m̄-nā錢水活,閣替陳--家hak幾若分地。
真正m̄知親家親姆ê如意算盤是按怎tiak--è?大囝婿事業失敗,大查某囝kap一陣囡仔轉來後頭暫tòa幾若冬,三兄無立場講話,三嫂mā無計較,是按怎koh-kā細漢查某囝招翁入門?本chiâⁿ和樂ê家庭自按呢計較、sio-hōe、冤家時常發生,三兄鬱卒心情聽伊講話to̍h ē-tàng了解,只是hō͘人招婿實在無立場thang講話khe-khó。三嫂mā是有量ê人,何況是家己姊妹,唸罔唸,有爸母做主mā m̄敢傷計較。

雖罔Lah-jih細漢歹命無老母疼,佳哉頂有4个阿兄攏真疼惜,大兄大19歲,二兄大15歲,三兄大12歲,四兄大9歲,hit-chūn大兄四兄規年迵天攏tī阿里山做工趁錢,二兄tī厝--裡kin-tòe阿爸做穡,三兄是去hō͘人招,tòa-tī丈人兜,人in丈人丈姆是疼命命,發落田裡種作kap買賣厝內用品家私kài自由,離厝--裡chiah 1公里遠,來來去去ná-leh行灶腳,對細漢小弟ê關心真實際,m̄是買物to̍h是hō͘ Lah-jih錢,囡仔人若有錢買物、有thang sńg,不時mā真歡喜,大漢出社會趁錢了後,三兄mā是仝款hiah-nī關心疼小弟,不時都:
「Jih--è!明仔載三兄hia leh做冬尾戲,你學校下班後to̍h直接來食腥臊。」
「Jih--è!三兄挽一寡龍眼,你chiah騎鐵馬來載。」
「Jih--è!禮拜日boeh at甘蔗,你chiah招朋友來giâ chē轉去食。」
三兄是Lah-jih一生siōng-kài重要ê貴人,hit年若m̄是三兄提30箍hō͘ Lah-jih去相館翕相,去報名田中國民學校補習班招考,to̍h無機會繼續讀冊,閣因為阿兄阿嫂ê sio-kēng chiah有後--來做老師教冊ê蕭平治老師。

2012年11月15日 星期四

19520620_Sńg pho̍k-á銃kap水銃 Lah-jih_20121025


19520620_Sńg pho̍k-á銃kap水銃 Lah-jih_20121025

古早庄腳聚落厝宅m̄知受風水觀念影響,抑是年久月深變遷所致,明明ē-tàng àⁿ大路起厝,soah pìⁿ-chiâⁿ大路是後壁溝,正式出入tio̍h-ài khau巷路chiah斡對前埕做入口,平常時行後尾路出入庄內。阮兜是大內底,分頂埕kap下埕,厝宅ǹg東起,埕尾大門出去to̍h是崁頂巷大路,四正大範;南爿隔壁Chùn--è in內底tú好顛倒péng,厝宅àⁿ西起,第三落正身後壁疊草垺所在tú好tī崁頂巷大路水溝邊,上頭前落正身前面chiah是門口埕,埕尾有水溝kap人外懸燈籠花籬笆,籬笆外口to̍h是阮ê厝跤田。
Chùn--è in門口埕尾倚溝仔邊所在,有2欉2人siâm ê茄苳仔,1欉甜--e,斜斜趨對田裏hit爿頭,加減ē ām-tio̍h稻仔歹收成,大人無計較,阮囡仔是足kah意,boeh peh樹頂at 抑是boeh徛塗跤兜鉤茄苳籽攏足方便,另外hit欉是澀--è,徛thêng-thêng,需要較長ê竹篙chiah lōng ē-tio̍h。sek(熟)ê茄苳籽ē食得,無好食,囡仔人iau-sâi時ē食--一半--粒仔 teh癮頭。
5--月跤兜,有人發現茄苳仔已經leh開花,囡仔伴mā開始la̍k-la̍k-chhoah--起來,學校放學轉來到chia lóng-ē taⁿ頭看--一下。 茄苳仔開花了後to̍h-ē結籽, 茄苳仔籽慢慢仔大,阮to̍h ûn-ûn-á等,囡仔伴常常關心ê話題是,「ná-ē猶chiah-nī細粒!」「ó͘!boeh等到tang時?」「啥物時陣chiah ē-tàng挽來sńg?」che是逐工lóng-ē hōe-tio̍h ê問題。等久總是ē等--著,hit日A-bo̍k手裏提1葩茄苳仔籽「pho̍k! pho̍k!」leh sńg hō͘阮看,淡薄仔hiau-pai伊搶著頭香,逐家無chhap--伊,阮囡仔伴to̍h有ê轉去giâ刀仔,有ê轉去提鉤仔,無幾分鐘to̍h集合tī阮埕尾園仔內hit模麻竹跤,逐家頭taⁿ-taⁿ siòng he麻竹欉ê分椏,鉤--e鉤,chûi--ē chûi,特選he直koh圓、四桶齊bē siuⁿ大頭su̍t、而且管孔ài比茄苳仔籽較細--淡薄仔--è,chit種特選ê麻竹管仔,像寫大字毛筆管hiah大,管孔像原子筆管hiah大孔上kài贊。
麻竹管仔提--著,隨人開始製作空氣銃,其實阮庄腳囡仔攏講做「pho̍k-á銃」,Lah-jih選有2節真直真長hit椏,每1節連目kā chûi lia̍h外長,chiah koh chûi做2-koe̍h,有目hit頭半lia̍h長做柄,無目hit-koe̍h 1-lia̍h長做銃管,頭尾切斷所在修hō͘齊;了後chiah koh去揣二兄做畚箕、鴨圍仔留落來ê桂竹仔liàm,修1支 lia̍h外長圓圓ê箸,chhng入去柄內面ài ē-ân,thó͘出來hit-koe̍h chiah koh修hō͘比管孔較細--一屑仔,尾溜tio̍h chûi hō͘齊,m̄-thang尖尖,長度一定ài比銃管較短一粒茄苳仔籽大,2支攏完成,1支孔較大,1支孔較細,閣來to̍h是去挽銃子。日頭猶未落海,時間iáu-koh早,逐家相招giâ竹篙giâ鉤仔去lōng茄苳仔籽、鉤茄苳仔籽,1人1葩開始試扑。
「pŭ!」「ná-ē bē響?」A-chiàng試1聲。
「pŭ!」「我ê mā bē響?」Ka-tēng--ē mā試1聲。
「茄苳仔籽siuⁿ細粒--lah!」
「來!看我ê!」Lah-jih用hit支細管--è入銃子。
「pŏk!」ē-hiáng是 ē-hiáng,siuⁿ細聲,無好sńg。
「咱hō͘ A-bo̍k--騙去--à!閣等--幾工--à chiah來挽!」 A-bo̍k ê個性逐家知知--leh,頇顢koh ài phuh-chhèng。
3,4工後,有人tòng-bē-tiâu招Lah-jih去挽銃子,試看覓,「 pŏk!」iáu-sī siuⁿ細,Lah-jih換hit支細管--è扑,「 pŏk~」koh bē細聲,tu hō͘ A-pêⁿ sńg看覓, A-pêⁿ歡喜kah。
Koh隔5,6工,拜六過晝後仔,逐家約好去Chùn--è in埕尾,A-ba̍k跤手liú-lia̍h peh起lih at茄苳仔籽,1人sîn 1葩,等A-ba̍k落--來to̍h開始試扑,「 pŏk~」「 pŏk~」「 pŏk~」「 pŏk~」「 pŏk~」⋯「 pŏk~」「 pŏk~」「 pŏk~」「 pŏk~」「 pŏk~」⋯有夠大聲,銃管bū煙, 銃子tōaⁿ真遠,逐家歡喜kah phut-phut-tiô。
「  !」⋯「  !」⋯「  !」⋯「我ê ná-ē無聲?」逐家sńg kah boeh起童,Êng-pin--a soah pìⁿ規晡pìⁿ bē好勢。
「Lah-jih!kâng看覓--leh--lah!」
「 Êng-pin--e,你ê銃箸siuⁿ長--lah,你看!第一粒銃子入--落去,槍箸kā tōng--落去,你看!銃子 tōng--出去--à!」
「Ná-ē按呢?」 Êng-pin--a人較gōng-sòng較無變竅,只好替伊解決錯誤。
「有人chah刀仔--bò͘?」A-ba̍k tu hō͘我1支鉛筆刀仔。
「 Êng-pin!看hō͘好,槍箸尾kā削一寡掉,tio̍h削hō͘齊,按呢你koh扑看覓。」
紲落去,Lah-jih ná講ná指導:「第一粒入--入去,koh tōng--入去⋯tio̍h!閣來,第二粒入--入去,銃子有較大粒,無要緊,用chiⁿ--e⋯tio̍h!槍箸ûn-ûn-á kā tōng,ûn-ûn-á kā tōng⋯」「 pŏk~」都猶未tōng到底,銃子to̍h tōaⁿ--出去,響kah足大聲。
Êng-pin歡喜kah:「Lah-jih!謝謝你!koh-ē出煙--neh!」
從按呢,門口埕、大路頭、巷仔路、大廟口、祖厝埕攏是「 pŏk~ pŏk~ pŏk~ pŏk~ 」ê茄苳仔銃子聲,銃子聲、囡仔喝咻聲kap笑聲絞絞做一伙。
茄苳仔籽一直大,阮mā一直sńg一直tōaⁿ,sńg boeh 2禮拜,茄苳仔籽已經大到bē使得做銃子,有人事先儉糧草,kā茄苳仔籽1葩1葩浸tī田裡水溝內,又閣繼續sńg 2,3工,歸尾mā是著停止。有人sńg無夠氣,khioh he字紙摻水tēⁿ hō͘爛爛kui糊,chiah koh粒粒--leh做銃子,仝款ē使得sńg,hit時tú好tn̄g-tio̍h 7月半普渡有刣鵝,鵝毛管大支切斷做銃管,蕃薯切片用鵝毛管chhok入做銃子,mā是ē使得sńg,這是阮變竅ê法度,mā有人用原子筆ê筆管做銃管,頭尾平大孔,ē lāu氣,m̄是kài好sńg。總講一句,該停to̍h-ài停,boeh-sńg明年chiah koh來。

Pho̍k-á銃sńg了天氣tng炎熱,有人開始sńg水銃,水銃相濺心適清涼,可惜材料oh揣,銃管需要桂竹仔管,桂竹仔管tī庄內kan-nā阿爸、二兄做畚箕、鴨圍仔kap Hàn-chiong--e in-tau做竹椅有leh用,boeh-ài 1節桂竹仔管,需要用討--è 抑是khioh phiaⁿ-tī壁角無愛ti̍ⁿh--è,斯當時boeh做1支水銃,除了桂竹仔管無其他物件thang代替。
1節桂竹仔管,尾溜hit爿ài留目,目ê中央用鑽仔鑽1孔,大細家己斟酌,孔傷細射出ê水柱傷細káng,孔傷大濺bē遠,大頭hit爿目ài鋸掉。閣來to̍h是做tōng箸,揀he尾指指仔大ê柴枝、竹管仔上tú好,長度著比銃管較長,1爿thang做柄,1爿tān破布做chiⁿ-á,chiⁿ-á真重要,做得好bē sia̍p水,水柱to̍h-ē濺較遠,若做了lēng-lēng 冇冇無tiām-cha̍t,to̍h-ē sia̍p水濺bē久bē連紲。
水銃做好to̍h開始sńg,濺來濺去看chiâ濺較遠濺較久,有人相濺相戰,濺kah規身軀tâm-lok-lok,涼--à涼,ná濺ná笑bē起呸面,可惜按呢濺水相戰,需要揣有水koh方便吸水ê所在,實在oh-tit揣,庄外水田im水ê時陣siōng-kài適合,總--是kah意按呢sńg ê囡仔伴無濟,所以無kài外流行,大部份ê囡仔攏是家己sńg chhit-thô,phâng 1桶面桶水khǹg-tiàm門口埕,khû leh四界罔濺,濺遠濺近,ná像leh做「實驗」,按呢想koh有道理--ō͘,讀初中讀師範時,老師教實驗,見若有囡仔時代ê經驗,lóng-ē較緊了解原理,可惜大部份ê囡仔伴攏無繼續升學,無讀初中無讀高中ê囡仔伴,in m̄知ē了解斯當時sńg chhit-thô物ê科學原理--bò͘?

19980000_苦雞母ê故事 Lah-jih_20121110重整理


19980000_苦雞母ê故事                Lah-jih_20121110重整理
(俗語:Hit-lô蛇,生hit-lō卵,hit-lô囝,生斷。Gîm-chîⁿ水,滴原位。)

古早一個作田人,有兩个囝,大漢--è是前某生--e,細漢--è是後siū()--e。後母苦毒前人囝是古早人ê歹風俗,chit-ê做人後母ê人,自然無an好心,想孔想縫behchit-ê前人囝。
伊命令兩ê囝各人chah青皮仔豆ê種子,去後山荒郊野外tiām[種植],吩咐若無生豆仔thang收成,使轉來,伊偷偷仔將ê種子交hō͘大囝,將有生命力ê好種子交hō͘家己ê親生囝,兩兄弟仔聽著阿母êto̍h出發行向後山beh種青皮仔豆。
阿兄是有孝閣古意,老母ê旨意敢違逆,種子kōaⁿ--lehbeh按怎種作,chiah-bē hō͘阿母失望;小弟to̍h無仝款,人講「hit-lō蛇,生hit-lō卵,hit-lō囝,生斷」,有影歹種to̍h是歹種,伊沿路行沿路sńg無停,beh掠鳥仔,to̍hbeh kā阿兄創治,無張持看著阿兄ê種子大粒閣飽tīⁿ,想講阿母ná-ē大細心,疼大兄無聽我小弟?ĕ,按呢著,在來阿母to̍h疼我無疼阿兄,ah!大概阿母無sè-jī kiat m̄著去,soah將大粒--è hō͘阿兄,細粒--èhō͘我,這beh thài-ē-sái-chitto̍h趕緊利用歇睏ê時陣阿兄ê種子偷換倒轉來。
時間過了也不止仔緊to-tio̍h,春去秋來,收成ê節氣到--à,阿兄肩頭擔一大擔ê青皮仔豆轉來,猶閣剩一大堆beh hō͘小弟tàu相添,m̄-koh小弟種ê種子攏bē puh芽,一屑仔收成無,soah m̄敢轉--去,chit-ê後母總是知影「gîm-chîⁿ水,滴原位。」家己造惡家己受,敢講出因由,雖然大漢--è hit-ê前人囝非常有孝閣安慰,免煩惱,小弟一定會倒轉--來,m̄-koh母囝連心,親生囝是老母ê一塊肉,堪得暝日思念,一直等無伊ê親生囝轉--來,因為過度悲傷惹出重病,soah來一命來烏呼哀哉,死了化做1隻苦雞母,暝也吼,日也吼,一直吼煞,一直吼「khó͘--àkhó͘--à!」teh思念伊ê親生囝。

2012年11月9日 星期五

19580800_阿里山縣長 ─ 懷念大兄 20111109_Lah-jih19580800_阿里山縣長 ─ 懷念大兄 20111109_Lah-jih


「發仔嫂,chia ê餅仔hō͘ A-ba̍k食!」
「Chiah好空,chiâ ê等路?」
「阮大兄阿里山轉--來--à!」

「A-chiàng,chia ê餅仔hō͘ 你食!」
「A-jih叔仔,chiâ ê等路?」:A-chiàng in ī--ā 問。
「Kiû仔嫂,阮大兄阿里山轉--來--à!」

1家走過1家,1口灶hēng過1口灶,to̍h是boeh報內底ê人知,「阮大兄阿里山轉--來--à!」ná分餅ná歡喜,期待足久足久ê大兄轉--來--à!

大兄轉--來--à!大包細包1大堆,有鹹豬肉,有內山高麗菜、hô͘-liân-豆,有等路餅仔1大盒,猶有,to̍h是阿爸上歡喜ê「銀票」1大摺(chih),有thang好過年--lò͘!幾若工se̍h-se̍h念ê阿爸笑kah chiâⁿ滿足,收著1大盒餅仔ê Lah-jih mā歡喜kah phut-phut-tiô,趕緊hēng餅報人知「阮大兄阿里山轉--來--à!」

1950年讀國民學校三年級以後,to̍h khah有記智,ē記得大兄每1擺ùi阿里山轉--來,一定有好khang--e,除了等路以外,大兄ē hō͘ Lah-jih較濟箍teh年錢,ē chhoā Lah-jih去田中街仔se̍h街chhit-thô,看歌仔戲、看布袋戲、食四秀仔…;ē chhoā Lah-jih去山腳普興庄阿姑in-tau、大姊in-tau行行se̍h-se̍h--leh,m̄-nā有chheⁿ-chhau thang食,koh有teh年錢thang ni,歡喜幾若工。m̄-koh若過初五隔開,大兄to̍h boeh-koh去阿里山趁錢,tio̍h等足久足久chiah-ē閣轉--來,留落來--ê是幾若工ê鬱卒心悶。囡仔時代除了讀冊、sńg以外,siāng-kài期待--ē除了大兄轉--來,to̍h是做冬尾戲kap過年時ê等路糖餅、硩年錢,圍爐食好料kap看鬧熱,莫怪hit-chūn過年tâⁿ過,to̍h開始leh算明年過年ê日子。

阿爸管教m̄是kài嚴,伊較關心--e是驚Lah-jih做野馬學歹,若boeh去遠路,親像去隔壁庄頭抑是去街市,無大人chhoā是萬萬不可,bē-sái-tit to̍h是bē-sái-tit,m̄-chiah見若大兄轉--來,Lah-jih to̍h得著tháu-pàng,ná像「鳥仔放出籠」四界iāⁿ-iāⁿ飛,hit-chūn大兄ê後生輝虎chiah 3,4歲,bē-hiáu toè路,大兄to̍h chhoā小弟四界去chhit-thô,chhin-chiâⁿ hia,朋友hia,看戲se̍h街路,食四秀仔tok枝仔冰,上趣味--ē to̍h是暗時去看歌仔戲,戲soah食點心,ná行ná含柑仔糖,連紲幾若暝,有夠歡喜有夠thiòng。記智上清楚to̍h是讀國校3年級hit年,有一擺大兄chhoā去冊局買1-kâi鉛筆觳仔,開6萬箍,鉛鉼做--è,用屜--è,油漆漆kah chiâⁿ-súi,同學看著攏chiâⁿ欣羨,to̍h真hiau-pai kā in講:「阮大兄買--è!開6萬箍--ō͘!」猶有一擺,隔轉年ê款,舊台票換新台票4萬換1箍以後,有出1-kâi純銀製造ê 5角銀角仔,hit年大兄轉--來,提幾若kâi hō͘ Lah-jih,伊教Lah-jih用嘴pûn風chiah khǹg-tiàm耳孔邊聽,有影--neh!細細聲仔,ho͘ⁿ-ho͘ⁿ叫,真好聽,大兄交帶tio̍h儉--起來,m̄-thang開掉,無幾工hit種5角銀角仔已經儉十外kâi,大兄to̍h chhoā去冊局買1支萬鉛筆(萬年筆/鋼筆),Lah-jih逐工插tiàm衫仔袋展寶,he是hit當時讀冊囡仔上欣羨ê文具。
時間過了真緊,1日過1日,1年過1年,大兄ê後生查某囝mā 1个koh 1个,路途遙遠交通不便ê阿里山,boeh chhoā 1-tīn 囡仔轉來,phiⁿ-phiⁿ-phāiⁿ-phāiⁿ行李1大堆,to̍h koh-khah罕得轉--來,若是轉--來,mā是hō͘ hit-tīn囡仔khîⁿ-tiâu-tiâu,Lah-jih自然m̄敢koh tiàm大兄尻脊後toè-chiūⁿ-toè-lo̍h,雖罔án-ni,大兄猶是ē chhoē機會chhoā Lah-jih chhit-thô。1956年Lah-jih讀初中二年,輝虎mā已經轉來家鄉讀國校二年,歇熱期間,大兄thiau-kang轉來chhoā輝虎、Lah-jih kap大姊夫去楠仔仙溪chhit-thô(渡假),田中→嘉義→阿里山→東埔→楠仔仙溪→工寮,1-choā路lò-lò長,ùi散赤庄腳到都市,ùi鬧熱都市深入到恬靜深山林內,2暝3工路途,經驗著從來m̄-bat有--ē ê經驗,第一擺到嘉義都市,第一擺toà旅館販仔間,第一擺chhàm酒家,第一擺坐登山火車……算bē了ê第一擺。
斯當時阿里山線火車車班(pang)雙奇日無仝,khia日上山,雙日落山,1日1班,第一暝toà嘉義販仔間,hit暗,大兄ê頭家(組頭)阿丁伯招待去酒家食飯,1个日本查某打扮ê查某人phâng菜--入來,「あいうえお」講saⁿh聽無,kan-nā知影「たなか」是講阮toà田中,坐tiàm tha-tha-mih頂食飯實在bē慣勢,啥物白醋蝦、啥物四川雞攏無好食,為啥物阿丁伯boeh tiàm-chia請--阮?感覺足奇怪?
第二工tī嘉義車頭坐阿里山線五分仔車出發,五分仔車駛來到竹崎站,大兄報阮看:「火車母tit-boeh se̍h頭--ā,本chiâⁿ tī頭前拖,chit-má boeh ùi後壁sak,續落來boeh去阿里山ê鐵枝路開始peh崎,斟酌看,he火車母機關車kap咱hia大線火車無仝,大線火車母帶動車輪運轉hit支鉤仔是坦橫lòng,阿里山線五分仔車火車母ê鉤仔是坦直lòng,koh有鉤齒仔咬tiâu--leh,he有擋棍作用。」車母sak,車囝走ná飛,khin-khin-khōng-khōng lin-lin-lōng-lōng,he機關車ê機器聲kap koāiⁿ--tio̍h鐵枝路ê kīⁿ-koāiⁿ聲,因為hò͘ⁿ-hiân kap歡喜心情,並無感覺刺鑿噪人耳,顛倒感覺心適趣味,大約點外鐘久來到樟腦寮(Chiuⁿ-nó͘-liâu/Chiuⁿ-ló-liâu)時,車母to̍h phīⁿ-phēⁿ喘無停,大兄講:「chit-mái開始boeh khong圓箍仔peh山,斟酌看,等--leh ē-tàng看著tú-chiah行過--è ê鐵枝仔路tī下腳,tio̍h se̍h 3-liàn圓箍仔chiah-ē到獨立山頂(To̍k-li̍p-soaⁿ),che有故事--ō͘,後日chiah講hō͘你聽!」ná se̍h ná khin-lin-khong-long khin-lin-khong-long,無goā久車內有人喝聲「看山腳,鐵枝路tī hia!」探頭看māi,有影to-tio̍h,鐵枝路to̍h tī下跤--neh,實在心適,無外久又閣出現1擺,逐家看kah趣味kah⋯。
磅空1孔1孔過,坑門1坑1坑斡,過1孔磅空to̍h是1个新景色,斡1斡坑門to̍h換1个新天地,山勢無仝,樹仔無仝,溫度mā無仝,算bē盡ê柴橋,彎koh深,看bē了ê光景,新奇koh gông-ngia̍h,一時家己soah感覺淡薄仔sông。車身搖--leh 搖--leh,身軀mā搖--leh 搖--leh,探頭一下看「ai-oĕ--à!」驚死人!山坑仔hiah-nī深,深kah無khoàiⁿ底,遠遠he綠山白雲,愈接近愈涼冷,hia敢是仙人所toà?過橋是搖--leh 搖--leh,nǹg入磅空是暗眠摸,窗仔門若koaiⁿ傷慢,nǹg出磅空口土炭屎kui身軀,新奇1幕koh 1幕,驚險1-tiô koh 1-tiô,忽然間火車tòng-tiām,「便當--ō͘,便當--ō͘,燒--e便當--ō͘!」越頭看窗仔門外,已經來到畚箕湖(Pùn-ki-ô),chia是阿里山線中間站,火車已經行3點外鐘久,需要添水添土炭,歇睏20分,人客thèng-á食晝,有人落車買食物,有人四界罔行踏,在地人趕leh搬貨boeh上山。20分鐘後,koh再khin-lin-khong-long起行,點外鐘後經過火車碰壁「Z」字形ê第一分道kap看著hit欉世界有名3千外歲ê神木,下晡3,4點仔to̍h到阿里山,hit暗toà阿丁伯in-tau,大兄講鐵枝路tī獨立山se̍h圓箍仔ê故事:「斯當時日本技師開鐵枝路到獨立山,to̍h去hō͘山勢擋tiâu--leh,停睏幾若冬,想無步數thang盤過獨立山,技師hông刣頭轉去日本,有一工kap伊ê學生食飯,學生看著khong-sûn飯碗khap-tī桌頂,得著靈感,to̍h閣轉來台灣,用se̍h圓箍仔kap開磅空ê方式進行鐵枝路開拓,果然得著成功……」頭一擺聽大兄講古,不止仔gâu講,hō͘阮聽kah耳仔phak-phak無nih目。
隔轉工坐東埔支線ê載柴貨車到東埔,路較pêⁿ,順山勢彎來彎去se̍h 12km,chiah-koh坐載柴箍ê貨物仔車,彎彎斡斡hōng-hōng-hiáⁿ-hiáⁿ搖點外鐘卡車路,到楠仔仙溪土場,然後peh 2點鐘足崎足崎山路到工寮,結束3工2暝路程。
深山林內山頂尾溜,海拔2600外公尺,工寮4落,工人、煮婦、囡仔saⁿ-siap个,日出做工、chhoân 3頓食,日落睏眠、補精神,山內涼冷空氣鮮,鳥隻chi̍h-chiu̍h陪寂寞,做工--e透早tio̍h出門,做到日黃昏,機器聲、鉤柴má-ge喝咻聲,相伴度時度分;烘火、趕蠓、phò͘-tāu罔gī-niū。Tiàm工寮ê煮婦負責款食、洗衫、hiâⁿふろ水,無,著陪囡仔罔種作,chit種生活對暫時借toà遊山玩水是kài趣味,大兄大嫂in,1-toà kui年thàng天,若m̄是為著趁錢,啥人願意來chia吞忍寂寞日子。
山中度假無幾工,chhàu-tú-khám tn̄g-tio̍h「萬達」風颱空襲台灣,1暝風透雨châng,睏眠中茫茫渺渺kan-nā聽著透風落雨聲,天光精神chiah發現,hiau-hēng工寮面前山坪,割出1條深深人外深,比卡車路koh-khah闊ê水溝,he水路直直ǹg向工寮chhiâng, 1箍大欉樹箍hiah tú-hó 坦橫khê tiâu tī 2欉樹仔中間,水路彎斡,流ùi工寮邊仔間過--去,hit暗,邊仔間Ian-á兄in翁某,透暝拆杉仔壁堵逃命到隔壁,有夠恐怖ê chhū山,nā-boeh是無hit箍柴箍,nā-boeh是無hit兩欉大欉樹,4落ê工寮、saⁿ-siap个人命m̄-tio̍h葬身坑溝仔內?天地無情,喝pìⁿ面to̍h變面,無留一點仔情份,攏無帶念出外趁食歹命人,hó-ka-chài有驚無險,莫怪大嫂ē hiah-nī虔誠leh做gê,逐個月初二、十六一定chhoân牲禮燒金紙拜山神土地公。風颱過了,山路斷站,khang-khoè暫停,日子猶原著過,三頓仝款ài食,四兄負責運搬,東埔福利社無貨,需要去阿里山買,一choā路12Km+12Km=24公里,來,去步輦擔boeh成百斤糧草,hit種thiám-thâu無行mā bē-soah-tit;大兄是ku-lí頭,工作運作進度,需要kap組頭阿丁伯參詳,to̍h陪四兄行chit-choā路,工寮停工ê工人,跋筊、hap-sian、e絃仔唱歌,看,是kài清閒,心內鬱卒boeh kā siáng講?幾个kut-la̍t勤快ê工人相招去巡水kéng仔,順紲挽香菇,落雨ta̍p滴後ê乾樹箍,自然puh出野生香菇,3工後大兄、四兄轉來工寮,hit暗食1頓罕得有ê生臊,生香菇、山茼蒿、山芹菜炒tăⁿ擔入門ê豬肉、煙腸……燒酒2,3杯落喉,大兄開始報告:「鐵路、卡車路後--日開通,koh歇2工to̍h ē-tàng繼續chiūⁿ工……」理路簡單清楚,an-tah工人誠意,o͘h!原來大兄chiah-ní gâu講話--ò͘!to̍h是對人chiah-ní體貼,chiah-ē chhoā工chhoā kah chiah-ní四是。Hit年大兄35歲,Lah-jih 16歲。
2冬半後,Lah-jih考tiâu師範學校讀半冬冊,因為tì-tio̍h肺癆休學,第二擺來到楠仔仙溪,目的是boeh靜養身體,頂過toà ê工寮傷過危險,寮仔後是看bē到底ê坑溝仔,離khang-khoè場koh遠,chit-má已經徙來頂寮仔,木材造作,厝頂khàm杉仔瓦,總共3落,2隻機器集材工人boeh toà,闊koh四是,有火爐、有ふろ間,mā有山坪thang種菜,徛tī寮仔前,ē-tàng看真遠,楠仔仙溪溪水to̍h是ùi chia流kah高雄、屏東hit爿去,好天暗時小可ē-tàng看著都市電火光影,對療養身體來講,實在好所在,kan-nā欣賞天然súi光景、suh涼涼清氣空氣,免食藥身體自然健康,大兄chhoā小弟來chia靜養確實有智慧。
靜養ê人m̄免chiūⁿ山做khang-khoè,每日tiàm寮仔厝內幫忙大嫂hiâⁿふろ火、陪幾个細漢chau-á孫仔chhit-thô,大嫂疼Lah-jih ná親生囝,不時關心招呼,紹介厝邊煮婦熟似,o-ló Lah-jih真乖,細漢無老母真歹命,講著細漢時,大嫂又閣目箍紅紅,目屎流目屎滴。機器工仔是粗重khang-khoè,三頓伙食bē使得食siuⁿ-bái,魚肉一定ài有,為著補身體,大嫂不時都煎卵煮點心hō͘ Lah-jih食,下晡2點外開始起火hiâⁿふろ燒水,boeh暗仔工人收工thang洗身軀恢復疲勞,ふろ水若hiâⁿ燒,大嫂to̍h叫Lah-jih先洗,較免kap人kheh,ふろ間1桶浴桶ē-tàng浸3人,chit-chūn kan-nā Lah-jih孤1个,慢慢仔洗,慢慢仔浸,浴桶下面hōm-hōm柴火ná to̍h,浴桶內ê燒水溫度to̍h ná chhèng-koân,人ê體內溫度mā愈來愈燒lo̍h,sio-jia̍t到tòng-bē-tiâu chiah-koh lāu冷水,he用水kéng仔kéng落來ê坑仔水有夠清氣,浸boeh半點鐘,規身軀紅kì-kì,拭乾短褲節仔穿--leh,褪腹裼無穿衫,to̍h tiàm厝前siàn冷風,雖罔清明節氣跤兜,海拔2600外公尺內山工寮,溫度chiah 5,6度,下晡時陣,山坑仔風起,ùi坑溝底開始起雺罩霧,一目nih面前山坪kham到無看山影,四界白茫茫,冷風一陣一陣吹,胸坎猶原燒lŏh燒lo̍h,徛boeh 20分鐘久,大嫂leh hiu:「Jih--è!入來穿衫,m̄-thang hō͘ koâⁿ--著!」
新鮮(神仙)生活2個月,面容光iāⁿ,油滋胖皮,大兄看小弟恢復健康,koh來to̍h是需要運動,to̍h安排輕可機器工仔tàu做khang-khoè。組頭阿丁伯負責hit隻機器8號機是水煙--ē,to̍h是tio̍h hiâⁿ火爐hiâⁿ滾水ê蒸汽機,離工寮半點鐘久鐵枝仔路,司爐hiâⁿ火ê Hū-jî--ē透早5點出門,Lah-jih toè四兄6點出門,四兄運轉手hoāⁿ機器,Lah-jih koh peh山半點鐘負責攑旗仔喝信號,其實Lah-jih無啥物任務,kan-nā toè人喝i-o,幫忙雜差仔,同伴若喝「停~~~」,Lah-jih to̍h喝「停~~~」,同伴若喝「má-ge」,Lah-jih to̍h喝「má-ge」,大約半點鐘久鉤1-choā柴,閒ê時間to̍h是phò-tāu開講,抑是khioh柴hiâⁿ火烘燒趕蠓,等到11點半開始烘飯包,12點左右,hoāⁿ機器ê四兄giú一聲信號「tŭ~~~」,逐家歇睏點半鐘食晝兼tuh-ku,食he烘過ê飯包偌好食你敢知?斯當時倚大兄福食ê工人10幾个,做穡需要體力,需要油臊,飯包除了白米飯,大嫂準備ê配鹹一定有魚、有肉kap有卵,飯包內he三層肉經過火烘,烘久自然鹹siam肉油芳鑽入飯粒,燒燙燙、phang-kòng-kòng,kan-nā phīⁿ to̍h流嘴noā,食飽bìn晝,下晡點半機器「tŭ~~~」一聲信號,繼續做工,日頭落山進前收工,轉去工寮話仙、洗浴、食暗、o͘ⁿ-o͘ⁿ睏,一工過了又一工,為著生活姑不將,Lah-jih是輕鬆、趣味,其他工人是討趁度日。
有一工,はしら〔集材柱〕頂koân ê かっしゃ〔定滑輪〕出問題,大兄是ku-lí頭,伊taⁿ頭注神看清楚了後,to̍h交代「上工」Hù-lâm peh-chiūⁿ樹頂,Hù-lâm按照大兄指示處理,無一tah久仔to̍h處理好勢,繼續鉤柴,這是頭一擺看著大兄ê才能,莫怪伊30外歲to̍h-ē chhoā工做ku-lí頭。Hit暝逐个tī寮仔內開講,Lah-jih真hò͘ⁿ-hiân問大兄:「he水煙--e〔蒸汽機〕ê機器hiah-nī大隻hiah-nī粗重,boeh按怎搬起來chiah koân ê山頂,也無卡車路也無鐵路?」
「He m̄簡單,boeh搬進前,先kā機器拆開,用トラック〔卡車〕載到山腳土場,用溜籠送到山頂現場chiah-koh kā組立起來⋯」
「大兄,che我知--lah,我ê意思是講現場ê機器按怎鉤起去山頂尾溜,抑是坑溝仔下面,hia也無安溜籠?」
「He to̍h是用相揹(sio-āiⁿ)ê方式kā機器搬到位--ē!」火明仔兄插嘴tàu說明。
「火明仔兄!按呢講Jih--è聽無--lah!聽我ta̍uh-ta̍uh-á講hō͘ Jih--è聽。」大兄繼續講:「溜籠kā機器ùi土場鉤起來山頂以後,to̍h是現場集材工作ê khang-khòe,先kā第一隻機器an-tiàm鐵枝路邊,chiah koh kā第二隻機器鉤chiūⁿ山頂尾溜,鐵枝路到山頂安第二隻機器ê所在大約1000米,來回一liàn需要2000米長鉛索仔(鋼索), ニバン(二番鉛索仔)真重,ケーブ大鋼索koh-khah重,所以著先用人工牽較細條較輕ê鉛索仔chiūⁿ山頂,1蜷鉛索仔5,6人、7,8人giâ,較有力--è 1人箍7,8箍,較軟chiáⁿ--è箍5,6箍,前後5,6个、7,8个也giâ也拖peh-chiūⁿ山坪,1蜷接1蜷,連接2000米長,山頂、鐵枝路はしら 攏chhāi定,鉛索仔穿過 かっしゃ〔定滑輪〕to̍h ē-sái-tit用機器拖 ニバン、ケーブ安裝鉤物運送作業⋯」
「O͘h!hiah-nī費氣,大兄koh講簡單?」
「簡單ê意思是講khang-khoè發落起來kài順序,當然--lah,he giâ重peh山落崎nǹg樹林草菢ê艱難是無teh比,m̄-nā著跤力手力,koh-tio̍h知山性bat山勢,che集材工作ê開路先鋒攏是內行高手,大兄m̄-chiah講簡單。」
「逐工lóng mā做kah足thiám--ē,收工轉來寮仔洗ふろ,洗掉1工ê chhiah-ia̍h ak-chak,食暗飽to̍h隨人去o͘ⁿ-o͘ⁿ睏,無像chit-chūn按呢ē-tàng小開講phò-tāu--一時--à。」四兄做兵退伍後to̍h tòe大兄來山場做工,一直攏聽大兄安排khang-khòe。
「紲落去to̍h是kā第二隻機器零件1件1件鉤送起去山頂,然後安ケーブ(大鋼索),ケーブ安好勢,kāニバン(二番鉛索仔)連結入去かっしゃ[定滑輪]kapプーリー [滑車],按呢機器連結組合好勢,真正ē-tàng開始運轉鉤柴作業,已經開去2,3個月時間。若tn̄g-tio̍h路站遠--ē,需要做幾若站鉤柴,to̍h有影像火明仔兄講--è需要2隻機器相揹(sio-āiⁿ)盤山過嶺--lò͘。好!盈暗開講到chia,準備來去睏!」現場ku-lí-thâu,真正是內行khùi,bē輸工程師--lè。
Ē記得是八七水災前1個月,東埔支線kap東埔土場thàng楠仔仙溪hit條卡車路,因為落一寡雨小可仔崩山bē通,大兄招Lah-jih做伴去阿里山kap組頭阿丁仔伯參詳代誌,大兄kā兵仔衫兵仔褲當做工作服、腳穿たび鞋tānきゃはん[綁腿]、頭戴匏桸觳(pû-hia-khok),真正nǹg山場做工人打扮,阮ùi山寮仔步輦出發,彎彎斡斡行落4,50度崎山坪到土場,chiah koh行旱路仔[捷徑]cháⁿ過彎來se̍h去ê卡車路,peh-chiūⁿ新高山入山口あんぶ[鞍部]所在小歇喘,大兄lim 1嘴茶點1支薰了後,叫Lah-jih越頭看,用手kí對面遠遠hit支山山頂講:「hia to̍h是溜籠頭,咱tòa ê寮仔tī正爿,hit支山ê柴真súi,攏是厚殼仔kap薄皮仔ê原木,日本人號做ひのき(檜木),阿爸、阿伯in講做松蘿,常常kā人講我是tī松蘿仔山做ku-lí-thâu(苦力頭),本成日本人boeh提chit支山ê柴是boeh用火車運送,鐵枝路猶未開to̍h降服投降,尾仔chiah開卡車路,工程較省是較省,m̄-koh運送較慢;lim一嘴茶閣pok一嘴薰,大兄繼續比peh-chiūⁿ新高山hit條山路講:「幾若年前hia bat跋死1个人,1-tīn美國登山客peh新高山轉來時,踏著1板柴橋斷--去跋死tī下跤,hō͘雪khàm足久chiah挖著屍體。後--來,有人kā hia號做啥物崩崁?」
繼續行是平坦路站,順山勢彎斡,正手爿面是ōm-ōm鐵杉林,直欉大箍,kap 1大遍白木林,是火燒山ê記號,3,4點鐘跤力已經來到東埔土場,聽著人聲kā-ka̍p,有人hoah「縣長來--ā!」有人叫「Gân-á兄!」大兄笑笑攑手無應聲。看著1大堆柴箍hoâiⁿ-hoâiⁿ-ke̍h-ke̍h thia̍p tī hia,薄皮仔、厚殼仔、雜木仔攏有,大兄講:「chia-ê柴是楠仔仙溪7號機、8號機鉤ê木材,每支攏有檢驗寸尺,偌長偌大箍攏記tī柴箍鋸斷面。」
行倚柴堆看斟酌:「大兄,he用刀仔剾ê記號是啥物字?有ê看無,有ê kap阿爸叫我tī楊麻布頂面寫ê字仝款--neh!」
「He叫做台灣碼,用刀仔刻溝,chiah-bē lak無--去。」原來to̍h-sī按呢--ò͘。
「下面鐵路有車囝,to̍h是boeh載chia-ê柴出去嘉義。咱先來去恒--ē hia食晝,下晡chiah來去阿里山。」叔伯兄恒--ē tī東埔mā是做ku-lí-thâu,伊tòa ê寮仔tī較去2Km鐵枝路邊,等一下nǹg過磅空to̍h tit-boeh到--à。中晝頓山菜兼油臊,恒仔嫂煮食清氣相,兄弟做伙有講有笑,恒仔兄o-ló Lah-jih gâu讀冊,大兄當面用溫和口氣講出伊對Lah-jih ê期待:「你tio̍h認真讀冊--ō͘!」簡單一句話,tī Lah-jih心內卻是ná像老爸ê叮嚀,一時感覺心情沈重ná像做m̄-tio̍h代誌,恒仔兄看Lah-jih tiām-tiām無應話,to̍h安慰講:「阿兄是leh鼓勵你!ē hō͘你讀冊--lah!」這是大兄唯一一擺上嚴格ê講話,永遠都記tī心肝內,m̄敢放bē記得。
食飽後tī寮仔前欣賞山景,對面遠遠ē-tàng看著火車tī こだま(自忠)hia leh chhèng煙,大兄kí正手爿講:「chia落去ē-tàng到神木坑、和社kap望鄉,較早bat tī 磅空口hia做7,8冬集材khang-khòe,大兄做頂線,Tōa-kiān-hô--ē做下線,山坑仔bîn-bîn-á崎,大約30外度,看--起來遠koh深,有ê柴需要做幾若站鉤,siāng下面ê工人需要提早1點鐘出門,提早1點鐘收工,he機器ê安裝to̍h是火明仔兄講--è互相「sio-āiⁿ」,chit-má恒--ē做ê林班tī chia koh-khah去,是用エンジン[引擎]鉤柴,エンジン我bē-hiáu,若是水煙--e我是kài內行,boeh拆、boeh組、boeh修理攏無問題,有koh-iūⁿ,kan-nā聽聲to̍h知影tó位chhut-chhê。好!咱來去阿里山!」大兄講話bē膨風,kap家己兄弟mā是實實仔講。
翻頭ǹg土場行向自忠、阿里山,12Km鐵枝路,倒爿phēng山正爿是闊莽莽坑門,彎彎斡斡se̍h來se̍h去,12Km路程攏有看著こだま(自忠)、東埔土場、寮仔tī hia對siòng。來到こだま,是1个車站,倒爿是こだま支線,ē-tàng thàng大邦[達邦],大兄講較早bat tī chia做--過,地頭kài熟,咱mài-koh行鐵枝路換行旱路,20外分鐘to̍h-ē到阿里山。
看著車頭,知影阿里山已經到,「縣長!你來--ā!he lín囝--hio͘h?」
「M̄̄是--lah,是細漢小弟--lah!」 大兄笑笑應話。
大兄人緣bē-bái to-tio̍h,見面招呼m̄是「Gân--ē!」「縣長!」to̍h是「Gân-á兄!」「 Gân-á叔!」互相熟似liù-liù,假若厝邊隔壁,假若兄弟叔孫,敢講chia是大兄ê家鄉?熟似人ná-ē chiah-ní濟?18歲到38歲已經20冬,m̄是故鄉mā應該算是在地。tòe大兄四界chhōe人hia se̍h chia坐,phò-tāu開講,到boeh暗chiah去阿丁伯in-tau食暗,因為siuⁿ-thiám Lah-jih先去睏,大兄chiah-kap組頭阿丁伯參詳代誌。
天光日大兄chhōa Lah-jih去se̍h姊妹池、看三代木、看樹靈塔、看神木,了後to̍h-koh步輦行 12Km鐵枝路,囡仔腳,m̄知痠,大兄ná像無hìⁿ-haiⁿ著,跤步在tiāⁿ緊慢穩定,ná行ná講話。
「大兄!人ná-ē叫你縣長,叫你阿里山縣長?」來到阿里山chiah知影人leh叫「縣長」to̍h是leh叫大兄。
「Hò͘!是按呢--lah,che真趣味,幾冬前有一工tī嘉義販仔間kap朋友開講phò-tāu,講--著斯當時嘉義縣長候選人有1个足sêng大兄,尾仔hit-ê候選人真正當選縣長,有人to̍h開始滾笑叫我縣長,大兄tī阿里山出出入入tòa十幾年,koh有人kā阿里山參落去叫阿里山縣長。」
「Ó͘!hō͘人叫縣長!阿里山縣長!聽著m̄真爽。」
「人he是sńg笑叫趣味--ē,m̄-thang當做真--e,mā m̄是歹話,笑笑--leh to̍h好。」莫怪大兄若聽著人叫縣長、阿里山縣長,伊攏笑笑無應聲。
行到土場已經過晝後仔,kap工人招呼了後to̍h繼續行,nǹg過磅空到恒仔兄ê集材機器現場,Lô͘-á兄kap四兄tī hia做穡,Lô͘-á兄hōaⁿ エンジン,四兄giú鉛索仔鉤柴,猶有阿道兄tī坑仔底縛柴má-ge,無外久歇工,Lô͘-á兄、四兄家私頭仔款款收收--leh兄弟to̍h做伙轉去寮仔歇睏,暗頓恒仔嫂特別加菜,兄弟做伙食一頓生臊,阿道兄講「Lah-jih!兄弟kan-nā你有thang讀冊讀到師範boeh做老師,實在上gâu上好命。」講mā有影,若m̄是阿兄阿嫂無計較開錢ê sio-lo̍h,供給hō͘ Lah-jih讀冊,用心栽培,ná有進入師範學校ê機會?Lah-jih需要時時謹記在心,m̄-thang放蕩,m̄-thang hō͘阿兄阿嫂失望chiah-tio̍h。
夜色生冷無月,天星gia̍p-gia̍p-si̍h,山坑雲海浮起,平tháⁿ-tháⁿ,tiām-chih-chih,微微ē-tàng看著對面こだま燈光暗淡,暝時露重跤gàn,m̄敢徛傷久,趕緊入內藏被眠夢。天光日仝款步輦轉去楠仔仙溪工寮,一路欣賞大欉樹、箭竹林,闊莽莽ê草坪有紅川七、喇叭花、山杜鵑,喇叭花to̍h是野百合,因為落崎to̍h ná行ná跳,大約有7,8公里遠ê卡車路,cháⁿ旱路仔點外鐘to̍h到土場,peh上山頂工寮抵好赴食中晝飯。chit擺阿里山往復一chōa,hō͘小弟閣較敬佩大兄ê做人、才能,m̄-nā khang-khòe內行頂真,kap人交陪是hiah-nī誠意好鬥陣,替人想,替人解決代誌,處處寬宏大量,心胸闊有腹腸,莫怪人緣好,願意kah伊鬥陣工作。
八七水災是轟動國內外ê大災害,3工3暝連續siàng大雨ê工寮,杉仔瓦厝頂pìn-piàng吼,連講話to-tio̍h大聲,想講chit聲去了了--à,又閣著停工歇睏幾若工,siáⁿ知隔2工外口傳來消息,「濁水溪起水漲,淹死不計其數人命,阿里山鐵路害了了。」為著復學讀冊,決定提早轉去厝--裡,大兄四兄需要發落山場khang-khòe,bē-tàng隨時離開,叫Lah-jih tòe別人跤步用行--ē,足足1暝2工ê步輦,hāⁿ過2,3樓深ê柴橋,柴橋下跤是崩崁山坑,有ê看bē到底,恐怖萬分;nǹg過5,6分鐘、10外分鐘烏烏暗暗磅空幾若十kâi,kan-nā看頭前chhōa路Jî-á兄1葩電土火chhiō路,磅空內泉水ta̍p-tih,有時有he bi̍t-pô飛徙,ki-ki-chiuh-chiuh叫聲,雖罔幼幼微微,gông-ngia̍h心情驚惶hō͘人提心吊膽。進前上山到阿里山是坐車看光景,chit-piàn落山卻是兩腳步輦體驗,行鐵枝路,跤踏chám木仔(枕木)1步1步,cháⁿ旱路,peh崎koh落崎,路草坎坷少人行,隨時需要開山刀伺候,確實艱難,行久跤ē酸、人ē-thiám,hiông-hiông想著大兄長期山內行踏生活,hiah-nī自在輕鬆,敢講大兄已經pìⁿ-chiâⁿ內山人,已經釘根變成在地?thang講是『歸心似箭』無心欣賞路邊花樹景緻,tī第二工半晡仔來到竹崎,chiah有車thang坐,已經thèⁿ腿。經過路站,早前大兄有紹介,chit-pái用行--ē,認bat koh-khah詳細,深深了解山ê變化、奧妙、美麗、驚險、無情,chiah知大兄規年迵天山場來來去去ê辛苦險惡,m̄-koh經驗豐富ê大兄已經當做日常生活,自在、輕鬆、無礙。
時間ná飛,師範3年做兵3冬,6年中間mā bat koh入阿里山chhit-thô,一擺tī To-lô-ian(多林),一擺tī水車寮(水社寮),大兄仝款跤踏實地phah拚經營伊ê事業,負責認真態度猶原無變。退伍結婚hit年去阿里山chhit-thô(度蜜月),大兄tī眠月下線做,工寮tī二號橋,má-ge現場hia有一隻石猴,無去參觀,有較可惜。此後投身教冊生涯,建置家己家庭,to̍h 無koh tîⁿ-tòe大兄身邊,若是有去阿里山,攏是遊覽chhit-thô--niā-niā。
偏名無論好聽歹聽,叫久to̍h-ē tiâu名,大兄講過「人he是sńg笑叫趣味,m̄-thang當做真--e,mā m̄是歹話,笑笑--leh to̍h好。」因為m̄是歹話,「阿里山縣長」soah 愈來愈濟人叫,連故鄉chhân-tiong-ng熟似朋友都按呢叫,m̄知in-toaⁿ ê人 頭一擺聽--著,雖罔面腔gông-ngia̍h「thài-thó有he阿里山ê縣長?」m̄-koh開嘴招呼仝款是「阿里山縣長」。「阿里山縣長」大兄18歲tòe Pâng-á伯去阿里山林場做工,ùi日本時代昭和14年(西元1939年)做到降服,ùi降服做到1986年退休;ùi公家ê林場技術員(乙技)做到生理人ê工頭,將近50冬ê青春歲月,攏浸tī山場。Tī chit將近50冬ê日子,嘉義阿里山出出入入、來來去去,包含阿里山thàng東埔到楠仔仙溪,阿里山到神木村到和社,こだま thàng特富野到大邦(達邦)路站,ta̍k所在有伊ê跤跡。做過ê林班,親像水車寮、畚箕湖、 To-lô-ian、 Hē-sian-á、 十字路、第一分道、 二萬坪、東埔支線(水山線)、眠月下線、東埔、楠仔仙溪現場集材工作所在,時常是たび穿--leh,khiā-hang tān--leh,頭戴匏桸帽,tī半原始森林內,盤山過嶺,peh懸落低(peh-koân lo̍h-kē),khàng-chiūⁿ崩壁,nǹg過雜草,潦過坑溝,勘察林班mā好,實地每木調查mā好,去估計木材數量,判斷剉柴、鉤柴、運搬路草,施工困難程度等等⋯⋯然後chiah決定標售價數抑是發落剉柴集材工事。
伊ê戶口tī 1946年to̍h遷徙到台南縣吳鳳鄉雪峰村7鄰7戶68號;1953年5月8日改為嘉義縣吳鳳鄉雪峰村5鄰8戶12號;1954年2月10日改為嘉義縣吳鳳鄉雪峰村5鄰東埔14號,攏是寄留遷徙戶口;一直到1968年12月28日chiah遷徙轉來彰化縣田中鎮頂潭里12鄰和平路崁頂巷48號繼承為戶長。
年歲1年1年濟,思念ê心1日1日深,想著大兄疼小弟ê 1點1滴,1幕1幕ê過去,家己to̍h感動kah目屎khîⁿ目墘,戇神tī過去ê日子,頭殼內又閣浮出阿里山縣長大兄ê形影,tī阿里山、東埔、楠仔仙溪⋯⋯出出入入、來來去去⋯⋯