2018年11月29日 星期四

台語文行銷: Lahjih 20181130

台語文行銷:        Lahjih 20181130
「台語」行銷著直接講台語佮人對話。
「台語文」行銷需要計畫撇步。
「台文文」ê書寫大部份攏是台文界內銷家己較濟,若boeh外銷,時常tn̄g-tio̍h真濟「加講話」,說明chiâⁿ費氣,相諍是好辦法,諍輸無人chhap-siâu,諍贏朋友走了了,boeh按怎行銷?各人有各人ê法寶,我講我ê方法hō͘恁參考。
1、台語教學用「台語直接教學法」;台語文推銷著用「注入式行銷」。
2、台語文boeh外銷需要行入華語族群,LINE是市場好所在,加入華語群組。
3、看狀況,貼「台語文」ê對話,先用全漢字,chiah用漢羅文。
4M̄-thang傷捷貼,boeh貼上讚是「笑詼」,短短--à ta̍uh-ta̍uh-á
5、無人反對繼續貼。
6、出現有意見上蓋讚,這是hō͘你說明推銷ê機會,m̄-thang引起反彈,chiah有才調繼續行銷。
7、敢有效果?hō͘ 朋友看慣勢台語文書寫、漢羅文、lô-má-jī,認bat台語文書寫、漢羅文、lô-má-jī是上大功效。
8、後擺朋友若看著國小台語課本,tō-bē刺鑿,甚至ē kah囡仔做伙研究指導。
9、台語文上驚無人看,有看有機會,有「加講話」閣較有行銷ê機會。嫌貨chiah是買貨人。
10LINE群組互動互相尊重,m̄-thang論戰,chiah-ē達成咱ê行銷策略。
罔參考,是專業論說。

092Kheh-tsiáu(客鳥)>喜鵲>Magpie.

092Kheh-tsiáu(客鳥)>喜鵲>Magpie.

Kheh-tsiáu(客鳥),台灣是無外普遍ê留鳥,分布西部南北平原抑是低山區,ùi中國引進台灣已經200外年,中國話叫『喜鵲』,台灣人叫Kheh-tsiáu(客鳥)。叫聲「kah~kah~kah~」。
Kheh-tsiáu(客鳥),歇農耕地帶,庄跤郊區,雙雙對對出入,尤其是生湠期間,特別相好,tshuē食做岫攏ká-ná翁某仝款。做岫木麻黃、尤加利樹頂,真懸閣大kâi,用樹枝竹枝橫隔雜叉成球形空心ê岫,雜食性,大尾蟲、鳥仔囝、果子,特別木瓜上愛食。
 
客鳥----Siau Lah-jih散文
頂禮拜三早起時,tú-beh peh-tsiūnn(上)三樓教冊,無意中看著兩隻鳥仔,運動埕hia teh散步,tshuē物件食。Tsit兩隻鳥仔,生做真大隻,規身軀ê毛是烏--e tshap白,尾長長,頭殼額仔giâ懸懸,看起來不止仔高雅,尤其是行著路,bē tshia̍k-tshia̍k-tiô,一步仔一步,尾閣sìm一下sìm一下,予人感覺足大方足高貴--êTsit兩隻鳥仔,親像一對翁仔某ê款,tsit隻若行,hit隻就tuè
當我看kahnihê時,phu̍h--一下,一隻飛去--à,紲落另外彼隻嘛tuè後壁飛去。我斟酌in會飛到佗位去,in無驚惶,也無雄kôngkhuann-khuann-á飛,飛到運動埕西爿彼欉上大欉、上懸ê銀合歡樹頂,ah就無-khuàinn--à
天光日,來到學校,仝款peh-tsiūnn三樓,彼兩隻鳥仔又閣tī-hia teh散步,仝款遐爾相好,tsiânn予人欣羨,嘛tsiânn予人o-ló!好好仔kā in看詳細:「Ah!客鳥!He是客鳥!」差一屑仔就喝出來。莫怪--òo!原來是囡仔時代ê老朋友,才會予人感覺遐爾面熟遐爾親切,真是『好久不見!」
囡仔時代,庄跤舊厝正身後壁,有兩欉Ke-jiû-á樹,足懸大--ê,上頂面êue,時常有一種鳥仔來hia做岫生湠。阿爸牽我ê手,比樹頂ê鳥仔我講:「He號做客鳥!伊真巧哦!岫攏做足懸--ê,按呢才bē hông(予人)掠去飼,hôngtiàm鳥籠仔內。」
Ah hiah懸!若跋落來beh按怎?敢tsiânn危險--neh!」
「應該才著,in ê岫攏做kah足大ê(个),閣足勇--ê!你看,攏是用hit-luē(彼種)樹仔枝做--ê,親像阿爸teh圍籬笆按呢,一枝橫過來,一枝橫過去,每一枝柴仔攏相kit-tiâu--leh交叉固定就是thàu大風、落大雨,嘛去予liàn落來,足安全哦!你閣看詳細,Tsit兩隻客鳥,逐日攏足無閒--ê,一時仔飛出去,一時仔又閣飛轉來,伊ê喙內,攏會咬一枝柴仔枝,有--bòTsit-má in tú-leh做岫,大概母--ê beh生卵--a,閣一月外日,咱就會看著鳥仔囝,岫內hia ngiauh一下ngiauh一下--a!」
「阿爸!我知影啦!Ah你嘛足辛苦--ê乎!」……
將近beh四十冬--a,攏罕得看著客鳥,最近看著彼擺,會記得是四、五冬前,去參觀新萬仁製藥廠時,看著大門邊彼欉南洋杉頂懸,歇兩隻鳥仔,看起來ká-ná熟似面熟似面,較緊--a ê牽手講::「你看!樹仔頂彼兩隻鳥仔,是是客鳥?」
hm̀!大概是哦!你目睭hiah金,知偌久m̄-bat看著--à,較緊用khamelah kā hip起來!」
相片洗好,無kah luā滿意,細細隻仔,相片閣烏烏,連家己都看出來是「客鳥」……
閣飛來ti-hia teh散步--ā,正實是一對翁仔某仔,猶原是雙雙對對,遐爾恩愛,翁行某tuè,飄撇大範又閣高貴。Tsitbeh kā恁看予斟酌,看予清楚,有影生做tsiânn súi,喙pe.烏烏尖尖,尾長長翹翹,白色ê腹肚,si̍t股頭嘛tshap一寡仔白--êsīn--ê(剩的)攏是烏色--êAhm̄-tio̍h!看in飛起來才知影,si̍t ê外緣彼排羽毛嘛是白--ê。飛tiàm半空中phiat一下phiat一下,真正優美,真正好看,看in飛去樹仔頂才發現,原來in早就tī-hia做一个足大kâi ê岫,嘛是做足懸--êkah我細漢看著--ê仝款。
岫愈做愈大,照看beh tuà落來ê款哦!來--òo!來--òo!阮tsiânn歡喜恁留tiàm tsia kah阮做厝邊!阮是tsiânn hònn-kheh(好客)ê在地人,向望恁會tàng疼惜tsit-ê所在,做阮ê好厝邊,永遠tuà落來,kah阮相kap來拍拚,將tsit-ê所在成做一个真正有自由,有尊嚴ê美麗寶島。自tsit-má起,咱攏是家己人--a,無愛閣叫恁是「客鳥」,應該稱呼恁是「喜鵲」,咱人七月初七彼一工,搭橋予牛郎織女天河相會,做好代ê「喜鵲」!

2018年11月28日 星期三

Lahjih寓言:

Lahjih寓言:
114、講話不答不七:
兩个台灣人leh開講phò-tāu。
甲:『今天天氣』烏陰烏陰,『可能會下雨』?
乙:tō是--meh,『剛想出門溜踏』,tō tn̄g-tio̍h欲落雨,有夠鬱卒。
第三者:聽恁講話,ná-ē感覺不答不七,liâm-mī台語,liâm-mī華語?
甲:tō是án-ni--m̄,綴人講華語,bē-hiáu--è自然改換咱ê話語。
乙:hèⁿ--à!逐家m̄是攏按呢不答不七leh講。
㊣深層ê DNA,心內有母親,心內有母語;外在soah不知不覺綴人行。
115、漢羅lām寫,不答不七:
在來台語書寫有漢字有pe̍h-ōe-jī,台語漢字有時真費氣,ioh規晡m̄知發音、m̄知意思是啥乜,寫pe̍h-ōe-jī有人講是外國字,漢字、pe̍h-ōe-jī pún-chiâⁿ攏m̄是台灣字,借來用,慣勢tō是咱ê字。
現此時漢羅lām寫上著時,有人批評講不答不七,日文是かな lām漢字,敢講日文mā是不答不七。
㊣尊重別人,m̄-thang看輕家己。

2018年11月27日 星期二

091oo-a-á(烏鴉仔)>巨喙鴉>Large-billed Crow.

091oo-a-á(烏鴉仔)>巨喙鴉>Large-billed Crow.

oo-a-á(烏鴉仔),全身羽衣,喙kap兩支跤攏是烏色,叫聲「ahahahah」,是按呢號名--ê
oo-a-á(烏鴉仔),tsiânn大食,鼠類、杜定、狗母梭仔、母舅蛇、蛇類抑是蟲豸伊攏beh食,嘛興食鳥仔卵、鳥仔囝。俗語有一句講:「oo-a-á(烏鴉仔),無隔暝卵。」是leh講伊tsiânn貪食,鳥仔卵無khuàinn便罷,若去khuàinn著,一定食掉,無thang留落來。
一个人若無儲蓄tshun-tsûn ê習慣,現趁現開,趁了了食了了,就會使tsittsit句「oo-a-á(烏鴉仔),無隔暝卵。」來恥笑king-thé
oo-a-á(烏鴉仔),台灣是普遍ê留鳥,中高海拔山地,東部海岸壁攏bat出現,有聚集性,規陣tuà做伙,規陣飛同齊,警戒性強,若有giâu-gî koh樣,隨時「ahah」叫,隨隻飛走liu-suann。常糞埽堆tshuē食,興食家畜屍體。
古早戲文有「吉凶未到先有」,意思是講聽著烏鴉吼是歹吉兆,che對烏鴉來講,實在冤枉。

2018年11月26日 星期一

菜脯炒飯飯包ê記智: Lahjih 20181126

菜脯炒飯飯包ê記智:            Lahjih 20181126

70冬前沉底ê往事,ná-ē雄雄一喙飯tō chhōa倒轉去hit當時ê記智,引起目箍tâm-tâm一陣鼻頭酸。
Hit-tang-chūn日本人離開台灣boeh三年,ī--ā mā是離開我boeh三年,m̄-bat世事ê囡仔庀戇戇食戇戇大,知啥乜是無油無sian知啥乜是清米飯,大概是有thang食飽mài堵枵滿足歡喜,hit个散赤人tn̄g-tio̍h物資缺乏ê年代。
19488歲入學一年仔生放屎糊房間,戇戇àⁿ-àⁿ跟綴老師去街路第一國民學校參加田中鎮運動會,記得是戴chit-kâi篾仔辮kō͘紙糊ê阿不倒,走10外公尺換人走ê表演比賽,歡喜kah連阿兄阿嫂緊張歡喜。四兄Lô͘-á兄有來看阮喝i-o,中晝時,記得是二兄抑是三兄提一粒飯包hō͘我食晝。
Hit粒飯包無用飯包觳仔貯,是用刺竹ê甲箬仔包ê飯丸,甲箬仔boeh包飯,需要棕摖chhè清氣閣用燒水浸hō͘軟,chiah ē得包飯丸,he飯丸是清米飯lām菜脯幼仔落去炒豬油,已經是芳kòng-kòng kòng-kòng芳,hit頓好食ê飯包滋味到今記牢牢。
ī--ā ê煮食,是大嫂kah二嫂ê疼心飯包,用心計較ê料理,雖罔簡單,其實是費心情,一粒飯包ê白米飯kah豬油落去炒,已經是一家人一頓ê作料,結果是我孤一人食了了,想著親情,想著兄嫂,giōng-boeh目屎流,感恩ê思念,一粒飯包,菜脯炒飯ê飯包。
今仔日去溪頭散步行山路,主辦小姐為逐家準備中晝飯包,想到中晝食hit粒飯包,kan-na食一喙有菜脯炒飯ê滋味,隨chhōa轉去70冬前ê記智。

2018年11月23日 星期五

090Ka-līng(鵁鴒)>八哥>Formosan Crested Myna.

090Ka-līng(鵁鴒)>八哥>Formosan Crested Myna.

Ka-līng(鵁鴒),老一輩ê人罕得m̄-bat tsit款鳥仔,伊略略仔會學人講話,所以一般人真佮意飼。
Ka-līng(鵁鴒),樹洞、古早厝ê壁空內底thiap羽毛、乾葉仔做岫,無像tshenn-tî-á抑是bāng-tang-tiuh-á會曉家己做tsiânn精緻ê岫。俗語講:「Ka-līng、佔便空。」就是king-thé一个人平時hō-lí-hō-sō,『遊手好閒』,興tshit-thô,貧惰做,kan-na期待siàu想便--êká-ná ka-līng(鵁鴒)kan-na會曉tshuē便空做岫仝款。『不勞如獲』tō-tio̍h--lah
Ka-līng(鵁鴒),是台灣特有ê亞種,是八哥,時常三五隻結群樹尾頂、竹菢頂抑是電線頂活動,飛行時翼股ê白色斑紋tsiânn明顯,叫聲響亮吵死人,是雜食性鳥類,蟲豸、樹蛙、果實攏食。

2018年11月19日 星期一

089suann-oo-tshiu(山烏鶖)>小捲尾>Fonmosan Bronzed Drongo.

089suann-oo-tshiu(山烏鶖)>小捲尾>Fonmosan Bronzed Drongo.
suann-oo-tshiu(山烏鶖)kap烏鶖是仝族親,tsiânn樹林邊抑是疏林內出現。規身軀烏金烏金倚烏藍色,飛真遠,速度緊成~~~~ê波浪形,時常kap戲班仔kap做伙活動,規大陣ê戲班仔後壁時常有2~7ê suann-oo-tshiu(山烏鶖)tuè-leh保護,若有猛禽出現,一定引起in-ê攻擊。
suann-oo-tshiu(山烏鶖)ê領域性真強,大自然ê食物鏈定律之下,平時suann-oo-tshiu(山烏鶖)是鷹仔虎ê犧牲品,俗語:「鷹仔虎,驚死烏鶖。」可是生湠期間,suann-oo-tshiu(山烏鶖)特別惡,伊管區內底ê鷹仔虎都會hōojiok kah走無路,實在真趣味。

2018年11月16日 星期五

088oo-tshiu(烏鶖)>捲尾、大捲尾>Formosan Black Drongo.

088oo-tshiu(烏鶖)>捲尾、大捲尾>Formosan Black Drongo.
oo-tshiu(烏鶖),kui身軀攏是烏色--ê,喙尖,尾長,gâu jiok bā-hio̍h,定定歇電線頂,牛尻脊骿,「烏鶖騎水牛」,若發現牛食草抑是犁田塗時,就等待beh食飛出來ê蠓蟲。
oo-tshiu(烏鶖)ê地盤性kài強,對大型ê猛禽,像蛇鵰、bā-hio̍h、烏鴉仔伊攏無leh--伊,一定kā in趕走,jiok kah無看影。
Kap烏鶖有關聯ê唸謠、俗語:
「烏鶖!烏鶖!咬咬kiû~,蟲仔肉搵豆油。」
「烏鶖!烏鶖!烏liu-liu,看著bā-hio̍h啄目睭。」
bā-hio̍h覓雞仔囝,烏鶖tuè後壁。」
烏鶖復仇記:
聽講古早古早ê時代,烏鶖是1tsiânn有正義感tsiânn有孝ê鳥仔,為著beh hōoê爸母生活較快活,食較好穿較燒--leh,伊就出外去做生理趁錢thang kā厝裡tàu相添。
1工,厝裡傳來消息,講故鄉ê老母破病tsiânn沈重,而且siàu念囝兒,煩惱kah消瘦落肉,就無khà做生理,艱苦趁來ê金錢,先去買一寡名貴ê藥材kap 1塊真大塊ê三層肉,拜託bā-hio̍h提轉去hōo in老母治病kap補身體。
啥知bā-hio̍h足枵鬼--ê,鼻著豬肉ê芳味煞擋bē-tiâu,喙瀾水tsho̍p-tsho̍p流,飛到半路就kā hit塊三層肉sut了了,食飽就起愛睏,bā-hio̍h已經記得烏鶖交代ê代誌,睏kahka-tsuē,等到睏精神,想起烏鶖交代ê工課,tann.--ā,豬肉kâng食了了,是beh按怎向烏鶖交代--neh?姑不將,心肝掠坦橫,規氣將hiah-ê藥仔嘛kā tàn-hìnn-sak,做伊飛ùi山內去tshit-thô
烏鶖in老母因為無得著醫治,嘛無食著豬肉滋養身體,煞來一命烏呼哀哉,病死眠床頂。不幸ê消息ùi厝裡傳到烏鶖ê耳空內,烏鶖囝一tiô,非常傷心就趕轉去奔喪:
「阿母哪會死去--neh?我都有寄藥材kap豬肉轉來beh hōo阿母醫病補身--a?哪會按呢?哪會按呢?阿母--ō!阿母--ō!」烏鶖哭kah足悽慘--è
「哪有寄啥物物件--nehah你是寄siâng轉來--è?」烏鶖In阿爸按呢問。
ah-tōbā-hio̍h--lah,伊無提來咱兜是--無?」
「無啦!無啦!kah-nā有,恁阿母若有豬肉補身體,閣有藥仔醫治伊ê病,就不幸來過身去!夭壽ê bā-hio̍h,實在可惡!」
「阿爸!我一定beh tshuē bā-hio̍h算帳,我一定beh為阿母報冤仇!」烏鶖氣kah面仔紅kòng-kònghōo人看起來足驚--êm̄-koh尾仔伊煞mà-mà吼,一直哭「阿娘--uē!阿娘--uē!可憐ê阿娘--uē!」
雖然烏鶖in老爸教烏鶖,m̄-thang傷衝碰beh去報怨仇,應該教示--一下,tsing-tsing鎚鎚--leh就好,千萬m̄-thang kā拍死。m̄-koh烏鶖實在堪得氣,想著阿母來慘死,m̄-tsiahtsit-mápīn-nā看著bā-hio̍h,定著無放伊干休,是追就是啄,jiok kah hōo伊走無路,jiok-kah hōo bā-hio̍hkah phùn-khing去。