2020年7月21日 星期二

Kng-thiⁿ pe̍h-ji̍t(光天白日):

Kng-thiⁿ pe̍h-ji̍t(光天白日):
Ū chhiū tō ū ńg
有樹tō有蔭
Ū chúi tō ū iá
有水tō有影
Chhân-chng pháng chhâm im-chúi kî
田庄pháng田im水期
Chúi-iá sì-kè gip-gip-sh
水影四界gip-gip-sh
Súi tō sī súi
媠tō是媠

2020年7月10日 星期五

Kiaⁿ-hiâⁿ koh ò͘-sim: 20200711 Lahjih

Kiaⁿ-hiâⁿ koh ò͘-sim:        20200711        Lahjih
Lāu-hòe-á-lâng kāu-jiō, tú-chiah khì pàng-jiō, pàng-jiō liáu-āu, hoat-hiān bé-tháng lāi-bīn ná-chhiūⁿ ū sè-bóe thâng-á, phû-tī chúi-bīn, sí-giān-giān bô-leh tín-tāng, kám-kak hò͘ⁿ-kî koh kiaⁿ-hiaⁿh, àⁿ-thâu khòaⁿ lān-chiáu-á, hoat-hiān lān-chiáu-á-thâu naih-kau só͘-chai, mā kiap 3-4-bóe, khióng-hông ê sim, ti̍t-chiap hoán-siā tōng-chok sûi kā póe-póe lo̍h-khì bé-tháng. Ná-ē án-ne? che-sī siáⁿ-mih óaⁿ-ko? ná-ē chhut-hiān tī chia? tùi tó-ūi lâi--ê? kám-ē-sī ùi jiō-tō cháu--chhut-lâi--ê? sio-liân-sòa ê hiau-gî hō͘ góa sim-chêng khióng-hông koh bô-nāi.
Siūⁿ-kóng ka-kī sǹg-sī ài chheng-khì ê lâng, kò-jîn ōe-seng ū chiàu-khí-kang, ná-ē tu̍t-jiân ū chit-khoán ò͘-sim boeh-thò͘-boeh-thò͘ ê tāi-chì hoat-seng, si̍t-chāi siūⁿ-bōe-chhun. Pún-chiâⁿ siūⁿ-boeh chhéng-kàu i-seng pêng-iú, siūⁿ-kóng iáu-sī seng Google--chi̍t-ē khah-kín: "ū-khó-lêng sī giô-thâng[蟯蟲], khah-lím 1cm tn̂g, sī gín-á-lâng khah-ē òe--tio̍h ê kià-seng-thâng, it-poaⁿ chhut-hiān tī pùn-kháu, koàn-sì kóng pùn-kháu-thâng, mā-ē chhut-hiān tī phōng-kong". Chhut-hiān tī phōng-kong? án-ne m̄-tio̍h-sī ùi jiō-tō pàng--chhut-lâi--ê? kiaⁿ-sí-lâng, ū-kàu thái-ko ò͘-sim, hō͘-góa kám-kak boeh-thò͘-boeh-thò͘.
Taⁿ boeh án-chóaⁿ chiah-hó, sui-bóng giô-thâng m̄-sī kài oh-tī ê chìn-thâu, siūⁿ-tio̍h chia̍h kàu chi̍t-ê nî-hòe, kóng ū giô-thâng ùi jiō-tō pàng--chhut-lâi, m̄-nā ò͘-sim, koh-khah kám-kak kiàn-siàu-tāi, jú siūⁿ jú ak-chak⋯⋯Kóaⁿ-kín kā lān-chiáu-á sé hō͘ chheng-khì chheng-khì, tán-thāi koh pàng-jiō chiah koh koan-chhat, chiah chò phah-sǹg.
Nn̄g tiám-cheng āu, koh ji̍p-khì piān-só͘ pàng-jiō, chim-chiok khòaⁿ, ná-chhiūⁿ bô koh-iūⁿ, jiō pàng-liáu, the̍h chi̍t-tiûⁿ ōe-seng-chóa boeh chhit lān-chiáu-á, che-sī kúi-nā-nî lâi ê koàn-sì, lāu-lâng m̄-nā kāu-jiō, múi-pái pàng-jiō lóng-ē lâu chi̍t-sut-á jiō-bóe, n̂g-n̂g sió-khóa liâm-liâm, nā-bô chhit chheng-khì, tiāⁿ-tio̍h ē tò͘-tio̍h lāi-khò͘, nā keh-kang koh bô ōaⁿ khò͘, it-tēng sī chhàu-hiam-hiam, chiâⁿ-chò lāu-lâng-hiàn.
The̍h ōe-seng-chóa chhit chheng-khì, boeh kā khò͘-kha pàng--lo̍h-khì, kî-koài ê hiān-siōng koh hoat-seng, lān-chiáu-á-thâu chhut-hiān pe̍h-pe̍h ê mi̍h, thián-khui hóe-gán kim-cheng chi̍t-ē khòaⁿ, goân-lâi sī ōe-seng-chóa ê chóa-iù-á, chèng-kì tī chia, chèng-kì lia̍h--tio̍h--à, siā thiⁿ siā tē, kám-siā ī--ā kap lāu-pē, eng-àm ē-tàng an-ún lo̍h-bîn--ā!
Ūi-siáⁿ-mi̍h chìn-chêng ē ba̍k-hoe khòaⁿ tâⁿ--khì? khó-lêng mî-iù-á kauh liáu siuⁿ-kú ka-kī kńg-lian, khòaⁿ--khí-lâi kài-sêng sè-bóe giô-thâng; nn̄g-lúi ba̍k-chiu khui-to 3-pái m̄-sī goân-in, sī-bāng-mo̍͘h, pe̍h-lāi-chiàng chhiú-su̍t āu ê hiō-ûi-chèng,  khòaⁿ, iû-goân khòaⁿ chin-hng, khó-sioh kái-sek-le̍k bô hiah-nī chheng-chhó, khòaⁿ sī ū khoàiⁿ, hêng-thé chóng-sī kám-kak bông-bông, chia̍h-lāu ū-iáⁿ chin-chē bái, che-sī chèng-siông, án-chóaⁿ kai-koat bái-châi chò-chiâⁿ ê put-piān sū-si̍t, su-iàu lí-tì tùi-thāi, m̄-thang kín-tiuⁿ, m̄-thang bê-sìn, ū-tāi-chì chhōe i-seng chín-toàn tī-liâu sī siāng iàu-kín, siang-sìn kho-ha̍k, siang-sìn i-ha̍k sī góa chia̍h-lāu lāu-po͘-tiāⁿ ê hoat-pó.

2020年7月5日 星期日

阿仙kap 阿蟬----修正版 20200704 Lahjih

01_阿仙kap 阿蟬----修正版        20200704     Lahjih


1-phiàn林,樹 ákoh ōm,樹頂鳥隻滿滿是,吼聲響亮鬧熱chhih-chhih,樹跤真清涼,樹葉 á lak kah滿四界,塗跤兜tòa 1  6 支跤ê á族,蟬 áê族人攏真gâu坐禪,in ê á自出世落塗,就注定著匿入去塗跤兜生活,匿tiàm塗孔內78冬,chiah-thang bùn出來地面看光景、chhit-thô、唱歌交朋友
Chit6支跤ê á族內面有1家夥 áhō͘ in 父母飼tiàm 1 欉大欉樹 á跤,1日到暗攏洞內leh生活,tiām-chut-chut無話無句講話,看in ê 生做,實在無sêng in父母,身軀khiaukhiau痀,穿1領戰甲外星人ê裝甲兵,行著路那龜leh趖,tòng-gōng tòng-gōng1 á to無像in父母hiah-nī活跳gâu飛,閣較無像in老父hiah-nī gâu唱歌。雖然in bē曉飛閣曉講話,m̄-koh in攏歡歡喜喜過日,會曉用表情、比手畫刀來交陪,交換意見,參詳代誌。生活過著真平靜,一直到有1工,知按怎?突然間,in逐家攏想boeh bùn出去洞口外,in ê心情感覺chiâ pek-chhek像有啥物歹空--e tih-boeh到位?逐家心內起恐惶,知影boeh按怎?
「哪會chiah-nī bē 自在?到底是啥物代?拜託逐家想看覓!想看有啥物好辦法來排解?」tng-tong逐家激破頭殼,想bē 出好主意ê時陣,有1隻蟬 á提出意見:
「恁敢bat聽過1个傳說?」
「啥物傳說?」
「講咱ê祖先交代落來ê教示,傳說中講咱蟬 áê囝孫,攏會父母咱生出來了後,經過78冬成長,身體著會起變化,提醒咱tih-boeh轉大人,hit時陣咱著愛注意sè-jī‥‥‥喂!咱幾歲--à --haⁿh?」
7歲!」
是,是8歲!」
Ah chit-ê傳說敢有證據?」
「有!聽講khǹg-tiàm 1个祕密ê所在。」
「應該是著斟酌ê時陣--ā,逐家chhōe看覓,chhōe看有遺書抑是啥物古早ê冊、地圖--無?」
Ah!有--ātī-chia,請你看覓--leh !」有1隻蟬 á chhiau tio̍h 1gâm-gâm ê字紙,隨時交hō͘提出意見ê hit隻蟬 á斟酌看詳細‥‥‥
「到底是寫按怎?較緊報告hō͘ 逐家知!」
提出意見ê hit隻蟬 á,規氣將hit張字紙貼tàm壁堵hō͘逐家看詳細。
各位乖囝:
逐家平安!逐家恭喜!恭喜恁boeh轉大人,會使得出外扑拼,雖然阿爸阿母生恁八兄弟,就來離開恁ê身邊,m̄-koh阮攏真思念恁,78年來,恁攏真乖巧,互相照顧,互相參詳,m̄-bat 冤家勞債hō͘阮感覺誠安心誠hiau-paichit-mái恁已經大漢,tih-boeh出去外口扑拼,表現恁ê才能,展現咱蟬 áê歌喉hō͘人聽,逐家著愛較sè-jī--leh tih-boeh 轉大人, tih-boeh出外扑拼,心內緊張,心情驚惶是難免,總是逐家著m̄-thang青狂,事事項項ta̍uh-ta̍uh-á來,會記得,著11步趖出洞口,m̄-thang相爭,千萬著記hō͘清楚下面幾項祖先ê交代:
第一:出洞口ê時間著算hō͘準,ùi日頭落海到半暝 á 12進前siusiu慢攏m̄-thang
第二:出洞口著愛一直趖,勇敢向前行,m̄-thang停睏,tn̄g著樹 á就開始pehpehkôan愈好。
第三:心情放輕鬆,啥物時陣褪殼,免擔心免急,時間若到,自然著會「羽化」。
第四:天光早起(chái)天若phah-phúlín ê翼股已經ngē-chiāⁿ就趕緊展翅飛,開始展現你ê歌聲。
--lah,恁八兄弟,阿爸阿母已經先恁號名號好勢:大--ē叫阿仙(sian ),唱歌kôan音輕聲閣會牽絲;第二--ē叫阿癬(sián),頭殼有1跡青斑為記;第三--e叫阿煽(siàn),個性無lámne,無精神,上hō͘阿爸阿母擔心;第四是阿設(siat),唱歌猛脆pīn-tōa牽聲;第五叫阿蟬(siân),上巧上gâu唱歌上gâu牽聲;第六--ē mā叫阿蘚,伊kap第二阿癬個性相像;第七--è個性善良古意古意叫阿善(siān);第八阿舌(sia̍t),吼聲猛脆個性有較急;che攏是天生自然,是父母偏心thiau-kang kā恁生無仝款。
祝順利,生活快樂!
阿爸阿母 
提出意見ê hit隻蟬 á等逐家看清楚了後,閣再1逐家提醒,父母交代ê話著愛聽,祖先交代ê 規矩著遵守,啥物時陣著出洞門,隨人斟酌,等你脫殼變做1隻會飛會吼hiau-pai有自信ê蟬了後,你一定愛會記得相chhōechhōe著咱ê兄弟,「扑虎掠賊親兄弟」,有團結chiah會出頭天。
經過23工後,樹林內又閣增加少歌聲,siat.siat.siat.siat siat.siat.siat.siat ,響聲滿山坪,有hit-lō kôan 聲,有hit-lō低調,有hit-lō長聲會牽絲,hit-lō chhè切齒,kui-ê林內交響著好聽音樂聲,充滿歡喜,充滿希望。突然間有蟬ê喝咻聲:
「啊!阿蟬~!阿蟬~!我tī-chia!你有看著我--bò?」
「啊!你是阿癬--ho͘ⁿh?你ê頭殼額 á1跡,一看就知影你是阿癬!」
「是--lah!我是A-siánah其他ê兄弟--leh?」
「我是阿仙!」hitkôan音會牽絲--e mā飛來tī in ê邊。
「實在歡喜,恭喜逐家會當順序蟬蛻(siân-thòe),chit-má已經3个報到,chhun--e咱大聲喝咻--一下,kā in kh-kh轉來做堆,我喝chi̍tnn̄gsa,逐家就大聲咻。12!」
「阿善~!阿煽~!阿設~!阿舌~!阿蘚~!」 boeh chiâ 10 分鐘,8兄弟已經chiâu到位,有講有笑,歡喜kah,歡喜in蟬蛻成功,閣團圓做堆。
兄弟相認了後,就共同推薦阿蟬做班長,阿蟬表示感謝了後就開始講話:
「會當做蟬á族是真hiâ-pai  ê福報,咱著代先來展寶蟬 áê才能hō͘森林內ê眾朋友知,chit-mái咱按大細ê順序排1列,我若喝開始,逐家就照順序吼聲,輪流唱4遍。」
「按呢是boeh創啥貨?」
「唱--落去著知影。備!開始!」
siansiánsiànsiat siânsiánsiānsia̍t;仙、癬、搧、設、蟬、蘚、善、舌;siansiánsiànsiatsiânsiánsiānsia̍t;仙、癬、搧、設、蟬、蘚、善、舌」
Ó͘chiah-nī好聽!節奏輕鬆閣那lehphek--leh!」
-nā按呢!咱會使得1个獨唱,抑是2个輪唱,阿設kap阿舌過來chia,恁2个表演hō͘逐家聽。」
siat.siat.siat.siat.siat.siat.siat.siat.siat.siat.siat.siat」阿設先出聲。
sia̍t.sia̍t.sia̍t.sia̍t.sia̍t.sia̍t.sia̍t.sia̍t.sia̍t.sia̍t.」續落去阿舌仝款1个獨唱。
「按呢獨唱有較無味,阿舌!你先開喙,阿設tòe你後尾,連續吼10秒,開始!」
sia̍t.siat.sia̍t.siat.sia̍t.siat.sia̍t.siat.sia̍t.siat ……
Pho̍k-á聲充滿山坪,蟬 á聲齊響,阿設kap阿舌愈唱愈soah-phah,愈唱愈āng聲。
「阿癬、阿仙、阿善、阿煽,恁4个來頭前,照順序吼4-ûn,拜託恁特別注意節奏ê緊慢kap聲音ê大細,阿癬唱強拍,阿煽上低。」阿蟬繼續交代。
Kan-nā4个按呢輪流唱,敢會好聽?」阿煽無啥自信ê款。
「會!唱落去你就知!閣講1遍,特別注意節奏ê緊慢kap聲音ê 大細,阿癬唱強拍,阿煽上低。開始!」
「癬、仙、善、煽;siánsiansiānsiàn;癬、仙、善、煽;siánsiansiānsiàn。」
「有影bē-báito-tio̍h,不過猶是阿設kap阿舌in 2ê歌聲較mé-chhè,較有精神。」
忽然間,遠遠傳來o-ló兼有淡薄 á giâu-gî ê笑聲:
「讚!讚!讚!實在有影讚!gâu唱歌閣有好滋味,1仙、2癬、3搧、4設;5蟬、6蘚、7善、8舌;chi̍t-siannn̄g-siánsa-siànsì-siatgō͘-siânla̍k-siánchhit-siānpeh-sia̍t。哈!哈!哈!哈!讚!讚!讚!讚!實在有影讚!gâu唱歌閣有好滋味!」像鳥 á ê笑聲。
「眾兄弟,著注意,m̄-thang kan-nā顧唱歌,顧iāng氣,災難有可能ê身邊,隨人著sè-jī;阿爸阿母生咱8兄弟,並無半个姊妹kap咱鬥陣做堆,會記得,查某囡 á攏是較pì-súin講話,tiām-chih-chih,咱若boeh娶某boeh交女朋友,一定著展功夫,認真kh,認真吼,拚勢chhōe,著會chhōe-tio̍h好妻兒,tú-chiah hit-ê o-ló ê笑聲,是真正經,隨時著注意,祝逐家好運,幸福過日,再會!」
Chit个樹林內,樹 áōm 真大欉,樹頂鳥隻滿滿是,對蟬 á族來講,雖罔充滿危機,為著生活,為著生湠,吼聲猶原響亮鬧熱chhih-chhih
siatsiatsiatsiatsiatsiatsiatsiat!蟬 á飛出來啦!
siatsiatsiatsiatsiatsiatsiatsiat!熱天已經到了!
siatsiatsiatsiatsiatsiatsiatsiat!天氣真正炎熱!
siatsiatsiatsiatsiatsiatsiatsiat!蟬 á歡喜唱歌!
附錄:台語囡 á
 á siat-siat siân-á siak-siak C 調  2/4 
小青蛙:53 33 /53 33/5.6 53 /4  2. /42 22 /42 22/4.5 42 /3 1. /
53 33 /53 33 /5.6 53 /4  2. /42 22 /42 22 /4.5 42 /3 1. //]
siatsiatsiatsiatsiatsiatsiatsiat!蟬 á飛出來啦!
siatsiatsiatsiatsiatsiatsiatsiat!熱天已經到了!
siatsiatsiatsiatsiatsiatsiatsiat!天氣真正炎熱!
siatsiatsiatsiatsiatsiatsiatsiat!蟬 á歡喜唱歌!