2016年2月27日 星期六

鐵馬:

鐵馬:
▲雙台鐵馬(thih-bé/ bike)結構:

1、liang-liang-á:鐵馬鈴仔liang liang liang liang,請你sè-jī,niū我過--一下!
2、bé-kak-á:腳踏車號名叫鐵馬,[把手]to̍h號做「馬角仔」。
3、tshiú-tòng-kuaiⁿ:手擋杆[煞車把手]。
4、pó͘-tsō͘-kut:補助骨,載重補強。一台雙台鐵馬ē-tàng載5-6百斤貨。
5、tiān-hué-kè:掛電火用,安裝磨電火ê燈頭,發電機安裝tī後輪抑是前輪。
6、thô͘-phè:塗帕/ 塗帕仔[擋泥板]。
7、guā-ling/ lāi-ling:外奶/ 內奶,[外胎/ 內胎]。
8、lián-khing:輪框[輪圈]。
9、tsîng-tòng:前擋[前煞車]。
10、siang-tshe-á:雙叉仔。
11、tshia-sim-kóng:車心管(kńg-kóng)。[花鼓,輪軸穿過管道]
11、lián-tsí-á:輪止仔[輻絲]。
12、hong-tshùi-á/ ke-tn̂g-á:封喙仔[氣門嘴]/ 雞腸仔。風灌灌風所在,內面雞腸仔ē-tàng阻擋漏風。
13、í-tsē-á/ í-tsū-á:椅坐仔[座墊]/ 椅眥仔[椅套]。
14、í-tsē-á-kuaiⁿ:椅坐仔杆[座杆],調整座位懸低。
15、saⁿ-kak-kè/ huâiⁿ-kuaiⁿ/ khiā-kuaiⁿ/ tshua̍h-kuaiⁿ:
三角架/ 橫桿/ 徛杆/ 斜杆。橫杆路用真大,kah一隻鐵馬籐椅,ē使得載囡仔tshit-thô;戀愛中ê查埔囝仔ē使得載查某囝仔pua̍h感情。細漢囡仔騎大人鐵馬kō͘「long kuaiⁿ-á」,to̍h是kā一跤long過橫杆下面ê騎鐵馬方式。(足濟人美麗ê記智)
6、liān-á-khàm/ gí-á-puâⁿ/ gí-á:鏈仔崁,有全崁、半崁/ 齒仔盤/ 齒仔[齒輪]。
17、thúi-á:腿仔,形體像雞腿,[曲柄臂]。
18、kha-ta̍h-á:跤踏仔,[踏板]。
19、āu-tsài:後載,ē使得載人ē使得載貨。查埔--e騎馬long,查某--è坦橫坐,愛人仔tio̍h-ài siâm腰siâm絚絚。
20、só:掛鐵馬專用鎖匙。
21、āu-tòng:後擋[後煞車]。(另外mā有跤擋,倒踏跤踏仔to̍h-ē煞車。)
22、liān-á:鏈仔,鐵馬鏈仔。鏈仔傷冗ē lak落齒仔盤,叫做 lak-lián。lim酒喝拳,tán-tshau ih-kô、nn̄g-ē siong-hó、sam-á saⁿ-ki、sù-hông、ú khuâi、lak-lián、tshit-tshiâu/ tshâi tshit、pat-sian、káu-kuài、tsóng-khai/ tsóng-lâi。
23、thô͘-tshāi:塗tshāi[腳架]。
▲單台鐵馬(thih-bé/ bike)結構:
1、馬角仔;2、手擋;3、補助骨;4、馬角仔徛管;5、三角架;6、椅坐仔;7、後載;8/9、雙叉仔;10、塗帕;11/12/13、外奶內奶輪框;14、輪止仔;15、腿仔;16、跤踏仔;17、鐵馬鈴仔;18/19、封喙仔雞腸仔;20/21/22、橫杆斜杆徛杆;23、後擋。
▲鐵馬名稱猶有跤踏車、孔明車、自轉車、自輦車、自行車⋯無仝ê稱號。

2016年2月21日 星期日

無定數ê人生:siàu-liām 廖瑞銘教授

無定數ê人生:siàu-liām 廖瑞銘教授_Lah-jih 20160221無定數ê人生:
瑞銘兄:
記得啥乜時陣kap你熟似,《台文Bóng罔報》成立佇1996年,你佇1997年結婚,猶ē記得有包紅包恁祝賀恭囍,閣較深交是佇2001年台灣羅馬字協會成立了後,為著推sak台語文、復振台語ê活命,咱逐年至少有兩擺ê約會,舉辦世界台語文學營kap台灣羅馬字協會大會,koh-ē三不五時佇台語文聚會場合見面開講,為著台語復活,探討台語音韻、台語文書寫kapsak事工,咱攏是講kah笑吻吻充滿向望。你是學者,認bat較濟,開路hō͘阮行,阮to̍h跟綴你ê跤步,喙講台語,手寫台語文,若是避開lô-má-jī書寫,恐驚咱ê台語to̍h-bē純正,《舌尖與筆尖》是上好ê指針。
將近20ê交陪,咱to̍htsiah-nī靠俗,無分你gâuhan-bān,無分我老你少年,to̍h是無大無細,to̍htsiah-nī心適自由自在,記得200?年台羅會年會佇台南,咱做伙去遊四草綠色隧道坐船,暗時咱仝頂眠床kheh燒,你感冒真重,睏眠͘ⁿ-kô͘ⁿ叫,因為誠懇交心,並無礙著做夢,2012年你kap明仁兄振裕兄來厝--phò-tāu唱歌,歌聲猶原佇耳孔邊,siáta̋行入2016to̍h聽著一聲脆雷,網路傳來瑞銘兄已經離開阮。
人生有常,人生無常,有常無常攏是正常,你ê phah拚你ê付出,上帝o-ló你穡頭已經做了有夠額,決定bueh hō͘你歇睏,m̄-tsiah hiông-hiông徵召轉去祂ê身邊,害阮一時suah m̄beh án-tsuá kap你相辭。
瑞銘兄,請你天父抗議投訴,hiah-ê不公不義ê代誌,終其尾in ē反悔in ê作為,語言是平等ê道理天父ê面前,lóng是真理。
永遠ē記得你ê笑聲kapê kô͘ⁿ眠,永遠ē跟綴《舌尖與筆尖》指針做咱ê方針。台文路途,綴你跤步,展出笑容,輕鬆歡喜繼續行。

2016年2月11日 星期四

古物仔_育囡仔(二):陳慶芳收藏/蕭平治翕相

古物仔_育囡仔(二):陳慶芳收藏/蕭平治翕相
muah被仔(muah-phuē-á)kap揹巾(āi-kin)
育嬰仔育囡仔siāng-kài方便、溫暖--è tio̍hmuah被仔kap 揹巾,揹巾āi囡仔tiàm尻脊骿,也bueh肌膚相貼,也bueh母囝講話,也bueh穡頭-leh做,特別是幼紅細囝,phak-tiàm阿母ê kha-phia,享受溫暖燒絡有安全感ê母愛,幸福--à
muah被仔是1ē-tàngē-tàng mua ê細領被仔,一般內面無棉襀,有thī 4條布帶仔,配合揹巾āi囡仔thang mua thang縛,免得受風寒(siū hong-kuâ),囡仔若是幌笱睏,抱囝椅坐,mā ē-tàngē-tàng seh(phāng)
照講用mua ê被仔著講mua-phuē-á tsiah著,m̄-koh阮是講muah被仔mua被仔。muah被仔ê muah是動詞,muah被仔是物件,是名詞,mua是動詞,平平是動詞,作用卻是淡薄仔無仝。
muah被仔muah hō͘kap muah被仔mua hō͘好,意思無仝。

揹巾kap muah被仔(muah-phuē-á)


khàmê幌笱(hài-kô)/ 搖笱(iô-kô)

囡仔若睏幌笱 睏--去,需要紗仔布抑是細領蠓罩tsa̍h胡蠅蠓仔,下面tsit-kâi幌笱較特別,有蓋,竹篾仔,通風koh tsa̍h胡蠅蠓仔。
▲sak車仔:
台灣俗語有「ē行行晬一,bē行行晬七」,可驚囡仔學行ê能力tī度晬後。爸母看囡仔ē-hiáu家己peh--起來 徛在 想boeh學行ê時陣,to̍h ē使得準備學行ê捒車仔hō͘伊huāⁿ leh學行。掛輪仔ê囡仔車仔,ē使得坐ē使得sak,算是1車2用。