2015年7月31日 星期五

20150731_咱人6月16 Lah-jih_20150731

20150731_咱人6月16             Lah-jih_20150731

今仔日是咱人6月16,老牽手kûn 1支豬腳kûn kah 爛爛爛,koh sa̍h 一寡麵線,講bueh愛我老康健、跤健手健保持勇身命。
Tit-bueh滿74歲ê老歲仔人,有目前tsit款身體,ē行、ē走、ē拍球,koh-ē每日kap電腦輸贏,認真leh寫台語文、寫咱ê台灣文化,算是猶ē使得。豬腳麵線是在來咱台灣人做生日ê好食物,做一睏kā kiat兩碗,實在好食。
既是做生日ná-ē講tit-bueh滿74歲?其實今仔日ê咱人6月16,m̄是Lah-jih真正出世ê生日,按怎講?1941年8月8日tú好咱人閏6月16,tshiau-tshuē萬年曆thang知,太陰曆閏年閏六--月是真少,咱若bueh按農民曆來做生日,Lah-jih到今年kan-nā ē-tàng做3擺,tshun--e ê生日攏m̄著時日,總--是世俗to̍h是按呢生,m̄-tsiah序細bē記得,牽手是記tiâu-tiâu,誠濟年來lóng是豬腳麵線食了tsiah知是過生日。
M̄是後生查某囝bē-hiáu,是因為in早著知影19410808是太陰曆閏6月16,8月8日tsit工tú好是爸爸節,利用chit工kā in pâ做生日兼慶祝父親節,閣較有意思。tsit-mái Lah-jih mā已經認定,太陽曆8月8日tsit工to̍h是真正正確ê生日。

各位網友,無論是Lah-jih ê朋友、親tsiâⁿ、家己,暫時請mài講「生日快樂」,小等--一下!太陽曆8月8日hit工,咱tsiah來跟綴社會時勢kā所有做老爸--è祝福「爸爸節快樂!」

2015年7月30日 星期四

Tshit-thô北海道----第二工佇湯之川

Tshit-thô北海道----第二工、登別溫泉→大沼國定公園~大沼遊船→昆布館→西洋城五稜郭城跡→金森倉庫群~明治館→函館~空中纜車~函館山夜景→湯之川

▲透早日本時間5:30精神,仝款先泡一杯家己tsah來ê擂茶lim落腹,洗蕩好勢,做幾分鐘柔軟運動,大約6點外想boeh便所,竘一tah久仔好勢好勢,先落樓去飯廳lim一杯咖啡,無koh食早頓,bueh出門進前koh竘一擺便所,確定好勢換穿尿褲,輕鬆上車出發。
▲上車後,阿岳mài-khuh攑--起來:「各位鄉親,今仔日tshit-thô景點第一站おおぬま(大沼公園),ùi 登別旅社到大沼路途tsiâu遠--à,沿途景緻真súi,m̄-thang睏,無看無彩。おおぬま是一个國家公園,湖內面有百外个浮島,閣有18座橋連結,散步運動有夠讚,不過咱kan-nā ē使得坐船se̍h--一下--niâ。」
沿路景色有影súi,ná聽紹介ná欣賞田庄、山景,人少地闊hō͘人感覺心胸自然開闊,而且日本人守法、規矩、清氣相,對環境ê體貼,實在hō͘人欽佩。沿路田庄風景súi-tang-tang,無he cha̍t-thóng-thóng e̍h-tsiⁿ-tsiⁿ 紅毛土樓仔厝,窗外景緻siâⁿ人目,siâⁿ人相機揤無停,留一寡影像做回想。
看著路邊湖水,知影大沼已經到位,落車行向湖邊坐船,ná行阿岳ná介紹出名好食物,芋仔冰、幼字軟糗鰇魚烘,先試食,回頭tsiah來交關。遊客無濟,一隻船仔載阮28个人客to̍h起行,無風無湧真平順,幾個囡仔kap我仝款有位m̄坐無時閒,一時仔tī船艙,一時仔tiàm甲板,囡仔為著好耍,老歲仔為著耍翕相,留tī目睭內、相機內lóng是記智,真súi真súi ê記智,因為阮是一行有十名,後生、新婦、查某囝、囝婿,阿公阿媽kap古錐ê孫。
船坐了後,行入公園內,tī tsia散步實在bē-bái,看he遠遠火山tī對面,水中浮出1-tshop 1-tshop青翠樹林,水面平波波,tshit-thô ê人tī彎弓橋頂leh心適,笑聲手機仔聲交響現代文明歡樂聲。
斡轉飯店食晝,北海道出名石狩鍋(いしかりなべ ),鮭魚さしみ,みそしる(味噌湯),作料鮮 湯頭讚,食著真kah味,料理店對台灣來ê人客特別插雙方國旗表示歡喜。
△沿路田庄風景súi-tang-tang,無he紅毛土、樓仔厝。

△碼頭坐船遊湖。
△囡仔無時閒坐bē-tiâu,ná看ná耍,歡喜kah⋯:△大沼浮島百外个,逐个樹木青蘢蘢 ōm-ōm-ōm:

△遠遠ê火山是湖ê背景:△m̄-bat名ê花草:
石狩鍋料理ê作料[食材]:


△插國旗歡迎台灣人:
ごりょうかく(五稜郭):
食飽起程,來到ごりょうかく(五稜郭),五稜郭是一座要塞城,tsit-mái是五稜郭公園,起造形體親像楊桃切斷ê 5-liàm星形,內面有千外欉櫻花,tsiâⁿ做北海道看櫻花上媠ê所在,閣有一座五稜郭塔,peh懸ē-tàng看著全景,可惜tsit-má m̄是櫻花期。行過 護城河橋,先去 箱館奉行所,是柴造建築,tsiâⁿ媠,樹木懸大青翠,環境恬靜清幽,大人翕相囡仔耍kah phut-phut-tiô,koh行行到 藤棚kap老欉櫻花樹欉,滾lúnt-sūn滾ê枝骨,蛀孔皺痕ê樹頭,ná像老硞硞老人tī-leh講古,講古早古早北海道五稜郭ê歷史。繼續來到 武田斐三郎先生顯彰碑聽講摸伊ê頭殼ē增加智慧,m̄-tsiah武田斐三郎先生ê面模hō͘人摸kah金鑠鑠。
ごりょうかく(五稜郭)。ごりょうかく(五稜郭)塔:


△木造箱館奉行所,建築tsiâⁿ媠,樹木高大青翠,環境恬靜清幽。
藤棚kap老欉櫻花樹欉,滾lúnt-sūn滾ê枝骨,蛀孔皺痕ê樹頭,ná像老硞硞老人tī-leh講古,講古早古早五稜郭ê歷史。
武田斐三郎先生顯彰碑。聽講摸伊ê頭殼ē增加智慧,m̄-tsiah武田斐三郎先生ê面模hō͘人摸kah金鑠鑠。金森倉庫群:
上車繼續走,落車繼續行,無行m̄知影猶有真濟所在m̄-bat名,阿岳tshuā阮來到tsit塊叫做金森倉庫群ê所在,連紲幾若棟紅磚仔角起ê建築物,是古早明治時代大船入港入貨出貨ê倉庫,看厝間大細to̍h知影過去港口是偌ka-ia̍h。現在改變用途,規劃做生理場,百貨、雜貨、食、穿、tshit-thô物應有盡有,在你消費。se̍h來se̍h去se̍h點外鐘,參觀to̍h好,買物有較費氣,加減翕相記念要緊。Ùi金森倉庫群向東看,對面hit支山to̍h是函館山,盈暗bueh去hia看夜景。
△倉庫群東爿hit支山to̍h是函館山,盈暗bueh去hia看夜景。△牆壁大門對面hit支山to̍h是函館山。湯川溫泉旅館內會席料理:
為著盈暗bueh去函館山看夜景,冗早來到湯川溫泉旅社食暗,先安搭房間囥好行李,隨時到餐廳食飯,日本人食ê文化hō͘阮這庄腳囡仔出身ê老歲仔人感覺tsiâⁿ ku-sui(龜毛),大喙pe[扒]大喙食是阮ê慣勢,日本人食一頓飯koh-tio̍h全禮數、全規矩,實在mô͘-nó͘-sâi,好佳哉tsit頓飯叫做「會席料理かいせき りょり」,規矩無hiah-nī嚴肅,in ê排場是照規矩,咱bueh按怎食是咱ê代誌,各人份ê菜色,規桌排kah滿滿是,有魚有肉有さしみ,有熟有生有烘在人kah意,閣有一隻毛蟹著用鉸刀處理。雙腳屈leh食咱是無問題,kuán-thài-i tó一項食物著先用箸,kù人夾kù人食,さしみ ùn わさび,閣來試in日本ê鹹tôa-á順紲lim みそしる(味噌湯),hit隻毛蟹真siâⁿ人,提tī手裏at看覓,輕輕鬆鬆,ná著鉸刀khuaⁿ-khuaⁿ-á giat?無外久,tshńg了了,留落蟹殼一大堆,爽快兩字m̄免加話相添。猶閣有,孫--e食bē去,掃掃hō͘阿公阿媽處理,食suah腹堵飽tong-tong,實在好料理,o-ló kah tak舌。


函館山夜景:
會席料理食suah,上車趕bueh 7點前到函館山頂,阿岳做前phah票,人真濟,tshān-tshān-hiúⁿ、e-e-tīn-tīn lóng是bueh坐流籠上山看夜景,流籠起行,peh愈懸雺愈厚,到kah山頂,人聲ki-ki-kia̍p-kia̍p,電火 光iāⁿ-iāⁿ,看山跤suah pìⁿ-tsiâⁿ茫茫渺渺lóng是雺霧,peh上上尾樓,雖罔m̄是伸手不見五指(ngó͘-tsáiⁿ),雺霧中suah看bē清2丈外人ê面容,tsiâⁿ-si̍t失望koh失望。紲--落去,雺煙雨仔sap-sap-á落,有人攑雨傘,有人穿雨幔,雺霧中無奈交談,雺霧中無奈等ā等,等bueh雺霧ē散開,等bueh看山腳夜景有偌súi,卻是無he『心想事成』ê功效,阿岳約定時間tit-bueh到,ko͘-put-lī-saⁿ-tsiong逐家相tshuā落樓跤集合。
突然間「看著--à!看著--à !」有人hán喝,看he窗仔門外已經無khuàiⁿ雺霧,mā無雨sap-á,趕緊kā牽--e ê手 牽--leh,重閣peh上二樓、三樓,ua̋!人kheh人,手機仔光影1跡1跡,閃光sih--leh sih--leh,看山腳mā gia̍p-gia̍p-si̍h,敢是河溪天星跋落凡塵,抑是日頭光tshiō著蜘蛛絲凍著露水,莫怪函館夜景hông o-ló是「百萬夜景」,都市夜燈港口燈火造tsiâⁿ浪漫美景。
「千算萬算,m̄值tú-tn̄g。」幸運tn̄g-tio̍h雺霧閣看著夜景,滿滿ê幸福tī歡頭喜面話語中離開,盈暗定著有好夢。
雺霧中,看bē清2丈外人ê面容。


河溪天星跋落凡塵ê函館夜景。
日頭光tshiō著蜘蛛絲凍著露水ê「百萬夜景」。▲轉來到湯川溫泉旅社已經9點外,人是bē-thiám,m̄-koh明仔載到定山溪ê路途遙遠有較遠,所以tiàm房間浴室洗蕩,to̍h準備安眠。
體會:tha̍k-tsheh thak-liáu nā-sī ū-kàu-tsē, su-iàu kok-guā bóng-se̍h, tsing-ka sī-iá, tsiah-bē tsò àng-té tsúi-ke.
感想:tsia̍h-lāu ē-tàng khan-tshiú se̍h guā-kok, sī hīng-hok. kám-siā thiⁿ-tē。

2015年7月27日 星期一

Tshit-thô北海道----第一工佇登別

Tshit-thô北海道----第一工、桃園→千歲機場→日本第二深湖泊~支芴湖→登別溫泉
▲4暝5工預定路程:
1、桃園→千歲機場→日本第二深湖泊~支芴湖→登別溫泉
2、登別溫泉→大沼國定公園~大沼遊船→昆布館→西洋城五稜郭城跡→金森倉庫群~明治館→函館~空中纜車~函館山夜景→湯之川
3、湯之川→函館朝市→行經洞爺湖→昭和新山→熊牧場~贈送熊餅乾與可愛棕熊互動→定山溪
4、定山溪→哈密瓜無限享用 →美瑛之丘~拼布之路~四季彩之丘→富田農場→札幌
5、札幌→小樽~小樽羅曼蒂克運河~古典蒸氣鐘物語【北一硝子、銀鐘咖啡、音樂鐘博物館】→千歲空港→桃園
▲北海道土地是台灣ê 2倍較加,人口tsiah台灣ê 4分之1,人口密度是台灣ê 9分之1,ē使得講人少土地闊,5工行程se̍h bueh半个ほっかいどう(北海道)。若無參考地圖,hō͘車載leh lōng-lōng-se̍h suah m̄知影tsia是tah?hia是tueh?

▲透早精神5:30,先泡一杯擂茶lim落腹,洗蕩好勢,做10分鐘體操運動,大約6點外想boeh便所,sù-sī uân-pit,「張持無蝕本」,kā內褲換做尿褲,穿--起來感覺輕鬆kap一般內褲無koh樣。放心出門來到桃園機場報到,導遊阿岳幫忙發落出關手續,1團28人坐EVA AIR 10:10班機,15:00到日本ちとせ(千歳)機場,通關了後遊覽車已經leh等候,行李搬入遊覽車,開始旅程。
阿岳講:各位鄉親,歡迎來ほっかいどう(北海道)tshit-thô,tsit 5工坐tsit台遊覽車bueh thuh半个北海道,hō͘我阿岳來tshuā路,希望包君滿意。司機先生人pì-sù bē厚話,駛車一流koh負責清氣相,kap伊配合tshit-thô定著歡喜kah笑吻吻;北海道天氣焦燥bē-jua̍h,逐家lim水lim較濟--leh,免驚tshuē便所,路途較遠ē中途歇睏hō͘逐家方便,若是tn̄g-tio̍h必要,一定kā 阿岳講,m̄-thang驚歹勢;教恁1句日本話「すみません」歹勢ê意思,真好用,bueh過路「すみません」,bueh買物「すみません」,tsiah-koh手比手話刀代替講話,日本人to̍h真歡喜kā你服務。各位鄉親,逐家來自無仝所在,年歲無仝,空課無仝,總--是互相尊重是必要,前pang tshuā 1團阿公阿媽團,其中tshap 一對新婚翁某,少年人好禮買物送老歲仔,siáⁿ知阿婆suah kā少年人苦勸「m̄-thang tsiah-ní討債--lah!」害新婚翁某m̄知bueh 按怎應答,kui-ê氣氛害了了。莫非阿岳是leh暗示阮兩个老kho̍k-kho̍k?(想siuⁿ濟--ā)
ちとせ(千歳)到しこつこ[支笏湖]2點外鐘,tsia-ê山無懸,山路平順,綠色山坪tsiâu-tsiâu青蘢蘢,沿途阿岳一直紹介北海道歷史kapしこつこ[支笏湖]ê資料,しこつこ是アイヌ語,支笏湖是一个bē結冰ê汫水湖。
一行28名,頭一站已經來到日本ほっかいどう(北海道)しこつこ[支笏湖],聽阿岳交代tshit-thô景點kap坐車時間,to̍h開始落車行踏錄影翕相,天氣小可烏陰,しこつこ[支笏湖]平靜無波浪,看he湖邊ê溪仔,溪水清凊凊,山崙樹仔ōm-ōm-ōm tsheⁿ-tsheⁿ-tsheⁿ,連路邊野花mā súi-tang-tang,湖邊遊艇等待人客坐船遊賞美景。時間無濟,遊艇mā無人坐,遠遠對面有樽前山、惠庭岳、風不死岳等活火山,m̄-koh目前看在眼內ê感覺是恬靜安定ê美景。
感覺:tshing-khì sī bí-lē ê lāi-hâm, ū lak-hio̍h bô lah-sap.
歡喜:ang kiâⁿ bó͘ tuè, khan-tshiú tshit-thô lâi-kàu tsit. huaⁿ-hí huaⁿ-hí!
△桃園機場等bueh坐飛龍機。
△一行28名,來到日本ほっかいどう(北海道)しこつこ[支笏湖],聽阿岳交代tshit-thô景點kap坐車時間。


△天氣小可烏陰,しこつこ[支笏湖]平靜無波浪。
 △湖邊ê溪仔,水清凊凊,山崙樹仔ōm-ōm-ōm tsheⁿ-tsheⁿ-tsheⁿ。
 △ang kiâⁿ bó͘ tuè, khan-tshiú tshit-thô lâi-kàu tsit. hip-siòng ûi-tsìng.
 △tshing-khì sī bí-lē ê lāi-hâm, ū lak-hio̍h bô lah-sap.
 △湖邊遊艇等待人客坐船遊賞美景。


△路邊野花súi-tang-tang。
▲Ùi しこつこ[支笏湖]到ぼりべつ(登別市)ê溫泉旅社天氣已經暗,
阿岳交代明仔早起8點出發,早頓6:30 to̍h ē使得家己去飯廳食,8點出發算是無早,心情已經安一半,雄雄想著日本時間比台灣早一點鐘,ah m̄著是早起7點出發?一時有淡薄仔擔心,總--是心頭huāⁿ-tiāⁿ,按照預定準備,早睏早起to̍h是。
逐家行李捾入房間隨時到飯廳食暗,自助式料理,菜色phong-phài koh鮮,在人kah意,看人客穿和服出現,suah雄雄感覺我敢是日本人?飯後1杯咖啡確實是享受。後生提議先去se̍h街,雨毛仔ná落雨傘ná遮跤步ná徙,無闊ê街路lóng是tshit-thô人,挨挨陣陣to̍h是boeh看hit仙閻魔王,m̄知日本人ê閻魔王kap咱台灣ê閻羅王敢有仝一尊?並無引起趣味。Se̍h街順紲買一罐清酒轉旅館享受日本さけ酒味。
身軀洗好換一軀和服,坐tiàmたたみ/塌塌米頂,雙人敬酒,歡喜來到昭和16年(1941)出世ê內地,阮敢是日本皇民?さけ落腹,目睭sa-bui sa-bui,好睏khùn-ka-tsuē。
ひらじ sin-piⁿ うめこ, siang-lâng kāng-tsím tsò bí-bāng,bāng-kìⁿ lán-sī Jit-pún-lâng, îng-àm hô-ho̍k たたみ, khùn-tshéⁿ kè-siok tē-jī kang.

△路燈暗淡,十花五色tshit-thô人招伴,雨毛仔ná落雨傘ná遮跤步ná徙,享受異國無仝感想,各人隨意行隨意看,m̄知啥人心內敢有kap我仝款心情。
△閻魔堂服祀閻魔王,意涵m̄知敢有kap台灣仝款ê信仰?本來上驚人ê眼神,suah pìⁿ-tsiâⁿ外國人欣賞ê大身尪仔。

△たたみ/tatami/塌塌米、疊蓆房間,穿和服ê日本婆仔,盈暗to̍h-bueh kap伊sîng-khún tàu-tīn,敢講我是日本人?1941昭和16年出世,敢m̄是日本時代ê皇民?
2015年7月26日 星期日

Tshit-thô北海道----老人旅遊ê鬱卒

Tshit-thô北海道----老人旅遊ê鬱卒      Lah-jih_20150722
▲退休後,看朋友、同事時常相招出國tshit-thô,實在欣羡。鬱卒--è是家己單單為著放屎問題,一直m̄敢早起時8點進前出門,mài講去遠路,kan-nā出門散步騎鐵馬都ùi-ùi,驚做想bueh放屎揣無便所べんじょ。
造成按呢ê原因是12冬前,內外痔開刀後ê病母,可能是尻川hō͘-suàⁿ-kíng[括約肌]無力所致,mā有可能心理因素作怪,m̄是秘結m̄是落屎,是tn̄g-tio̍h想boeh放屎時,即時愛走便所,傷慢ē禁bē-tiâu,屎若放清氣,幾工輕鬆無代誌,早起時猶未放屎進前to̍h是m̄敢出門,實在tsiâⁿ害
親像5冬前,kap後生去北京自由行,to̍h一直交代m̄-thang早晡8點進前出門,一定著等待大便だいべん清理好勢tsiah-thang出門,siáⁿ知回程班機是早起7點,tsit聲「害--ā」,ko͘-put-lī-tsiong tī前2工下晡開始「禁食」,連紲5頓無食,kan-nā lim水limビ-ル/biiru/啤酒,一直到轉來桃園機場tsiah-koh食物件。3冬前koh去日本自由行,轉--來hit早起放屎放無清氣to̍h趕bueh機場,好佳哉有準備紙尿褲,tsiah-thang放心,來到機場tsiah趕緊去便所,坐飛龍機時mā m̄敢kā尿褲褪--起來,hit種緊張鬱卒心情m̄是好好人ē-tàng了解。
Tsit-pái跟綴旅行團北海道4暝5工旅遊,1-kó͘月前後生tsiah 問講bueh報名參加--bò͘?真正あっさり無經過考慮to̍h應「bueh!」啥乜因端ē tsiah-ní有勇氣?因為朋友交談中得著兩項解決ê辦法,隨身tsah大人用尿褲kap通腸劑。原來大人用尿褲有內褲型--ē,kō͘ lom--e,細領束結bē gāi-gio̍h,ká-ná穿內褲;另外tsah 通腸劑,預備出門前iáu-m̄放屎thang用。
俗語講「好食、好睏、好放屎。」是幸福人一个,若是hò͘ⁿ食、hò͘ⁿ睏、hò͘ⁿ放屎ah tō hiau-hīng,hó-ka-tsài kan-nā放屎bē順序--niā-niā,taⁿ已經得著解決方法。
出門行李除了洗蕩衫褲kap平常慣勢醫藥以外,這擺4暝5工特別拴6領尿褲、5粒浣腸,向望ē-tàng順事快樂行程。

2015年7月24日 星期五

台語聲調本調變調音值問題:

台語聲調本調變調音值問題:
▲台語雖罔音韻複雜,腔口多元,並無造成台語人對話不便。研究方音差無仝音韻,需要學者專家用心稽考。
▲若是一般台語教師,ē-tàng了解北、南、海三種優勢腔ê音韻、發音、書寫,已經有夠額。
▲就我所bat,台語音韻分聲母、韻母kap聲調,基本上聲調符號是kun kún kùn kut kûn kún kūn ku̍t,是bē-tàng改變。
▲聲調ê音值hō͘人上困擾--è是第八調本調:音值分中平調(南)、高降調(北)、高升調(海)三種,三十(tsa̍p) >三tsāp、三tsáp、三tsa̋p/阿彌陀佛(hu̍t)>阿彌陀hūt、阿彌陀hút、阿彌陀hűt/十六(la̍k)>十lāk、十lák、十la̋k/毋著(tio̍h)> 毋tiōh、毋tióh、毋tiőh。
▲韻尾ptkh一定愛保留,ptk若落掉,就m̄是入聲,發音就是按呢,三十(tsa̍p) >三tsā、三tsá、三tsa̋ /阿彌陀佛(hu̍t)>阿彌陀hū、阿彌陀hú、阿彌陀hű/十六(la̍k)>十lā、十lá、十la̋。
▲ h若落掉,就m̄是喉塞音,發音就是按呢,毋著(tio̍h)> 毋tiō、毋tió、毋tiő。
▲第四調kap第八調ê變調:基本上是互變,4變8,8變4,4ptkh>8ptkh;8ptkh>4ptkh,m̄-koh變調後ê音值有小可無仝,4ptkh>8ptkh(相當第二調音值高降調);8ptkh>4ptkh(相當第三調低降調)。
▲韻尾ptk入聲調因為收音喙形kap非入聲調無仝,所以bē錯亂。若是喉塞音韻尾h,因為是嚨喉氣流突然閉塞,喙形kap無喉塞仝款,往往hō͘人誤解是非喉塞音。親像南部音趙(tiō)著(tiōh)分bē清。

2015年7月11日 星期六

古物仔_囡仔時代記智篇_抽獎:陳慶芳收藏/蕭平治翕相

古物仔_囡仔時代記智篇_抽獎:陳慶芳收藏/蕭平治翕相
【回想--一下,幾冬前你耍過tsit款tshit-thô-mi̍h[玩具]?】
【古物仔是老人ê記智,少年人ê歷史。有記智ê人生,活teh to̍h有意義;有古物ê歷史,少年人to̍h-ē感恩siàu念。】為著保留生活台語原音原味,所以寫較濟lô-má-jī。
▲「おまけ,食了閣再peh。」這是1950囡仔時代ê記智,看he大漢囡仔phâng 1-kâi紙枋盒仔,內面貯真濟牛奶糖,hō͘伊1角銀提1粒,peh開內面有挾紙寫「閣再peh」,to̍h ē使得閣peh一粒,有時好運挾紙寫「牛奶糖1盒」,to̍h-ē送1盒牛奶糖。若無hit-lō運氣上少mā有1粒thang食。有錢ê囡仔「おまけ,食了閣再peh。」無錢ê囡仔看人食,吞喙nuā。
▲除了古早「おまけ,食了閣再peh。」以外,較捷看著ê「抽獎」有兩種,1種是peh紙籤仔(tshiam-á),1種是tōng-khang(撞空)。
1、紙籤仔:1公分正方形有雙重紙貼做伙ê紙,peh開內面有1到100/150 ê數字(抑是別項記號),貼tiàm 1張大約35x60平方公分ê紙枋下爿橛(ē-pîng-kue̍h),面頂橛有尪仔圖kap獎品。獎品在人設計,有大細粒ke-kui-á、tshit-thô-mi̍h、好食物⋯。
ē使得kan-nā買抽獎ê hit組紙籤,獎品家己設,mā ē使得kā大賣割已經設計便便--ē。囡仔人為著好耍兼趁錢,ē去大賣店割貨,mā有he生年人推銷到庄腳店仔。
2、tōng-khang(撞空):1-kâi柴tìng有成百个細kâi四角kheh-á,有底無蓋,細kâi kheh-á內囥獎品,面頂貼黏一張有圖樣ê薄紙枋,抽獎ê人用指頭仔撞破空,內面ê獎品to̍h是伊ê,hit塊柴kheh-á ē使得重複使用,kan-nā換獎品kap無仝ê紙枋。
△抽獎紙籤仔頂面ê圖樣是上蓋流行ê漫畫ばんが,siâⁿ囡仔ê目睭:七龍珠/快打旋風,320當,銀角組,1元抽,永靖永興出品。
△星際大爭霸,新西遊記,花仙子,大唐五虎將,50抽。
台中英珍出品,108洞,托空組,50當,5角組。
△hit个時代,連tshit-thô-mi̍h、尪仔標to̍h-ài廣告洗腦:中國一定強,莊敬自強處變不驚,新太空超人。