2011年8月30日 星期二

70足歲生日感言: Lah-jih 2011/08/08


70足歲生日感言: Lah-jih 2011/08/08
舊年「爸爸節」好禮拜日,一家伙仔相招去竹北後生hia 慶祝兼chhit-thôboeh晝後仔,二查某囝偷偷仔講「Tiat--è已經訂好所在,boeh kā爸爸做生日,是一間日本料理店--ō͘!」
Ò͘!原來今仔日是8月初8--ò͘!」
自從囡仔出社會ē-hiáu主動父母做生日了後,to̍h認定「8 8節」是in pâ ê正式生日,in194188to̍h是舊曆616,「8 8節」當然是爸爸ê生日。囡仔ê講法有道理,太陽曆ê算法khah符合四季變遷規則,若講出生 年月日ē影響人ê運命,太陽曆應該比太陰曆較準chiah-tio̍h,舊曆616生日煮豬腳麵線,to̍h pìⁿ-chiâⁿ老某仔ê專利。
1941 hit年舊曆6--月有兩个,太陽曆88hit616是閏月,chhiau-chhoē網路萬年曆,發現19412011kan-nā出現1941/1960/1979/1987四擺閏6--月,莫怪一生m̄-bat重視過家己ê生日,敢講宿命注定好好?食豬腳麵線過生日,是結婚後ê記智,常常是豬腳麵線上(chiūⁿ)桌,chiah知是生日到--à,有一年上譀古--ê是豬腳麵線食1碗了後,猶leh問「今仔日是chiâ ê生日?」
戰亂時期出世散赤ê庄腳囡仔,4to̍h無老母,18koh失去老爸,ē-tàng平順快樂過童年,順利讀12年冊,chiâⁿ做崁頂庄 頭一个國校老師,除了父母恩賜ê善良kap聰明腦智,上蓋感心感謝--ē著是4位阿兄kap 4位阿嫂,阿兄協助老爸維持家庭經濟,阿嫂hoāⁿ家煮三頓洗衫補thīⁿhō͘這个細漢小弟細叔kap人有比phēng,健康平安大漢,若講有啥物遺憾,to̍h是無「Ī--āthang叫,無老母thang noà thang sai-nai依倚。
7歲進前chiâⁿ-si̍t「幼稚無知」,記智無濟,老母過身前1年大嫂to̍h已經娶入門,Ī--ā過身,大嫂soah pìⁿ-chiâⁿ養飼細叔ê天使,戇戇知世事ê幼兒,伊êbat,「大嫂」to̍h是老母ê意思,boehboeh睏、boeh chhit-thô boeh放尿,一聲「大嫂」隨時伺候kah到,一日天光到黃昏,無論煮飯、擔水、洗衫,有大嫂ê所在,m̄-sī āiⁿ-tī尻脊骿,to̍htoè-tī尻脊後,細叔歡喜,大嫂to̍h歡喜,細叔若吼,大嫂to̍h toè-leh目屎流,有大嫂ê疼惜,「無老母」ê遺憾soah消失到無影無蹤。一直到7歲以後,二兄結婚,二嫂娶入門,大嫂chiah chhoā taⁿ-á滿4 kó͘êtsiūⁿ-á囝跟toè翁婿去阿里山做工趁錢。
Ē記得二兄二嫂結婚hit一日,是入學讀冊ê第三工,因為歡喜娶阿嫂無去學校,老師分--e ê 1塊攄仔kap 3枝鉛筆,是仝班同學阿目提轉來--èHit暗新娘請食茶,模仔兄做紹介,to̍h kap阿道兄bih-tiàm眠床後看鬧熱,因為chit个好因緣,隔轉工新娘to̍h pìⁿ-chiâⁿ陪伴過國校、初中10冬久長生活ê二嫂。
國民學校6年,食、穿、讀冊、chhit-thô,無煩無惱,快快樂樂,攏是二嫂照顧-toè,無稽考、無怨嘆,關心ê起工kap親生囝kāng一樣。牛仔班出業koh去讀補習班kap彰化初中hit 4年,koh-khah hō͘二嫂無閒操煩,也boeh io細囝,也boeh發落細叔ê食穿洗蕩,讀冊是三更燈火五更雞,boeh6khòng 5 ê早班車,需要4點半起床煮飯,暗時7點猶著款͘ taⁿ入門ê細叔食飯,厝邊to-toan查某人教伊「chhiâ細叔無人情」,ka-chài二嫂並無改變疼心,chiah-thang順利完成學業。
斯當時ē-tit讀省立彰化中學,真正m̄-sī簡單代誌,出業後,pún-chiâ一意想boeh讀高工,親像庄內蕭昌國、蕭輔港án-ni「高文及第」做工程師,siá知考tiâu台中師範學校了後,老爸貪著讀冊免錢,出業頭路koh拴便便,從án-ni註定烏枋杙仔tèng 43冬。
上淒慘ê人生經驗,to̍h是踏入師範學校hit年,學校檢查身體發現有肺病,被迫休學,為著修養身體to̍h toè大兄去阿里山楠仔仙溪,hia有大嫂ê招呼照顧,三頓營養補充,山內充滿芬多精好空氣,身體慢慢勇壯起來,半冬 內山生活,經驗著peh山、集材工仔鉤柴、烘便當、hiâふろ水、浸ふろ(浴桶)kap做流籠工仔滋味快樂日子真緊過,9--月復學liâm-mī到期,歡喜心內,siá33日無停無歇大雨,造成損斷台灣轟動國際ê八七水災,社頭許厝寮三姑一家口仔,͘ chhu̍h山土石流chhoā5个人,阿爸因為破病兼傷心tī 823日過身。
9月初一,chah 滿腹悲傷、稀微心情轉來學校,仝款環境無仝款同學,真緊to̍h適應,坦白休學因端,同學包容不幸ê過去,3年師範生活ē-tàng歡喜平安過日,是上大因素。3冬教師養成教育充滿新奇、享受、獨立、感恩、喜樂、忠貞、愛國、向望摻一寡懵懵懂懂經過,庄腳散赤人踏入都市,͘-pîn kap chi̍t-tīn朋友toà作伙,同出同入,食飯、讀冊、歇睏、chhit-thô、睏眠,實在趣味心適,三頓食si̍t比厝--裡好重倍,睏是睏總舖,洗浴做伙洗,家己洗衫褲甚至補紩(thī);未來是bueh教人子弟,華語(國語)第一,數理俱備,音樂美術要緊,彈琴一定ài-ē,其他寫字、書法、西畫、國畫、體育、跳舞lóng-tio̍h學,真正十八般武藝件件ài有二步七--à,上重要--è是「中華文化基本教材」四書kap三民主義若無過關,包領你bē-tàng出業,因為老師ê任務著是ài教出忠貞、愛國ê好國民。
3 chhiân 4 chhiân,滿21chiah初出洞門踏入社會,開始教冊趁錢,月給750箍加米貼、油、鹽配給kap厝稅錢補貼,8--月起薪10--月做一擺領3 kó͘月薪水,初出社會ê食頭路人,需要基本配備,身穿2600,手錶1 kâi 400,鐵馬11300,皮鞋1150……,二千幾箍現金三下半手to̍h ta-tin,無夠--è暫時用賒--echhun--e chiah-koh ta̍uh-ta̍uh-á hak。師範學校出業是正科訓導,地方人士看重,學校隨時安排升學班惡補,真正是輪迴,7冬前是家己leh惡補拚升學,chit-má換來人惡補是拚升學,是leh做功德抑是tī-leh損斷囡仔栽?一時soah失主裁。家己是惡補致蔭,he是不得不,chit-má bueh教升學班,需要惡補,敢是不得不?敢ē致蔭學生?既然著潦落去教,教法、態度需要斟酌考慮。
無意中行入教冊這行,感覺chiâⁿ有興趣,逐日kap囡仔交陪,教in生活常識hām國語、數學、唱歌、畫圖、體育、寫字,真有成就感,出門、入門,大人、囡仔11聲「老師」「老輸」不止仔「má-se má-se心內。教升學班有補習錢thang收,橐袋仔錢財自然飽飽,1 kó͘月加bueh 6,7百箍,「無錢萬萬不能」總是得著印證,過去因為無錢,m̄-chiah che也無法度、he也無法度,只有欣羨心情khǹg心內。
,有莽撞時期,過去乖乖是因為無錢,一下家己ē-hiáu趁錢,心思to̍h-ē作怪,除了認真教冊,下班了後to̍h kap同事、朋友交陪,看電影、食點心、買合意ê享受一寡鬱卒心內真久ê tháu放,hām he貴蔘蔘ê西裝、音響都kā hak--落去,斯當時西裝1軀是2 kó͘月薪水,ラヂヲ(收音機)tàu電唱機13 kó͘月薪水,kài-sêng好額人囝--lè,兄哥阿嫂從來m̄-bat khe-khó無提醒tio̍h-ài儉錢。Chit-má想起來感覺真m̄-bat代誌,對兄嫂ê疼惜付出足歹勢。
服務3to̍h-ài做兵,hit25歲,同年--ē ê朋友已經退伍,經過2 kó͘月大頭兵訓練,差一屑仔留tiàm兵營做訓練班長,kài好運直接落部隊分派去空軍病院做衛生兵,藥局調劑合藥仔,這是好所在,chiâⁿ百味ê成分藥等你來認batbē-hiáu--è有醫官、司藥官thangthang請教,siàu3年退伍ē-tàng開西藥房趁大錢,to̍h開始認真péng藥冊、研究醫官開ê處方籤,ta̍uh-ta̍uh-á有心得了後,to̍h利用歇假時陣,chah一寡藥包、藥丸轉去厝--裡備用,提肝精、ビタミン/bitamin/維他命類ê注射劑大嫂注血筋,一時-chiâ密醫赤腳仙。藥性、藥理bat jú-chē jú驚惶,hiau-hēng錢失德了,che敢是趁錢ê步數?che敢是趁錢ê步數?從此m̄-ká koh the̍hhông食,koh-khah m̄人注射,siàu-siū開西藥房趁大錢ê念頭ta̍uh-ta̍uh放水流
3年少爺兵無寒暑假,像一目nih mā ná像長ló-ló,雖罔學tio̍h bē少醫學常識,猶是感覺浪費青春,3年中間mā tn̄g過幾个女性,總是緣份未到,連開花都無,當然無結果。M̄-chiah軍中一退伍,媒人to̍h隨時到,紹介對象無18,9个,人講「姻緣500年前注好好」,hô͘-lùi-lùi ê媒人講好勢,偏偏hō͘ he m̄-bat做媒人ê同事秉夷兄趁著媒人禮,為著好姻緣,秉夷兄chiâⁿ-gâuchiâⁿ-gâu騙,chit-pêng講「人看了真kah意」,hit-pêng講「人準備年底to̍h-bueh娶」,to̍h án-ni「媒人決定,兄嫂同意」kap--e完婚睏做伙,hit暝生米煮chiâⁿ飯,to̍h sai-nai kā猶真生份ê新娘講「咱chit-má開始戀愛」。1969年代ê婚姻,窮真有夠khong-khám笑詼,唯一ē-tàng解說to̍h是「乾柴烈火,1bueh娶,1bueh嫁」,khong-khámkhong-khám,笑詼罔笑詼,42ê「誠懇做伙」to-iā3个查某囝1个後生,罕得冤家koh
人生路途總是有1ē-tàng saⁿ-kap依倚體貼親近ê伴,日子過了加足實在,翁某互相參詳經營家庭,經過鹹酸苦chiáⁿ saⁿ-oá-pn̄g1碗菜湯」ê拍拚,1个家to̍h漸漸成長漸漸旺盛。牽手是西裝司傅,結婚4 kó͘月搬去街市稅店開1間「國華西裝社」tàu趁錢,孤跤手真無閒,也bueh三頓也bueh生理,裁、剪、車、thīⁿ、熨兼招呼人客,厝稅、水、電開銷日日ânko͘-put-lî-chiong老師pìⁿ()司傅,潦落去kap伊舞,「娶雞toè雞飛,娶狗toè狗走」,無外久,裁、剪、車、thīⁿ、熨已經「一手包辦」,娶某生囝趁錢兼上班有9冬是稅厝徛,粒積買厝無向望,牛奶錢、讀冊錢是重擔,aihbeh-siá步?
是好運,是貴人,抑是人緣好得人和,有人報知有販厝(預售屋)ē-tàng分期慢慢仔攤納,to̍h chhân-chhân1間,hit時儉12萬箍寄教導主任hia生錢仔囝,好佳哉一位朋友thok頭,趕緊錢討--轉來,差一點仔to̍h hông倒去,12bueh75ê厝,三兄提興土ê某本15tàu-sa-thi,無夠10to̍h用貸款,37歲總算有家己ê岫,10地起2樓,後來違章koh3樓。
30toà 6个人,樓腳西裝社兼煮食、洗衫、便所,用心chhiâ4个囝,重要是in ê基本需要m̄-thang缺乏,chhun--e ē-tàng chhun goā-chē to̍hgoā-chē,貸款10萬箍 5冬做3年還完,開始siàu想家己需要,買o͘-tó͘-bái、音響,小可享受,巷仔內徛家toà 12冬,囡仔已經初中kap高中,mā tī附近koh1間舊厝殼,因為二妻舅擔保liáu 40萬,舊厝殼soah5,6chiah整修徙入去toà
整修過ê舊厝殼--e,開少錢,1989年頭 徙入來toà,仝款辦貸款,仝款借錢補添,不過心肝頭加真自在,仝款開西裝店tàu做衫,仝款課後補習(善補m̄-sī惡補),無閑tshih-tshih,目的to̍hbueh粒積財產,過較好生活,世俗人生,「食衣住行育樂」。
1991年是人生價值轉變ê契機,hit5--月買第一台轎車,3工後駛去鹿港參加1禮拜ê鄉土文化研習(hit-chūn是民進黨ê周清玉做縣長),買1本《彙音寶鑑》開始台語音韻研究,自按呢生活箍仔ùio͘-tó͘-bái 20Km半徑擴大到200Km半徑,上北落南、往東往西,出在家己主意。
1993年接受鄭良偉教授「漢字lam̄羅馬字」台語文書寫觀念,開始接觸pe̍h-oē-jī,第一篇台語文《阿爸ê鹿角薰吹》to̍h tī hit暗完稿,10《台文通訊第24期》發表,得著鼓舞,自án-ni南北二路奔波走蹤,參加聯誼會,出席座談會,營隊,研習會,有台語文研究機會,盡量踏腳到。
1995年學電腦,MS-DOS環境下應用TW301台文軟體試翻有字天書「七字仔」做漢羅文,加強台語漢字認bat kap白話字取代漢字功能,有電腦助贊,「嘴講台語,字拍台文」加真sù-sī liú-lia̍hche tio̍h感謝賴彥君先生kap後生Tiat--è指導。紲落去Windows 95出現,學上網、寫e-mail,生活空間真正「無遠弗到」,透過「雲頂」交陪真濟台文朋友,有牧師,有學者,有少年--ē,有年紀差不多--e,精進台灣文化,無論語言、歷史,重新認bat
1996年吳宗信教授紹介蘇芝萌教授êHOTSYS®Hō-Ló Tâi-bûn Systems )台灣版》,Microsoft Windows 拍字,koh-khah提高速度、利便,台語聲韻思考、羅馬字輸入方式chiâⁿ做純正toan-tiah、原汁ê台語文書、台語文學bē-tàng代替ê「正法」,hit-chūn mātàu造詞庫,增加輸入法功力。
1997年呂興昌教授牽教,大量創作「台灣俗語鹹酸甜」,提升寫作能力,隔轉年得著教育部獎勵,kā 50,000箍獎金the̍h來買第一台Notebouk方便台語文寫作kap教學推sak
1999年〈賴許柔文教基金會〉助贊出版第一本冊《台灣俗語鹹酸甜第一冊》,愈來愈有成績,愈來愈有信心,一直鼓舞家己koh-khah拍拚
電腦技術開發神速HOTSYS上尾版tī 1999年左右發表配合Windows 98/ME kap Word 20002001微軟推出Windows XPHOTSYS®2000版無法度適用to̍hkoh改版台語文書寫者失去一套有力koh好用ê家私。紲落去林俊育長老陸續開發KKS輸入法YKS輸入法FHL台語客語輸入法,toè-tio̍h世界腳步,充分展現台語文書已經行向電腦資訊網路世界。Chit中間除了寫作、教學以外,幫贊輸入法詞庫ê增加、研究討論事工。
簡單講,ùi 19915--月買車kap 1995學電腦了後,to̍hkut-la̍t tī台語文寫作、推sak事工,到20058--月退休,為台語文、台語教學做過khang-khoè:認真寫作、編寫教材、囡仔歌、講古、笑詼、建置網站、blog、出冊;擔任彰化縣國教輔導團台語兼任輔導員三年、台語種子教師五年kap台語師資培育講師三年,教現任老師認bat羅馬字、台語漢字、台語輸入法,mā hông邀請去外縣市教學;2002年擔任「教育部國語推行委員會」委員,2003年擔任「調查國民中小學閩南語教科書或教材用字計畫」工作小組委員,參與政策性ê工作。10-thóng年中間,家己駛車,chah 1台筆記型電腦南北二路來來去去,生活kài無閒、kài充實。退休後,pún-chiâ想講ē-tàng較清閒淡薄--àsiá1學期了後to̍h受聘中山醫學大學台文系教「台語讀寫」kap擔任彰化縣台語顧問,繼續台語文教學推sak事工。
俗語講「七分鑼鼓三分唱」、「好前棚iā-tio̍h好後棚」,「kui叢好好----無錯」,一个成功查埔人ê後壁,一定有一个支持sio-thīn ê查某人,雖罔一生m̄-sī kài有成就,但是厝內有1个好牽手一直支持sio-thīn確實是真幸運家庭經濟sio-thīn、朋友交陪sio-thīn、親情之間poê-toè sio-thīn、台文運動事工sio-thīn,因為牽手開化明理,chiah會當歡歡喜喜、輕輕鬆鬆自在人生,chiah會當無煩無惱為台灣文化做一寡有意義ê khang-khoè
投入台語文運動chit 20冬,除了牽手支持幫贊,後生查某囝真乖巧自動tī in ê學業,hō͘ in pâ放心南北二路cháu-chông1990年大查某囝讀大學開始,相紲7,8年中間,款4个囡仔大專教育生活支出,硩kah phī-phē喘,除了西裝社收入tàu-khêng,妻大舅及時雨ê幫忙實在chiâ感恩,當時學校考核獎金lóng-tī 10chiahē-tio̍h,學生註冊是9月初,10萬箍支出ê時間差,to̍h妻大舅暫撥--è。雖罔經濟phái-pháng,為著台文事工,1995to̍h kā學校要求擔任中年級級任,免koh kā學生補習,利用教冊以外時間,thang有時間思考寫作題材、內容,創作需要tiām靜激頭腦,有一暫仔真正疏忽牽手ê存在,食 戇神戇神、坐 戇神戇神、連睏都戇神戇神,因為頭殼內攏是leh佈局思考,一日1-chhiám ê鹹酸甜(俗語),呂興昌教授等boeh上網。
1999/1/30~2/10去新社鄉參加10工內觀禪修,得著一寡奉獻付出ê啟示,1999921大地動ê悲慘,印證人生無常、人生是苦ê本質,20000102年連紲查某囝後生結婚,人生進入另外一款無仝ê坎站,是歡喜ê期待抑是操煩擔憂,充滿不定數,m̄-sī家己ē-tàng控制ê未來,總是好佳哉,平安是福,平凡中自然安定過日,到taⁿ已經有5个孫thang sai-nai叫阿公。
回想70ê人生,充滿「菜籽á命」ê不定數運命,雖罔處處出現貴人相助,hō͘坎坷路途化做平坦公路,如果?如果!如果若是家己ê善良、phah拚、安份、認命,無一定?無一定!無一定ē變做啥款人生?40年代ê庄腳台灣人,ē-tit師範學校出業做老師,實在萬幸,不過成做1位讀冊人,冊讀傷少確實遺憾,細漢時,老父to̍h教示,閒冊、小說m̄-thang看,戇直聽話有孝soah kā老爸ê話當做金言玉語。hó-ka-chài心性善良,關心在地身邊ê ta̍p-ta̍p-tih-tihhó-ka-chài有坐著「台語文書寫運動」ê班車,細漢做店仔撐(tiàm-á-thèⁿ)ê記智,soah pìⁿ-chiâⁿ在地語言書寫ê肥底,1992年到今m̄-bat停睏,得著內心思想敨放(tháu-pàng),得著phok-á聲,得著一寡世俗名譽(bêng-ī)
雖罔一生讀冊無濟,總--是若有讀著好句讀(kù-tāu) lóng-ē kā-i khǹg入心內,戇戇想bueh實踐照行,親像「道可道,非常道;名可名,非常名。」to̍h影響著世俗虛名ê淡化,真理、道理、歪理ê辨別;「人若賺得了全世界,賠上自己的生命,有什麼益處呢?」改變趁錢ê需求,重錢財;參悟「苦集滅道四聖諦」,阿羅漢果「我生已盡,梵行已立,所作已作,自知不受後有。kap緣起法「無明.行.識.名色.六入處.觸.受.愛.取.有.生.老病死憂悲惱苦。ê佛法教義,加減改變對人生意義有無共款ê解說;「柔弱生之徒,老氏戒剛強」是一向bē kap人爭出頭ê安心丸。1997年書寫「台灣俗語鹹酸甜」會得重新思考傳統人生「tio̍h kap m̄-tio̍hê分別,破除迷信,重新解說人生價值;2009年開始編寫家譜,閱覽族親戶籍謄本記載,to̍h若像讀著1-phō --家歷史,對世俗因果關係koh-chài 一擺重新調整印證,應該是「斷chit-má ê因,chia̍h-bô以後ê果」,m̄-sī「看著chit-má ê果,chiahchhiû過去ê因」chitná-tio̍h ná-m̄-tio̍h(似是而非論說。
最近一直leh思考孔子公講--è:「吾十有五而志於學;三十而立;四十而不惑;五十而知天命;六十而耳順;七十而從心所欲,不踰矩。」名言,都也滿70--àm̄-chai tang-sî chiah ē-tit「耳順」「從心所欲,不踰矩」?
古早人飼囝是為著養老,後來有人講,食老ài有老本、老伴、老朋友,chit-má卻時行「mài kâng管;錢留leh家己開;m̄-thangê講法,講也有理,囡仔都也成家立業,生活都也會得過,關心to̍h好,kângchhòng-siá?家己退休金留leh家己支配,khiû-khiû儉儉phah-pià一世人,chit-má kā享受一下無要緊,金錢做會到--è、健康--e、有意義--ē,需要to̍h kā買,愛用to̍h kā hak,幫贊--人、奉獻社會甘,ná-tio̍h koh等?m̄-sī討債開,mā m̄-sī烏白來,koh等是有goā-chē日子thang等?
6年前退休了後,有較濟時間thang 自由自在,除了教冊寫作以外,想chhit-thô tio̍h來去chhit-thô,駛車好,坐車好,上北落南、行東往西攏行踏,後生查某囝兜攏ē使得來來去去,抑是來去拍球、peh山,相機cha̍h--leh,隨時ē-tàng翕相、錄影,無,tio̍h tiàm --sńg電腦、sńg iPad,唱KTV、聽音樂goă自在goă逍遙--leh。真正是「夕陽無限好,只是近黃昏」,ahm̄-tio̍h!應該是「暗霞chin-chià súi,因為tī buehá時」。
201188日前2工,一家伙仔相招來到台南大查某囝兜慶祝「8 8節」兼「70足歲生日」,先去飯店食1頓好料--ēchiah轉去厝內切雞卵糕,一家口仔9个大人5个囡仔,鬧熱滾滾,嘴仔笑bún-búnĔ?今年ê豬腳麵線ná-ē無食tio̍h?敢講老某仔buē記得?iah 抑是老某仔已經「執著」行出無合時勢ê傳統束縛?