2011年10月19日 星期三

Cho̍k窟仔 Lah-jih_20111016


19530901_Cho̍k窟仔 Lah-jih_20111016

Khah-chia̍p tī--ê半晡仔,囡仔伴to̍h-ē出洞,招伴絞陣想boeh chhit-thô,七、八月仔ê天氣火燒埔,半晡後日頭光chiah-ē落軟,庄腳所在,不時ē吹涼涼微微仔風,boeh sńg到「日頭落海,鬼仔出來放屎」上無3點鐘久khahthang 好滾地龍,án-ni sńg--起來m̄-chiah ē夠氣,che to̍h是讀牛仔班無boeh升學ê囡仔chiah享受ē-tio̍h ê福氣。

A-ba̍kA-chiàngLah-jih叔伯Hoat-á兄、Kiû-áê後生,阮讀仝班,互相叫名稱呼,in nō͘人較無愛讀冊,時常都「司公仔想杯」褲帶結sio-liâm(相連):「Lah-jih--è,咱來ī cho̍k窟仔--heh!」

「恁去招A-pêⁿcho̍k窟仔A-pêⁿ siōng-hèng,叫伊著chah較濟番仔火支來。

cho̍k窟仔chi̍tchhit-thô小可有poa̍h-kiáu性質,大人、半大人囡仔ē用真正銀角仔ī輸贏,阮囡仔人kan-nā輸贏番仔火支抑是珠仔、牌仔、ba-bui-chí(無患子)--niâ,所以大人ē pàng目瞌(kheh)假做無khoàiⁿ,罕得禁止干涉,阮ē chhoē厝後較iap-thiap所在ī

Ī cho̍k窟仔著準備1-kâitìm-táu khahê「乾隆通寶」,he是紅銅ê銅錢仔,無「乾隆通寶」,用khahê銀角仔會使。「乾隆通寶」是古早錢,有人chhng紅紗線做護身符「摜頷」,阮提來chhit-thô做「óng」,圓圓,中央1-kâi四角孔;另外準備一二十kâi日本銅sian,看人數決定,講銅sian,其實是銅質--è,阮是chhoē he比銅khahê白色銅錢仔,hit日本銅錢仔 kap chit-má ê十箍差不多大,應該是鋅、鎳(gia̍t)合金,ê圖案突出部份真pêⁿ-tháⁿ,若1-kâi 1-kâi tha̍h做伙ē,表面小可澹濕to̍h-ē夾做伙,提來cho̍k窟仔kàisńg,因為ē-tàng展現個人ê功夫。

A-pêⁿ--ākoh chhoā伊阿兄Khah-chuh--è來,Khah-chuh--è加阮2年,kap小弟仝款ài-sńg,不過伊較hèng phia̍k鳥仔、釣水蛙,若是有poa̍h-kiáu ê齣頭伊chiah-ē chhamsńg,伊ê技術kài-gâu,無leh驚伊,而且伊人較koân大當然ài niū1尺遠。

Lah-jihto̍h拴好1-kâi乾隆通寶,kap 20外个白色日本銅錢仔,A-ba̍k tiàm土腳畫四角格仔Khah-chuh--èsiuⁿ大,to̍hLah-jih koh畫一个,大約1本算術簿仔hiah大,長25公分、闊20公分,闊邊hit爿內面倚sûn ê中央用銅錢仔ná lakán-ni1-kâi半球形ê窟仔,chiah-koh ùi窟仔這爿hoa̍h 4伐,大約5尺遠畫1-sûn做記號,加1尺所在1-sûn

「逐个攏有chah番仔火支來--ho͘ⁿhLah-jih!銅錢仔1人分5-kâi1-kâi代替1支番仔火支,咱有5个人,1人出2-kâi,攏總10-kâi,我niū1尺。」Khah-chuh--è開始phah派,Lah-jih kā銅錢仔分好勢。

「開始銅錢仔決定順序,Lah-jih!你先。」

Kap Khah-chuh--è仝款,niū1尺。」Lah-jihtiàm後壁sûn 開始提銅錢仔,了換別人,一直到5个人攏完。

「倚窟仔上近--ēA-chiàngkohA-pêⁿLah-jih、我、A-ba̍k。」Khah-chuh--è 指揮phah派:「A-chiàng你第一个!」

A-chiàng 10-kâi銅錢仔疊疊做1-thōng,雙手6支指頭仔kā chit-thōng銅錢仔so-so lia̍p-lia̍p hō͘ ân-ân夾做伙,chiah用正手3-cháiⁿ指頭仔tháⁿ--leh tàn入四角格仔內,5-kâi格仔外,2-kâi相疊,3-kâi分散箍仔內,A-chiàng安全óng入格仔內,贏2-kâi銅錢仔。Koh來換A-pêⁿ

A-pêⁿ àⁿ落去khioh hit 8-kâi銅錢仔,疊疊做1-thōng,雙手大kap kíùi銅錢仔雙頭一直用力一直ji̍h足久,siàuboeh phùi嘴瀾用賺食步,因為逐个攏leh kā注意,伊chiah用正手3-cháiⁿ指頭仔tháⁿ--leh tàn入四角格仔內,5-kâi 騎三輪車仔liàn去格仔外口,3-kâi tī內面,無ngâu,「A-pêⁿboehtah-1-kâi?」

「窟仔邊hit-kâi。」A-pêⁿ kā óng tàn--入去,「,食無著!」A-pêⁿ1-kâi,輪著Lah-jih--è

Lah-jih--è仝款銅錢仔疊疊做1-thōng,雙手6支指頭仔銅錢仔so-so lia̍p-lia̍p hō͘ ân-ân夾做伙,chiah用正手3-cháiⁿ指頭仔tháⁿ--leh,目睭siòng窟仔後所在,手sìm--leh sìm--lehsìm 3chiah kā tàn--出去,然後順手giú倒轉來se̍h 半个圓箍仔,びき顛倒giú。「1 2 3 4 5 5-kâi ngâu 2堆,1-kâi外口,3-kâitī ngâu ê--amài冒險khah-tio̍hLah-jih安全pò-tī空位,5-kâi銅錢仔sa起來囥橐袋仔。「Khah-chuh--è,換你!」

Khah-chuh--è,技術bē-báingâu 3-kâi安全贏3-kâiChhun 1-kâi,「A-ba̍k,著你--à!」

「食到chhun 1-kâi,有夠衰。」kan-nā 1-kâi實在真pháiⁿ tàn,輕輕 飛飛,果然tàn-tī外口面,A-ba̍k有夠衰,jîm 1-kâi tàn落地,面仔臭臭。

又閣輪著A-chiàng,這擺A-chiàng無輸無贏,換A-pêⁿA-pêⁿ tàn一下2-kâi攏飛出外口,koh1-kâi

「看我ê。」Lah-jih kā 3-kâi銅錢仔小可lia̍p-lia̍p--leh,「びき顛倒giú。」tàn--出去,乖乖3-kâi ngâu做伙,可惜一下失覺察soah kāóngkhàm-tī窟仔,3-kâi趁無著koh1-kâi

「看我ê!」Khah-chuh--èkah嘴仔li̍h-sai-sai,伊kā 4-kâi銅錢仔小可lia̍p-lia̍p--leh,「びき顛倒giútàn--出去,乖乖4-kâi 銅錢仔ngâu2堆,óng安全入格仔內,結束第一局。

Boeh koh--bò͘?」

「當然mā boeh!」

「來!番仔火支thùi-thùi--leh chiah-koh開始。」A-chiàng無輸無贏,A-pêⁿ4支,Lah-jih2支,Khah-chuh--è5支,A-ba̍k3支,番仔火支換銅錢仔,每人恢復5-kâi,繼續第二局。

A-ba̍k換你第一个,pò hō͘--ō͘

A-ba̍k kā 10-kâi銅錢仔lia̍p-lia̍p--lehto̍hhechí phah鳥仔án-nicho̍k--出去,ngâu 3-kâi tī格仔內,7-kâi 騎三輪車仔liàn-tī外口,óng pò--出去,安全趁3-kâi。「A-pê!著你。」:A-ba̍k有贏to̍h-ē大聲。

A-pêⁿ有夠飯桶,又閣輸1-kâi

頂局失覺察輸Khah-chuh--èchitLah-jih加真sé-jī,伊kā 8-kâi銅錢仔lia̍p-lia̍p so-so--lehkoh用雙手大kap kí4支指頭仔tēⁿ leh chūn-chūn--leh8-kâi銅錢仔真tháⁿ,雙腳徛sûn,目睭siòng四角格仔,sìm 3下,「びき顛倒giúcho̍k--出去,倒爿ngâu 4-kâi,正爿ngâu 3-kâi1-kâi tī窟仔後壁,有夠好運。

Lah-jihboeh總食--bò͘?」

總食to̍hài用「óngpò hit-kâi ngâu ê銅錢仔,有著to̍h總食,無著to̍h-ài1-kâi,若無ài總食,安全pò-tiàm空位to̍h好。Lah-jih真知,he厝角頭ê土腳kài-tēngmā m̄kài軟,小可軟軟khiū-khiū ê塗肉,用hit步「びき顛倒giú」一定真有效果。

「好!boeh總食,看特技表演!」

Lah-jih kāóng」仝款用3支指頭仔ni--leh,仝款sìm 3下,「びき顛倒giúpò--出去,顛倒giú ê手勢特別大,tiau-kang leh表演,是實在ê需要。

óng」飛到格仔位,是平平落地,看hō͘好,看hō͘清楚,是chhu-chhu落地,「乾隆通寶」一頭落地,tok一下koh跳倒轉來,「khiăk」一聲,khap-tī hit-kâi銅錢仔面頂,總食。「ná-ē chiah厲害!」Phok-á聲表示o-ló,紲落去繼續第三局、第四局

猶未sńg到「日頭落海,鬼仔出來放屎」,A-pêⁿ ê番仔火支已經無半支,Khah-chuh--è mā講無ài koh sńg,從án-ni結束去chhoē別人chhit-thô
Cho̍k窟仔雖罔帶有跋筊ê性質,m̄-koh sńg--起來chiâⁿ趣味chiâ公平,需要靠個人技巧,koh番仔火支thang贏,所以Lah-jihài-sńg 20111019_Lah-jih