2021年7月30日 星期五

Chúi 水

Chúi 水

 

Chúi 水

Ū iáⁿ 有 影
Súi 媠
Chheⁿ-á 菁仔
Bô hong 無風
Bē iô 袂搖
Tiām-tiām tiām-tiām 恬恬 恬恬
Hip-joa̍h 翕熱
La̍k-goe̍h-thiⁿ 六月天
Choh-chhân-lâng 作田人
Bîn-bāng 眠夢

2021年7月21日 星期三

台語人ê智慧:Lahjih

 台語人ê智慧:Lahjih

【人力不及天惠。】

人無gâu是天kap你做對頭。

【分配不均,紛爭不息。】

bē平,m̄-chiah冤家lô-chè

,分配若公平,自然bēche

bē-pêphah到二九暝。

【夫妻爭吵尋常事。】

床頭相phah床尾和,嘴齒咬舌siá人無。

Ang婆,ang婆,ē冤家ē相褒,ta̍k日好chhit-thô

【生而為人,難得樣樣完美,事事如意。】

人生是苦,1人煩惱1代,酒色財氣上厲害。

【老天不下雨,人無生計。】

天公落雨,百姓beh siá步。

「人定勝天」,是leh逆天,順其自然,合該然。

【初為人父母,方知父母情。】

做人父母,chiah知父母苦。

kha母心,做人chiah知父母情,kám bē siu慢!

【單身無家累固然愜意,有朝一日病痛則叫苦連天。】

「單身貴族」,趁錢ka-tī用,真快樂;食老無某無猴,siákā侍候。

無娶,衫破ka-tī補。

To̍h是有kóa少年人,時想bē開,-chiah有冤死鬼。

少年為情為愛,無你khah慘死,認識無夠,分手無gâusoah來吊tāu,放水流。

【亂世之風,顛倒是非,不循天理規則。】

天地顛倒péng

勸人修心積德,-thang迷信風水。

勸人做人講話tio̍h謹慎,以免傷害人,起屁面。