2016年5月29日 星期日

看相片回想人生_19690213_結婚彼一工(二):

【看相片回想人生,是leh描寫Lah-jih ê記智,leh紹介70外冬來ê生活一點一滴,講古兼敨放心思。】

看相片回想人生_19690213_結婚彼一工(二):
▲大兄ná老爸,完成小弟美滿姻緣:
大兄tī結婚前兩工tsiah轉--來,心肝頭做一下輕鬆,大兄kap總舖師Kiû-á兄參考,決定bueh hông賀禮,Kiû-á兄講:「Tsoh-mo͘h咱蕭--家出tsit个tsiah-nī有出脫ê小弟,閣是咱崁頂庄 頭一个做老師--e,無hông賀bueh thài ē使得,何況咱家己親情閣濟,hông賀--mà 極加mā加siâⁿ十桌而已。」to̍h按呢huâ-huâ算算--leh 按52塊桌。庄腳所在,雖罔分角頭陪綴,厝邊隔壁tàu跤手--è bē少,家己叔伯兄弟lóng是歸家口仔tàu歡喜,古早人講--ê「親情50,朋友60,查某人7桌,囡仔8桌。」to̍h知影辦桌ê鬧熱。原來Kiû-á兄講ê「大陣會仔」to̍h是開放hō͘人賀禮,愈濟人賀禮紅包to̍h收愈濟。
嫁出阿姑阿姊kap遠路親情,早to̍h轉來隔暝,新娘娶轉來hit時陣人to̍h o͘-khâm-khâm bueh看新娘bueh看嫁妝,新娘是徛店人,生媠大方人人o-ló,bueh看嫁妝衫褲是無外濟,柴頭木橛有たんす[衣櫥]、桌櫃、事務桌仔,膨椅一組,鐵馬一台,HITACHI電視一台,按呢--niā-niā。Hit台烏白電視kài轟動,可能是厝邊隔壁頭一台,hō͘人感覺tsiâⁿ稀奇。
▲午時12點已經到,人客挨挨陣陣bueh來食晝,後壁埕椅桌已經排好勢,紅包1包1包seh入大兄ê橐袋仔底,四位兄哥阿嫂無閒招呼人客坐桌,大兄是主婚人,小弟tsit層姻緣是伊主裁,大兄疼小弟,大兄假若是老爸,記得11年前四兄娶某mā是伊發落,阿爸kan-na煩惱東煩惱西ê主婚人。
▲厝後ポンプ(水拹仔tsúi-hia̍p-á)邊總舖灶tshiāng-tshiāng-kún,捀菜--è 1巡1巡捀上桌,大廳坐兩桌,新郎新娘kap媒人,新郎母舅序大kap主人,新娘爸母兄弟kap伴嫁,廳前50桌坐kah滿滿滿,食好料,免客氣,地基khōng好開始喝拳嚷kōng-kōng,雖罔m̄是lim thàng海,lim kah má-se má-se mā是有,菜出6巡,新娘出來敬酒,無民意代表tshuā頭,無強迫灌酒落喉,只有幾个同窗好友加講較濟現代相關笑詼,算是增加鬧熱氣氛,大兄陪阮1桌敬過1桌,52桌se̍h透,已經是宴席尾流。
▲倒爿彰中同窗許健一,三潭國小陳金科、張伍典老師。▲中師同窗吳森田、何義清、黃金雄⋯。▲頭前落護龍kap後壁落護龍ê巷路仔。▲公媽廳內敬酒。


台語音韻 b l g 佮m n ng:

台語音韻 b l g 佮m n ng:
一、b l g 佮m n ng當做聲母(子音)時:b l g是濁音,m n ng是鼻音。bo lo go,鼻音化是bo lo go就是m n ng。
二、b l g 干焦當做聲母用。
三、m n ng除了當做聲母用,閣當做韻尾韻母用:am庵an安ang尪…
四、b l g 佮m n ng當做聲母時,因為華語聲母無b g ng,影響台語 b g ng發音流失非常嚴重,特別g佮ng。
五、聲母b:bô無、bō帽、bó͘某、bâ猫、bā峇、bé-bē買賣。
六、聲母g:google/ gas/ good/ gap真濟人共g讀k(個人英語頇慢,只做參考),所以google翻槽『谷歌』。
七、聲母g消失:tâi-gí台語/ kok-gí國語/ guá我/ guán阮/ gún阮/ Ka-gī嘉義/ Gî-lân宜蘭…,因為聲母g消失,變做tâi-í台椅/ kok-í國椅/ uá倚/ uán遠/ ún穩/ Ka-ī嘉異/ î-lân移蘭…
八、聲母ng八聲:nge ngé ngè ngeh ngê ngé ngē ngh
九、ngé是大雅,ngeh是豆莢、夾菜,ngē是硬掙ngē/ngī-tsiā,ngh是挾,nge̍h著指頭仔。
十、聲母g:gê-siau/ puh-gê/ giâu-gî/ gâu-tsá/ gî-būn/ gûi-hiám/ gô-kang/ gō͘-tsp-gō͘/ 五叉水路(Gō͘-chhe-chuí-lō͘)(台中縣梧棲)

十一、聲母ng:tsiū-tsiū ngiau-ngiau/ ngiau-ti/ ngiáu-tshì/ ngiauh-tái/ ngiāu-ngiāu-nǹg/ ngiāu-ngiāu-sô

2016年5月26日 星期四

看相片回想人生_19690213_結婚彼一工(一):

【看相片回想人生,是leh描寫Lah-jih ê記智,leh紹介70外冬來ê生活一點一滴,講古兼敨放心思。】

看相片回想人生_19690213_結婚彼一工(一):
一台えんじん 三輪貨車,載崁頂庄 集興軒 絃管八音,車頂備辦娶親熟牲醴、豬肉、金炮燭kap tàu十二項禮品,另外三台計程車載新郎、伴娶kap媒人,重要六禮先交代媒人發落,竹掃、米篩縛tiàm新娘車做頭前,bueh做姑丈ê姊夫連炮仔一下放,絃管隨時 士上 合乙 /士-合士 合工 /ㄨ-六工 ㄨ/ㄨ六 工六/ㄨ-上工 ㄨ上/合士合 /工六/ㄨ六 工ㄨ /上乙/士合 工合 /士乙ㄨ /士-(61 57 / 6- / 56 53 /2- /53 2 /25 35 /2- /13 21 /5 65 / 3 5 /25 32 / 1 7 / 65 35 /6 72 /6- / )出發bueh去寶斗(Pó-táu)(彰化縣北斗)娶新娘。
娶新娘六禮非常重要,雖罔地頭無仝泉漳風俗有精差,總--是互相尊重隨人備辦無khi-khiau,阮是紅包包六个,內面囥銀票,外面寫:開門禮、點燭禮、舅仔禮、梳頭禮、婚書禮、總舖禮。六禮有到,to̍h-bē失人禮,to̍h ē使得大大方方新娘娶入門。
▲炮仔聲pin-pin-piàng-piàng響來到新娘in-tau門口埕,有人請出新郎間仔坐,聽候搬嫁妝柴頭木橛,同事阿彥顧翕相,烏白フィルム底片,1蜷36張,翕有tsiâu--起來to̍h有108張記念相,請食紅圓了後,新娘嫁妝tshuân好勢,新郎牽新娘kap爸母相辭隨時坐入kiō-tshia(轎車)bueh起行,伴嫁2位小姐是田中人(Tshân-tiong-lâng),因為長期tī表兄西裝店做師傅,má-tsih朋友lóng是厝邊隔壁,
▲Hái-kat-á tsa-hng tsiah吹風,烏phú色港料西裝配白色ワイシャツ、紅領帶,連家己mā感覺phiat-sàng一个,翕tsit張相準備bueh娶某。


來到新娘兜,厝間前kap媒人公陳炳夷老師翕相。
▲烏枋杙仔kap西裝師傅結姻緣:
娶著裁縫某,穿hō͘媠媠配菜脯;
嫁著老輸翁,薪水少少輕鬆。
新郎打扮tsiâ phiau-phiat,ワイシャツ[白襯衫]結ネクタイ[領帶]giap金色ne-khú-tái-pín,カフス[袖口] liú金色カフスボタン[袖釦]。外衫tha̍hせびろ,西裝袋仔seh白色ハンカチ(手巾仔),胸前結塑膠大紅花,手lom白色手套,跤穿烏皮鞋。
Tsit軀せびろ是新娘親手做,港貨布料連工錢,斯當時市價2000 gua̋外,是我散教員兩͘月月給。


▲無倩化妝師,新娘家己畫妝,伴嫁小姐幫忙新娘穿sù-tshuàn,打扮súi-tang-tang嫁好翁。▲拜別爸母牽出公媽廳,爸母m̄甘,囡仔看鬧熱。

▲娶著媠某心情輕鬆微微笑,新娘拜別爸母一時心情沈重。
▲炮仔聲pin-pin-piàng-piàng「新娘娶到厝,蕭--家年年富。」媒人提鉛錢hō͘主人家摸「人到緣to̍h到」。
好命人提米篩遮新娘「米篩提懸懸,生囝中狀元。」

▲囡仔大細相爭bueh看新娘,鬧熱滾滾。