2016年4月30日 星期六

母親節tit-boeh到--à,貼tsit篇「思母」數念ī--ā:

母親節tit-boeh到--à,貼tsit篇「思母」數念ī--ā:
三、【思母】                Siau Lah-jih 2007/8/2再修正
19958月發表tī台文通訊41
講著我chit-ê人,心肝實在真硬,chem̄是講我ê人無感情,無血無目屎,事實上,你若bat--我,你tōtàng 瞭解,我實在是一個真重情真惜情ê人。
不過,重情歸重情,惜情歸惜情,ah若無因無端(toa beh用感情ê代誌來感動我,kohbeh趁我ê目屎流,tōhiah-ni̍h簡單--lò͘
四十thóng年前,iáugín-á ê時代,有一pái tī廟埕看平安戲。戲棚頂搬--ê 是歌á戲,有一個苦旦hō͘人苦毒,hō͘人放sat,真正可憐,tī棚頂hia是哭kah凄慘落魄,害得棚腳ê阿婆--ācha-bó͘人、cha-bó͘-gín-á嬰、隨êsûi-ê ngkah kho͘紅紅,頭殼ta-ta,有êlún bē-tiâu--ê soah tòe-leh哭,哭kah目屎流目屎滴,只好提手巾拭目屎,拭kah歸條手巾á tâm-kô͘-kô͘
Chit-ê時陣,khiā tiàm 戲棚腳ê我,雖然mā是看kah gāng-gāng-gāng,心肝頭cha̍t-cha̍t,足艱苦--êm̄-kúchiu猶原是金khok-khok,目kho͘ bē紅,目chiu bē-tâmtō是鼻管小khoá-á--一下mābē,我講--ê心肝硬,tō是指chitê心性。
Thèng候到青年時代,chit款心肝硬ê 性質iáukāng款,一屑á都無改變。Ē記得有一páikap朋友去看「秋霜花落淚」ê美國片電影,劇情是àn-ne:一對情人,真正漂phiatcha-po͘--ê是緣投大pāncha-bó͘--ê súi-tang-tang,,氣質koh好,是hit-lō hō͘人看--著,就會想beh kā i娶來做b́o͘ hitê cha-bou2-gin2-a2chit對戀人結合了後,真是hō͘人欣羨,tīê 心內mā一直kā in祝福,kā in tàu歡喜。
M̄-kú「自古紅顏女子多薄命,多情是空遺恨」!m̄ in二人僥心變卦,是cha-bó͘-gín-á inê序大人反對,看人無目地(ba̍k-tē ),講伊是庄腳人,父母tī社會無地位無出名,tō án-ne,一對幸福ê姻緣,硬硬予hō͘人拆散--去,劇情搬kah hit路尾,hit-ê súi cha-bou2-gin2-a2 soah來離家出走,最後只有用自殺來了結i ê一生,變成一場ê大悲劇。
電影soah場,電火一下to̍h [],越頭beh招朋友離開戲園chiah 發現,坐tī --a ê朋友,目睭含著tâm-tâm ê目屎,鼻áchhngh--一下chhngh--一下,tiām-tiāmtiàm 原位,無想beh peh--起來!我kā講:你實在有影真好煽動、真好騙--neh!cha-po͘ê目屎,怎thang隨便流?」
到此當今,lóng已經大人大種--à!歲數mā已經過半百,siah-mihê人生悲喜劇m̄-bat--過?m̄ iloā-nih苦慘ê遭遇,ia̍hloā-nih傷心ê代誌,想beh siâ得我來流落一滴同情ê目屎,iáu是無hiah簡單。譬論講,厝邊隔壁ê老大人老--去!ia̍h是參加親情朋友兜ê喪禮……無論是loā可憐,loā phái命,ĺong bē-tàng引起我用流目屎ê方式來kā 表示同情,kan-ta 會曉將同情ê心思,深深khǹg-tiàm心肝內,kek tiâu--leh[憋在心裡]
M̄-kú有一項真例外ê代誌,m̄ àn-choá,每一pái若是tn̄g著有關係著母á-kiá ê 感情時,就無thang像頭前講--ê àn-ne「心肝硬」--lò͘ m̄管伊是老母想著細kiáia̍hgín-á hō͘人欺負teh哭阿娘,孤單無伴,腹肚枵,跋倒--ì teh chhōe媽媽;無論是搬戲做--ê,電影電視ê劇情,ia̍h是報紙雜誌古冊描寫,路頭路尾親目看--著,甚至是家己無張無持想著細漢無老母ê代誌,lóng-ē hō͘我感覺一陣ê心酸kap畏寒,有tang ákho͘ koh-ē含著一絲á目屎。有幾nā-pái,目屎tâm ê 情景,去hō͘牽手看--著:「你是àn-choá--hio̍h?」一時間soah m̄ 知影beh àn-choá kā應:「我teh 想阮老母--lah!」實在有夠phái-sèlóng五十外--āiáu-koh ná gín-á--leh
聽阿兄in講:「你五歲hit一年,ī--ā(阿母)因為khioh gín-á [生孩子]無順事,一命soah來過身--ì!」算算--leh hit-chūnmā chiah四歲足--niâsiah-mih代誌mā m̄-bat!致使到ta,連阿母生做siah-mih模樣?sêng chiâ-ê 面模[像誰]?一點á印象都無。無論阿爸、阿兄àn-choá kā我譬論、說明,ia̍h是厝邊隔壁ê親堂,詳細比較我兄哥、阿姊ê特點hō͘我做參考、iáu是無法度感覺慈愛母親ê形影,到kahá日,我kan-ta知影,阿母生做chiâⁿ大漢,比阿爸khah koân,心肝chiâⁿ好,在生時,時常kah人去山內khioh[撿柴火],阿母ê腳手足liú-lia̍h--ê [敏捷],每一pái,家己若khioh有到額,一定會kā厝邊ê同伴tàu相共,幫忙khioh到有夠一擔,chiah相招同齊轉--去!因為i做人bē-bái,莫怪到ta庄內老一輩ê人,若是講著振á嬸婆ê做人,lóng-mā o-ló kah tak chi̍h[讚美有加]
一世人ê生活中,m̄ 知有loāpái tī夢中tn̄g著阿母,m̄-kú每一pái夢見阿母時,lóngbēi ê形影,只是感覺阿母好親像khiā tiàmê身軀邊,也無kā我講kah半句話,只有tiām-tiām khiā teh 看,hitchūn,我lóng-ē感覺chiâⁿ溫暖chiâⁿ滿足chiâⁿ幸福!但是到路尾,lóng會忍bē-tiâu,大聲吼--出來,ká-ná細漢gín-á chhōe無老母hit一款,大聲mà-mà吼!哭kahêlóng是目屎,thèng候哭kah甘願--āchiah發覺阿母m̄ tī時離開走--à!雄雄hiâ--一下!精神chiah知,原來是一場眠夢,夢kahhiah-ni̍h生真,hiah-ni̍h實在,摸摸目箍,目屎猶閣kâm-tiâu--leh……足久足久,chiah koh tī思念中睏--去!
失神tī思想阿母ê過去,墜入在無窮ê懷念深淵,感覺嚨喉管(kńggiōng-beh tī ê時陣,突然間,一聲「爸!你是àn-choá--hio͘h?」chiah將我giú-tńg現實ê眼前,原來是細kiá teh--我,我無kā應聲,小等--一下chiah kā伊問講:「哲--ê!你bat阿媽--bò͘?」
Bah--ā!是『爸爸』ê『媽媽--ām̄-kúm̄-bah--過!」
Hò͘ !
Ah『爸』!阿媽教líniâm--bò͘ ?」
Siah?哲--ê tehsiah?」
「我teh講阿媽ē iâm ia̍hbē iâm--lah!」
Ká ē chiá--lehē giâm ia̍h bē giâm--lah,「 g iam giâm,清水巖ê giâmm̄ 是鹽!阿媽有嚴無嚴,我mā m̄ 知,應該bē chiah-tio̍h,你看阿爸ê性地mā知影!」
突然間,bē記得thâu-tú-á ê心酸傷悲,歸頭殼lóng是細kiá變形ê話語,siah-mih時陣家己厝內ê母語也發生了問題?Che實在是一個真正嚴重ê問題。Lán ê母語失去了真濟,若beh談論--起來,iû-koh是一層真正嚴肅iū-koh痛心ê代誌。
四十外年來,政府推sak 『國語政策』真正用心,真正有效果,特別是ùi 國民小學一年生開始,tō開始i ê『國語直接教學法』了後,語言ê統一,m̄-nā 釘根tī學校內--niâ,而且湠到每一個家庭內。做為一個傳道、授業ê教育者,過去mā一直kāo-ló教育ê成功,有tangá koh-ē怨嘆chit種教學法,ná-ē m̄ khah早發明--leh,若無我ê「標準國語」mā bē kah put-tap put-chhit,講kah chit-má猶講bē lián轉。
我實在是一個無知無覺ê戇子弟,三十外冬ê白墨生活,一直khiā tī烏枋面頭前,堅守本分,幫忙政府推sak統一語言teh phah-pià,到ta chiah「一時雄雄忽然間」發現,原來我是一個Hō-lóê戇子弟,Hō-lóê罪人,阿母ê不孝kiá
阿母!原諒kiáê不孝無知!從今以後,我一定會好好--a將你教goán ê 話,傳教hō͘ê kiá孫,相信免goā久,你定著聽有lín孫講ê話,你一定會聽kahbún-bún,聽kah足歡喜--è
《註解》:
趁我ê目屎流:[賺取淚流]
四十thóng:四十超過一點á
頭殼ta-ta[抬頭]
tâm-kô͘-kô͘ [濕漉漉]
看人無目地:看人無起。
thangná-ē使得。
Siâ [吸引,引誘]
Chhngh--一下chhngh--一下:[抽抽噎噎]
thèng候:等候。
giú-tńg[拉回來]
chiá :清淡無味素。
thâu-tú-á:頭抵仔,[剛纔]
湠:[漫延]
put-tap put-chhit:無正經,無正牌。
戇子弟:gōng 子弟。
越頭看Siau Lah-jih ê 台文路:
下面ê 文稿是應用TW301軟體拍ê 原稿。(2001.2.4
思母 tī台文通訊#41 siau-pêng-tī
講著我chit-ê,心肝實在真硬,chem̄是講我ê,無感情,無血無目屎。事實上,你若batê,你就會tàng瞭解,我實在是真重情真惜情ê人。不過,重情歸重情,惜情歸惜情,ah若無因無端(toan)beh用感情ê代誌來感動我,閣想beh趁我ê目屎流,就無彼呢簡單 lo͘°!
四十thóng年以前,猶是囡仔ê時代,ti廟庭看平安戲。戲棚頂搬 e是歌仔戲,有一個苦妲予人苦毒,予人放栜,真正可憐,tī棚頂hia是哭kah凄慘落魄,害得棚腳ê阿婆 ā,查某人,查某囡仔e,隨個(sûi-e)5攏看kahkh¢紅紅,頭殼tan-tan,êbē-tiâu ē,tòe-leh,kah目屎流目屎滴,只好提手巾拭目屎,kah歸條手巾仔tâm-tâm-tâmChit-ê時陣,tiàm棚腳ê,雖然嘛是看kah gōng-gōng-gōng,心肝頭cha̍t-cha̍t,足艱苦 è,m̄-kúchiuhôan-ná[還是]金酷酷(khok),kh¢ bē,chiu bē-tâm,就是鼻管小可仔酸 一下°bē。我講 è心肝硬就是指chitê心性。
Thèng候到青年時代,chit款心肝硬ê心性猶原仝款,一屑仔都無改變。會記得有一擺,kap朋友去看「秋霜花落淚」ê美國片電影,局情是按呢:一對情人真正漂phiat ,查埔 e是緣投大範,查某是súi-tang-tang,[美如水]氣質閣好,hit-lōe予你看著,你就會想beh kā伊娶來做某hit
ê查某囡仔;chit對戀人結合了後,真是予人欣羨,tīê心內嘛一直kā祝福,kā tàu歡喜。
m̄-kú「自古紅顏女子多薄命,多情是空遺恨」!m̄In二人僥心變卦,是查埔囡仔Inê序大人反對,看人無目地(ba̍k-te)7,講伊是莊腳人,父母tī社會無地位無出名,就按呢,一對幸福ê因緣,硬硬予人拆散去。劇情搬kah hit路尾,hit-ê súi查某囡仔煞來離家出走,最後,只有用自殺
來了結伊ê一生,變成一場ê大悲劇。
電影煞場,電火()一下to̍h,[]越頭beh招朋友離開戲園才發現,tī a ê朋友,chiu 含著tâm-tâm ê目屎,鼻仔閣chhngh 一下°chhngh 一下°,恬恬坐tiàm原位,無想beh peh 起來°!kā:你實在有影真好煽動,真好騙 neh!「查埔人!目屎哪會使得隨便流!
到此當今,攏已經大人大種 à!歲數嘛過半百,啥乜款ê人生悲喜劇m̄-bat看過,m̄管伊是偌呢苦慘ê遭遇,抑是偌呢傷心ê代誌,beh惹得我來流落一滴同情ê目屎,猶是無hiah簡單;譬論講:厝邊隔壁ê老大人老去 a!抑是參加親情朋友兜ê喪禮...無論是偌可憐,偌歹命,be-tàng
引起我用流目屎來ka表示同情。我干乾會曉將同情ê心思,khǹg-tiàm心肝內,kek-tiâu-le![憋在心裡]
m̄-kú有一項真例外ê代誌,m̄知按怎,每一擺,若是tú著有關係著母仔囝ê感情時,就無通chhiū頭前講ê按呢「心肝硬」 lo͘°!不管伊是老母想著細囝,抑是囝仔予人欺負teh哭阿娘,孤單無伴,腹肚iau,跋倒 iteh-chhōe媽媽;無論是搬戲做 e,電影電視ê劇情,抑是報紙雜誌古
冊描寫 e;路頭路尾親目看著 e;甚至是家己無張無持,想著細漢無老母ê代誌,攏會予我感覺一陣ê心酸kap畏寒,有當時仔目kh¢閣會含著一絲仔目屎。有幾偌擺,目屎tâmki 5 ê情景,去予牽手看著:「你是按怎 hio̍h!」一時間,m̄beh如何應伊:「我teh想阮老母 la!」實在有夠
歹勢,攏五十外 ā!猶閣那囝仔 le!
聽阿兄In,我五歲彼一年,I-a(7阿母)因為khioh-gín-a[2生孩子]無順事,一命煞來過身 i!算算 le,彼陣我嘛chiah四歲足 niâ!啥乜代誌嘛m̄-bat!致使到tan連阿母生成啥乜模樣?sêng-chiâ?[像誰]一點仔印象都無。無論阿爸阿兄按怎kā我譬論說明,抑是厝邊隔壁ê親堂,詳細比較我兄哥阿姊ê特點做參考,猶是無法度感覺慈愛母親ê形影。到kah今仔日,我干乾知影,阿母生做誠大漢,比阿爸卡懸,心肝誠好。在生時,時常kah人去山內khioh[撿柴火],阿母ê腳手足liú-lia̍h e[3敏捷],每一擺,家己若khioh有到額,一定共厝邊ê同伴tàu相仝,幫忙khioh到有到一擔,才相招同齊轉 °!莫怪到tan,庄內ê老一輩,若是講著振仔嬸婆ê做人,攏嘛o-ló kah tak-chi̍h[讚美有加]
一世人ê生活中,m̄知有偌濟擺去夢著阿母,m̄-kú每一擺夢見阿母時,攏看bē著伊ê形影,只是感覺阿母好親像徛tiàmê身軀邊,也無kah我講話,干乾恬恬徛teh,彼時陣,我攏會感覺誠溫暖誠滿足誠幸福!但是到路尾,攏會忍bē-tiâu,大聲háu 出來°,假哪親像細漢囡仔,chhōe無老母彼一款,大聲mà-mà-háu!kahê面攏是目屎,thèng候哭kah甘願 ā,才發覺阿母m̄tī-時離開走 a!雄雄hian-ah 一下°!精神才知,原來是一場眠夢,kah是彼呢生真,彼呢實在,摸摸目箍,目屎猶閣kâm-tiâu-lē!..足久,足久,才閣睏去!
失神tī思想阿母ê過去,墜入在無窮ê懷念深淵,感覺嚨喉管(kng)2 giōng-beh-tīn ê時陣,突然間,一聲「爸!你是按怎 hio͘h°!」才從我giú-tńg現實ê眼前,原來是細囝teh叫我,我無kā應聲,小等 一下°,我才kā伊問講:「哲 e!bat阿媽 bo͘°?
Bah a! 是『爸爸』ê『媽媽』 a!m̄-kúm̄-bah看過!
Hò͘3 !
Ah !『爸』!阿媽教恁有Iâm bò͘ ?
「啥?teh講啥?
「我講阿媽會iâmbē iâm la!
kánchián le!giâmbē giâm la! G+i+am ,giâm,清水巖ê giâm,m̄是鹽。阿媽有嚴無嚴我嘛m̄,應該bētio̍h,你看阿爸ê性地嘛知影!
突然間,bē記得thau-tú-á ê心酸.傷悲,歸頭殼攏是細囝變形ê話語,啥乜時陣家己厝內ê母語也發生了問題?Che 實在是一個真正嚴重ê問題。咱ê母語失去真濟,beh談論起來,又閣是一層真正嚴肅又閣痛心ê代誌。
四十外年來,政府推sak『國語政策』真正用心,真正有效果,特別是tī國民小學一年生開始,就開始伊ê『國語直接教學法』了後,語言ê統一m̄-nā釘根tī學校內niâ,而且湠到每一個家庭內。做為一個傳道.授業ê,過去嘛一直kāo-ló教育ê成功,tang時仔,閣會怨嘆chit 種教學法,哪會m̄卡早發明 le? Ah 無我ê「標準國語」嘛bēkah put-tap-put-chhit,kah chit-má猶講bē lián轉。
我實在是一個無知無覺ê憨子弟,三十外冬ê白墨生活,一直徛tī烏枋面頭前,堅守本分,幫忙政府推sak統一語言teh拍拚,tan才「一時雄雄忽然間」發現,原來我是一個Hō-lóê憨子弟,Hō-lóê罪人,阿母ê不孝囝!
阿母!原諒囝兒ê不孝.無知!從今以後,我一定會好好a將你教阮ê話傳教予你ê囝孫,相信免偌久,你定著聽有恁孫講ê,你一定會聽kahbún-bún,kah足歡喜 e ###
做參考:
輕聲分二種:一種是固定輕聲,ê發聲誠sêng第三聲卡短。一種是隨前變調輕聲,ê法聲有第一,第三,第七聲ê分別。本文內底,全部用[ °]做標號。無論叨一種ê輕聲,ê前一字,定著愛讀本調。 ###