2011年3月17日 星期四

視網膜手術----醫學台語 Lah-jih 2011/3/17

視網膜手術----醫學台語 Lah-jih 2011/3/17

開刀後,醫生一再交代:「轉--去目罩m̄-thang pak--落來,洗面時目睭m̄-thang bak-tâm感染著細菌;目睭m̄-thang taⁿ-koânm̄-thang theⁿ leh歇睏,上好用phak--ê;暗時beh睏一定àika-lián-phak,千萬m̄-thangthán-chhiòán-ni目睭開刀後ê恢復ē較四是。」開刀後真正痛苦ê開始,是痛,是phak--leh ê支點所在ēkah tòng-bē-tiâu,頭殼額、鬢邊、手肚、胸坎上食力,坐敢坐直,徛敢徛挺,歇睏敢用theⁿ--ê,愛睏敢去眠床睏,想著phak-tiàm眠床tiō-ē驚,beh péngpéngm̄ péng骨節已經痠kah giōng-beh so͘--khìtòng-bē-tiâu tiō kui-khì落來客廳坐,phak-tiàm桌頂聽音樂;時間11分過,名曲1koh 1首,phak ê姿勢換了koh-chài換,tiōkan-nā ē-sái ku-ku-á坐,抑是頭額khap-tiàm雙手睏,1lò-lò長,ná-m̄趕緊天光?天若光,iū-koh beh按怎?醫生交代,tio̍h-ài 1禮拜後chiah看覓,aih實在艱苦代,實在真悲哀!

少年時代,目睭有夠贊,無因為細漢讀冊點番á油燈變近視,每擺視力檢查攏是1.21.530幾歲時,看大舅á陳代書掛老歲á目鏡leh看資料,笑伊「chiūⁿ-siap tō bē-liap」,siáⁿ6年後進入40中年,mā-tio̍hhe看報紙寫鋼筆字ê老人目鏡。

「過年較緊,過日較慢」,無影--le,日子11工過,年mā 1年過1年,老歲á目鏡年年換,度數11擺重,ùi 100度配到350度,64歲退休後,hit350ê目鏡,soà愈看愈霧,koh配一支375度來掛,仝款無改善,che目睭一定有問題?「有問題著chhoē醫生」,去看眼科,醫生講:「有白內障。」

白內障bat聽人講--過,家己ê經驗是頭一回,醫生講:「He白內障tiō是目睭ê hàm鏡濁--去,kap he翕相機ê鏡頭霧--去仝一樣,ah tō霧霧beh náē清楚!」Hò͘!原來是án-ni!「暫時忍耐--一下,細字--êmài看,電腦拍較少--leh,聽候白內障若sekchiah來開刀解決。」知影原因,tiō chhoē大間病院做檢查,經過上網走chhoēchhoē 1個符合症頭ê醫師掛門診。

20073月初10家己駛車去彰化看眼科,報到了後,護士先點ē hō͘目睭尪á展大ê目睭藥水〔散瞳檢查眼底〕,20分鐘後入去看診,醫生kài親切,ē曉講台語,看視力檢查報告了後問講目睭án-choáⁿ?先目睭霧霧看清楚ê狀況講hō͘醫生知,醫生chiah用儀器詳細檢查:「你講ê白內障是有一屑ám̄-koh較嚴重--ê是視網膜有小可問題,我開單hō͘你去第8檢查室翕相。〔眼底攝影〕」半點鐘後koh輪著看診,大間醫館醫療kài進步,攏是網路連線,醫生切換螢幕,影像分析:「che是倒蕊目睭仁,視網膜ê部位tī chiakái-sêng乒乓ê殼,薄薄--à,厚度平順無koh樣;koh看正蕊視網膜ê部位,放大來看,乒乓ê像無平厚,chia有淡薄á腫,腫ê所在血筋已經歪chhoa̍h……」看是看有清楚,m̄-koh che kap目睭濛濛霧霧ê原因有啥關係?卻是聽kahsà-sà

Án-ni beh按怎?食藥治療敢ē好?」

「上好是開刀治療,若無開刀,ē ná嚴重,甚至青盲。」

「有hiah-nī嚴重--hioh?敢ē-tàng較慢chiah來手術?」

「建議愈緊愈好,m̄-thang拖。」經過詳細分析、解說、了解了後,tiō預約10工後開刀。

322下晡3點半手術室報到,驗明身份、交切結書、磅血壓、體重了後,進入聽候室等待,大概是大日ê款,等了koh-chài等,候了koh-chài候,猶是等無消息,心情安定,心臟pho̍k-pho̍k跳,只好靜坐瞌目養神。知經過外久,突然間室內鬧熱滾滾,醫生護士逐家無閒chhih-chhih,也有he扛軟轎--ê出現,原來是病院leh演習,需要1點鐘久,等到暗時,護士交帶辦理住院,先去病床歇睏。有人án-ni,未開刀tiōtoà院,好好人tiàm病房歇睏,後生koh-tī--a伺候,有影怪怪tō-tio̍h

10點半跤兜,沈醫師來到眠床前,態度誠意正經:「阿伯!真歹勢,chhiân chiah久,咱明áchiah手術好--bò͘?明á早起10點,你排頭一個。iah抑是beh chit-má?」早起無閒到chit-má,應該真thiám,需要歇睏,而且chiah-nī thiám來開刀,無適合,答應醫生ê建議。「多謝阿伯!」少年醫生,chiah-nī bat代誌koh會曉講台語,實在ē o-ló--chit

隔轉工早起10點護士chhoā到開刀房,koh一擺驗明身份,真緊tō chhoā去第二開刀室,peh-chiū手術台,護士開始蓋身軀,kan-nā chhun正蕊目睭留一個孔,麻醉師準備好各項控制儀器,沈醫師到位,phah開頭殼頂ê開刀燈光,目睭前是光明光-iā,先ùi目睭仁正爿tu̍h 一支麻射,koh對倒爿tu̍h 一支麻射,小可痛痛,隨時目睭麻了了,規身軀開始動,心肝內卻是心頭在在,頭腦知知,全神貫注覺知醫生ê開刀進行中:

目睭前光-iā,目睭仁內底是光-iākái-sêng太空中,突然間兩爿邊伸入來2支長長ê家私內面去,ùi正爿一直ngiáungiáu he薄薄ê膜,一屑á一屑á--落來,不三時有he噴水噴--一下,無siáê感覺,kan-nā無張持ê tiuh--一下,需要teh力去對抗,chhun--ê時間攏是注神leh看,想beh看醫生按怎leh kap目睭作戰;醫生蓋注神,大部份時間無聲無說,必要時ē kap助手對話,chhun--ê攏是tiām-chut-chut知經過外久,he太空soah pì-chiâ彩色,有紅色、有藍色、有烏色,ná-chhiū he五色水彩潑落圓圓魚缸內,自由湠開變化萬千,五彩ê光影,一時siu過注神kioh是太空中ê星雲,soah茫茫知身在何方。

koh經過外久,奇景結束,光影消失,「恭喜手術成功」,回魂轉來現實,目睭感覺痛痛,chit時護士開始開刀後ê處理,用紗布khàm目睭,蓋kah chiuh-chiuhpeh開倒蕊目睭看世界,淡薄á癡呆戇神,已經暫時變成獨眼龍,坐tiàm輪椅,護士sak到恢復室,交代注意事項,然後chiah轉病房歇睏。

Ē-tàng看著家己目睭仁內面、ē-tàng欣賞開刀過程,戇神太空旅行奇景,che是患者chiah享受ēê福氣。無開過刀,知影開刀ê無奈、鬱卒、驚惶、痛苦,因為醫療ê進步、醫術ê高明、儀器ê精密kap人性化,痛ê苦楚已經減kah足少足少,你若有信心,著免驚惶,頭殼清醒ê手術過程,享受chit種難得ê經驗。

昨暝一暝真歹睏,醫生交代著phak leh睏,phakē痠,睏thán-khi mā m̄kài順序,péng過來péng過去,tiō是睏去。天光後到門診室檢查,pak開目罩,正蕊目睭ná-ē khoàikan-nā chhun一絲絲á光。醫生講「恢復真順序,目睭漸漸tiōkhoài,大概ài一禮拜久,猶未全部恢復進前,一定照交代,需要phak leh睏。下晡會使得辦出院,10工後轉來複診。」

為著beh hō͘視力恢復正常,醫生ê敢無聽,坐敢坐hià-hià,徛mā-tio̍hlê-lêbehm̄-thangthán-chhiòtiō àika-lián-phak,目罩一定ài掛,千萬m̄-thang感染,洗身軀特別細膩,目藥水照起工點,酸、澀、薟刺激性mài食,總講一句,護士交代ê注意事項ài照行。khiū食、照起工食藥點目藥是無問題,m̄-koh hit-êthán-phak tiōliân-hoê,連紲一禮拜身軀kan-nā保持幾個仝款姿勢,痠痛、無聊、鬱卒、等待心情,永遠無人替你分擔,「各人食飯各人飽,隨人造業隨人擔」ê佛理tī chia得著印證,應該是歹代誌。

一禮拜復原期間,除了休養、修養兼參禪,上蓋歡喜、心適--êtiō是利用換藥點目藥水目罩剝落來ê時陣,ē-tàng看著目睭仁內面,有he圓形魚缸內面貯烏墨水ê現象,一日一日消蝕,3工後kài-sêng一窟烏色ê水池,頂面透明ē-tàng看著外口光影,下面是烏烏ê墨水,隔離外面世界,非常期待,期待水池烏水ēta,因為烏色部份若無看見,tiō是恢復目睭有看見ê時。

一禮拜已經到,可惜湖水猶未takoh忍耐拖1工,第八工早起已經全部看ē著外口,知按怎ná-ē1點烏點消失,ē toè目睭振動飛來飛去。

4月初3開刀後第十一工,轉來病院複診:「恢復真好,敢有啥物問題?」

「視力kap開刀前差不多,發現看物形體有歪斜放大現象,ná-ē án-ni?另外目孔、目睭仁感覺重重,真無爽快。」

「目前恢復真好,若beh恢復正常,可能tio̍h-koh--一暫à,正蕊眼壓有較koân,來隔壁間注一支射,tiō-ē降壓較爽快。你預約414 koh轉來複診。」the-tiàm病床,醫生攑1支射筒,射針長長幼幼,直接ùi目睭仁tu̍h--落,穩、在、輕、あっさり,真正͘患者感覺信心十足。

遵照醫生吩咐,點目藥水著繼續,酸、澀、薟著khiū,刺激性薰、酒、咖啡mài kha̍p,粗重空課、激烈運動m̄-thang;另外免掛目罩,會使得洗面洗身軀,會使得睏thán-chhiò會使得睏ka-lián-phako͘h!解放ê輕鬆,爽快ni-ni

414家己駛車轉來病院複診,報告醫生復原狀況,眼壓正常,視力有較進步,但是形體扭曲變形猶原存在,已經無解,問醫生「是phak ê姿勢無正確所致?」。

He無關連--lahē-tàng恢復án-ni已經真萬幸,ka-chài你無糖尿病,若有tiō較費氣,恭喜--你!2禮拜後chiah koh轉來複診。」

「先--ê你請教,開刀時,是看螢幕操作儀器,抑是手工操作?」

「用hàm鏡看目睭仁內面,用手操作儀器。」

「開刀後恢復期間,目睭仁內底哪有he烏影11日消蝕ê現象?」

He烏影是氣體,氣體消失目睭tiō有看見。」

「多謝!為著beh了解,有較厚話好奇。」

Bē--lah!以後著繼續追蹤,白內障問題,大概半年內猶免手術。」

「多謝!多謝沈醫師!」

〔後記〕:

少年時代目睭真利,視力檢查1.5 tiō1.240歲後開始老花,看遠猶原だいじょうぶ(無問題),看冊寫字開始需要老歲á目鏡,64歲退休後,目睭愈來愈霧,chiah發現視網膜出問題,開刀已經3goă外,soah拖到「白內障手術」了後chiahchit篇文,有淡薄á錯亂。

人講「先生緣,主人福。」cheài看患者ê運氣kap福氣,拄著好醫生mā-tio̍h患者信任配合,現代科技、醫術、儀器ê應用,是蓋重要。總講一句,既然選定醫生,著相信伊ê才調,免驚惶絕對配合,成功機率一定真koân。視網膜開刀後,繼續掛沈醫師ê門診追蹤,後--來沈醫師調去台北,看診無方便,chiah-kohchhoē著陳醫師複診,舊年「白內障手術」仝款得著順事ê結果,實在感恩,多謝兩位醫師。

Chit-má兩蕊目睭視力無仝,情形是按呢:倒蕊看近、看報紙、拍電腦維持老花300度,看遠無問題;正蕊開刀chit蕊,問題--lò͘,看近、看報紙、拍電腦仝款掛老花300度,比倒蕊較無清,字是歪斜--ê,雖罔看有,m̄-koh bē自然,一tahá tō bē--得,看遠ē-tàng看真遠,比倒蕊較濛--一屑á,應該是解像力ê問題,總講一句,用翕相機做比論,兩蕊ê鏡頭差不多,只是後壁ê底片,正蕊已經變質。好佳哉,兩蕊同齊看,視神經ē自動調整,看遠、駛車攏無問題,若看近、看報紙、拍電腦tiō真緊疲勞,大概是視神經自動調整siu-thiám ê 緣故。

手術後,真濟朋友關心,時行用he台華thàu-lām方式問講「是是『視網膜剝離』」,結果花一輾轉chiah知是「視網膜玻璃」,是『視網膜剝離』,真正是豬母牽去牛墟。為著好奇、了解,上網chhoē資料,知影chit-pái目睭手術叫做「玻璃體切除術」,醫師用特殊hàmhām強光進行手術,koh-ē tī目睭仁內底注入空氣,空氣較輕浮頂面撐tiâu視網膜,家己看著ê烏影tiō是空氣,因為視神經影像是顛倒péng--êm̄-chiah烏影下面像水池,實在真心適。

請參考第十章玻璃體 http://www.nobelgroup.com.tw/lasikeye/eyeill/10.htm 第七節玻璃體手術