2011年9月27日 星期二

跳箍仔kap拍球 20110925_Lah-jih


跳箍仔kap拍球 20110925_Lah-jih
跳箍仔to̍h是華語講--è『跳房子』,拍球華語講『拍球』,是『打球』。先kā chit 2-sńgê名詞講清楚,chiah-bē台語華語講kahsà-sà
跳箍仔kap拍球chit 2chhit-thô,查某囡仔較kah-ì sńg,因為較文較野,阮內底有A-bíMī--ēA-tiûA-giánA-jiôngA-loânchin-ài sńg mā真捷sńg,隔壁內底Thah-khah--èHí-lehHuh-khuh時常過來sńg
仝款是較捷tī boeh暗時,有讀冊--è、無讀冊--è招招--leh門口埕sńgchhiāng腳雞、跳索仔、拍球隨人sńg家己ê
Lah-jih!」叔伯小妹A-bí牽長聲leh(hiàm)A-bíLah-jih 1個月--niâto̍h因為是查某囡仔,阿伯soah͘伊去讀冊。
Chhòng-sah?」
「你去gia̍h 1-支竹篙叉來,幫阮畫箍仔!」了解,in查某囡仔boeh ī跳箍仔。
走到灶腳東爿ī珠仔場邊--a nê衫所在,gia̍h phēng-tī燈籠花籬笆hit支竹篙叉仔,半行走到頂埕:「畫chia--bò͘?」
「較內面--leh!」大概Lah-jih好性地好參詳,chit-tīn無去學仔讀冊ê查某囡仔,攏真ài kā Lah-jih差遣叫來叫去。
竹篙叉仔像「y」字形,ē使得gia̍hthuh竹篙chiū竹篙架,mā ē使得gia̍h來畫圓箍仔;若是chhāi 2-tiàm土腳,to̍h ē-tàng khoè竹篙晾衫曝褲曝棉被。
Lah-jih竹篙叉仔gia̍h--leh開始畫,che真簡單,像用コンパス(圓規)仝款,不過竹篙叉仔柄真長,人 toè-leh se̍h圓箍仔,1-khong2-khong3-khong4-khong5-khong6-khong7-khong8-khong9-khong--à
seh-sehchit-má咱來じゃんけん,看啥人boeh先『跳黃子』。」:第一國民學校讀冊ê A-hûn講。
「你無看Lah-jih 畫圓箍仔--hio͘h?敢像街路囡仔in攏畫四角格仔,m̄-chiah講做『跳黃子』。咱ài講跳箍仔chiah-tio̍h。」che用竹篙叉仔畫ê圓箍仔,比街路囡仔畫ê四角形細足濟,比腳͘大無外濟,boeh跳較需要技術。
箍仔畫好,6个查某囡仔圍倚來su̍t手,正手拳頭母,有ê iap tī後壁,有ê khiau-koân,「123、坦笑!」,「123、坦闔!」,「123、坦笑!」,「123、坦闔!」,su̍t 4chiah2爿,A-bíMī--ēA-tiû坦笑一國,A-hûnA-giánA-jiông坦闔一國,A-bí代先īA-bí kāóng」提出來,ùi第一ê箍仔開始入,倒腳勼--起來,正腳開始chhiāngná chhiāng ná踢,kā óng踢入去第二个箍仔內,規定使得tehsûn〔線〕,tehsûnàu-sái,連過2關,第三關有2个圓箍仔,ài直接踢到第四關箍仔內,soah踢無入。
A-hûn跳,仝款óng入去第一个箍仔,開始chhiāng腳雞,踢出第一關、踢出第二關直接làng過第三關踢入第四關箍仔內,伊êùi第二關chhiāng一下,to̍h雙腳peh開同齊落第三關ê 2个圓箍仔內,繼續chhiāngchit關有較phái-pháng,正腳正爿箍仔,boeh chhiāng到第四个箍仔踢「óng」入第五關,圓箍仔koh細,角度m̄-tio̍h、力頭siusiu細攏ēアウト出局,果然A-hûn踢無著óng to̍h àu-chuh
Mī--ē 繼續A-bí ê腳步,提「óng第二个箍仔,入,開始chhiāngchhiāng到第二關踢óng,成功踢到第四關,phái-pháng--è--āMī--ē 動作liú-lia̍h,腰小可choāi--leh,裙裾phia̍t一下,「óng」入去第五關,koh chhiāng一下踢一下,oătehsûn,「óngkhioh--起來換人跳。
A-jiông!換你!」
A-jiông kāóng向第四關,無準,liàn對箍仔外àu-chuh
「人ê óng siu--lahboeh kā(A-hûn)借,你to̍h-m̄,你ê óng是鐵盒仔,內面koh有貯沙仔,較允在好好踢,你借,你to̍h-m̄A-jiông pò無入一直家己ngāu-ngāu唸。
紲落去輪著A-tiûA-tiû生做較肥軟,腳手淡薄仔慢鈍,這擺伊真在定óng入去第五關,然後伊裙le̍k--起來,倒腳勼--起來,chhiāng一下、兩下、雙腳落地,koh chhiāng一下到第四關,A-tiû身軀小可leh搖,sè-jīsè-jī!好ka-chài倒腳無落地,身軀徛在koh-chài chhiāng,這擺是連chhiāng tài踢,真好運,「óng」盤過第六關停第七關箍仔內,A-tiû koh chhiāng一下、雙腳落地,à落去khiohóng」,跳--起來,半空中se̍h一下,轉180度落地,笨chhiâng ê身軀淡薄仔gông-ngia̍hsìm--一下!雙腳徛在,óngpò--出去,siòngchiong,落第一个箍仔外,àu-sái
A-gián,換你!」Tú-chiah A-jiông pò第四關,無入,chit-má A-gián mā-tio̍h pò第四關。
A-gián pò入第四關開始chhiāng123、雙腳落地,伊學Mī--ē ê步數,choāi腰、chhiāng、踢,「óng」入第五關箍仔內,chhiāng一下koh踢,踢一下siu大力,アウト
又閣輪著A-bíA-bí kāóng入去天頂尾ê第七關箍仔內,歡喜phut-phut-tiôMī--ē kap A-tiû mā phah-pho̍k-á 鼓勵,A-bí倒腳勼--起來,正腳開始chhiāngná chhiāng ná 唸:「chi̍tnn̄gsa͘la̍k」,雙腳落第六關,à落去khiohóng」,跳一下轉翻頭,雙腳仝款徛第六關,注心定óngpò--出去,「óng」飛半空中,12蕊目睭chhe-gìn-gìn toèóngsiòng-ùi第一關箍仔內,「穩tak-takniau鼠仔入牛角」,入箍仔--à
A-bí!勻勻仔跳,m̄-thang la̍p-tio̍h sûn--ō͘!」Mī--ē 淡薄仔緊張。
chi̍tnn̄gsa͘la̍k」,正腳chhiāng出箍仔外,結束in ê ゲーム(game)A-bí這爿穩贏--ē
因為A-bí chit國先ī,所以著看A-hûn hitê結果。頂輪A-gián ī來到第五關,chit-má A-hûn著接紲,伊óng去第五關箍仔內,chiah koh chhiāng到第五關踢「óng」,入天頂尾hit-ê第七關箍仔內,『有希望!』A-hûn歡喜一下喝一聲,雙腳跳入第六關,à落去khiohóng」,跳一下轉翻頭,雙腳仝款徛第六關,注心定óngpò--出去,「óng」飛半空中,12蕊目睭chhe-gìn-gìn toèóngsiòng-ùi第一關箍仔內,「穩tak-takniau鼠仔入牛角」
Oă!」
「アウト!」結束比賽。
「敢boeh koh ī?」
Mài--le!咱來拍球好--bò͘?」
「逐家óng收收--起來!來拍球!」A-bí 球拴便便,A-jiông mā chah一粒。
「來!我kap A-jiông代先拍,lín 著算看chiâ拍較濟ē!」A-bí phah派逐家:「A-tiû你喝開始。」
「準備好勢!開----始!」逐家開始算:
chi̍t nn̄g sa sì gō͘ la̍k chhit poeh káu cha̍p cha̍p-it cha̍p-jī cha̍p-sa cha̍p-sì cha̍p-gō͘ cha̍p-la̍k cha̍p-chhit cha̍p-poeh cha̍p-káu jī-cha̍p」;「jia̍p-it jia̍p-jī jia̍p-sajia̍p-sì jia̍p-gō͘ jia̍p-la̍k jia̍p-chhit」。
A-bí20下,A-jiông27下,A-jiông贏。」
「換--ē kap A-gián!」A-bípun-tiuīmā bēhe-ku
「準備好勢!開----始!」A-tiû koh喝口令,逐家開始算:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19」;「20 jī-it jī-jī jī-sa jī-sì jī-gō͘ jī-la̍k jī-chhit jī-poeh jī-káu sa-cha̍p sa-it sa-jī sa-sa
A-chiàng--ā!」有人喝聲,A-chiàng ùi正身護龍頭巷仔口行來。
「阮A-chiàng--hio͘h!」A-tiû kioh是伊ê小弟A-chiàng
是清水--è in A-chiàng
Siang-kóng--è,你來了真好,chia-ê查某囡仔boeh看你拍球。Lah-jih m̄tang時徛tī chia leh看跳箍仔。
「好--ō͘!」Siang-kóng--è較斯文,查某囡仔sńg ê齣頭伊khah有趣味,拍球技術真厲害,有一步ná hā過腳曲下ê特技,hiah-ê查某囡仔無一个ē-hiáu--ē kā手裡êtu-hō͘ Siang-kóng--è
Siang-kóng--è球提--leh,先拍幾个仔,紲落去雙腳徛在,頭à低身軀小可ku-ku,開始:「1234」拍1下、倒腳過衰,拍2正腳過衰,3下、倒腳過衰,拍4正腳過衰,愈拍愈緊「5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21」,逐家出聲tàu算,球聲腳步聲chiâu 振動地動,查某囡仔看kahbún-bún phok仔聲pho̍k-pho̍k響。
A-chiàng,你koh表演he ùi尻脊後承球ê撇步͘阮看!
ah he簡單--lah!」Siang-kóng--è 拍嘴算「1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ͘--ō͘!」
ŏ͘ si̍t-teh-nái khúhit粒球soah拍對伊ê腳縫下落去,Siang-kóng--è 倒手iap後,摸對尻倉溝,tú-tú仔好接著球。
A-chiàng你比女生khah-khiàngA-hûn o-ló:「阮查某囡仔穿裙較好承,lín查埔囝仔穿褲,ná-ēē-tio̍h?實在厲害。」
A-hûn同學,我mā-ē,球͘--我。」拍球Lah-jih mākah意,chit步學真久,chit-má kā--一下。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ŏ͘ si̍t-teh-nái khú」倒手iap後,尻倉溝下腳sa--起來。
Lah-jih,你敢ē-hiáu A-chiàng tú-chiah表演hit步?
Bē-hiáunā-boeh看功夫,後日來去田裡看阮摃球拍野球!
「阮boeh轉來去!」
「咱繼續sńg,繼續拍球!」
Siang-kóng--è,咱來去A-bêng in-tau chhit-thô!」20110928_Lah-jih