2016年1月29日 星期五

古物仔_囡仔時代記智篇_布子仔:陳慶芳收藏/蕭平治翕相

古物仔_囡仔時代記智篇_布子仔:陳慶芳收藏/蕭平治翕相
【回想--一下,幾冬前你耍過tsit款tshit-thô-mi̍h[玩具]?】
【古物仔是老人ê記智,少年人ê歷史。有記智ê人生,活teh to̍h有意義;有古物ê歷史,少年人to̍h-ē感恩siàu念。】
▲pò͘-jí-á(布子仔):
華語『沙包』,有人講kho̍k-jí(硞子),阮講pò͘-jí-á(布子仔)抑是簡單講jí-á(子仔)。
jí-á用布thīⁿ,thīⁿ1-kâi 囡仔手tú好提 ná細粒枕頭形ê布包,內面tē沙仔抑是綠豆、白米,提tiàm手--nih方便tàn來tàn去,1粒ē使得耍,2粒較好耍,3粒thèng-á比賽,5粒ē使得表演,lóng是查某囝仔較愛耍,1个人、2个人、3个人,tiàm塗跤、tiàm桌頂、tiàm眠床,ná耍ná唸,ē使得耍kui半點鐘久。

▲放雞鴨:耍 布jí-á/ kho̍k-jí-á唸謠。
準備3粒布jí-á,1粒做雞,1粒做鴨,1粒是tàn起tàn落表現技術ê媒人。眠床頂、桌頂、塗跤攏ē使得耍,動作著快速、扭掠、正確,1人耍、2人比賽攏總好。
唸謠:it 放雞、jī 放鴨、saⁿ 分開、sì 做堆、gō͘ 搭胸、la̍k 拍手、tshit 紡紗、peh 摸鼻、káu 搝耳、tsa̍p 抾起。
1、it 放雞→正手提3粒jí-á,1粒tēⁿ tiàm手蹄,1粒挾tiàm手縫,大垺翁kí-tsáiⁿ提1粒。喙唸「it 放雞」, 1粒tàn kuân,1粒lak落(眠床頂),仝時(kâng-sî)sîn頂面lak落hit粒jí-á。(手裏有2粒)
2、jī 放鴨→喙唸「jī 放鴨」 1粒tàn kuân,1粒lak落(眠床頂),仝時(kâng-sî)sîn頂面lak落hit粒jí-á。(手裏tshun 1粒)
3、saⁿ 分開→喙唸「saⁿ 分開」,手裏1粒tàn kuân,仝時趕緊kā眠床頂2粒分開,仝時sîn頂面lak落hit粒jí-á。(手裏猶原 1粒)
4、sì 做堆→喙唸「sì 做堆」,手裏1粒tàn kuân,仝時趕緊kā眠床頂2粒khioh做伙相疊,仝時sîn頂面lak落hit粒jí-á。(手裏猶原 1粒)
5、gō͘ 搭胸→喙唸「gō͘ 搭胸」,手裏1粒tàn kuân,仝時輕輕用手搭胸坎2下仝時sîn頂面lak落hit粒jí-á。(手裏猶原 1粒)
6、la̍k 拍手→喙唸「la̍k 拍手」,手裏1粒tàn kuân,仝時雙手phah-pho̍k-á 2下仝時sîn頂面lak落hit粒jí-á。(手裏猶原 1粒)
7、tshit 紡紗→喙唸「tshit 紡紗」,手裏1粒tàn kuân,仝時雙手se̍h圓箍仔做紡紗動作 2下仝時sîn頂面lak落hit粒jí-á。(手裏猶原 1粒)
8、peh 摸鼻→喙唸「peh 摸鼻」,手裏1粒tàn kuân,仝時輕輕用手捏鼻孔 2下仝時sîn頂面lak落hit粒jí-á。(手裏猶原 1粒)
9、káu 搝耳→喙唸「káu 搝耳」,手裏1粒tàn kuân,仝時輕輕用手 giú耳仔2下仝時sîn頂面lak落hit粒jí-á。(手裏猶原 1粒)
10、tsa̍p 抾起→喙唸「tsa̍p 抾起」,手裏1粒tàn kuân,仝時khioh眠床頂2粒jí-á仝時sîn頂面lak落hit粒jí-á。(手裏恢復3粒布jí-á)

信誼兒歌節~玩沙包唸台灣童謠(放雞鴨) https://www.youtube.com/watch?v=xwnKFtOvK4k
2016年1月28日 星期四

烏寒落雨天:20160129_Lah-jih

烏寒落雨天:20160129_Lah-jih
落雨tp-tih,出門sè-jī,tih tsah雨衣,m̄-thang bē記得;
行路看路,塗跤kt-kt,1步1步,khah-bē tōng-tt;
駛車方便,車內舒爽,頭前雺霧,注神ハンドル;

厝內安穩,靜聽雨聲,ti-ti-tp-tp,kài有意思。

2016年1月27日 星期三

古物仔_囡仔時代記智篇_踢踢仔:陳慶芳收藏/蕭平治翕相

古物仔_囡仔時代記智篇_踢踢仔:陳慶芳收藏/蕭平治翕相
【回想--一下,幾冬前你耍過tsit款tshit-thô-mi̍h[玩具]?】
【古物仔是老人ê記智,少年人ê歷史。有記智ê人生,活teh to̍h有意義;有古物ê歷史,少年人to̍h-ē感恩siàu念。】
that-that-á(踢踢仔):
1-kâi「乾隆通寶」古早錢,薄薄圓圓大約現此時50箍銀角仔大,中央有1个四角孔,提1張薄薄韌韌毛邊紙kā銀角仔捲tiàm中央內底,然後ùi四角孔所在tōng孔,tsiah kā銀角仔兩爿ê紙捲捲捏捏穿過孔喙,銀角仔周圍整理hō͘平坦,kā thóng--出來ê紙鉸hō͘做幾若liau to̍h完成--ā。因為銀角仔ê重量,踢懸ê毽子ē遵照「自由落體」按呢lak--落來,正跤踢倒跤踢、跤刀踢跤盤踢lóng是技巧,bueh按怎踢,隨人才調變化。庄腳人較bē-hiáu綴時行,to̍h叫做「that-that-á(踢踢仔)」。
that-that-á 華語是『毽子』,有人直翻台語講「kiàn-tsí」;因為kiàn-tsí是kō͘跤 踢ê tshit-thô-mi̍h,阮自細漢to̍h講做「that-that-á(踢踢仔)」;因為內面包銅錢仔,有人講做that-tsîⁿ-á(踢錢仔);若是用雞毛做ê毽子,有人to̍h講做ke-mo͘-that-á(雞毛踢仔)。四種講法lóng有人講 lóng-ē通。
囡仔時代家己DIY ê that-that-á(踢踢仔)。

ke-mo͘/mn̂g-that-á(雞毛踢仔)。
2016年1月25日 星期一

古物仔_囡仔時代記智篇_樹奶phia̍k-á:陳慶芳收藏/蕭平治翕相

古物仔_囡仔時代記智篇_樹奶phia̍k-á:陳慶芳收藏/蕭平治翕相
【回想--一下,幾冬前你耍過tsit款tshit-thô-mi̍h[玩具]?】
【古物仔是老人ê記智,少年人ê歷史。有記智ê人生,活teh to̍h有意義;有古物ê歷史,少年人to̍h-ē感恩siàu念。】
▲古早古早,tī hit-lō散赤ê年代,庄跤所在除了有田有園ê好額人,大部份lóng是手面趁食ê pa̍k-tshân(贌田)佃農,有ê作2-3分地,有ê是5-6分地,也bueh三頓,也bueh納租,頭喙是hiah-nī大陣,逐冬lóng是利不及費,ko͘-put-lī-tsiong著出外趁食抑是做散工相添日常所費。
散赤年代,魚肉tsiâⁿ缺tsiâⁿ貴,三頓物配是青菜、鹹tuâ-á較濟,啥乜魚臊豬肉,m̄是欠錢thang買to̍h是儉錢m̄甘買,厝內飼ê tsing-seⁿ-á,lóng是為著生卵生湠kap為著年節敬神,tio̍h是有飼豬胚,mā是為著賣錢厝內相添,1年thàng天ē-tàng食著肉類,著等過年、清明、五日節、七月半、八月半、九月tiang-liâng(重陽)、冬尾戲,無 to̍h tn̄g-tio̍h著雞災(tse)、著鴨災,tsiah有死雞仔肉、死鴨仔肉thang補喙箍。
你敢知?為著補喙空,有人to̍h siàu想大自然ê野生動物鳥隻,釣水蛙、掠hô͘-liu(鰗鰡)鱔魚是tsiâⁿ-tsē田庄人ê記智;安鳥踏仔tng pit-lô-á[伯勞仔]用pan-kah-tng-á tng斑鴿,除了siàu想食鳥仔巴以外,koh是一種趣味ê娛樂,需要技術需要耐性tng-tán[等候];另外猶有一種查埔囝仔上趣味ê娛樂tshit-thô物,看--起來kài危險kài殘忍,其實並無hiah-nī恐怖,to̍h是tshiū-ling-phia̍k-á(樹奶擗仔)。
Tshiū-ling-phia̍k-á(樹奶擗仔)華語講『彈弓』,he是取一支生做Y字型ê柴椏縛樹奶條kap一塊皮仔做成--ē,倒手攑柄,正手tuā-pû-ong(大捗翁)kap kí-cháiⁿ(指指)kā皮仔tēⁿ-ân,皮仔內挾一粒細粒石頭仔,然後出力giú開giú長樹奶條,siòng-tsiong[瞄準]目標「phia̍k」一聲 彈出石頭仔,完成phia̍k tshiū-ling-phia̍k-á ê動作。目標有時是樹頂鳥隻,較濟是家己認定ê樹葉、銅管仔、石頭、樹椏、花蕊⋯,當做tshit-thô-mi̍h[玩具]耍,罕得phah鳥隻,若是phah鳥隻,mā是罕得phah ē著,較捷是háⁿ鳥仔飛了了。當然mā有he 專門phah鳥仔賣錢抑是phia̍k來pia̍k鳥仔巴--e,in ē褲袋仔一爿tē石頭仔,一爿tē tshiū-ling-phia̍k-á,見若樹頂有鳥隻,m̄管pan-kah、bi̍t-lô-á、白頭khok-á,隨時tshiū-ling-phia̍k-á sa--出來,石頭仔入--落去,正手tēⁿ-ân,倒手giú盡磅,目睭、石頭仔、鳥仔身連一體,siòng-tsiong-tsiong khan--落去,「phia̋k」一聲,鳥仔隨落地(lo̍h-tē),有影kài殘忍。
▲古早古早,tshit-thô-mi̍h lóng是DIY家己做,平常時仔厝前厝後行踏,to̍h頭殼khiàn-thian khiàn-thian樹椏罔看罔相,看若有he細支樹椏發做Y字型--ē,to̍h攑鋸仔kā鋸--落來,抑是攑柴刀kā tsām--落來,tsiah-koh kō͘刀仔削,勻勻仔thâi做tshiū-ling-phia̍k-á柄,等候有樹奶kap皮仔ê時陣,tsiah來縛一支tshiū-ling-phia̍k-á。
樹奶著用he自動車輪ê內奶,鐵馬輪ê內奶無夠韌無夠ân,m̄-koh自動車輪ê內奶真oh提--著,若是有人提著1塊內奶,to̍h-ē kā鉸做細條細條(sè-liau)tsiâⁿ尺長ê樹奶條,分--人抑是賣--人;皮仔是軟軟ê牛皮,仝款oh提,若是有皮仔有樹奶條kap樹奶phia̍k-á柄,用鉛線縛縛絞絞hō͘ ân,組合做一支樹奶phia̍k-á,雖然m̄是kài媠款,功能功力卻是真tsán真強。
Hìng phia̍k鳥仔ê人,mā有人kā樹奶phia̍k-á講做鳥phia̍k-á,抑是ぱちんこ
△tshiū-ling-phia̍k-á(樹奶擗仔)/ tsiáu-phia̍k-á(鳥擗仔)/ ぱちんこ[彈弓]

DIY家己做ê樹奶phia̍k-á kap商品樹奶phia̍k-á。2016年1月19日 星期二

古物仔_囡仔時代記智篇_炮仔銃:陳慶芳收藏/蕭平治翕相

古物仔_囡仔時代記智篇_炮仔銃:陳慶芳收藏/蕭平治翕相
【回想--一下,幾冬前你耍過tsit款tshit-thô-mi̍h[玩具]?】
【古物仔是老人ê記智,少年人ê歷史。有記智ê人生,活--teh to̍h有意義;有古物ê歷史,少年人to̍h-ē感恩siàu念。】
▲放炮:新正年頭、冬尾戲、神明生、拜公媽、娶新娘⋯各種鬧熱場面,無放炮無鬧熱,to̍h是愛放炮。炮有大炮、有連炮,大炮póng一聲響phuà外路遠,連炮仔pi-pi-pia̍k-pia̍k響真久,硫黃煙phông-phông-ing,炮仔紙颺颺飛,lah-sap兼無衛生,為啥乜hiah-nī愛放炮?lóng是因為傳統kap為著爽。
大人hìng放炮,囡仔mā hìng耍摔炮kap 炮仔銃,仝款耍到piáng piáng叫真趣味。
▲摔炮(siak-phàu):摔炮是kō͘紙包火藥,包成一粒圓圓像龍眼核仔hiah大粒,用手提起來大力摔落tīng-tīng ê塗跤,to̍h-ē piáng一聲,hō͘人驚一趒(tiô)。
▲炮仔銃kap炮仔子
炮仔銃(phàu-á-tshìng)to̍h是『鐵砲』,是囡仔耍ê tshit-thô銃,金屬類白鐵仔、鉛鉼模仿短銃仔形體製造,有at頭仔型,左輪型,1擺彈1粒紙火藥[紙雷管]ê銃子,mā有連發銃,裝捲心紙火藥,ē-tàng連紲tiau板機連紲彈銃子。
炮仔子(phàu-á-tsí)to̍h是[紙雷管],囡仔耍炮仔銃用ê紙火藥銃子,比運動徑賽用ê[紙雷管]較細粒,1公分見方ê雙層紙,內面包1丸直徑3公釐扁siân扁siân ê火藥,tsit種炮仔子受著脆力pōng--tio̍h to̍h-ē 「piáng」一聲ná放炮仔,用炮仔銃tuāⁿ,用石頭kòng,用摃槌仔hám,lóng真安全真好耍。
炮仔子ê製造,是1張1張印,1張可能kui百粒,生理擔仔tsiah kā鉸做散賣。囡仔bueh耍ê時,tsiah kā捻做1細塊1細塊。
耍炮仔子若kan-nā kō͘石頭kòng用摃槌仔hám to̍h無好耍,需要買炮仔銃來tuāⁿ較趣味較心適。
炮仔銃tuāⁿ炮仔子,ē噴出火星,發出piáng piáng聲音,koh-ē tshìng煙,bē危險真好耍,特別查埔囝仔koh-khah kah意。
△無仝造型炮仔銃,有左輪有at頭仔。

▲1952_過年行春炮仔銃ê記智:     Lah-jih_20160114
囡仔時代1年thàng天上歡喜to̍h是舊曆過年ê過年暝、新正初一kap初二。過年暝圍爐,有一年來上tsheⁿ-tshau ê暗頓thang食,koh有紅包teh年錢;新正初一ē穿上新嫣衫褲鞋襪庄內罔行罔se̍h看鬧熱看人跋筊;初二hit工阿道兄ē招我去許厝寮tshuā三姑,食著比昨暝圍爐koh-khah好食ê料理,teh年錢2箍銀,比阿爸hō͘--我-ē 加4倍,崁頂庄行到許厝寮雖罔路真遠,lóng m̄敢喝跤酸,驚做阿道兄m̄ hō͘我綴路
1951年4月20日三兄22歲,to̍h去山跤hông招,1952年ê新正初二,阿叔(阿爸)交代阮兄弟,「意--è hông招頭擺過年,新正年頭著去新tshin-tsiâⁿ親家親姆兜行行--leh!」m̄-tsiah hit年許厝寮tshuā三姑kan-nā阿道兄家己去。
三嫂in-tau tuà山跤普興庄(phó͘-hin-tsng)西爿中圳táng-mn̂g-á(擋門)入--去hit內底,離阮崁頂庄無偌遠,新正年頭行春仔行春,大兄二兄四兄kap我,猶有叔伯恆仔兄爐仔兄,六个人行墓仔埔邊牛車路,兄哥in ná行ná phò-tāu,我是ná行ná跳ná拍炮仔銃,有--hiah久à to̍h「piáng」一聲,有--hiah久à to̍h-koh「piáng」--一聲,有時koh-ē tshiāng腳雞路邊捻花草,歡喜ê心情lóng寫tī面--nih!這支炮仔銃是chang-ng tsiah買--è,實在好耍,阿兄看我耍kah tsiâⁿ趣味,mā ē kā我借去tuāⁿ--兩下,驚做銃子tuāⁿ了了,心內一直m̄甘借in 耍。
Hua̍h過táng-mn̂g-á(擋門)來到親家親姆in兜(三嫂ê後頭厝),親家親姆歡喜kah,大人開講,囡仔厝前厝後行透透,ná行又閣ná piáng,都猶未中晝,tsheⁿ-tshau已經拴一桌頂,親姆先攑1支雞腿「阿叔仔,hō͘你食!」三嫂kā我貯1碗米粉炒,也bueh囥雞腿,也bueh囥煙腸、豬肉、鵝肉⋯,10歲囡仔已經真gâu食,tsit碗kiat了koh食甜粿、菜頭粿,著!大人有lim酒,我囡仔人lim汽水,烏松汽水ē起波,足罕得lim,有夠歡喜tō-tio̍h。
食suah無外久,大兄講tio̍h-koh去普興庄內屘姑兜kap大姊hia,m̄-tsiah kā親家親姆相辭,三兄三嫂著愛tiàm厝--裡聽候親tsiâⁿ來行春,無法度鬥陣去,阮to̍h準備起程,he親姆看阮bueh離開,趕緊hiàm我慢且是,無半分鐘提1包紅紙包tē tiàm我ê橐袋仔內,我枵鬼假細膩 m̄敢提koh sak還--伊,3推4推tsiah假歹勢kā囥落橐袋仔底,心內歡喜銃子錢有--ā,免驚無銃子tha̋ng tuāⁿ。
Táng-mn̂g-á(擋門)到山跤普興庄是行田岸仔路,10分鐘to̍h到屘姑兜,姑疼外家孫仔是有影,看阮1行有6名,自然歡喜招呼,食生仁食糋棗,mā趕緊交代表嫂落鼎煎甜粿煎菜頭粿,無一tah久to̍h bueh食桌,屘姑講:「恁ta̋ⁿ tī親姆in-tau食--過,所以簡單食tsē 包仔粿、菜頭粿to̍h好!」
阿叔常講「恁hit个山跤ê話仙姑--a,hân-san--a!」 真正m̄是講假--è,bueh離開去大姊hia ê時,屘姑tsiah hō͘我4角teh年,莫怪阿道兄較愛招我去tshuā三姑,平平阿姑,ná-ē差hiah-tsē?
大姊kap屘姑tuà隔壁內底,行過一條巷路仔to̍h到--à,猶是兄弟姊妹較有話講,姊夫mā是kap阿兄講到不止仔歡喜,我只有tiàm邊--a sîn話鬚食四秀仔。無外久,仝款又閣是食,一桌八仙桌tú-á滿,煎甜粿kauh蒜仔青koh搵豆油,頭一擺ê食法,感覺ná-ē tsiah好食,甜--e lām鹹--ē,m̄是講「食甜食鹹ē臭跤鼻臁」?看--起來都無影。人講「食飽to̍h無khá(巧)」,mā是有影,獨獨kan-nā一盤煎甜粿kauh蒜仔青搵豆油記牢牢。
大人食飯配話,囡仔人食飽外口phah炮仔銃,「piáng piáng piáng piáng 」增加過年鬧熱氣氛。在來我to̍h真好頭喙:「阿姊!阮bueh來去轉,你tang時bueh轉--來!」大姊知影阮bueh轉--去,to̍h提1箍銀hō͘我teh年,阿姊hō͘我--ē,自然免sè-jī,to̍h kā囥入去橐袋仔內,ua̋!銃子錢有路了了--à。
正月初二,有食有掠大發財,今仔日一迣行春趁bē少,過年ê炮仔子免驚無錢thang買--à。

2016年1月13日 星期三

古物仔_囡仔時代記智篇_算盤子仔自動車時鐘面模型:陳慶芳收藏/蕭平治翕相

古物仔_囡仔時代記智篇_算盤子仔自動車時鐘面模型:陳慶芳收藏/蕭平治翕相
【回想--一下,幾冬前你耍過tsit款tshit-thô-mi̍h[玩具]?】
【古物仔是老人ê記智,少年人ê歷史。有記智ê人生,活--teh to̍h有意義;有古物ê歷史,少年人to̍h-ē感恩siàu念。】
▲算盤jí-á:
是tshit-thô物仔mā是教具,幼稚園ê囡仔來學算數字tsi̍t nn̄g saⁿ sì gō͘ la̍k tshit peh/ pueh káu tsa̍p,ná耍ná唸ná學,koh-khah細漢ê囡仔,hō͘伊當做tshit-thô物,ē-tàng耍真久。


▲自動車(tsū-tōng-tshia),囡仔siāng-ài,特別查埔囝仔,坐leh lù來lù去,ハンドル/handoru/方向盤罔se̍h,學老爸駛車ê架勢。

▲變形ê龜仔車、三輪車,3-5歲囡仔上kah意,坐--leh用雙腳徙振動徙位。▲時鐘面模型,教囡仔學看時鐘,分針、時針ē-tàng kō͘手pué,mā有算盤子仔thang耍,做配合學習,適合幼稚園囡仔。


2016年1月6日 星期三

古物仔_囡仔時代記智篇_ta̍h-te車仔 燕仔:陳慶芳收藏/蕭平治翕相

古物仔_囡仔時代記智篇_ta̍h-te車燕仔:陳慶芳收藏/蕭平治翕相
【回想--一下,幾冬前你耍過tsit款tshit-thô-mi̍h[玩具]?】
【古物仔是老人ê記智,少年人ê歷史。有記智ê人生,活teh to̍h有意義;有古物ê歷史,少年人to̍h-ē感恩siàu念。】

▲ta̍h-te車仔(ta̍h-te-tshia-á):華語叫做『學步車』。
Tsit種囡仔車,m̄是bueh坐--ē,是bueh hō͘囡仔sak leh行--ē。
4-kâi車輪真在,有彩色báng-gah尪仔圖,閣有4隻ē振動ē kho̍k-kho̍k叫ê柴枋動物造型,囡仔若kā車仔sak振動,輪心ê機關to̍h-ē帶動柴枋動物輪流taⁿ頭tìm頭kho̍k-kho̍k kho̍k-kho̍k響,
當leh學行ê囡仔當做『學步車』,若是ē行ē走ê囡仔to̍h是真好耍ê tshit-thô-mi̍h。
「ta̍h-te ta̍h-te(踏蹄),來來來!」囡仔是ná捒ná歡喜,爸母顧tī身邊mā笑gi-gi。▲飛燕仔(pue-ìⁿ-á):
紙捲--è ê tshit-thô物,燕仔形,v字形ê尾溜,縛車仔線,giú leh hui(飛),因為尾溜ē產生kńg-lê-á-tsūn ê tńg-se̍h[旋轉],真好耍。
▲摔紙捲(sut-tsuá-kńg):
1支箸分做兩部份,1爿做柄,1爿糊紙,紙是長長 長繚形(tn̂g-liau-hîng),捲捲做一夥,紙質選he較ngē-tsiāⁿ有彩色條紋較韌畫ê紙質,按呢leh耍ê時,若摔--出去 tsiah-ē產生彩色kńg-lê-á-tsūn。

2016年1月3日 星期日

老歲仔團湘西張家界9日遊----第九工:

老歲仔團湘西張家界9日遊----第九工:
昨暗半暝tsiah睏,今仔日9點tsiah bueh出門,bueh遊珠海漁女;石溪公園;石景山公園三个所在,然後離開中國到澳門坐19:05飛龍機轉去台中機場。
珠海漁女是珠海海灣景緻,有1仙漁女石雕,是珠海市標誌,落車後隨人家己se̍h-se̍h看看--leh,約定半點鐘後原位上車。毛毛仔雨,攑雨傘行--過去 koh行--倒來,tú好上車時間,peh上車頂,一位鄉親ò͘ⁿ-ò͘ⁿ-jiáng,也緊張也受氣:
「明明講原位上車,suah徙來tsia,害我揣kui半晡⋯」,
鄉親--à!車無徙位--lah,是你家己⋯
「kâ 騙,騙hiah-ê mo͘h鼻--ē,明明徙位m̄-tsiah揣無,m̄-thang按呢生--lah!
鄉親已經gông路站去--à,地頭無熟,越一下頭,彎一个斡,東西南北分bē清,to̍h按呢行m̄著方向,莫怪迷路。sian講mā bē-tshun-tshia,算是笑談一層。
石溪公園是市區公園,看看行行--leh,當做散步,樹木真ōm,閣有趣味心適石雕。
上尾一个景點石景山公園,需要門票,ē-tàng坐流籠上山頂kap落山,he流籠是簡單型,bueh坐著兩个大人tàu跤手,幫你坐上座位,淡薄仔無安全感。ùi山頂ē-tàng看真遠,香港、澳門、珠海to̍h-tī對面,有山有海景色súi。
結束所有景點,閣來to̍h是出出入入走三國,ùi中國珠海出關、入關到澳門,然後ùi澳門出關到機場坐飛龍機。6點進前到機場,歡歡喜喜聽候bueh坐7點5分班機。一般情形,tī起飛前1點鐘內入去候機室,siáⁿ知已經6點半無動無靜,等到bueh 7點tsiah聽著廣播「時間慢分,請先去領便當べんとう食暗頓。」一時間議論紛紛,m̄知啥乜原因,有人kap櫃台ò͘ⁿ-ò͘ⁿ-jiáng會bē清,
「台灣天氣無好m̄敢飛?」
「人客傷少無bueh飛?」
「無了解?m̄知影???」
導遊建議先去二樓餐廳食暗,tshóng-tshóng-pōng-pōng、來來去去、peh上peh落、趕緊食飯⋯
Iân-tshiân點外鐘久,導遊喝聲趕緊集合--ò͘,tit-bueh坐飛龍機--a!
登機後tsiah知,原來是bueh轉機,m̄是澳門直飛台中,是澳門飛桃園,是大pang--e,人客真濟。安穩夜間飛行,到桃園機場,航空公司隨安排bus專車送阮到台中機場,然後tsiah-koh轉彰化來接ê bus轉去彰化,1團41隻鴨仔沿路放粉鳥,放到田中(Chhân-tiong)厝兜,看手錶是天光日透早3點。
今仔日1工變兩工旅遊,加食人1頓飯,飛龍機閣坐較久,閣有專車服務,真正趁著--à。因為加趁1工,9日ê旅行pìⁿ-tsiâⁿ 10工,無加錢銀,真正是趁--著。
【後記】:
1、Tsit-tsuā遙遠路途對我來講,是真tsán ê經驗,新个地頭,新个體驗,增加見識。不過1擺to̍h好,m̄-thang第二遍。
2、克復家己畏出門ê無奈,除了藥物、紙尿褲護身,tio̍h-koh隨時斟酌身體狀況,m̄敢烏白食物,隨時關注情緒,mài緊張bē受氣,時時刻刻安住內心。
3、控制家婆個性,關心家己關心牽手上要緊,聽導遊ê話,綴人行踏,遵守時間,tshun--e著盡量mài kap人會kap人花,mā mài有--ē無--ē phah-la-liâng。
4、有斟酌無緊張,有準備無使用,有使用無漏氣,有互動無爭論,有眼、耳、鼻、舌、身、意,無執著。
5、總--是出國9工平安順事歡喜轉--來--à。

△珠海漁女,落雨答滴,雨傘滿滿是。
△遠遠hit仙to̍h是漁女,伊ê翁婿tī對面。石溪公園ê美女。


石溪公園ê石雕。


石溪公園有流水有樹木,好散步。石景山公園 漁夫海鵬。


漁夫海鵬,to̍h是漁女ê翁婿。


石景山公園坐流籠 自翕。


△to̍h是tsit款流籠,視線較好,感覺ná鳥仔leh飛。
石景山公園山頂。

2016年1月1日 星期五

20030530_冬粉 Lah-jih_2016/01/01

20030530_冬粉     Lah-jih_2016/01/01
朋友,你bat食過冬粉--bò͘?白白幼條幼條麵線,金滑金滑koh小可通光通光,kài-sîng米粉,食--起來khiū-khiū núi-núi(𩚨𩚨軟軟)ku̍t--一下吞落喉,hit種滋味通人知。
若講著冬粉料理,冬粉鵝肉冬粉鴨肉,抑是冬粉魷魚羹lóng hō͘人流喙nūa,猶有冬粉湯、冬粉包,lóng是好湯頭ē使得食kah飽。tn̄g-tio̍h寒天時,食火鍋,寡冬粉,包領你ēkah腹肚mo͘h-leh 一直so,飽tong-tong koh bē-ùi
另外buehlín一種料理「炒冬粉」,bat食過ê人一定o-ló kah觸喙舌。Tī tsia順紲教lín按怎炒冬粉,tio̍h tsham 肉絲、香菇、tong蝦、木耳,koh lām一寡青菜、豆菜抑是高麗菜攏總好。Bueh炒進前,先kā tsia ê作料芡芳炒熟,然後一屑仔水,炒--起來tsiah-bē siu-ta歹落喉,隨後tsia̍h-ka洗好ê冬粉鉸鉸剪剪做較細節--leh落去鼎內隨時沿路炒沿路lāng,免外久,芳貢貢khiū-the-teh ê炒冬粉,已經ē-sái-tsit 拴到桌頂,保證你食1碗了後bueh-koh1碗,若是tn̄g-tio̍h腹肚當lehê時陣,suah bē記得ngehtō-ē--ò͘
Tsiah-nī好食ê冬粉,按怎製造--ē 你敢知?到底是冬天ê冬粉,抑是中國ê山東人做ê東粉?請逐家聽我講看覓:
冬粉原料是綠豆,綠豆著先浸水浸hō͘伊軟,chiah-kāhō͘幼,親像挨豆奶按呢,挨好tsiah koh hiâ hō͘滾,燃滾煮熟了後tsiah koh過濾,豆粕濾掉,水分濾ta,著-tsiâ像做紅龜粿ê粿粞按呢。紲落去綠豆粞用機器抽絲,大條細條看產品ê設計,抽絲了後,就11kā khe̍h入去冷凍庫,冷凍到零下18 ˚ C 冬粉廠ê頭家講,這to̍h是做冬粉kap做麵線、豆簽、大麵無仝ê所在,無經過冷凍ê過程,冬粉絲() ē夾夾做伙,按呢to̍h無彩工,所以冬粉廠ê施設貴冷凍庫ê開銷,冷凍過程若順序,做成ê冬粉tsiah-ē 11條、11絲。
Ùi 冷凍庫冷凍出來ê冬粉,tsiah-koh經過kha̋n-só·,烘焦,to̍h ē使得包裝出貨,這是tsit-mái ê技術,古早時代,to̍htsiah-nī快速方便。
過去無冷凍技術,做冬粉著看天氣,中國東北所在,天氣寒sih-sihin to̍h是利用寒天時冬粉用冰角冷凍,聽候日頭較燒絡tsiah來曝冬粉,m̄-ku in無講冬粉,in lóng講做『粉絲』,後--來有中國人來到咱台灣,to̍h有一寡山東人經營粉絲工廠,in kā產品叫做粉絲,有人kap台灣人鬥陣一下久,順應台灣人ê意思,仝款講做冬粉。
古早冬粉是冬天tsiahlehê食物,是山東人做ê山東粉,雖然市場有山東牌ê冬粉,he是品牌名,m̄-thang誤會誤解--去,無仝ê所在,無仝ê文化,當然有無仝ê號名含意,各有千秋,中國人號ê名有雅氣,咱台灣人號êkah味。
講到tsia,順紲講日本人ê冬粉叫做啥乜?「春雨」,春雨to̍h是春天落雨ê意思,按怎講?日本人做冬粉,仝款需要寒天用冰角冷凍,春天天氣燒絡ê時,tsiah捾捾出來曝日頭,1時間曝冬粉ê大埕,竹篙頂11ê冬粉絲()kài-sîng tī-leh落雨,落毛毛仔雨,「春ú、春hō͘tsit款景緻,敢是真有詩人ê氣質!
冬粉抑是粉絲?ah抑是春雨?敢有人想著台灣人號名ê原意?台灣人ê氣質tī tó位?台灣人bueh有家己ê氣質,一定著用台灣人ê觀點,用台灣人ê話語,tsiah ē-tàng表達出台灣人ê原味原意,趕緊來學台語文,用家己ê原音,用家己ê khùi-kháu,經過文學ê處理,建立台灣人高雅ê氣質。
感謝田中(Chhân-tiong) Thài-pin 企業公司頭家Gân--先生提供製造冬粉ê過程,kap台灣人冬粉號名ê由來,hō͘咱了解無仝國度ē產生無仝文化ê內涵。

原文是pe̍h-oē-jī20160101翻寫做漢羅文。蕭平治