2012年12月18日 星期二

20020412_Ah Kheh-chiáu_2002.04.12


20020412_Ah Kheh-chiáu_2002.04.12
「啊 !客鳥 !」
<阿客ùi半空中趨落來網球埕邊ê樹頂,kheh, kheh吼2 聲。> 
「Tī-tah?」
<感覺chiâⁿ奇怪--neh?球m̄-phah,soah來leh關心我?>
「已經飛對……啊 !歇tī hit欉樺樹頂遐…」吳老師用手kí ùi東旁hit欉樺樹。
「啊!閣飛來1隻!」無khà球,隨時將球杯仔tú-tiàm土腳,球賽暫時停止,8、9對目睭kui-ê siòng-tùi樹仔尾溜去。
<原來阿客嫂--à已經toè後壁飛來阿客身軀邊,仝款kheh,kheh 2 聲,4蕊目睭金金看網球埕ê 人群…>
「He啥物鳥仔?哪會chiah-ni̍h 大隻?」
<牽--ê!你有感覺貼心、感覺hiau-pai --bò͘ ?In田中國小ê老師攏真kā咱關心,piān-nā看著咱ê形影,In就kí-kí chí-chí,o-ló褒獎,歡喜tang-tang。>
「客鳥!he叫做客鳥!」
<聽講kā咱在地名「客鳥」回復轉來ê人,就是chit-ê蕭老師,chit-mái已經chiâⁿ-chē人bat 咱ê名叫客鳥--à-neh!>
「客鳥?啥物是客鳥?哪會m̄-bat聽--過?閣chiâⁿ-súi to-tio̍h !」少年ê劉老師感覺怪怪leh 問。
<莫怪伊m̄-bat,看起來生份面生份面,tăⁿ來田中國小教冊ê款,chiah少年,m̄-chiah 20 thóng 歲--niâ。>
「客鳥!就是喜鵲,在來咱台灣人就叫In客鳥,聽講是中國ê清朝時代移民過來--ê,過去生湠chiâⁿ-chē,可惜chit-má已經pìⁿ-chiâⁿ保育動物,chhun無幾隻,你敢知,咱田中國小有幾隻?」
<牽--ê!你敢知影咱ê祖先已經有偌濟囝孫tī-chia leh徛起?>
<聽講已經經過幾若代,chit-mái分散tī各所在,罕得kā.關心過,抑無你敢知影?>
<我嘛m̄ 知!>
o͘h !原來是按呢--ò͘,咱學校猶有真濟隻--hioh?
「啊!電火柱仔遐有兩隻!」球埕邊--a 1个學生囡仔閣發現。
「He m̄是客鳥--lah,he是烏鶖,較細隻,kui身烏sô-sô,嘛無客鳥按呢烏--ê chhap白,súi閣大pān 。」
<咱按呢想嘛m̄ 著,攏是tī-chia徛起,總是互相關心,互相照顧嘛是應該--ê。你看,chit-ê蕭老師m̄ 是一直leh kā咱關心!>
<有khah-cho̍ah ?伊亦m̄ 是專家,kan-nā用hit支嘴講講--l,敢有啥物幫贊?>
<有比無卡贏,其實,咱嘛m̄-thang kâng .誤會,chit幾冬來,咱台灣ê兄弟已經進步真濟,有保育觀念,攏真愛護咱鳥仔類,m̄-chiah hō͘ 咱好生存,chit-mái咱m̄ 是自由自在tī-chia kap In leh 鬥陣生活,愛會曉感謝人chiah-tio̍h !> 
「蕭老師!你講咱田中國小有幾隻?我哪會攏m̄-bat看--過?」
「親目看過ê記錄是兩對,吳老師bat看過三對,頂日仔tī頭前運動埕hia chiah看過4隻,同齊tī樹仔頂chhit-thô,飛koân飛低,tī 樹仔頂跳來跳去,kap 1隻膨鼠走相jiok,足趣味。」
<除了蕭老師以外,猶有chit-ê吳老師嘛是真正hō͘ 咱感心,伊ê觀察比蕭老師較深入,時常kōaⁿ 1-kâi攝影機leh kā咱hip相錄影,可惜嘛m̄ 是專業--e。>
「蕭老師!你敢知影hit 4隻客鳥ê關係?」 吳老師是舊年chiah徙來田中國小ê少年cha-po͘老師,發現學校內遮ê客鳥,就一直用心leh斟酌觀察。
「啥物關係?客鳥tī咱學校出現已經7、8冬,會記得1994年第一擺發現,就一直tī咱學校出出入入,m̄-bat消失--過,到taⁿ生湠應該嘛bē少,當然有ê會徙去別位,總--是應該bē離開田中地區siuⁿ遠chiah-tio̍h,chit 4隻ká-ná是2對拄好仝時陣出現--niâ,敢也有啥物關係?」
「頂禮拜,tī力行樓對面hit塊球埕,嘛同時出現4隻,看起來是雙雙對對,kap蕭老師hit篇客鳥所描寫ê仝一樣,代先嘛kioh-sī 兩對朋友同時招出來chhit-thô,感覺chiâⁿ稀奇,因為上課中,我拄好無課,就tiām-tiām kā看,tiām-tiām kā欣賞,實在有影súi,烏chhap白,行路大pān定著,可惜無chah錄影機,若有,kā錄影起來,一定真珍貴。看beh 4、5分鐘久,chiah 去hō͘ 我發現著,原來chit兩對客鳥m̄ 是兩對朋友,是一家伙仔。」
「一家伙仔?你哪會知影?敢m̄ 是攏平大隻平大隻。」
「In是父母chhōa囝出來實習,學飛學chhōe物件食,chit-mái飛ê技術已經無問題,討食猶有較頇慢,所以客鳥囝攏猶toè tī親鳥身邊,聽候父母thóng hō͘ 伊食,為著討食物,鳥仔囝嘛會kek sai-nai ,m̄ 是細聲吼腹肚枵,就是kā si̍t-kó͘ làu hō͘ 拖帆,吼he sai-nai 聲。上趣味--ê 就是直接大聲吼beh-chia̍h !beh-chia̍h!beh-chia̍h!」
「吳老師!確實無簡單,觀察kah chiah詳細。」
<吳老師有影有心to-tio̍h ,kan-nā 看就了解咱leh創啥,實在hō͘ 咱感心,吳老師,多謝--ò͘。阿客!咱來去hit旁,thang hō͘ In 閣繼續拍球,咱嘛著閣chhōa hit 2 ê囡仔出來實習,扑拼學生活ê技藝,hiah呢大漢猶bē曉家己獨立,kan-nā會曉嘴仔開開beh食beh食,成啥體統,敢bē hō͘ 蕭老師In恥笑。>
<是!牽--ê!遵命!>phu̍h,phu̍h !真正翁行某toè,1前1後飛向東旁hit欉南洋杉去。
「啊!客鳥飛去--à!mài閣看,beh講beh hōe,等chit盤球扑煞chiah-koh來phò-tāu gī-niū,beh看客鳥,較捷來學校運動散步,定著有歡喜ê收成。來!球賽繼續,看遮,beh發球--ā-ō͘ !」 
……
<爸~!媽~!腹肚真枵,敢有chah 好料--ê轉來!>
1口灶4隻客鳥,2隻頭前,二隻尾後,ùi南洋杉頂ê鳥仔siū趨落來活動中心門嘴遐,tiām-chut-chut ,kan-nā chhun客鳥聲tī-hia leh tin-tin-tang-tang、kheh,kheh,khah,khah:
<阿爸!我beh食!>
<阿爸阿母,我知影,阮會家己扑拼,beh kah阿爸阿母學生活ê才調技能,請恁放心--lah,阿爸!有1項代誌beh kā你問--ō͘。>
<啥物代誌?>
<咱啥物時陣搬來toà-chia--ê?人m̄ 是攏叫咱客鳥?> 
<阿爸m̄ 是常教阮著「飲水思源頭,食果子著拜樹頭」,當然嘛著了解咱是ùi toh-ūi來--ê。>
<聽講tī hit-ê中國ê清朝時代,咱ê祖先就移民來台灣--ā,我嘛無確定,有根據--ê應該是hit-ê 蕭老師所記載ê文獻,tī 1994年,伊發現咱祖先tī田中徛起開始,到taⁿ嘛過了有5、6代,第一代祖起厝tī學校西旁hit欉銀合歡頂峘,後--來閣有tī南旁ê chhêng-á 欉kap 大王椰子頂做岫,恁阿公ê厝起tiàm南洋杉頂峘,阿爸感覺bē-bái ,所以無閣徙位,就kā新厝起tiàm阿公ê樓頂。>
<哪著按呢搬來搬去?>
<哪有法度,咱台灣雖然講是美麗島,可是風篩真厚,咱鳥仔族上驚就是風kap雨,特別是無情ê風篩,m̄ 管正掃回南,風篩頭風篩尾,咱註定是衰siâu,1支橫過來1支橫過去ê工法,較按怎kit-tiâu--leh 嘛無較cho̍ah,強風一下掃,岫liàn落來就是liàn落來,敢有法度阻擋是--bò͘ ?是好佳哉,天公保庇,命總是留落來,厝閣起就有,m̄-chiah著一直催恁著趕緊學獨立生活。其實,天災不可怕,上驚是人禍,上天庇佑,台灣已經有覺醒,知影互相扶持,互相尊重ê 道理,若無,親像過去「南路鷹,1萬死9千」ê悲情,看咱客鳥族會絕種抑bē絕種?>
「啊!客鳥!」
「老師!客鳥!運動埕遐有客鳥!」
「較細聲--leh!真súi --ho͘hⁿ!He是真稀罕ê鳥仔,m̄-thang kā扑青驚--ō͘ !」
「老師!我看鳥仔冊寫,客鳥原來ê名叫喜鵲,哪會老師攏教阮叫客鳥?」
「聽講咱台灣本來無chit款鳥仔,是ùi外位移民來--ê,那像來遮做人客仝款,所以在來咱台灣人tiō稱呼In做客鳥。」
「hò͘ !按呢--ò͘ !我知--a!」
<阿爸 !咱來改名好--bò͘ ?>
<哪著改名?客鳥客鳥,m̄ 是真好聽,閣真有咱台灣ê在地味。>
<你看!In攏叫咱是客鳥,親像咱猶是tī台灣leh做人客仝款,咱已經tiàm chia徛起chiah-ni̍h 久,台灣是咱ê故鄉,敢m̄ 是?我無愛閣hông 叫客鳥。>
<咱ê叫聲kheh,hkeh,kheh,kheh,kui-khì就叫 Kheh-chiáu好--leh,mài用漢字寫,m̄-tio̍h 無hit-lō 麻煩。>
「老師!阮知影,愛護動物,就m̄-thang kā伊掠,kā伊tàn石頭,m̄-thang買烘鳥仔pa 來食,著--bò͘ 。」
「著!完全正確,小朋友,恁敢知影Kheh-chiáu是按怎叫做Kheh-chiáu?」
「M̄知,拜託老師Kā阮講。」
「是In ê吼聲kheh,hkeh,kheh,kheh ê緣故--lah,親像『綠繡眼』ê吼聲ti̍h~ti̍h~ti̍h~,咱就kā號做Chheⁿ-ti̍h-á (青笛仔)仝款,真心適--ho͘hⁿ!」
<著--ā!咱台灣leh號名真濟是按呢號--ē,親像頭殼一chhop白白叫白頭khok-á ;嘴pe那飯匙,撈一下,飛一下,叫Lā-poe ;ho͘ 起來就溜去叫hô͘-liu (鰗鰡);愛食粟仔ê鳥就叫粟鳥仔,攏真有意思,攏真趣味--ho͘hⁿ!>
「Kheh-chiáu!Kheh-chiáu!Kheh,Kheh,Kheh;Chheⁿ-ti̍h-á!Chheⁿ-ti̍h-á!ti̍h,ti̍h, ti̍h!」 學生chim-mī唸chim-mī回老師ê話:「我知--a!台灣人號名真趣味閣真有意思,Kheh-chiáu!Kheh-chiáu!Kheh,Kheh,Kheh;Chheⁿ-ti̍h-á!Chheⁿ-ti̍h-á!ti̍h,ti̍h, ti̍h!」
「啊!客鳥!飛去--à!」
m̄ 是!是Kheh-chiáu poe-khì chhit-thô --ā!伊會閣轉--來! 

19930600_客鳥----蕭平治寫tī 1993.歇熱前


19930600_客鳥----蕭平治寫tī 1993.歇熱前
「客鳥!客鳥!恁兜死了了!」
原諒阮,囝仔人真袂曉。
m̄-bat 事,才會大聲細聲恁哭夭;
大漢了,阮就m̄-bat kiāu
m̄-kú,有一層代誌實在想袂曉,
冊內明明講恁叫喜鵲,是好鳥!
是按怎阮老爸教阮是客鳥?
阮知影,恁是愛著阮遮美麗景色,
生活富饒;gâu 生湠,
mā bē hō͘ ê囡仔腹肚iau
尤其是,阮遮ê人,
古意好客、gâu 招呼、相照應,
管伊是散赤抑是好額;
所以恁,才會千里迢迢搬來阮遮做「客鳥」。
客鳥!客鳥!恁愛會曉,
這是咱所在,是別人兜。
咱!咱就愛講是家己,
好閣分講恁是人,阮是鳥。
Taⁿ 開始!咱攏來疼惜這個所在,
疼惜這粒美麗ê蕃薯條[tiâu ]
才袂hō͘ 別人咱看衰siâu

附註:Siau,Lah-jih  第一篇韻文作品
豐惠小姐:你好!
散文「客鳥」這篇文章今年元旦就寫kah 差不多啊!最後beh 做結尾ê 時,煞就按呢擋tiâu 咧!逐日扑拼想,m̄-kú攏想袂好勢,到chit -má 才寫好,抑閣雄雄puh 出一首有韻--ê知會用得叫做詩無?
真歹勢!卡早to m̄ 愛加讀寡冊,到chit-má才知輸嬴,頭殼內想真chē 代誌,真chē ê言詞,好ê 句逗,m̄-kú 筆若giâ起來,寫一sut仔,就寫袂續落去。
客氣話mái 講傷chē,只要我若敢giâ 筆,寫出我會曉講ê 鶴佬話,相信有一工,一定會寫kah 足滑溜,閣會堪得hō͘人欣賞ê 作品!
頂日南鯤鯓kap 恁翁仔某見面,真歡喜,o -ló ê精神kap拍拚,我會儘量kap恁學!
身體健康,事事如意!
蕭平治1993.歇熱

2012年12月17日 星期一

19940401_客鳥 Siau Lah-jih 2007/8/1再修正


19940401_客鳥 Siau Lah-jih 2007/8/1再修正 
1994/4/1第二篇台文作品發表台文通訊29期)
1998/3/1修正,收集 林央敏主編:台語散文一紀年)
頂禮拜三早起時,tú -beh peh -chiūⁿ ()三樓教冊,無意中看著兩隻鳥á 運動埕hia teh散步,chhōe物件食。Chit兩隻鳥á,生做真大隻,kui身軀ê 毛是烏--ê chhap白,尾長長,頭殼額á giâ koân-koân,看--起來不止á高雅,尤其是行著路,bē chhia̍k-chhia̍k-tiô ,一步á一步,尾koh sìm - -一 下sìm - -一下,hō͘人感覺足大pān足高貴--ê Chit 兩隻鳥á,親像一對翁áê 款,chit 隻若行,hittō tòe
當我看kahnihê時,phu̍h--一下,一隻飛去--à,續落另外hitmā tòe後壁飛--去。斟酌in會飛到位去?in無驚惶,也無雄kôngkhoaⁿ -khoaⁿ -á飛,飛到運動埕西旁hit叢上大叢、上koân ê 銀合歡樹頂,ah tōkhòaiⁿ - -à
天光日,來到學校,kāngpeh -chiūⁿ三樓,hit兩隻鳥á iū-koh飛來tī -hia teh 散步,互相做伴chhōe 物食,kānghiah-ni̍h-á相好,實在hō͘人欣羨,嘛誠予mā chiâⁿ hō͘o -ló !好好á kā in看詳細: 「Ah!客鳥!He是客鳥!」 差一屑á t̄o- -出來。莫怪--ò͘!原來是gín-á時代ê 老朋友,chiah ē hō͘人感覺hiah-ni̍h面熟hiah-ni̍h親切,真是『好久不見!』
Gi̍n-á時代,庄腳舊厝正身後壁,有兩叢Ke-jiû-á樹,足koân--ê,上頂面êoe ,時常有一種鳥áhiasiū生湠。有一páitngtaⁿ頭看kahnihê時,阿爸牽我ê手,比樹頂êá kā 我講:「He號做客鳥!i真巧--ō͘sīu lóng做足koân--ê àn-ne chiah bē hông (予人)掠去飼,hôngtiàm 鳥籠á內。」
Ah hiah-koân!若poa̍h--落來beh àn-chóaⁿ?敢chiâⁿ危險--neh!」
「應該bē chiah-tio̍hin ê siū lóngkah足大ê ()koh足勇--ê!你看,lóng是用hit-lōe (hit)á枝做--ê ,親像阿爸teh圍籬笆àn-ne,一枝橫過來,一枝橫過去,每一枝柴á lóngkit tiâu - -leh [交叉固定]thàu大風、落大雨,mā bēhō͘ liàn --落來,足安全--ê ō͘!你koh kā看詳細,Chit兩隻客鳥,ta̍klóng足無閑--ê,一時á--出去, 一時á īu-koh--轉來,i ê 嘴內,lóng-ē咬一枝柴á枝,有--bò Chit -má in tú -leh siū,大概母--ê beh生卵--akoh一月外日,咱tō-ē看著鳥á -kiáⁿtī siūhia ngiauh --一下ngiauh --一下--a!」
「阿爸!我知影lahAh 你嘛足辛苦- -ê ho͘ⁿh!」……
將近beh 四十冬--a lóng罕得看著客鳥,最近看著hit-páiē記得是四、五冬前,去參觀新萬仁製藥廠時,看著大門邊hit叢南洋杉頂koân,歇兩隻鳥á,看--起來ká-ná熟似面熟似面,khahkā khiā tī--a ê牽手講:「你看!樹áhit兩隻鳥á,是是客鳥?」
hm̀!大概是ō͘!你目睭hiah金,loām̄ -bat看著--àkhah緊用khamelah kā hip --起來!」
相片洗好,無kat -lōa滿意,細細隻á, 相片koh烏烏,連家己都看出來是「客鳥」……
Koh飛來ti -hia teh散步--āchiâⁿ實是一對翁áá,猶原是雙雙對對,hit-ni̍h恩愛,翁行某tòe ,漂撇大pān iū-koh高貴。Chitbeh kā línhō͘斟酌,看hō͘清楚,有影生做chiâⁿ-súi ,嘴pe烏烏尖尖,尾長長翹翹,白色ê腹肚,si̍t股頭mā chhapkoá-á--êsīn--ê (剩的)lóng是烏色--êAhm̄ -tio̍h!看in--起來chiah知影,si̍t ê外緣hit排羽毛是白--ê。飛tiàm半空中phiat --一下phiat --一下,真正優美,真正好看,看in飛去樹áchiah發現,原來in早就tī-hia做一個足大kâi ê siū是做足懸--êkah我細漢看著--ê kāng款。
Siū愈做愈大,照看beh tòa--落來ê ō͘!來--ò͘!來- -ò͘góan chiâⁿ歡喜líntiàm chia kah goán做厝邊!goánchiâⁿ hó͘ⁿ -kheh(好客)ê在地人,向望lín ē-tàng疼惜chit-ê所在,做goán-ê好厝邊,永遠tòa--落來,kahsaⁿ-kap phah-piàⁿ,將chit -ê所在成做一個真正有自由,有尊嚴ê美麗寶島。自chit -má 起,lán lóng是家己人--a,無愛kohlín是「客鳥」,應該稱呼lín是「喜鵲」,tī lán人七月初七hit一工,搭橋hō͘牛郎織女天河相會,做好代ê 「喜鵲」!
【兼寫母校八十週年生日感言】
(田中國校第九屆校友蕭平治敬寫1994/6/5 tī田中國民小學)
客鳥本名叫喜鵲,i是台灣民間故事,牛郎織女七夕相會chit 段上精彩ê戲文內底,上重要ê配角,若無客鳥來搭鵲橋,牛郎織女是beh àn-choáⁿ對河溪(銀河)hit旁岸到河溪chit旁岸來相會--neh!所以自古以來,客鳥tī lán台灣人ê心目中,是一種好鳥,看著客鳥lóng-ē hō͘人歡頭喜面,相信i ē kā 人報喜報善兆。
á日,是lán田中國校建校八十週年ê校慶,chiâⁿ tú-hóchit兩隻客鳥飛來lán學校內做siū生湠,che實在是一ê好吉兆。請ta̍k-ke kā goánmāi leh chit幾年來,母校ê建設kah發展, 是家己teh o -ló,確實有影進步chiâⁿ濟,無論是起教學大樓,抑是鋪PU ê 運動埕跑道,教冊用ê硬體、軟體,lóng有十足ê進展;ah若講教學品質ê提高,koh khah免講,màisiaⁿhkan-taⁿ母校讀冊ê讀冊gín-á,一年比一年khah濟你知影,田中國校若是一個好所在,ná-ēhiah-ni̍h濟別所在ê家長,千辛萬苦、萬苦千辛,驚路途遙遠,驚麻煩無閑,ta̍k日用汽車、o͘to͘báiin ê 子弟來chia讀冊leh
實在chiâⁿ歡喜,母校有今áê進步kah成就,che lóng-tio̍h感謝lán校長先生kah諸位主任、老師、先生、小姐ê phah-piàⁿ愛護。做為一個suh田中國校奶水大漢ê我,ē-tàng轉來母校教冊,貢獻淡薄能力,實在感覺chiâⁿ榮幸。
想起細漢時陣,tiàm -tī母校讀冊ê情景,一幕一幕浮目睭前,一目nih,已經過了四十冬--a,今á日看著母校有chitê輝煌成果,goán內心但歡喜,感覺足hiau-paim̄ -thangi是老店,i iáu-bōelehchit -má tú tī lán許學校長ê領導之下,當teh發磅,iáu chiâⁿ少年,今年chiah八十歲niā -niā,奶水iáu-hôan-ná真大pak lehiáu-koh beh養育幾千幾萬ê kiáⁿleh
親愛ê母校,偉大ê母校,祝您生日快樂!永遠年輕少年!永遠有活力!永遠笑微微!
附記:
Chit篇「客鳥」是第二篇散文,內面主角hit二隻客鳥是真實做siū tī 田中國校內,經過四、五冬ê生湠,chit-mái已經有真濟kiáⁿ孫,作者bat親目看過四隻同時出現校庭,一位同事講上少chiaⁿ十隻。因為驚人掠,到 taⁿ goán敢對外公開。(1999/5月)
《註解》
giâ koân-koân[舉得高高的]
--e chhap白:[黑夾雜白色的]
chhia̍k-chhia̍k-tiô [活蹦亂跳]
sìm --一下sìm --一下:[上下搖恍]
khoaⁿ -khoaⁿ -á飛:慢慢仔飛。
Ke-jiû -á樹:櫸木。
siū[]
oe[樹椏]
kat -lōabô-kài-gōa[不怎麼
ngiauh --一下ngiauh --一下:[蠕動]
hip起來:hip相,翕。
斟酌:chim-chiok[詳細]
chiâⁿ-tú-hó [非常湊巧]
suh[吸吮]
iáu-hôan -ná [仍舊]
hiau-paihia-pai[驕傲]
pak:水流大。
chiaⁿ十隻:將近十隻
越頭看Siau Lah-jih ê 台文路: 
下面ê 文稿是1995/8/8 應用TW301軟體拍ê 原稿。(2001/2/4
客鳥 台文通訊#30.並選輯台語文學有聲叢刊內
頂禮拜三 早起時,beh peh-chiūⁿ()三樓 教冊 ê時陣,無意中 看著兩隻鳥仔,ti運動庭 hia teh散步,chhōe物件 食。Chit兩隻鳥仔 生做誠大隻,歸身軀 ê 是烏 e+ chhap, 長長,頭殼額仔 giâ懸懸, 起來°不止仔高雅,尤其是行著路 bē chhiak-chhiak-tiô,一步仔
一步, sìm 一下°sìm 一下°,予人感覺誠大方 誠高貴 e+! Chit兩隻鳥仔 好親像一對翁仔某 ê,chit 若行,彼隻就tòe
當我tehkahnih ê,phu-u̍h 一下°,一隻 aⁿ, °另外彼隻 tòa後壁 飛去。我斟酌In 會飛到叨位 ,In 無驚惶,也無雄kông,khoaⁿ-khoaⁿ á,飛到運動庭 西旁 彼叢上大叢,上懸 ê銀合歡樹頂,ah就無khòaiⁿ aⁿ!
天光日, 仝款beh peh去三樓,彼兩隻鳥仔 又閣tī-hia teh散步,仝款赫呢相好,真予人欣羨,嘛真予人o-ló ! 好好仔恁看詳細:ah!客鳥!He 是客鳥!」我 差一屑仔就喝 出來°。莫怪 o͘°!原來是囡仔時代 ê老朋友,才會予人感覺chiah-ni̍h面熟,chiah-ni̍h親切,真是『好久
不見』!
囡仔時代,莊腳 舊厝 正身 後壁,有兩叢ke-jiû-á,生做天頂尾懸,上頂面 ê樹椏,tong-tong有會一種鳥仔,hia做岫。阿爸我講:He 號做客鳥,伊真巧 !In ê 攏做足懸 e+,按呢 bē hong(5予人)掠去飼,hôngtiàm鳥籠仔內。
Hiah!ah若跋 落來°beh按怎?是真危險 nehⁿ?
「應該才著,In ê 攏做 kah足大個(e)5足勇 e+! ,攏是用hit-loe(7彼種)樹仔枝 做成 e+,親像阿爸 teh圍籬笆 按呢:一枝橫過來,一枝橫過去,每一枝柴仔 攏相kit-tiâu-leⁿ![交叉固定]就是thàu大風 落大雨,去予liàn 落來°,足安全 ê+! 你閣看詳細:
chit兩隻客鳥,逐日 攏足無閑 e+,一時仔 出去°, 一時仔°就飛 轉來°,ê嘴內,攏會咬一枝柴仔枝!」阿爸用手比對樹仔頂,繼續講:「有 °? chit-mái In tú-teh做岫,大概 e+ tit-beh生卵 a+!閣一月外日,咱就會看著鳥仔囝岫內 hia ngiau 一下°ngiau 一下°。」
「阿爸! 知影 laⁿ! ah 嘛足辛苦 e+ ho͘hⁿ!.....
將近beh四十冬 a+,攏誠罕得看著客鳥。最近 看著彼擺,會記得是 五年前,去參觀新萬仁 製藥廠 ê,看著大門邊 彼叢南洋杉 頂懸,歇兩隻鳥仔, 起來°假哪熟似面熟似面,卡緊 a+ ê牽手講:「你 !樹仔頂 彼兩隻 是客鳥?
HmǸ!大概 是哦+!你目chiu hiah金。知偌久 m̄-bat看著 a+! 卡緊用khamelah kā hip 起來°!
相片 洗好,無啥滿意,細細隻仔,閣烏烏,連家己 都看出來是「客鳥」.....
閣飛來tī-hia teh散步 a+!正實是一對翁仔某仔!猶原是雙雙 對對,彼呢仔恩愛, tòe,phiat 大範 又閣高貴。chit一擺一定beh kā 看予斟酌,看予清楚:實在 生做誠súi,pe,烏烏 尖尖,,長長 翹翹,白色ê腹肚,si̍t股頭 chhap一寡仔白 e+ ,chhun e+,歸身軀
攏是烏色 e+Ah ! m̄-tio̍h!In 起來°才知影,si̍t ê外緣 彼排羽毛 是白 e+tiàm半空中 phia̍t 一下°phia̍t 一下°,真正優美,真正好看!In飛去樹仔頂 才發現,原來 In早就tī-hia 做一個足大kâi ê,嘛是做足懸 e+,kah 細漢 e+ 仝款。
愈做愈大個(e)5,照看 beh tòa 落來°ê +! +! +!誠歡喜恁 tiàm chia kah阮做厝邊! 是誠好客(hó͘ⁿ-kheh)ê在地人,希望恁 tàng疼惜chit-ê所在,做阮ê好厝邊,永久 釘根 落來°,kah阮相及來拍拚,建設,予咱ê鄉土 成做一個 真正有自由,有尊嚴 ê
美麗 寶島。自chit-mái, 攏是家己人 a+!無愛閣叫你 是「客鳥」,應該稱呼你 是七夕 牛郎 織女 天河 相會,做好代 ê「喜鵲」!###
1995.8.8.hō-ló台文 電腦試拍. 蕭平治 Siau-Pêng-Tī.
做參考:輕聲分二種,
一種是固定輕聲,[ °]做記號,ê發聲接近第三聲,卡短。例: 出來°, 起來°,sìm 一下°, laⁿ,mài laⁿ
一種是隨前變調輕聲,[ + ]做記號,ê發聲有第一聲,第三聲,第七聲ê變化。例: e, è,生卵 ā,足勇 è,足懸 ēchia ê尾音攏隨頭前音變化,簡單用[ + ]標音。
管叨一種輕聲,ê前一字一定讀本調。本文內,特別lang3[]一格做記號。