2014年2月20日 星期四

19560900_蒜仔炒煙腸 Lah-jih_20140217

 19560900_蒜仔炒煙腸    Lah-jih_20140217
Eng-àm食飯桌頂拴出1盤「蒜仔炒煙腸」,看著歡喜kah,飯未貯先gia̍hngeh一塊蒜片窒入喙孔,蒜薟lām煙腸味,足熟似ê滋味浮出記智,感恩ê心思透濫幸福ê享受,koh-chài 一擺--e講起hit-tang-chūn散赤人chah飯包讀冊ê日子。
1956年坐火車去彰化讀冊hit 三冬,大嫂二嫂常常為著Lah-jih飯包菜leh激破頭殼,米甕有米無米是查埔人代誌,三頓配鹹作料來路是查埔人負責,tī hit个三頓菜脯醃瓜仔hām菜園四時青菜年代,向望boeh有啥物魚臊肉類thang食,to̍h-ài期待年節抑是精牲仔tio̍h-che。俗語講「作料夠,是新婦gâu」,阿爸han-bān,作kah 4分厝跤水田,人工、肥料、納租chhun--落來è kan-nā是米母仔--niā-niāboeh買豬肉魚臊,to̍h-ài儉腸neh-tō͘ chiah ē-tàng趁年節拜拜上街去買,平常時仔khah是肥chut-chut ê肥豬肉,用來chòa油,有油煮食chiah-ē芳,無油無sian ê羹頓食khah bē-lo̍h飯,m̄-chiah阿嫂煮食足致重hit-kâi豬油筒仔,豬油筒仔若有油,to̍h m̄Lah-jih chah飯包無配鹹,鹹tôa-á甕壁邊排規列,鹹瓜仔、爛瓜仔、chhè瓜仔,久年老菜脯、新曝菜脯、菜脯米仔,醬筍仔,菜頭long-á,猶有高麗菜、花仔菜菜乾,匏仔乾,鹹菜總仔,應有盡有,chhin-chhâi提來炒,有油to̍h-ē芳,有鹹koh有芳自然配ē lo̍h飯,che是較捷chah ê飯包菜。
平常時有好空ê配鹹,to̍h是阿嫂͘ Lah-jih ê疼心,he雞卵鴨卵鵝卵孵了無形--ē,提來煎菜脯卵上kah味,做飯包菜足kah意,雖罔菜脯真濟,煎規塊,有卵芳to̍hkah suh-suh叫,記得͘阿嫂上無變步ê時,只有chah 1 kahtok-tok ê芋仔囝,死鹹死鹹鹹kahleh攪鹽,油筒仔無油,青菜koh bē chah--tit新婦khah-gâu mā無才調。上特別食了上爽快,to̍hcheng-se-á tio̍h-che bē--àtio̍h thâi來炒豆醬仔,鹹koh芳,食落喙免算塊,算是siōng-kài-chán ê飯包菜, 每擺看著tok-ku雞仔壁角gìm--leh gìm--lehLah-jih to̍h歡喜心內,chit-chūn想起來實在hiau-hēng tāi若是年節有thâi cheng-se、買魚肉,阿嫂lóng-ē儉一寡起來囥,等候開學kā Lah-jih加菜,有油臊hit粒飯包,免等到中晝12點,tī 10點外hit个歇睏時間已經sut了了。
記智上深to̍h是「蒜仔炒煙腸」ê飯包菜,大兄過年轉--來,特別嘉義買1斤煙腸thang圍爐,che是貴蔘蔘稀罕物,有魚有肉有煙腸ê過年暝,免講知影phang-phàiteh比,he煙腸是11kah蒜仔青,蒜仔青是生蒜,囡仔人bē-ài食,kan-nā食煙腸to̍h thiòng-kah跤鬆手弄。過年了後liâm-mī to̍h-koh chah飯包趕65分火車讀冊ê日子,開學第一工透早灶腳phī-tio̍h煙腸芳味,阿嫂講「ngeh 1片配飯to̍h好,chhun--e thang做飯包菜!」原來是蒜仔炒煙腸,半條煙腸炒1大盤蒜仔片,hit工未到12to̍h kā飯包kiat kah清氣liu-liu,因為飯包內有蒜仔片lām 4-5片薄薄煙腸。原來hit斤煙腸阿嫂thiau-kang2-3͘ Lah-jih4-5ê飯包菜。

半世紀前ê往事,蒜薟味lām煙腸芳,熟似ê滋味,sio-lo̍h ê記智,大嫂、二嫂,Jih--è下昏暗真思念你!

2014年2月15日 星期六

2014上元節崁頂庄慶祝活動: Lah-jih_20140216

2014上元節崁頂庄慶祝活動:  Lah-jih_20140216
崁頂庄自早以來,團結和諧真出名,年節拜拜鬧熱家己來,「元宵美景相招崁頂攑鼓仔燈」已經有十thóng年久,頭擺舉辦真奇巧,外庄朋友囡仔兄囡仔姊攏有相招來參加,chit-mái別庄頭mā有leh辦,今年雖罔無hiah鬧熱,人數較少niā-niā,節目猶原phang-phài,有各種點心thang食飽koh食巧,lóng是庄內家己人煮食,有弄獅拍鼓,有庄內托兒所囡仔庀表演,有魔術師變魔術,有台語ioh謎猜,有樂團表演,有三潭國小學生跳舞等等,大部份lóng是崁頂庄家己ê子弟。
里發展協會、里辦公處、晉天宮共同發落,庄民捐錢koh出力幫忙,有食有sńg有鼓仔燈攑,上歡喜to̍h是囡仔兄囡仔姊,參加一擺,一生難忘,規世人ê記智。
咱人正月十五暗時6點開始,5點半已經鬧熱tshih-tshih,由樂隊pûn sakhusong熱場,6點準時,庄內名喙Bùn-jih喝聲「元宵美景相招崁頂攑鼓仔燈」chit-mái開始,火把6支做頭前,閣來是sàm-pit-lô-á tīn-tōng-chhaⁿh、tīn-tōng-chhaⁿ帶動參加庄眾,大人牽細漢囡仔,囡仔牽阿爸,阿爸牽阿媽,挨挨陣陣,一人一支鼓仔燈,綴leh行,中央koh插一陣弄獅陣,暗暝行路無方便ná行ná弄,總--是鑼鼓聲響連天,增加暝時鬧熱氣氛。
阮ùi晉天宮廟前向南進發,踅出庄外hit條和平路,行向東爿中圳溝斡北方,to̍h到庄東望高樓,chiah koh斡西爿入庄內,行到祖厝後koh順崁頂巷tńg到晉天宮廟埕,完成踅庄一liàn,大約40外分鐘。「tongh-tongh-chhaⁿh chhit-tongh-chhaⁿh tongh-tongh-chhaⁿh chhit-tongh-chhaⁿh 」ín-chhōa火把一葩一葩kap遠遠看sih--一下sih--一下 田園中ê火金姑,排列颺颺飛,chham-lām hi-hi-hōa-hōa笑聲,免看面容to̍h-ē知,ta̍k-ê喙仔lóng是笑gi-gi。
轉來到廟埕,表演節目boeh開始,Bùn-jih閣喝聲:「看節目徛頭前,boeh食好料--ē去祖厝後hia排列揀,有人有份,有chhōa阿祖阿媽來--ē ē使得提雙份!」第一個節目是咱崁頂庄托兒所小朋友表演摃鼓,第二節目是三潭國小學生跳舞,第三節目是Gîn-hàn-á表演魔術,囡仔看kah喙仔開開驚惶萬分,上趣味是Lah-jih ê台語謎猜,ioh--tio̍h有獎品,20外謎題做三擺進行,lóng是在地kap在庄ê人、地、物,Lah-jih家己出題,別位bô-tè-chhōe。節目進行到8點,紲落去hō͘逐家點歌唱カラオケ/karaoke/卡拉OK,歡歡喜喜ê暗暝,值得囡仔siàu-liām ê上元暝。
台語謎題kap謎底:
崁頂(地名):頂潭里古早名。<崁頂>
崁頂(地名):淹田水溝佇位?<崁頂>
崁頂角頭名/竹圍仔:刺竹模做籬笆。<竹圍仔>
崁頂角頭名/荖宅仔:kauh檳榔kauh-pin-nn̂g的材料種佇位?<荖宅仔>
崁頂角頭名/祖厝:阿公in阿爸蹛佇位?<祖厝>
崁頂角頭名/祖厝:阿爸ê阿爸ê阿爸蹛佇位?<祖厝>
崁頂角頭名/頭前庄:里長伯--à 萬福in-tau蹛佇位?<頭前庄>
崁頂角頭名/後壁厝:蕭昌國蕭昌三in舊厝蹛佇位?
崁頂人名/蕭昌薰/蕭敦仁:日本時代崁頂名人。<蕭昌薰/蕭紹賡/蕭敦仁>
崁頂人名/蕭昌薰/蕭敦仁:崁頂人做過台中廳卓乃潭區長是啥人?<蕭紹賡/蕭昌薰/蕭敦仁>
崁頂人名/蕭敦仁:崁頂人做過省議員是啥人?<蕭敦仁/臺灣省臨時省議會第一屆議員>
崁頂人名/家再:囡仔跋倒無受傷。家再>
崁頂人名/ chúi-kau家舜:崁頂庄東西兩爿有啥物?<水溝/家舜chúi-kau>
崁頂人名/蕭敦仁:田中鎮農會創辦人。<蕭敦仁>
崁頂人名/加重--e(形容詞):坤--e 娶某。<加重--e tiông--ē是坤--e ê某,木聰ê ī--ā>
崁頂人名/加操--e(形容詞):俊--è 娶某。<加操--e chhau--e是俊--è ê某,嘉雄ê ī--ā>
kan-lo̍k (chhit-thô):孤跤ē走,無喙ē吼。
ŏa(話語):無張持摃破玻璃杯仔,按怎講?<ŏa>
二水(地名)phòng-phuh-á二水
>
人影(現象):日頭下跤綴我行,覕佇樹跤無看影。<人影>
三義(地名):關公,劉備,張飛,結拜做兄弟。<三義>
土豆(植物):頂面開花塗跤釘,大人囡仔hèng<土豆>
土豆(植物):頂開花,下結籽,大人囡仔hèng kah死。<土豆>
土豆莢(植物):皮膚皺皺m̄-tak-kô,腹內芳酥人o-ló<土豆ngeh>
弓蕉(植物):身軀痀痀雙爿翹,穿黃衫,白sut-sut,肉肉肉。<弓蕉>
弓蕉(植物):身穿黃色ワイシャツ/waishatsu,褪開白sut-sut<弓蕉>
五堵(地名):過晝猶未食飯。< gō-tó͘ 餓肚/五堵>
太平(地名):國泰民安。<太平>

日頭(大自然):一日東西走拋拋,明日天光閣再來。<日頭>

2014年2月13日 星期四

Hop-hop-á: 20140214_Lah-jih

20140214_Hop-hop-á:  20140214_Lah-jih
阮兜厝宅坐西向東,正身護龍起,1970年代進前,有前埕有後埕,有園仔有鼓井,北西南三爿是一模一模刺竹模圍牢--leh,典型ê竹圍厝宅,厝宅後壁溝有一欉giōng-boeh焦死ê刺桐樹,開紅色ê花bat看過一擺,東爿大門閣有柴造門樓仔,庄--裏人講阮內底是瓦厝底,m̄-koh記智內lóng是竹管厝蓋蔗箬仔、稻草,kan-nā叔伯阿伯in-tau有三間蓋日本瓦--è niâ。
Chit支趕雞仔鳥仔ê「hop-hop-á」to̍h是取刺竹管thâi--ē,kap he kā桂竹仔節破hō͘ 1-liàm 1-liàm ê雞筅無仝,che「hop-hop-á」ē-tàng頂下搖出聲,tī田--裡趕鳥仔雞仔真利便,較m̄免開嘴大聲喝咻,阮tau四分厝跤田to̍h-tī厝後,m̄-nā鳥仔會來討食,人飼--ē ê雞仔鴨仔mā會來加減損斷,m̄-chiah阿爸ē thâ ichit款「hop-hop-á」hō͘我趕雞仔鳥仔。
除了chit種趕鳥仔ê「hop-hop-á」,mā有人tiàm田岸邊chhāi竹杙á,tī竹仔kap竹仔中間用索仔牽做伙,tiàm索仔頂縛一綰一綰ê銅管仔、破面桶仔kap歹銅hāi鐵黏做伙,按呢搖一支竹杙á,to̍h-ē連帶牽動其他銅管仔khin-khin-khiang-khiang吼,háⁿ鳥仔飛了了。

Chit-mái ê人khah-khiáu khah thó-chè,有人放沖天炮嚇鳥仔,siŭ!siŭ!siŭ!siŭ!鳥仔飛--去-à,銀票mā一張一張飛--去-à。有人kài環保,廢物利用插選舉旗仔,叫候選人tàu趕鳥仔,hām現任縣長、議長、議員mā服務到田裡來,你kám bat看過總統「Má Eng-káu」long-stay tī田園kā農民趕鳥仔ê身影。民主時代,無奇不有。

2014年2月11日 星期二

台語謎猜:20140212

台語謎猜:20140212_Lah-jih
謎底(提示):謎題<謎底>
崁頂(地名):頂潭里古早名。<崁頂>
崁頂(地名):淹田水溝佇位?<崁頂>
崁頂角頭名/竹圍仔:刺竹模做籬笆。<竹圍仔>
崁頂角頭名/荖宅仔kauh檳榔kauh-pin-nn̂g的材料種佇位?<荖宅仔>
崁頂角頭名/祖厝阿公in阿爸蹛佇<祖厝>
崁頂角頭名/祖厝ê阿爸ê阿爸蹛佇<祖厝>
崁頂角頭名/頭前庄:里長伯--à 萬福in-tau蹛佇位?<頭前庄>
崁頂角頭名/後壁厝:蕭昌國蕭昌三in舊厝位?
崁頂人名/蕭昌薰/蕭敦仁:日本時代崁頂名人。<蕭昌薰/蕭紹賡/蕭敦仁>
崁頂人名/蕭昌薰/蕭敦仁:崁頂人做過台中廳卓乃潭區長是啥人?<蕭紹賡/蕭昌薰/蕭敦仁>
崁頂人名/蕭敦仁:崁頂人做過省議員是啥人?<蕭敦仁/臺灣省臨時省議會第一屆議員>
崁頂人名/家再:囡仔跋倒無受傷。家再>
崁頂人名/ chúi-kau家舜:崁頂庄東西兩爿有啥物?<水溝/家舜chúi-kau>
崁頂人名/蕭敦仁:田中鎮農會創辦人。<蕭敦仁>
崁頂人名/加重--e(形容詞):坤--e 娶某。<加重--e tiông--ē是坤--e ê某,木聰ê ī--ā>
崁頂人名/加操--e(形容詞):俊--è 娶某。<加操--e chhau--e是俊--è ê某,嘉雄ê ī--ā>
kan-lo̍k (chhit-thô):孤跤ē走,無喙ē吼。<kan-lo̍k>
niautng-á(器具):大門開開請入內,好食物件巧安排,枵鬼囡仔若入來,食了腥臊to̍h知代。 < niautng-á >
ŏa(話語):無張持摃破玻璃杯仔,按怎講?<ŏa>
二水(地名)phòng-phuh-á̍h-chúi/二水>
人影(現象):日頭下跤綴我行,覕佇樹跤無看影。<人影>
三義(地名)關公,劉備,張飛,結拜做兄弟。<三義>
土豆(植物):頂面開花塗跤釘,大人囡仔hèng<土豆>
土豆(植物):頂開花,下結籽,大人囡仔hèng kah死。<土豆>
土豆莢(植物):皮膚皺皺m̄-tak-kô,腹內芳酥人o-ló<土豆ngeh>
弓蕉(植物):身軀痀痀雙爿翹,穿黃衫,白sut-sut,肉肉肉。<弓蕉>
弓蕉(植物):身穿黃色ワイシャツ/waishatsu,褪開白sut-sut<弓蕉>
五堵(地名):過晝猶未食飯。< gō-tó͘ 餓肚/五堵>
太平(地名)國泰民安。<太平>
日頭(大自然):一日東西走拋拋,明日天光閣再來。<日頭>
日頭(大自然):透早出門到黃昏,行南北,欲行東西。<日頭>
月娘(大自然):無日伊光,有日伊mā bē光。<月娘>
毛筆(用具)尖喙鳥,歇烏溪,食水少,言語濟。 <毛筆>
毛蟹(動物):人是「橫柴giâ入灶」,你是「橫橫行水溝」。<毛蟹>
水蛙(動物):出世無跤無手,大漢有跤無尾溜,水--裏泅,thó͘-lûi目睭。<水蛙>
火車(工具):行路蜈蚣,一時仔無看影。<火車>
王梨(植物):身穿戰甲衣,拄著刀to̍h hō͘人刣͘人揻(ui)<王梨>
王梨(植物):威風穿戰甲,見著刀to̍h hō͘人刣肉。<王梨>
台中(地名):演講者。<台中>
四項果子(植物):大姆粗皮,二姆tòm垂,三姆無骨,四姆無皮。<王梨檨仔木瓜蓮霧>
布袋(工具):喙闊闊,無喙齒,ē食豆,ē食米。<布袋>
布袋/布袋喙(地名):布袋喙(Po’͘-tē-chhuì)<嘉義縣布袋>
布袋戲尪仔(chhit-thô)出門ēkoh ē-tiô,入門喝thiámsîo-sîo<布袋戲尪仔>
布袋戲尪仔(chhit-thô)有喙無尻川,有話別人講,有代誌伊擔當<布袋戲尪仔>
幼稚園(機關)老不修。<幼稚園/托兒所/安親班>
永靖(地名):中立國。<永靖>
甘蔗(植物)紅布包白布,一喙食,一喙吐。<甘蔗>
生菇se-ko͘(形容詞):阿媽生查某囝。<生姑>
田嬰(昆蟲)直昇機,飛上天,自由來去,無聲無句。<田嬰>
田嬰(昆蟲)頭圓尾直,六支跤,四kâi翼。<田嬰>
食飯(動作):一堆鴨仔白蒼蒼,兩支柴仔趕入孔。<>
目睭(器官):白矸仔貯烏棗,日--時開,暝--時鎖。<目睭>
石磨(工具):頂礅疊下礅,有孔閣有榫, hū-e hū-e流出白膏笑bún-bún<石磨>
老鼠niáu-chhí(動物)塗厝塗門樓,生囝生孫做賊頭。<老鼠>
耳仔(器官)一欉樹仔發兩葉,越來越去看<耳仔>
西瓜(植物)紅關公,白劉備,青張飛,藤閣有鬚。<西瓜>
弄獅(運動):一身三粒頭,四支跤六kâi耳,四耳聽鑼鼓,兩耳知音。<弄獅>
弄獅(運動):一身三粒頭,四支跤六kâi耳,兩手無時閒,一手一直搖。<弄獅>
沙鹿soa-la̍k(地名)捾竹籃仔貯沙仔。<沙鹿>
牡丹(地名)富貴花。<牡丹/牡丹坑(Bó͘-tan-khe)(台北縣牡丹)>
放屁(現象):有聽見聲無看見影,有味素無鹹汫。<放屁>
放炮(動作):一仙尪仔穿紅衫,tàn-chiū半天出力喝一聲,跋落塗跤爛爛瀾。<放炮>

放連炮(動作):一陣囡仔蹛做伙,堪得一支番仔火,冤家勞債吵kê-kê,粉身碎骨滿世界。<放連炮>
知本(地名)飲水思源知本>
虎尾、後龍(地名) :兔。<虎尾、後龍>
(動物)虎尾、後龍。<>
門扇(用具):雙生兄弟平koân koh平大,日時東西徛,暝--時並相倚。<雙扇門>
雨傘(工具):出門ē開花,入門變菜瓜。<雨傘>
雨傘(工具):出門一蕊花,入門一條菜瓜。<雨傘>
恆春(地名)四季如春<恆春>
柚仔(植物):青布包白布,白布包柴梳,柴梳有蜂蝦,塞落喙孔免歹勢。<柚仔>
紅柿(植物):紅筒仔khàm烏蓋,借你摸m̄-thang摃破。<紅柿>
面巾(用具):四角六齒,ē使得拭汗,ē使得洗面。<面巾>
面巾(用具):看--起來四兩半,落水變一斤,有時水--裏泅,有時壁邊休。<面巾>
風吹(chhit-thô物仔):一條絲牽上天,驚風 吹,上驚雨 潑。<放風吹>
風鼓(用具):四跤徛定ē歕風,是螿蜍行路,ē食粟,吐劍光。<風鼓>
風颱(大自然):金龜遨,踅玲瓏,lóng-bē gông,害我害kah ē起狂。<>
風颱(大自然):無跤ē走,無身軀koh-ē捙畚斗。<>
凍霜/tàng-sng(形容詞)十二月天睏厝頂。
埔心:菜頭siu過熟。͘-sim埔心>
家婆(形容詞):叔公娶某。<家婆/加一個嬸婆>
挽面(動作):八跤chhāi-tiā,四腳相倚,一個文文仔笑,一個咬牙切齒。<挽面>
桌仔(用具)4支腳4個角,有面無頭殼。<桌仔>
烏日(地名):日全蝕。<烏日>
烏日(地名):包公/包青天。<烏日>
秤仔(工具)一支柴仔花lok-lok,吊一粒kan-lo̍k(lān-pha) 碇硞硞。<秤子>
荔枝(植物)紅關公,白劉備,烏張飛,桃園三結義。<荔枝>
(動物):人講虎頭niau鼠尾,你講羊頭蛇尾。<>
基隆/ke-lâng(地名):查某人生囝。<加人/基隆>
淡水(地名)君子之交。<淡水/淡如水>
(工具):生活佇田園,有田螺名,無田螺命,有牛to̍h有伊聲影。<>
通霄(地名)日頭落海到日頭浮上山。<通霄>
魚仔(動物):有翅飛起,無跤走千里。<>
魚仔(動物):自由式、死囡仔撐,倒--leh mā泅,徛--leh mā泅。<>
魚仔(動物):坐--leh mā泅,徛--leh mā泅,撐--leh mā泅,倒--leh mā泅,精神mā leh泅,tehmā leh泅。<>
景美(地名)買賣魚仔無用秤。梘尾/台北市景美) >
(字猜)九橫六直,孔子公想三日<>
無法度(形容詞):和尚人撐渡船。<無法度/無髮渡>
菜頭(菜蔬)白花矸,無插花,插青草。<菜頭>
菱角(植物):面仔烏烏koh發角,內面白白幼mī-mī,人人呵咾觸喙舌。<菱角>
集集(地名):兩人相唚sio-chim<集集>
摃丸(食物)野球比賽結束。>
新竹(地名)春筍<新竹>
新店(地名)開張大吉<新店>
照鏡(行為):我笑 to̍h笑,拍來拍去拍著。<>
照鏡(行為):雙生仔姊妹,koân平大,一個佇內,一個佇外<>
鼓井(器具):一個物件圓lin-lin,一千人扛起身。<鼓井>
(用具)一日走三頓,一暝徛到天光。<>
蜘蛛(動物):串ke天羅地網,欲掠蠓蟲免出手。<蜘蛛>
蔥仔(菜蔬)青衫疊白褲,跤底有毛,行路。<蔥仔>
蝦仔(動物)頭尖尖,尾拖帆,在生無血色,死了規身紅紅紅<蝦仔>
駛牛車(工作):六跤兩手四蕊目睭,頭前phē-phē-chhoán,後壁蹺跤撚喙鬚。<駛牛車>
澳底oh-tè(地名):攑飯匙khat泔。<澳底>
鋸仔(工具):尺外長,全喙齒,柴箍tn̄g-tio̍h伊,驚kah boeh死。<鋸仔>
頭毛(器官):頭頂一坵園,免掖肥,發草家己長。<頭毛>
頭份(地名):古早查某人綴會仔頭份>
頭城(地名):台灣第一關。<頭城/頭圍(Thâu-uî)(宜蘭縣頭城)>
頭殼(器官):一粒柴頭七chhng<頭殼>
龍眼(植物):無so ē圓,無糖ē甜,送你食,喙仔tu̍h-tu̍h無歡喜。<龍眼>
礁溪(地名)溪底ē使得曝菜脯<礁溪/花蓮縣卓溪>
蟧蜈 (動物):四界去ke絲,kaptòa作伙,是歹物,人人boeh kā拍死。蟧蜈>
鎮公所(機關):孫--e kap阿媽睏。<鎮公所>
雞仔(動物)頭尖尾尖,放屎臭薟薟,上桌無人嫌。<>
關公(人物)查甫監獄<關公--/關公>
關廟 (地名)雲長祠/天行宮。<關廟>
蠓仔(動物):拍著你,痛著我,liûê肚腸,流出紅露酒。<蠓仔>

蠓仔(動物):覕佇床邊tiām-chut-chut,我若上床你to̍h出來hut <蠓仔>