2014年11月25日 星期二

崁頂集興軒子弟(團)[四]_文場樂器_絃 20141225_Lah-jih

崁頂集興軒子弟(團)[四]_文場樂器_絃        20141225_Lah-jih
※集興軒子弟(團)樂器分做武場kap文場,武場有鼓介、鑼鈔;文場有吹kap絃。以合奏為主,排場、對曲,抑是子弟陣、八音團、三筆鑼仔是鬧熱陣頭。年節、做生日歕春排場,ngiâ-tsih神明、娶新娘,抑是送亡者上山頭(tsiūⁿ-suaⁿ-thâu)攏需要集興軒子弟(團)tàu跤手。

▲絃(hiân):是弦樂器,有殼仔絃、二絃、三絃、tiàu-kui-á(吊鬼仔)kap大管絃,是八音、對曲主要樂器,用工尺譜記譜。俗語講「年吹、月品、萬世絃。」因為絃是看指頭仔揤線位置發聲,位置m̄著to̍h-ē走音,音感無好ê人,to̍h掠bē著準確位置,學--起來當然真食力。其實,各種樂器學--起來 攏有伊ê特色伊ê困難所在,因為鼓吹kap品仔有固定音ê位置,孔若揤著,音to̍h-bē走精,hō͘人kioh是較好學ê樂器。

△殼仔絃:絃管師傅講提絃,一般慣勢講殼仔絃,是絃譜演奏ê主要樂器,負責演奏者叫做「頭手絃」
椰子殼破爿做音箱(共鳴箱),梧桐柴做通面,選碇柴做絃仔柄,叫做絃khiā-á,絃線用幼條鋼線(mā有用塑膠線),頂懸lak兩孔tàu兩支雞腿形ê ká-tsí-á(絞子仔)做調節聲音懸低,絃khiā-á ê中央用細條索仔縛一个軟馬仔tsiâⁿ做基音點,軟馬仔ē使得小可調節懸低位產生懸低音。內線較粗條號做母線,聲低,外線較幼條號做公線,聲較懸。tsiâⁿ做弓形ê絃弓是用tīng柴枝做--è,頭尾縛馬尾(多數用塑膠絲抑是樹絲代替),樹絲位置tshng-tī公母線中間。
殼仔絃聲音ná西洋樂器小提琴,不過諧音(Harmonics)較無
小提琴hiah-nī súi。 聽師傅講,絃管總共有七管半,一般較捷用--ē有合ㄨ(sō͘ le) 、士工(lā mi)、上六(tō͘ so͘) 三管。挨絃仔ê方法是:倒手揤絃仔線,正手giú絃弓,內線需要用中指(tiong-tsáiⁿ)kā樹絲向內揤,tsiah-ē 挨著內線,若是挨外線,絃弓to̍h-ài搝向外面,tsiah-ē挨著外線。

△tiàu-kui-á[吊鬼仔]:kap中國京戲『京胡』相像,kap殼仔絃仝款是「頭手絃」,聲音比殼仔絃閣較懸,ká-tsí-á(絞子仔)kap絃弓kap殼仔絃相仝,絃khiā-á、音箱(共鳴箱)用竹材,通面peⁿ蛇皮,絃線是塑膠線。台語講做tiàu-kui/tiàu-kui-á,m̄是tiàu-kúi-á。
△二絃(jī-hiân):二絃mā叫做二胡(jī-ô͘),絃khiā-á較長、ká-tsí-á(絞子仔)、音箱(共鳴箱)較大,lóng是柴料,絃仔線用塑膠線,通面繃蛇皮。因為絃khiā-á長、音箱(共鳴箱)大,聲音較低、較沉,是主奏樂器殼仔絃、吊鬼仔ê和音樂器,所以叫做和絃,和音一般講做反管。


 △大管絃(tuā-kóng-hiân):音箱是柴刻--è,比二胡(和絃)koh-khah大,用梧桐做通面,聲音低、沈,挨反管kā殼仔絃和聲真好聽,mā是一種和絃。


2014年11月21日 星期五

古物仔_嫁娶篇_七字仔民俗古冊(一):陳慶芳收藏/蕭平治翕相

古物仔_嫁娶篇_七字仔民俗古冊(一):陳慶芳收藏/蕭平治翕相
▲七字仔,mā號做歌仔冊,一般7字1句,4句1葩,mā有he 五字四字,有押韻,唸--起來tsiâⁿ順喙,因為全部用漢字,致使bueh讀有較困難,to̍h ká-ná是「有字天書」。he寫歌仔冊ê作者to̍h應用借意借音ê方法來書寫,比喻講漢字tsit字「講」有káng kap kóng兩音,「各位網友聽我廣」tsit字廣to̍h是講ê發音。七字仔歌仔冊數量真濟,是學台語ê資料庫,是寫台語文ê肥底,描寫嫁娶ê四句連to̍h hō͘你讀bē了,讀佮sóng-uaiⁿ-uaiⁿ,笑bi-bi。
△桃花女周公鬥法歌:描寫桃花女鬥法周公ê戲劇,內容有娶新娘ê齣頭,米篩、辟邪ê典故tī tsia看ē著。

△民俗台灣:南方習俗ê研究kap紹介。紅底白字 雙囍,倒反「二姓合婚」m̄知是啥物意思?是日本人了解台灣風俗ê冊。
△食新娘茶講四句/鬧洞房歌歌:應該是1946以後ê「七字仔歌仔冊」,有「國家至上 民族至上」「反共抗俄 解救同胞」標語。
△奩單(嫁妝清單):日本時代,訂盟簿,嫁妝帖,張好出嫁質物費用簿。m̄知內容寫啥物?

△學裁縫ê冊:
傳統唸謠內面有「一歲、二歲手裏抱,三歲、四歲塗跤趖;五歲、六歲漸漸大,有時頭燒kah耳熱;七歲、八歲真gâu吵,一日顧伊兩支跤;九歲、十歲教針黹,驚伊四界去經絲;十一、十二著拍罵,此去著ná學做衫;十三、十四學煮菜,一塊桌面辦會來;十五、十六欲轉大,驚伊綴人去風花;十七、十八做親情,一半歡喜一半驚。」
早前傳統婦女需要煮食補紩逐項ē,m̄-tsiah查某囡仔ê家教真嚴,九歲、十歲to̍h-ài學ē-hiáu攑針補紩,十一二歲to̍h-ài學做衫仔褲,到時嫁人做新婦tsiah有才調kā人huāⁿ家。補紩,老母ē使得家己教,若是做衫仔褲to̍h需要跟裁縫師傅學,抑是家己買裁縫冊家己無師自通。

2014年11月17日 星期一

崁頂集興軒子弟(團)[三]_武場樂器_鑼鈔 20141218_Lah-jih

崁頂集興軒子弟(團)[三]_武場樂器_鑼鈔        20141218_Lah-jih
※集興軒子弟(團)樂器分做武場kap文場,武場有鼓介、鑼鈔;文場有吹kap絃。以合奏為主,排場、對曲,子弟陣、八音、三筆鑼仔是鬧熱陣頭。年節歕春,做生日排場,ngiâ-tsih神明,娶新娘,送亡者上山頭(tsiūⁿ-suaⁿ-thâu)攏需要集興軒子弟(團)tàu跤手。
▲鑼鈔是武場ê打擊樂器,鑼分大鑼、小鑼kap響盞(hiáng-tsuáⁿ),大鑼mā叫做銅鐘,小鑼叫做銅鑼,響盞to̍h是tháiⁿ鑼;鈔分大鈔kap小鈔,鈔綴鑼phah,大鈔叫做tshîm-á,小鈔叫做tshê-á。鑼ê聲音雖罔大聲,因為用柴鑼槌phah,khah-bē hiah吵,若是tshîm-á、tshê-á是兩鉼金屬相對踫(sio-tùi-pōng),發出聲音m̄-nā大聲koh特別吵,是製造鬧熱氣氛ê大功臣。

△大鑼(tuā-lô)/鑼槌(lô-thûi):若用鐵phah,to̍h叫鐵鑼,音質較無hiah-súi,若是銅質較純,摃--起來聲音沈koh響,to̍h叫做銅鐘,暝時排場摃銅鐘,銅鐘聲「khōng~~~khōng~~~」ē-tàng傳1公里外遠。大鑼鑼槌木材製造,鑼頭一粒ná柿仔,外面包一重紅布,摃--起來khah-bē hiah-ngē,著愛摃大鑼中心phòng--出來hit-lu。大鑼因為大面koh重,需要鑼架,抑是雙人用扛。

響盞(hiáng-tsuáⁿ):mā叫做tháiⁿ鑼、tháiⁿ鑼仔,用竹爿thâi ê鑼箠,掠坦橫輕輕摃,發出「thaiⁿ thaiⁿ thaiⁿ thaiⁿ」活潑好聽ê 金屬脆聲,是北管音樂真特別樂器。

tháiⁿ鑼倒面:tháiⁿ鑼唇頂貫兩孔tshng紅色棉索,棉索穿一節竹管仔,thang好捾leh phah。
△小鑼(sió-lo):形體kap銅鐘真相像,中心有phok一lu,所以mā講做鐘(tsing),用細支柴造鑼槌摃,發出「khong khong khong khong」音質真純好聽ê鐘聲,行進中代替銅鐘(大鑼)聲,八音「nai-taiⁿ tshit taiⁿ tshit taiⁿ khōng」尾聲to̍h是小鑼聲。kap tháiⁿ鑼仝款需要貫索仔用手捾。
△大鈔(tuā-tshau):to̍h是鐃鈸(nâ-pua̍h),大kâi--ē 叫做tshîm-á,tshîm-á聲大聲、破tshè koh吵,有加強鬧熱效果。phòng 1-lu ê所在有孔,tshng紅布條方便la̍k leh 拍。
△免縛布條ê tshîm-á。
小鈔(sió-tshau):細型ê鐃鈸叫做tshê-á,金屬相kho̍k聲響亮輕快,好聽bē吵,增加鬧熱bē鑿耳。phòng 1-lu ê所在有孔,tshng紅布條方便la̍k leh 拍。
△tshê-á ê倒爿面。