2021年12月20日 星期一

人是有事,chiah求佛(人是有煩惱,chiah ē去求佛):

 人是有事,chiah求佛(人是有煩惱,chiah ē去求佛)

Lahjih(蕭平治)台灣俗語鹹酸甜

 

Gín'á poa̍h倒叫阿娘,che大概是人ê本能、天性,人ùi老母ê子宮孕育,阿母ê子宮to̍h是咱ê根源,咱有災難,呼救賜命之母,behsiáⁿ咱救命·leh

等到大漢,因為人為ê教育,tio̍h·ê也學,m̄tio̍h·ê mā學,soah hō͘本成清氣ê心污染變濁,齷齪心內,boeh講驚人知,只好tn̄g tio̍h tāichì大條chiah kah神明、佛祖,a̍h是耶穌基督、阿拉、上帝交陪,拜託、祈禱、求保庇。

「人是有事,chiah求佛」,實在無m̄tio̍h,好tāi,享受人生之時,siáⁿē記得救苦救難ê媽祖婆、帝爺公,lóng是工課順,kiáⁿ孫不孝,厝內欠安ê時陣,chiah ē去想tio̍h神明ê神通、大慈大悲ê靈聖,這是人ê本性,是弱點。

gíná歡歡喜喜leh chhitthô ê時陣kám ē去想tio̍h老母ê存在,一旦跋倒、腹肚iau,隨時阿母、阿娘叫bē soah。其實大人kāng一樣,各人求伊心內之神tàu保庇,hō͘日子過了順序、歡喜,人ài有信仰總是khah好過日。

Chitpái參加「十日內觀禪修」,師父一再交代m̄thang心內有神,坐禪使用唸咒a̍h是用觀想,kannā強調用平等心、專注去覺知有影,tng當用平等心kap專注呼吸時,一點鐘久一時to̍h過去,輕鬆無艱苦;m̄kohtng你心情tánghiaⁿh專時,害·lò͘,腰背痛,腳麻手痺ê苦楚,真是叫苦連天,chit時,姑不將偷偷請來佛祖救苦,隨時越唸佛經,觀想世尊,有影無lōakú,痛苦已經消失無蹤,「人是有煩惱,chiah ē去求佛」,果然有伊ê功效,信仰ê力量有影不可思議。

不過話講倒轉來,內觀ê價值是教人katī自救,mài靠神佛,神佛hō͘咱尊敬可以,boeh救苦to̍h學佛陀ê教法,平等ê心,專注ê心,最後達到解脫之道,這是理想,是目標,只是chiah ē·解脫之道。

平等心:爽快ê時陣,mài向望爽快ē繼續 ··去;無爽快ê時陣,mā mài向望無爽快ē khah緊消失。謹記在心,謹記在心。

2021年12月18日 星期六

一聲天,一聲地,一聲母,一聲爸 Lahjih

 一聲天,一聲地,一聲母,一聲爸        Lahjih(蕭平治)台灣俗語鹹酸甜

 

Chit遍乞食過溪去台中新社鄉,參加chit ê研習叫做「內觀十日禪修」,kám有人bat·過?

Siámi̍h是內觀(vipassana)?內觀是印度siāngkài古早ê一種禪修法門。失傳chiâ久了後,2500年前kohchài hō͘佛陀釋迦牟尼發現。內觀ê意思to̍h是如實觀察,洞察事物ê真面目,透過觀察katī來淨化身心ê過程。Tāi先觀察自然ê呼吸來集中注意力,sòa ··去觀察身心ê實相性,去體驗無常、苦、無我。雖然是佛陀發現ê法門,m̄koh kah任何有組織ê宗教ásī宗派無關。所以任何人lóng ēsáitit參加修行,得著實際利益。

教法siāng重要ê工課to̍h是坐禪,一工ài坐十二點鐘久,每一點鐘a̍h是二點鐘中間chiah有五分鐘ê歇睏niâ,兩腳屈tiàm蒲團頂,隨在你ê姿勢,你感覺爽快舒適to̍h好,不過姿勢安定了to̍h bē使chit koh sóatín動。

別人按怎坐,無閒工去斟酌,因為禪房暗暗無gōa光,氣氛靜肅,只有katī觀察呼吸ê專注,有心思去注意其他ê代誌,所以一下坐定,to̍h kannā照師父ê教示去專心覺知呼吸,經過lōa久,兩支腳開始起痠,sòa ··to̍h是痛kap麻,麻kah hō͘知有腳骨ê存在,痛kah hō͘你擋bētiâu,真正是疼tiuhtiuhtiuhtiuh疼,差一點tio̍h哀出聲:

「阿娘·òe!我無ài·lah!」

「佛祖·à,你mā tàu保庇·lehMài hō͘koh疼,好·bò͘!」

「耶穌基督·à!求你赦免我!賜我力量,hō͘我脫過難關。」

師父ê交代指示,講ánne 祈求lóng m̄tio̍h,有苦katī救,katī chiah是主人,佛祖、上帝、媽祖婆、帝爺公是無chit ê所在,祈禱、唸咒lóng無效·lah

時間一分一秒過,iáusiū,一分一秒ná ē chiahnī長,真正有影kah「一聲天,一聲地,一聲母,一聲爸」·lio͘h!雖然哀苦叫爸叫母,時間猶原無聲無說,鐘聲猶原記得響起

「師父·à使念經,使唸咒,mā bē使觀想天神、耶穌、上帝ah到底是beh叫人按怎消除·lehiáusiū痛你kám知影?」

歡喜mā ka觀察,痛苦mā ka觀察,只有觀察,只有覺知,專注ê覺知,ài用「平等心」去覺知:爽快ê時陣,mài向望爽快ē繼續 ··去;無爽快ê時陣,mā mài向望無爽快ē khah緊消失,ánne·niâ

Khanliântē m̄bat坐禪ê我,參加chit ê「十工禪修」,第一擺坐 ··to̍h體會tio̍h無常、苦ê滋味,有lōe苦,坐看māi·lehtio̍h知,「一聲天,一聲地,一聲母,一聲爸。」叫苦連天,哀爸叫母ánne·niâ第五工ê時陣,有一位教授同修ánne偷偷我講:

『真是自作孽,好好的假期不享受,偏偏來這裡受苦,活該。』

 

2021年12月15日 星期三

 乞食過溪,行李chē             Lahjih(蕭平治)台灣俗語鹹酸甜

 

Chit擺歇寒歇了有khah早,咱人十二月十四to̍h開始歇·à,都iáu未尾牙leh

To̍h是因為早歇寒,m̄chiah有機會參加一前後十二工ê營隊研習,結束後iáu ēpiàⁿ厝內thang過年,牽手mā khah放心hō͘咱出門,平等ê時代,厝內工課lóngleh hō͘ 查某人būsàsà是無公平。

此個營台中郊外新社所在,主辦單位交代學員chah寒天衫褲、食飯碗箸、洗盪面巾、齒抿chham枕頭、棉被都著katī準備。

Beh出門前兩工,牽手to̍h三交代四交代,棉被tio̍h chah hit領羊毛被,風衣、衛生衣m̄thang bē記得,內衫褲、襪khǹ···ànā是無方便洗,chah轉來厝chiah洗,iáu·ho͘ⁿh,洗頭毛ê洗髮精,loa̍há、吹風機,感冒藥、胃散、綠油精、蜈蚣油mā m̄thang làukau·khìiáu·ho͘ⁿh

 ·à·lah!牽·ê!都beh去做兵·講,chah chiah chē行李是beh按怎,出一下門,kài sêng hitlō「乞食過溪,行李chē」,mā chiah beh去隔壁縣niāniākám thang chah chiah chēm̄ hō͘人笑·死!

Bē lah!天氣變化phái按算,老歲iáusīkhah chiâuchn̂g·leh khah安心,ahleh cha̍t--講,你是講boeh駛車去,khǹg khǹg toh車內m̄ tio̍h bē麻煩!

Aih hio͘hsoah bē記得,nā án-ne,面桶、拖,羊毛衫、phòng-se kuikhì lóng kā hēhē ··。「乞食過溪,行李chē」,果然kui欉好好bôchhò

bó͘有影khah贏三天公祖,chitpái to̍h體驗 ·tio̍h·à第一工天氣無lōa寒,第二工無感覺冷,第三暝,天氣突然轉變iáusiū!寒天ná ē chiah寒?Cha̍t頭,無寒sêng寒天?結果hit一暝,內衫、衛生衣、phòng紗衫、jiánbah穿穿做一身,長褲襪敢褪,蓋棉被koh疊風衣tiàm被頂面,chiah感覺爽快溫暖來入眠。

天光日精神行出門腳口,tang仔昨暝落霜,落kah車頂鐵枋kha̍h一重冰,感謝牽手kin心,老·ê老步定,實在

2021年12月2日 星期四

新婚 野柳 女王頭 1969
2021年12月1日 星期三

 安假嘴齒----醫學台語:               20210924  Lahjih

四月底感覺下齒岸兩齒門齒iôló͘ iôló͘chia̍h mi̍hgāigio̍h,回診齒科醫診療,檢查結果,需要挽嘴齒安假嘴齒。經過同意確認,注麻射了後,醫生to̍h kā嘴齒挽掉,kài簡單,咬棉á止血,著等兩三點鐘後chiah ētàng食流質食物,醫生交帶兩禮拜後複診chiah進一步評估安嘴齒ê辦法kah選擇。

因為武漢肺炎疫情嚴重,敢出門去員林,歇睏四禮拜chiahkoh回診,繼續抽神經 [根管治療] ê醫療。醫生詳細檢查孔嘴kaha齒、齒岸:「看che齒岸無夠粗勇,若boeh種嘴齒恐驚無適合,咱來安假嘴齒敢好?」

同意醫生建議,醫生繼續分析:「做假嘴齒,需要邊átàuphō tàukēng,看heá門齒kah狗齒lóng細細,需要兩齒tàu phō chiah有夠力。猶有,邊á門齒需要抽神經 [根管治療] khah bē後擺麻煩。咱安排後禮拜來處理。

抽神經有人講thāu神經,to̍h嘴齒內面ê神經、血管、淋巴kah其他軟組織,清除hìⁿsak,避免造成感染,chiah koh kā嘴齒內面thūn hō͘ tiâmcha̍t

 

經過一禮拜koh來診所,坐chiūⁿ診療椅,先kâm一嘴lo̍k嘴水,一分鐘後「嘴peh開」。

「咱chitmá來抽神經做根管治療,先你注麻射,siókhóa痛痛。」嘴peh開,ba̍kchiu自然瞌··來,射針輕輕tu̍hlo̍h náá tèngsòa·lo̍hkhìkannā ē使得注心聽,專注醫生按怎ê嘴孔展現伊藝術ê手路。

抽神經需要嘴齒lakkhanglak入去嘴齒內面ê神經、血管、淋巴所在,有聽見高速齒科手機一直無停hoⁿhoⁿ叫,leh chhia leh ui leh chǹgmā siókhóa phīⁿtio̍h ná石頭hu ê氣味,雖罔疼,總·gāigio̍hHe嚨喉滲著水,已經giōngbeh tio̍hkacha̍k,趕緊giâ手「暫停」,suh一嘴大氣,lo̍k一嘴水,診療椅iūkohpòaⁿ-theⁿ-tóⁿ姿勢,kèsiok uichhiachha̍k lóng隨在伊,奮鬥beh半點鐘,醫生chiah講暫時歇睏5分鐘。

5分鐘後,繼續另外hit齒,仝款半點鐘無歡喜無無歡喜聽醫生kah護理師對話kah手機hoⁿhoⁿ

點外鐘經過,兩齒嘴齒已經鑽孔深入齒根,醫生ka插兩支針,叫我去翕X光,看情形是無夠深,繼續しあげ,仝款chhiachha̍kbôakhau一直來,Xkoh翕一擺,總算ē使得,紲落去是清洗吹乾,開始thūná,完成今仔日ê醫療,約定後禮拜繼續,經過兩點鐘,麻藥猶原麻麻,大約tio̍hkoh等三點鐘久chiah ē使得食物件。

 

經過一禮拜koh來診所,坐chiūⁿ診療椅,先kâm一嘴lo̍k嘴水,一分鐘後「嘴peh開」。

Tāiseng檢查抽神經hit兩齒下門齒,了後叫我頂下齒kāha̍p hō͘伊看,醫生講:「Kāha̍p無正ē傷著下齒,需要矯正頂齒ê角度,而且頂門齒有兩齒需要抽神經。」

「咱chitmá頂門齒抽神經做根管治療,先你注麻射,siókhóa痛痛。」嘴peh開,ba̍kchiu自然瞌··來,射針輕輕tu̍hlo̍h náá tèngsòa·lo̍hkhìkannā ē使得注心聽,專注醫生按怎ê嘴孔展現伊藝術ê手路。經過兩點外鐘完成今á日進度,預約後禮拜kohchài繼續。

 

經過一禮拜koh來診所,坐chiūⁿ診療椅,先kâm一嘴lo̍k嘴水,一分鐘後,醫生分析假嘴齒按怎做:「頂齒岸四齒門齒需要做齒套來矯正嘴齒,著先嘴齒磨hō͘細支有縫,chiah ētàng kā齒套loptiâu·leh;下齒岸中央挽掉hit兩齒著做假嘴齒,chiah kaha四齒做齒橋連接,邊a四齒mātio̍hhō͘細支來套齒套,ánne lóngchóng十齒,八齒是齒套,兩齒chiah是假嘴齒。」聽kah hoesàsà,原來比較早鑲嘴齒進步真濟。

醫生講:「今áto̍hkā boeh做齒套八齒磨細支,時間ē khah久,先你注麻射

Chitpái uichhiachha̍ktu̍hkoahngiáuthuhkhautèngtōngbôa 攏總來,足足兩點半鐘,耐性giōngboeh tòngbētiâu,最後koh咬模,講boehchi̍tê臨時假嘴齒,適應khòaⁿmāithang做調整。

 

隔兩工回診tàu臨時假嘴齒,看起來加真súikhoán,了後,koh經過兩禮拜試哺kah兩擺修正調整,chiah kā正式假嘴齒安裝好勢。四月外日田中到員林駛車來回十幾chōa,總·嘴齒安好勢。