2015年12月31日 星期四

2016 迎新棄舊 毋通執著

『2016 迎新棄舊』
「2016 毋通執著」

2015年12月30日 星期三

阿公無去:(輕聲笑詼)

阿公無去:(輕聲笑詼)
奇才仔叔公約阿公欲去廟埕泡老人茶,阿公人真倦,leh睏中晝,煞bē--記得。
奇才仔叔公佇路裡tn̄g-tio̍h我,問講:「恁阿公有去廟埕--無?」
「無!」
「你講啥?」奇才仔叔公耳孔tsiâⁿ重。
「阮阿公無--去啦!」我thiau-kang牽長聲kā ìn
啥知奇才仔叔公suah烏白講話:「Ha̋ⁿtú-chiah chiah kap我約好--niâ,哪會chiah脆命?」
Lah-jih寫

2015年12月27日 星期日

老歲仔團湘西張家界9日遊----第八工:

老歲仔團湘西張家界9日遊----第八工:
山頂peh山兩工,坑溝仔散步一日,今仔日換bueh去nǹg山洞看石鐘乳(tsio̍h-tsing-jú)kap石筍(tsio̍h-sún),地點tī黃龍洞,張家界ê旅遊重點到tsia結束,紲落去to̍h是打道回府,又閣是遙遠路途。
Tshiāng-tio̍h中國節日ê黃金週,導遊一直解說為啥乜需要提早參觀黃龍洞,為啥乜需要提早起程趕去長沙坐高鐵ê理由----驚做塞車。有人講伊ê目的是:參觀黃龍洞若bueh特別VIP,ē-tàng較緊入內參觀m̄免排列,不過tio̍h-koh加開錢,結果逐家無同意額外加錢,仝款順利入洞無iân-tshiân時間。
坐船10分鐘koh行路2點鐘,tī暗淡燈光起起落落ê洞穴參觀,看著hiah-tsē有鐘乳石(tsing-jú-tsio̍h)有石筍(tsio̍h-sún)ê現場,見證大自然ê奧妙,上帝ê萬能6千外萬年地殼變化所造成ê洞穴,雖罔m̄是啥乜美景,卻是親目見ê奇景,值得來行tsit-tsuā。
頂晡參觀黃龍洞了後,隨時起程照原路經由常德到長沙坐高鐵,bus內無カラオケ thang唱歌消遣,一路ná phò-tāu ná tuh-ku,忝頭兼無聊,有人規氣睏hō͘飽眠。
除了食晝、食暗kap歇睏放尿,bus一路平順公路一直走,講驚做塞車都無影,暗時7點外已經到長沙,離9點20分ê車班著等2點鐘,有人開始koh se̍h-se̍h念:實在無夠意思,一直趕一直háⁿ,講啥乜VIP ē較緊,講啥乜ē塞車,a̍h-suah-m̄-tsai kan-nā想bueh趁錢,kan-nā想bueh結束里程趕緊轉--去。
Se̍h-se̍h念ná有啥路用,m̄是著勻勻仔等。
長沙廣州七百公里,兩點半鐘+半點鐘坐tiàm膨椅,也愛睏也尻川䫌酸,暝時閣無風景thang看,實在淡薄仔鬱卒,siáⁿ知半暝12點外廣州落車,載bueh旅館ê bus猶無來接,流浪廣州車頭半點外鐘,1-tīn鴨仔陣41个,只好期待導遊手機仔一直敲,一直連絡,「這是啥乜旅行團⋯」直直牽拖直直tsho̍p-tsho̍p唸bē-suah。
等到bus來載到珠海tuà旅館,已經是半暝3點,1-tīn老人團拖一身倦tauh-tauh ê身軀kap行李箱tsiah-bueh洗身軀oⁿ-oⁿ-khùn。


△黃龍洞外面展覽ê水車。
△面頂tin--落來--è是鐘乳石,地面puh--起來--è是石筍。
△內面有無仝色水燈光,tshiō hō͘鐘乳石、石筍較美麗。

△黃龍洞to̍h是tī tsit座山內。

2015年12月25日 星期五

古物仔_囡仔時代記智篇_錢筒仔行路ê龜:陳慶芳收藏/蕭平治翕相

古物仔_囡仔時代記智篇_錢筒仔龜行路:陳慶芳收藏/蕭平治翕相
【回想--一下,幾冬前你耍過tsit款tshit-thô-mi̍h[玩具]?】
【古物仔是老人ê記智,少年人ê歷史。有記智ê人生,活teh to̍h有意義;有古物ê歷史,少年人to̍h-ē感恩siàu念。】

▲儉錢是美德,古早人ê觀念。
有錢人儉錢寄銀行、寄農會,趁食人khiû-khiû儉儉份會仔抑是偷藏櫃屜內,家己規定必要時tsiah ē使得提出來開。若是個人挹私奇,to̍h真正tshàng-tī家己知影別人m̄知影ê所在。儉錢to̍h是儉bueh有一工需要ê時,tsiah ē-tàng滿足家己ê美夢,完成期待ê向望。
囡仔人,bē-hiáu趁錢,錢銀需要大人hō͘伊,有時大人大出手,過年teh年錢,lân-san ê銅銑銀角仔,盡量留hō͘囡仔提去買物,序大人ē利用機會交代開錢著撙節,m̄-thang一睏開了了,紲落去教囡仔按怎儉錢。
囡仔儉錢通常用錢筒仔,鋸1節雙頭有目ê竹管,倚竹目所在鋸一个狹狹ê孔紃,tú好ē-tàng seh入去銀角仔ê縫,意思kap牛蜱sio-siōng,ē-tàng入bē-tàng出,等到貯tīⁿ tsiah來破錢筒仔。
想起「生食都無夠,ná有thang曝干」hit-tang-sî,頭興興,提著銀角仔to̍h隨lok入去錢筒仔內,逐工「lok lok lok」搖看有偌濟,幾工了後,bē堪得四秀仔siâⁿ人流嘴nūa,「lok lok lok lok」用心計較倒出來買物,無外久,lok錢筒仔儉錢已經bē記得。
△Tsit種錢筒仔,好耍較贏過路用,有錢人,囡仔lok錢錢筒仔內做議量(gī-niū),若bueh買物買四秀仔,kā序大人討to̍h有,m̄免倒錢筒仔。


△台灣銀行儲蓄箱,掛對號鎖ê錢筒仔。


△Tsit隻豬公,塑膠質,tsiâⁿ時盛(sî-sīng),招財進寶。


▲行路ê龜:空殼ê腹肚張機關,一粒圓形凹窩有溝ê輪仔,kō͘樹奶束連佇龜身兩爿,一條棉線縛纏tiàm圓形凹窩所在,線頭穿出龜骿中心hit-kâi孔,線若giú,樹奶to̍h滾lún-tsūn滾,線若放,樹奶to̍h-ē恢復原狀,圓形凹窩有溝ê輪仔to̍h-ē tuè-leh轉,龜to̍h-ē行路,tsiâⁿ好耍,適合ē-hiáu行路ê細漢囡仔。
記得細漢3-4年級時,大兄阿里山轉--來,tsah一隻tsit款ē行路ê 龜hō͘我耍,感覺足趣味足稀奇,有一工雄雄走無--去,3揣4揣,原來是bih-tiàm眠床跤去。


一粒圓形凹窩有溝ê輪仔。

△倒爿tsit隻是塑膠製品,正爿tsit隻是用lô-liâm(牢黏)做--è。

2015年12月20日 星期日

老歲仔團湘西張家界9日遊----第七工:

老歲仔團湘西張家界9日遊----第七工:
--kap tsang-ng兩工攏佇山頂pehpeh落 人kheh人,今仔日換bueh來去山跤 坑溝仔行踏,景點有 十里畫廊、金邊溪、大峽谷天梯kap大峽谷步道、坐船遊江。
頭一站來到風景真媠親像畫ê十里畫廊,坐細台火車慢慢仔行勻勻仔看,有影tō-tio̍h,沿路山景tsiâ-súi,仝款是砂岩峽谷地形,tī-tsiaùi山跤看tsiū山頂,he山尖奇形怪狀,形體像人形、像動物,有號名三姊妹、壽星迎賓、採藥老人、向王觀書,在人慧眼觀賞。
--落來 來到張良ê故鄉張家界金邊溪,沿路是砂岩峽谷地形,ē-tàng近倚看較斟酌,路草鞏紅毛土,有山有水好行踏,是散步好所在,可惜時間有限,行無4分之1 to̍h越頭繼續下晡行程。
下晡buehê所在是大峽谷天梯kap大峽谷步道、坐船遊江,heùi山頂落崎到山坑仔連紲ê路線,特別hit个天梯,導遊一再講千外坎ê樓梯是偌崎拄偌崎,雖罔是落崎比peh崎較輕鬆,總--是跤頭tsih-tsài bē-tiâu ê人需要考慮,因為行落崎to̍h無閣再行回頭路。結果有5-6个鄉親敢落車。
因為chang-ng老兄靠勢伊跤頭勇,烏白走烏白蹤家己迷路,耽誤逐家時間,導遊今日to̍h特別交代,千萬m̄-thangtshut-tshê。其實老兄跤手真正扭掠,落車to̍hbueh行做前,淡薄仔臭屁風神愛展,今仔日buehê天梯有千外坎,伊講だいじょうぶ沒問題,做恁放心。
大峽谷天梯有影長koh崎,原來he300外米深ê山壁必開4-5米闊度ê一線天,tsiah用人工起造一座千外坎ê樓梯路,好佳哉有彎斡平台小歇睏,減少懸度ê恐怖,有人開始怪導遊ê無道理,明明ē-tàngsuah hō͘ kah m̄敢行。
天梯上尾站有1段用紅毛土洗石仔磨͘金滑ê溝槽做tshū梯,可惜無夠滑溜,tshūkhê-khê無啥好耍。落坑溝仔了後開始沿溪溝仔邊ê步道散步,看景緻,有溪水有山石,有瀑布有紹介路牌,不止仔遠,順水路行驚迷路。坑溝仔愈來愈闊,彎一下斡已經是ē-tàng行船ê水路,tī tsia停腳排列換坐船,坐tiàm船內歇睏看兩爿光景,恬靜恬靜,罕罕--à有鴛鴦水鴨歡喜泅水tshàng-tsúi-bī,加添遊客休閒趣味。落船後peh上岸頂,bus已經leh聽候,時間猶早,導遊tshuā阮來到溪步街se̍h街兼買物,這是現代化風格苗族街路,街路有公埕,路邊有樹木花園,店面妝娗súi-tang-tang,十花五色隨在你揀,徛店姑娘tsiâ客氣,輕聲細說招呼。se̍hbueh暗仔tsiah去食暗頓,結束今仔日行真遠真遠ê行程。

十里畫廊三姊妹。
十里畫廊車頭。十里畫廊火車。十里畫廊。


△人真濟,行路著ná行ná斟酌隊旗位置。
△世界自然遺產張家界武陵源。
△一線天,大峽谷天梯。大峽谷步道tsúi-tshiâng。

△圓桶絕壁,
砂岩峽谷地形,
△坑溝仔邊步道。
△有故事ê破船。

△坐船遊江。

砂岩峽谷地形,

△溪步街街景。