2015年6月9日 星期二

古物仔_囡仔時代記智篇_干樂干樂輪仔:陳慶芳收藏/蕭平治翕相

古物仔_囡仔時代記智篇_干樂干樂輪仔:陳慶芳收藏/蕭平治翕相
【回想--一下,幾冬前你耍過tsit款tshit-thô-mi̍h[玩具]?】
【古物仔是老人ê記智,少年人ê歷史。有記智ê人生,活teh to̍h有意義;有古物ê歷史,少年人to̍h-ē感恩siàu念。】為著保留生活台語原音原味,所以寫較濟lô-má-jī。
▲kan-lo̍k(干樂)『陀螺』:
一个謎猜講「一跤會走,無喙會吼。」to̍h是ioh「kan-lo̍k」。
有一句俗語講「gâu吼,瓊gâu走,pa̍t-á柴摔死狗。」刣kan-lo̍k上贊ê柴箍to̍h是樟仔柴kap瓊仔柴,若是用菝仔柴刣干樂,定著phah bē-gô phah bē轉,因為菝仔柴箍扁siân扁siân,軸心(ti̍k-sim)無正。
下面紹介幾種bat 耍過ê干樂。
1、扁釘干樂:庄腳囡仔家己刣干樂,除了phah-hō͘ gô拍hō͘轉趣味好耍以外,大部份lóng是為著tìng干樂食肉ê比賽趣味,kā別人ê干樂tìng hō͘缺角,tìng hō͘ liah爿,有hit種戰鬥ê英雄豪氣。樟仔瓊仔oh揣,多數是去剁田園、後壁溝to̍h有苦苓仔椏,選he直閣圓ê部位,kō͘柴刀、小刀勻勻仔削勻勻仔thâi,刣hō͘親像古亭笨ê造型,然後tsām一節大箍鉛線,釘入干樂,tsiah-koh kā留tī外面hit節用摃槌仔摃hō͘扁扁ná斧頭,koh用刀石仔磨利利,to̍h ē使得準備出戰比賽「tìng干樂」。
Ī「tìng干樂」比賽無分大細粒,上驚he hiông-kài-kài紮大粒閣斧頭仔釘--e來參加,kan-nā想著hō͘伊tìng--落去to̍h趕緊提出khah-bē衰。參加「tìng干樂」ê囡仔伴大約是4-5年--ē到半大人囡仔。
2、圓釘干樂:釘干樂主要是leh phah tshit-thô phah心適--è,khah文khah-bē危險,免驚伊hō͘人tìng kah全全孔,tìng liah皮。查某囝仔mā leh耍,看啥人ê干樂khah gâu gô khah gâu轉,koh轉了ē徛心,家己thâi ê干樂khah-bē徛心,若是買he用車床車ê干樂,徛心to̍h真簡單,可惜無錢thang買。
3、釘干樂:四兄bat刣一粒無釘ê細粒干樂hō͘我,kā我用楊麻絲縛ê蚊摔仔,tiàm塗跤sut hō͘一直轉一直gô,人著àⁿ-àⁿ,ná走ná sut,真thiám,所以bē時行。
4、日本干樂:kō͘ミシン(mishin/裁縫車、縫紉機)車仔線輪仔,鋸做2-kue̍h,削一節ná原子筆筆管ê麻竹管仔,穿入輪心,thíng一節tī平面tsit爿,攑1支箸修一支轉心,轉跤大大小可尖尖,穿過管仔thóng一節ē-tàng hō͘指頭仔tēⁿ。閣來提1條棉紗線纏 (tîⁿ)tiàm管仔頂,然後倒手tēⁿ輪心,正手giú索仔,kő͘--一下趕緊khǹg-tiàm塗跤兜抑是桌仔頂,一直轉一直gô,做了若有平棒(平衡),ē tńg到徛心,家己做家己耍,我上kah意。
△大細粒干樂差tsiah濟,lóng是車床ê產品。大粒干樂有大粒干樂ê耍法,m̄-bat耍--過。


19531000_Phah kan-lo̍k                   20111110_Lah-jih

「走、走!走、走!走去埕尾hia sńgchia boeh曝粟!」阿伯淡薄仔受氣一直喝一直趕,1-tīn囡仔隨人kan-lo̍k khioh--leh,親像趕鴨仔陣êbî-á徙對下埕去,阮兜頂埕真闊,下埕真闊,來到下埕,toà後壁厝ê阿祁àⁿ落去土腳用kan-lo̍k釘劃1-kâi kám-ô͘-áê圓箍仔:「Boeh tèng-kan-lo̍k ê人倚--來!驚kan-lo̍k tèng破去--è to̍hkhah--a-leh!」阿祁加Lah-jih 3歲,無去學仔讀冊,phah kan-lo̍kkài-gâu,特別tèng-kan-lo̍k食肉--èhiông-kài-kài kài粗殘,伊ê kan-lo̍k大粒koh是斧頭仔釘,磨kah利劍劍,若hō͘ hmh--tio̍h,無pit做爿mā-tio̍h liah 1-liah,有人kan-nāto̍h驚,有人ài刺激,無leh sìn-táu--伊,偏偏boeh kap伊輸贏,to̍hkan-lo̍k liah2甘願,Lah-jih khahkahchitsńg法,to̍htiàm--a看心適。
開始進前tio̍htèng kan-lo̍k ê順序kap啥人ê kan-lo̍k ài hông tèng,無用じゃんけん〔猜拳〕,無用抽鬮,是用phah kan-lo̍k 落去圓箍仔內做決定,啥人ê kan-lo̍k上倚中心點,to̍h啥人代先tèng;若是kan-lo̍k拍無入去圓箍仔內,抑是kan-lo̍k拍無轉,抑是轉了khioh起來,攏算死kan-lo̍kto̍h ài khǹg tī圓箍仔內hō͘tènghō͘人救
A-pêⁿA-chiàngMá-sahA-ba̍k ê kan-lo̍k 攏是死kan-lo̍không箍仔內,in to̍h相爭拜託人救活,「阿兄!ài先救我ê!」
Khah-chuh--è順紲救--我,好--bò͘!?」
Khah-chuh--è排第一个,伊kan-lo̍k索仔纏纏--leh,準備boeh救小弟A-pêⁿ ê kan-lo̍k,「kn̆g」一聲,kan-lo̍k落地,準準siòng-tio̍h A-pêⁿ kan-lo̍k尖尖hit爿後斗,「khŏk」一下A-pêⁿ ê kan-lo̍k彈出圓箍仔外,liân-soà Má-sah ê kan-lo̍k mā救活:「Khah-chuh--è,多謝!」
第二个斧頭仔釘阿祁boeh出手,看著kan-lo̍k chiah大粒,斧頭仔釘chiahpe chiah-ní利,A-chiàngA-ba̍k開始phi̍h-phi̍h-chhoah
Hō͘你去--à!」斧頭仔釘kan-lo̍k落地,箍仔內2kan-lo̍kphùn2,3步遠,「死--à、死--à!」A-ba̍k ê kan-lo̍k phùn較近,從án-ni hông khioh入去箍仔內,kan-lo̍k釘插入土肉,chhāi ân-ân準備據在人tèng,好ka-chài斧頭仔釘阿祁tăⁿ phah --過,kohKa-hiông--ēKa-tēng--ēNo͘h-lí-áKok-ke-á hiông-kài-kài ê人,Ka-hiông--ē講保平安to̍h好,敢想boeh食肉,No͘h-lí-á技術無好,講若拍ēē入去箍仔內to̍h 阿彌陀佛--àKa-tēng--ē ê kan-lo̍k釘雖罔扁扁,m̄-koh無磨利,tèng bē liah爿,所以A-ba̍k有較放心,紲落輪著Kok-ke-áKok-ke-á運氣無好,phah一下kan-lo̍k soah吊釘,phah無出去,A-ba̍k歡喜一下,「有人做伴,有救--à!」
Koh來輪著A-pêⁿA-pêⁿ kā 2kan-lo̍k掠相排khǹg做伙,索仔纏好,索仔頭挾指頭仔縫,跤馬soah在,正手gia̍h-koân,相準準phah對箍仔內2kan-lo̍k所在,可惜姿勢súi技術báisoah無入箍仔內,又閣死1擺。紲落輪著Má-sahMá-sah救出A-ba̍k kap Kok-ke-átaⁿ箍仔內kan-nā chhun A-pêⁿ leh hông tèng,連紲Ka-hiông--ēKa-tēng--ēNo͘h-lí-á 3个攏安全過關,無食著肉。
「阿兄救!」A-pêⁿ kā Khah-chuh--è 討救兵。
Boeh按怎救?kan-nā 1boeh按怎救?hông tèng hō͘ liah爿好--lah,有夠pēⁿ!」Khah-chuh--è只好安全過關。
Khah-chuh--è phah了又閣換斧頭仔釘阿祁:「Chit擺一定boeh hō͘liah2爿。」「kŏ͘ⁿ一聲」A-pêⁿ ê kan-lo̍k 已經liah 1片,而且phùn出箍仔外,chit聲真正害--āA-pêⁿ ê kan-lo̍k koh khioh轉來khǹg-tiàm箍仔內,kan-lo̍k ē hông趕入埕尾另外1-kâi圓箍仔內,逐个開始相爭tèng相爭趕,路尾真正kā kan-lo̍k趕入圓箍仔內,chitA-pêⁿ有影真正boeh哭無目屎:「拜託拜託!khah輕手--lehkho̍k--leh kho̍k--leh to̍h好!」1-tīn囡仔從án-ni圍倚來圓箍仔邊,kan-lo̍k索仔暫時收起來tē-tiàm褲袋仔,輪流boehA-pêⁿ ê kan-lo̍k,看A-pêⁿ kan-lo̍k已經liah 1爿仔,逐个歹勢koh-kāliah爿,攏輕輕仔kho̍k 3to̍htú-soah,輪到斧頭仔釘阿祁,A-pêⁿ一直拜託「kho̍k 3to̍h好!好--bò͘kho̍k 3to̍h好!好--bò͘!」
A-pêⁿmài--ā-lahtèng-kan-lo̍k上趣味to̍h是破kan-lo̍k,無,我斧頭仔釘磨chiah-lāi boeh創啥?」斧頭仔釘阿祁khû--落去,倒手hoāⁿ A-pêⁿ ê kan-lo̍k,正手家己ê kan-lo̍k tēⁿ-ân-ânkan-lo̍k釘鑿對A-pêⁿ ê kan-lo̍k,鑿1liah 1liahchím 3to̍h liah 3liah,連kan-lo̍k釘都看現現,taⁿ, A-pêⁿ ê kan-lo̍k已經報銷,連kan-lo̍k釘都hō͘阿祁贏--去,A-pêⁿ目箍紅紅khiú Khah-chuh ê手:「阿兄!Koh thâi 1kan-lo̍k hō͘--lah heh!」……
Phah kan-lo̍k,方式幾若種,kan-lo̍k釘捶扁扁食肉hit種「tèng-kan-lo̍k」有較野有較危險,Lah-jih 較愛sńg he圓釘--ēphah hō͘phah hō͘ gô,比看chiâ ê kan-lo̍k轉上gîn轉上久,二兄、四兄thâi ê kan-lo̍k雖罔真súi真好phah,可惜Lah-jih技術無夠,攏徛心,每擺看著街路囡仔sńg ê kan-lo̍kē徛心,koh thâi kah chiâⁿchiâⁿ-súi,剾kah金滑金滑,to̍h足欣羨,inhe是用車--e,用車床車--e是用刀仔削--è15角銀,講著錢to̍h m̄siàuboeh愛,有二兄、四兄thâi hoā ê kan-lo̍k to̍h bē-bái--à。街路囡仔sńg kan-lo̍k傷過文,變化無濟,若阮庄腳囡仔sńg kan-lo̍kheh to̍h加真好sńg--lò͘phah hō͘轉無稀奇,phah hō͘ ho͘ⁿ-ho͘ⁿ叫、phah hō͘phīng遠、抑是phah hō͘ tèng-tī土腳振動,chiah是真正技術功夫。俗語講「樟gâu吼,瓊gâu走,pa̍t-á柴摔死狗。」是有伊ê道理tī--leh,不過阮罕得看著樟仔柴、瓊仔柴thâi ê kan-lo̍k,較濟是chām苦楝仔椏來thâi ê kan-lo̍k,若有人用八卦山phiâⁿ ê樟仔柴、瓊仔柴thâi--èin一定展poah-poah表演hō͘阮看,上蓋厲害上蓋khiàng--èto̍h是木蒼--e,伊ê kan-lo̍k釘較長,伊gīm kan-lo̍k ê方式是kan-lo̍kǹg-chiūⁿ天,kan-lo̍k hō͘phah落地,bē-gô bē走,tèng-tiàm--動,有夠怪奇?sian想都想無原因,聽伊講,kan-lo̍kǹg-chiūⁿphah 較有力,m̄-koh chitLah-jih sian學都學bē-hiáukan-lo̍kǹg-chiūⁿ天,phah--落去仝款kan-lo̍kǹg-chiūⁿ天顛倒頭@#
有一擺,四兄削1粒細粒kan-lo̍k hō͘--我,細細粒仔,一粒南洋橄仔,tènghit爿削了較尖,m̄-kohtèng釘,問四兄「按怎sńg?」,四兄koh gia̍h 1支楊麻絲縛--ē ê蚊摔仔出--來,kā kan-lo̍k tàn-tiàm土腳,chiah用蚊摔仔sutsut幾下仔,kan-lo̍k to̍h開始lú sut lú轉,「bē-bái sńg to-tio̍h!」
Lah-jih!換你!」
Ná sut ná jiokto̍h轉:「ná-ē sut bē轉?」
Lah-jih!你看,ài sut kan-lo̍k下面,tio̍h連紲一直sut chiah-ē--起來!」四兄示範講mê-kak
Ná sut ná jiokná sut ná jiok:「轉--起來à!轉--起來à!」
「繼續!繼續!m̄-thang歇睏。」:看kan-lo̍k已經gô--起來:「hō͘你家己sńg,四兄boeh來去做khang-khoè--à!」
sńg to-tio̍hm̄-koh已經汗流sám滴。
Iáu有一種kan-lo̍k,人講叫做日本kan-lo̍kchi̍t種日本kan-lo̍k Lah-jih較趣味家己做來sńg。早當時庄腳查某人做針黹,boeh做、boeh補、boeh thīⁿ,攏是11線雙手ûn-ûn-á來,he棉紗線若用了,纏棉紗線ê車輪仔,to̍h ē-tàng提來做日本kan-lo̍k,車輪仔形kài-sêng鐵枝路頂lehê火車輪,是柴--ē,心大大有孔,大約鉛筆大。
做日本kan-lo̍k需要1粒纏棉紗線ê車輪仔、1腳箸抑是箸大ê桂竹仔爿、1支刀仔、1條棉紗索仔、1 chat仔鉛筆大ê麻竹管,代先車輪仔用刀仔削做2-koe̍h,揀較súihit爿,hō͘像酒漏形〔漏斗狀〕,chiah kā麻竹管仔ân-ân chhng入孔內,尖梭hit爿修hō͘ súi,另外hitthóng 2公分長thang纏索仔,koh箸修削1oa̍h-tōng ê kan-lo̍k心,chit支心大頭釘,大頭hit爿著削像豬心鈍鈍ê尖形做kan-lo̍k腳,chhun--ehō͘圓圓比竹管仔孔較細一屑仔to̍h好,長度需要thóng出竹管仔1公分,做好著會使得提來sńg
棉紗質ê kan-lo̍k索仔纏tiàm竹管仔部位,纏好,倒手大-pû-ong kap第二指kā thóng出竹管仔ê kan-lo̍ktēⁿ hō͘ ân,然後索仔順力giú--一下,kan-lo̍k開始,紲手hē-tiàm土腳,kan-lo̍k繼續轉、一直,若是gô bē--起來抑是5秒鐘to̍h跋倒,to̍h需要kohしあげ(修飾)抑是重做kan-lo̍k心,kan-lo̍kê中心點掠無準,kan-lo̍k to̍hbē-gîn久,Lah-jih chiok-ài sńg chitkek頭腦ê chhit-thô͘物,每擺若是做著ē徛心ê kan-lo̍k一定展hō͘人看,若木造桌仔頂phahm̄-nā徛心足久足久koh-ē kô͘ⁿ-kô͘ⁿ叫,徛心轉起來kài神奇,kan-lo̍k ká-ná chhāi-tiāⁿ-tiāⁿleh轉,每擺lóng-ē siâⁿ人注心無nih目。
nih目,都也經過1甲子,chit-má看人表演phah-kan-lo̍kē使得講是「出神入化」,技藝絕等,雖罔心適好看,總是較懷念--ē猶是早前囡仔伴絞群chhit-thô tèng kan-lo̍k ê趣味。20111223_Lah-jih


 ▲干樂輪仔:塑膠ê干樂輪仔,kō͘大垺翁kap指指(kí-tsáiⁿ)1支指頭仔lián,細漢囡仔上kah意。

沒有留言:

張貼留言